טופס תלונה / פניה לרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע
הארכת תוקף דרכון לבגיר
שאלון ביטחוני ליצואן AEO
תצהיר (יבוא חלקי חילוף לשם מתן שירות) (נספח 8 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה להפסקת/חידוש מזונות (טופס 5422)
בקשות צד ג
אישור חיים/Life Certificate (טופס 420)
תעודת זהות ראשונה לגילאי 16
דיווח כספי ודרישת תשלום בגין העסקת מדען עולה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2009 (טופס 1324)
בקשה לקבלת סיוע להפעלת מנהלת לאזור תעשייה
שאלון למועמדים לאימוץ
הנפקת תעודה למשפחה שכולה
אזרחות - בקשה לקבלת אזרחות ישראלית לזכאים לפי "חוק השבות" שהצהירו בעבר על "אי-רצון להיות ישראלי"
שובר לקופה / שובר להפקדת פיקדון (טופס 184)
בקשה להוצאת צו קיום צוואה
תצהיר להחזר מס ביתר לפי סעיף 6 לחוק מסים עקיפים (91א)
אישור רפואי לעניין גמלה לשמירת היריון
(467) בקשה לאריזת טובין מחדש
דין וחשבון חברה לשנת המס 2008 (1214)
שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמות סיווג 1-4 שאלון בן/בת זוג
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2003 (טופס 1301)
הגשת תלונה על מעסיק עובדי קבלן עבור משרדי הממשלה
טופס הגשת תלונה על פיטורים או צמצום היקף המשרה בעת היריון או טיפולי פוריות
דוח עדכון על נכסי חסוי - מורחב
הנחיות דיווח למנהלי קופות לפי חוק איסור הלבנת הון
טופס 2 - תצהיר מנהל חברה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2007 (טופס 134)
דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן
פניה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד פרויקט קהילתי (מרכז יום) - טופס 8440
Application form for Israeli Government Scholarship
בקשה לרישיון תחנת אלחוט מול לווין אינמרסט
נאמני ניקיון - הרשמה קבוצתית
דו"ח פרטים והצהרה על מקורות הכנסה (פתיחת תיק עצמאי/ניכויים)-5329
בקשה לעדכון פרטי תאגיד
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2007 (טופס 1399)
תדריך להקמה ניהול ורישום הקדשות ציבוריים
דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של חומר מפוקח למעט מתיל ברומיד
דיווח על סיום בניית פרויקט (טופס 702)
תביעה אישית לקצבת ילדים (טופס 5025)
טופס 101 - כרטיס עובד
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה (טופס 7113/1)
הרצאת פרטים בתביעה למזונות
בקשה להארכת תוקף רישיון שיווק ביטחוני
ייפוי כוח למייצגים (שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות") (60)
הצטרפות להסדר "גבייה מרוכזת" (טופס 4484)
טופס מתנדב בעת שביתת סייעות בגני ילדים
הכנסות מחו''ל וממס ששולם עליהן לשנת המס 2004 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
בקשה לרישיון לכלי ירייה - אדם פרטי
בקשת רישיון למרפאת שיניים
בקשה לערער על תוצאות מבחן עיוני או מעשי
דו"ח על קיום שותפות-1504
רישיון הוראה קבוע/זמני בנתיב הטכנולוגי
שינוי מען-כתובת
בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)
הזמנת עובד זר סיעודי
הנחיות לצורך קבלת אישורי יבוא לציוד תקשורת קווי שאינו דורש אישור סוג
בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל (5406)
טופס בקשה לתיקון מקווה מושבת
טופס מספר 913 מס הכנסה עמידה בתנאים לקבלת מעמד כתושב ישראל לראשונה וכתושב חוזר ותיק - מסלול ירוק
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון מפעל ראוי
בקשה לחידוש אישור מבדקת שירות
תלונה בנושא עבודת נשים
הודעה על שינוי בתנאי העבודה
בקשה לקבלת תעודת פטירה
בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית (טופס 116-ב)
דין וחשבון תקופתי של האפוטרופוס על החסוי
הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 - דיווח ליחיד בלבד (טופס 1399י)
בקשה למינוי סניגור ציבורי (טופס 1)
