gov.il
כ"ח שבט תשע"ו 07/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   כרטיס חכם   כרטיס חכם לבעלי עסקים   קבלת כרטיס חכם   
כרטיס חכם
קבלת כרטיס חכם
איך מתחילים? - קבלת כרטיס חכם

מי מנפיק כרטיסים חכמים ותעודות אלקטרוניות?
בישראל פועלים מספר גורמים מאשרים מסחריים המורשים להנפיק כרטיסים חכמים ותעודות אלקטרוניות בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית
 
מי יכול לקבל כרטיס חכם?
תאגידים ומוסדות המעורבים בפרויקטים ממשלתיים, יקבלו פנייה ממנהל הפרויקט בגוף הממשלתי כאשר יחל התהליך של הנפקת תעודות אלקטרוניות וכרטיסים חכמים לארגונים המשתתפים בפרויקט. על הארגון לבחור מורשי חתימה מטעמו – עובדים המורשים לייצג את הארגון מול הממשלה לצורך חתימה על מסמכים, העברת כספים ועוד. עובדים אלו יקבלו את הכרטיס החכם.

הנפקת הכרטיס החכם
קבלת הכרטיס החכם והתעודות האלקטרוניות
יש לתאם מועד מראש ולהגיע למשרדי אחד הגורמים המאשרים המסחריים עם המסמכים והטפסים הנדרשים בהתאם לכל פרויקט. 

 רשימת גורמים מאשרים מסחריים

העובד יזוהה כמורשה החתימה על ידי שני נציגי הגורם המאשר המסחרי הנבחר. לאחר מכן, באמצעות מערכת ייעודית ומאובטחת של הגורם המאשר, ייווצרו המפתח הציבורי והמפתח הפרטי על גבי הכרטיס, ויונפקו התעודות האלקטרוניות הנדרשות.

במהלך הנפקת התעודות האלקטרוניות, יתבקש העובד לבחור סיסמה לכרטיס החכם (PIN Code), ללא מעורבות של נציגי הגורם המאשר המסחרי הנבחר (כיצד לבחור סיסמה?). הסיסמה תהיה ידועה למורשה החתימה בלבד.

בדיקת הכרטיס
לאחר קבלת הכרטיס החכם שעליו מוטבעות התעודות האלקטרוניות, על מורשה החתימה לבדוק את תקינות הכרטיס והתעודות האלקטרוניות באמצעות מערכת הנמצאת במשרדי הגורם המאשר המסחרי הנבחר.
 
מה כוללת ערכת  הכרטיס החכם?
לאחר הזדהות בפני נציגי הגורם המאשר המסחרי הנבחר, מקבל מורשה החתימה את ערכת הכרטיס החכם, הכוללת את הפריטים הבאים:
הכרטיס החכם שעליו מוטבעות שתי תעודות אלקטרוניות:
 תעודה להזדהות ותעודה לחתימה אלקטרונית
תקליטור התקנה המכיל תוכנה והוראות התקנה
 העתק של הסכם ההצטרפות

קורא כרטיסים
קורא הכרטיסים אינו כלול בערכת הכרטיס החכם ועל הארגון לרכוש אותו בנפרד.
לרשימת הקוראים המאושרים


מערכת הפעלה
ניתן להשתמש בתוכנות לחתימה אלקטרונית במחשב שבו מותקנת מערכת הפעלה Windows XP ומעלה.

תוקף התעודות האלקטרוניות
תוקפן של התעודות האלקטרוניות פג לאחר שנתיים או ארבע שנים מיום ההנפקה לפי מה שנבחר במועד ההנפקה, יש לפנות לגורם המאשר המסחרי הנבחר בסמוך למועד זה, כדי להנפיק תעודות אלקטרוניות חדשות. 
 
אבטחת הכרטיס החכם והסיסמה
חתימה אלקטרונית באמצעות הכרטיס החכם משמשת כאמצעי זיהוי בעל תוקף חוקי המחייב את הארגון ככל חתימה רגילה. לכן, יש לשמור היטב על הכרטיס החכם ועל כל המידע הקשור אליו, כדי שלא יגיע לידיהם של אנשים שאינם מורשים לייצג את הארגון.

בקובץ המצורף תוכלו לקרוא הנחיות מפורטות בנוגע לאבטחת הכרטיס החכם והסיסמה.

החלפת מורשי חתימה

כאשר מורשה חתימה עוזב את הארגון או מפסיק להיות מורשה חתימה מטעמו, על החברה להודיע על כך לגורם המאשר המסחרי הנבחר לשם ביטול התעודות האלקטרוניות.

אם מתמנה מורשה חתימה חדש, יש לפנות למנהל הפרויקט הממשלתי ולהתחיל בתהליך חדש של הנפקת כרטיס חכם ותעודות אלקטרוניות עבור מורשה חתימה זה.

 קובץ להורדה: אבטחת הכרטיס החכם והסיסמה  

מידע וכלים
התקנת תוכנת חתימה אלקטרונית
צרו קשר - כרטיס חכם
הוראות השעה
התקנת הכרטיס החכם - שאלות ותשובות
מדריך להתקנת כרטיס חכם
דף הבדיקה של כרטיס חכם