בקשה לתעודת עולה
הגשת תלונה נגד משרד התחבורה
שטר שכירות משנה
בקשה להעברת בעלות ותשלום מסים (טופס 378)
רוקחים - הצהרה על לימודים פרונטליים
דרישות רפואיות ממועמדת להיות אם נושאת
רשות השידור – בקשה לקבלת מידע
תצהיר על פרטי אחים ואחיות
בקשה לאישור לאספקת חשמל / מים / טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה
אישור זכאות להשתתפות ברכישת כסא גלגלים
הצהרה ועדכון פרטים אישיים
טופס הרשמה בחינת עבודה- אקולוגיה
כללים מוסכמים להסכם קיבוצי כללי
תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס (טופס 127)
תביעה לתשלום דמי תאונה (טופס 2201)
טופס ערעור על החלטת ועדה עליונה
פירוט ההשקעות בציוד מיובא במסגרת התוכנית המאושרת
פרטים לקביעת זכאות להטבה להקטנת עלויות השכר למעביד תושב אילת (טופס 167א)
בקשה לשינויים בתיק מו"פ - נספח ט
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011 (טופס 1327)
דווח ועדה רפואית לעובדי טיס לפי תקנה 65 (ג) לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)
תביעה לגמלה
טופס 8 - כתב ערבות
טופס מיזוג קצר (אנגלית)
הפקת הפניה למכון אבחון
תצהיר של בעלים / חוכר של דירה בבית משותף בבקשה להיתר בנייה
טופס בקשה לרישום ראשוני לחברת ייעוץ השקעות/ניהול תיקים/שיווק השקעות
פונדקאות: הצהרת עורך הדין של האם הנושאת
הוראה לחיוב חשבון לתשלום מע"מ/ מס הכנסה/ ניכויים/ מס רכוש באמצעות מייצגים (טופס 4480)
בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות - 5400
פונדקאות: תצהיר לאם המיועדת
אישור לאספקת חשמל / מים / טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה
בקשה להקצאת מים בסיווג תעשייתי עבור מפעל
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2007 (טופס 1324)
משרד הרווחה – בקשה לקבלת מידע
טופס בקשה לרישיון הקמת מכון מים
ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים
בקשה לאישור פעילות לאנשים בגיל מבוגר (גילאי 65 ומעלה)
בקשת אישור להכרה כמקום התמחות
בקשה לרישיון מפקח מטווח
טופס 8 -הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום
תיאור משרדי החברה – נספח ד'
PCT Demand
כתוב לנו - טופס פנייה מקוון
טופס הצהרה על עיבוד מזערי
תביעה לנכה נזקק (טופס 279)
בקשת בית ספר להארכת תקופת ההכרה להכשרת מדריכים בספורט
מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה (שנותן המעסיק) - (טופס 250)
תביעה לדמי מחיה עבור ילד שלו הורה שנפגע בעבודה (טופס 230)
בקשה לקבלת מידע
תצהיר יצואן בדבר מיסים שתשלומם נדחה ביבוא לשם יצוא (טופס 215)
טופס בקשת בית ספר להארכת תקופת ההכרה להכשרת מאמנים בספורט
תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצוי פיטורין (טופס 5305)
דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד (טופס 2550)
טופס רישום תחנת דלק ברשימת התחנות
הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר (טופס 1507)
בקשה לקבלת היתר למתן שירותי בדיקות ריכוזי ראדון במבנים, בקרקע, במים וחומרי בניה, מעודכן למרץ 2012
בירור אזרחות/מעמד בישראל
בקשה לתיקון גבול ושטח עפ"י סעיף 97ב' לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
אישור לפרקטיקה פרטית עבור רופאים
טופס לתביעת פטור מאגרת טלוויזיה עבור חירש/אילם
בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראיה(נספח א להוראת מנכ"ל 3.6)
חוק חופש המידע
בקשה לקבלת מידע רפואי
הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה (טופס 7039)
טופס מילוי פרטי המתאשפז/ת
מכתב נלווה לתקנות הנשלחות לפרסום מאת היועץ המשפטי של המשרד המתקין את התקנות אל הממונה על חקיקת המשנה במשרד המשפטים
בקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי אשדוד/חיפה
הודעה על קבלת אחריות לביקורת (החלפת אחראי לביקורת)
אישור ספק על מחזור מכירות שנתי
Free trade agreement between the united Mexican State and the State of Israel - Certificate
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 2
אישור נישואין
תצהיר בדבר ניסיון
אישור לרשות המכס-בדבר מילוי תנאי בפרט מכס(טופס מ.ב. 381-פטור מנכ"ל)
הרשמה לפרויקט פר"ח
הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון
טופס עדכון פרטים
דין וחשבון על חובות ונכסים
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (טורקית)
בקשה לקבלת אישור חד פעמי עבור יצוא חומר רדיואקטיבי דרך המכס
אזרחות - בקשה לקבלת אזרחות ישראלית לזכאים מתוקף ישיבת קבע
פנייה לתוכנית הסיוע לניצולי שואה
טפסים למועמד/עובד שירות
דו"ח על הכנסה מריבית על אגרת חוב החייבות במס מכח סעיף 3(ח) לפקודה (טופס 1269 א)
בקשה להארכת תוקף אישור קופת גמל לקרן פנסיה ותיקה (טופס ח"ק 18)
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 1
ביטול ייצוג-69
בקשה להשבת אבידה / פדיון אבידה
שטר ביטול זכות שכירות
ספר אורחים
בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים למקבלי קצבת נכות/ תביעה לגמלה מיוחדת לעולה (טופס 7850)
בקשה לקבלת רישיון קבורה
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל לתייר
בקשה לרישיון יבוא
הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רשיון
הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי-580
הצהרת בריאות לרישוי כלי ירייה
בקשה להוצאה או חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ
טופס נלווה לבקשת חנינה
כתב שיפוי לרישום בית משותף
טופס דיווח רישוי עסקים
טופס בקשה ליבוא זמני לשם יצוא של משחק אסור-369
תביעה לתשלום מענק פטירה/או יתרת קצבה (טופס 416)
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - טופס דיווח
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 1
הודעה על מינוי מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
תלונה נגד קבלן
בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה
תביעה להטבות בשל מוגבלות בניידות (טופס 8200)
מקרקעין שהתקבל לגביהם אישור מראש על שינוי מבנה (טופס 7040)
רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים - שאלון אישי
רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2004 - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1322)
הצהרה לתובע החי בנפרד מבת הזוג (טופס 5613)
בקשה לפרישה מוקדמת לעובדי הבעלויות על מוסדות חינוך - נספח
בקשה לסיוע בגין העסקת מדען עולה
Application for entry visa to Israel for a purpose of work
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל
PCT Request
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 ד לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית בהתאם לסעיף 64 לפקודת מס הכנסה (טופס 246א)
יפוי כח בלתי חוזר
הארכת תוקף דרכון לקטין
בקשה לאישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד
טופס משוב - משרד המשפטים
נספח טכני לבקשה לרישיון יבוא
מתן/הארכת רשיון תושב ארעי מסוג א/5
טופס בקשת רישיון יבוא מזגנים
הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)
טופס בקשה לתמיכה לשנת 2009
הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים (טופס 7036)
תעודת מעבר לקטין במקום תעודת מעבר שהושחתה
אישור לרשות המכס בדבר תנאי בפרט המכס מב - 381
אישור על קיום/אי קיום תיק במס הכנסה (טופס 483)
טופס בקשה כללי לבית הדין הרבני
טופס השגה על קביעת שווי מקרקעין
הכנסות מחו''ל וממס ששולם עליהן לשנת המס 2005 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
בקשה לפירוק חברה (טופס 1)
בקשות זוכה - 2
טופס להגשת תקציב רגיל של אגד ערים (כבאות)
כלי ירייה - דוח שיוך עובדים
טופס בקשה לוועדת חריגים לחופה וקידושין
הפניה לשרות התעסוקה למי שחייב במבחן התעסוקה (טופס 5665)
הצהרה לפטור מחובת סימון בעברית (נספח 15 להוראת מנכ"ל 3.6)
הודעה על סגירת עסק/הצהרה (טופס 18)
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 4
Old Age Pension Claim (488)
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט (טופס 5526)
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות השתתפות בתערוכהירידעריכת סדנא בחו"ל ומבצע קידום מוצר (נספח 1 לטופס מרכז)
בקשה למינוי סניגור ציבורי לקטין (טופס 1)
פונדקאות: בקשה לאישור הסכם נשיאת עוברים
טופס המשך הסיוע בשכר דירה
דיווח שנתי על ייבוא של חומרים מפוקחים
תצהיר ליבוא תכשיטים וחלקיהם ע"י יצרן תכשיטים (נספח 11 להוראת מנכ"ל 3.6 )
כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים
בקשה להענקת רישיון לעסוק בהוראה
הגשת תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957
בקשה לרישום יבואן מזון
פניה להכרת זכויות בני משפחה לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה
טופס בקשה למינוי אחראי בטיחות קרינה במוסד
בקשה לרישיון מדריך ירי
בקשה לבדיקה חוזרת ע"י ועדה רפואית
בקשה לאישור על אזרחות ארצישראלית (פלשתינאית) מתקופת המנדט
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 (1322) - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד
נותני שרותי מטבע: נספח עץ שליטה: טופס לדוגמה - תאגיד/יחיד (נספח 10 ג')
שאלון למועמד לכהונת חבר הרשות המכירה באסירי ציון
בקשה לקבלת אישור "ניהול תקין" בהקדש
Life Certificate 1 - Spanish
טופס הרשמה למבחן תיאוריה
הגשת מועמדות למשמר הכנסת
בקשה להשכרת דוכן ביריד תיירות עולמי
טופס עדכון פרטי רופא במשרד הבריאות
הודעת קבלן המשנה-648
בקשה לאישור העברת גופה לקבורה בישראל
הגשת תלונה על אי-קיום חוק עבודת נשים
דו"ח על הכנסות והוצאות חודשיות לפושטי רגל
תביעה למתן שיקום מקצועי (טופס 270)
בקשה להתמנות כפסיכולוג לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לרוסית
טופס בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע
בקשה לקבלת רישיון הפעלת מנחת או חידושו
שאלון למועמד/ת לוועדת איתור/ועדת מינויים
טופס בקשה לשיפוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו
בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (טופס 8220)
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 3
ביטול הסכם קיבוצי
טופס בקשה לביצוע מבחן תלות
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה (טופס 116)
מענק לימודים שמקבל הורה זכאי עבור ילד בגילאים 6-14 (טופס 5015)
אגרת למוזמן לועדה רפואית כתוצאה מנכות מעבודה (טופס 759)
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2002 (טופס 134)
טופס התחייבות לפדיון מכסת פטם לזכאים שנרשמו עד יוני 1996 בהתאם לתקנות
טופס מיצהר על ייעוד וכוונות בהזמנת בנייה, רכישה או הסבה ושינויים בכלי שיט
בקשה להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית באופטומטריה
הצהרה על היעדר חריגות בנייה
בקשה לקבלת תמצית ממרשם האוכלוסין
תעודת משלוח טובין למחסן רשוי ואישור קבלתם (טופס 23)
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012 (טופס 1320)
בקשה לקבלת היתר חדש לעיסוק במיתקן / במכשיר רנטגן / מאיץ. מעודכן ל פברואר 2008
בקשה לקבלת אישור לסילוק שאריות פסולת רדיואקטיבית נוזלית דרך מערכת ניקוז השפכים, מעודכן ל-‏30 אוקטובר 2007
אישור לנסיעת עובד לחו"ל
טופס בקשה למתן אישור מיוחד ליבואן לדיסקיות
מיפרט להגשת בקשה לרשיון החדרת מים
בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור (טופס 2542)
בקשה והצהרה למימוש הפיקדון בתחום הכשרה מקצועית בנהיגה
טופס בקשה לשירות צבאי כספורטאי מצטיין
בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות-659
בקשה להתמנות כאחות לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלה (טופס 200)
העברת נכס/ים מאדם לחברה (טופס 1512 א)
הארכת תוקף תעודת מעבר לקטין
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד משלח בינלאומי (טופס 240)
תצהיר (לציוד מחשבים, מדפסות, מכונות צילום, כלי נגינה חשמליים) -(נספח 9 -הוראת מנכ"ל 3.6)
טופס 34 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן ליחיד
אזרחות - הענקת אזרחות ישראלית למי שאזרחותו בוטלה בהיותו קטין
בדיקות רפואיות לבעל רישיון נהיגה מסוג טרקטור/ פרטי/ דו-גלגלי (דרגות א', ב')
תביעה לקצבת שארים (טופס 410)
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים (טופס 84)
החלפת רישיון מתושב ארעי א/5 למעמד קבע
תביעה לתגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (טופס 235)
אישור הרשות המוסמכת על המצאת ראיה לאחר שחרור טובין מהמכס(נספח ה להוראת מנכ"ל 3.6)
טופס 22 - תצהיר מהנדס/הנדסאי
מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- מעסיקים פרטיים (טופס 8424)
שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 861)
דו"ח פעילות דו חודשי
הודעה על אחזקת מקלט טלוויזיה
בקשה לקבלת חומר רפואי / פרוטוקול ועדה רפואית
פונדקאות: דרישות רפואיות מהמועמדת להיות אם נושאת
הצהרה שנתית של מנהלי החברה על דוחות התמלוגים
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד (בית משפחתי/סיעודי בקיבוץ)
טופס תיאור מורפולוגי בערבית
תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות
נוסח בקשה לקבלת היתר הקמה למתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (טופס 501)
הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 9)
בקשה לספינה לעסוק בדיג
טופס הגשת דיווחים מדעיים
בקשה לאישור הוצאות הגנה משפטית
תעודת מעבר - בקשה לחידוש תעודת מעבר לזר קטין
חידוש דרכון לבגיר
בקשת שחרור מהמכס - נספח ג' (טלפון סלולרי שאיננו מופיע ברשימות ציוד מאושר סוג)
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון משרד ממשלתי
בקשה לדחיית תשלום האגרה
תעודת מעבר לקטין במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
בקשה להירשם לבחינות לסוכן מכס (טופס 237)
טופס דיווח תוצאות של בדיקת גז ראדון במבנים
טופס להחלפת תעודת העיוור הישנה
רשימת עובדים המוצעים לקבלת אישור לנשיאת נשק בארגון
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (צרפתית)
טופס 8 - תצהיר שותף בשותפות
בקשה לאישור ייבוא/ייצוא עתיקה
תצהיר לויתור על חסר לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים (89א)
בקשה לפתיחת תיק ייזום הסדר קרקעות
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל למטרת עבודה
דוגמת הודעה על החלטה לפירוק חברה ומינוי מפרק
כתב התחייבות - סוכן מכס/יבואן (‎148)
אישור בקשה לקבלת/החלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
בקשה להחזר יתרת זכות-6130
טופס לבקשת אשראי לזמן ארוך
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2010 (טופס 1301)
בקשה לאישור העברת טובין משומשים מבית-מלון למוסד ציבורי למטרות רווחה וסעד (טופס 371)
טופס שאלון עובד הוראה – עמוד 1
בקשה לדרכון לבגיר במקום דרכון שהושחת
דין וחשבון על הכנסות בשנת המס 2005 (טופס 1301)
תצהיר בעלי מניות - תאגיד
פונדקאות: דרישות רפואיות מההורים המיועדים
בקשת צו קיום צוואה
בקשה לחילוט הערבות
נספח לרישיון יבוא - צמ"ה ומלגזות
כלי ירייה - שיוך עובד
תצהיר לתיקון טעות סופר
דרישת תשלום עבור מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 394
פרטת עיזבון - פירוט נכסי העיזבון
בקשה לקבלת זימונית לשעת חירום
טופס הצהרה
אשרת שהייה - בקשה לאשרת שהות בארץ עבור מתנדב (ב/4)
טופס אישור עבודה חינוכית בארץ או בחוץ לארץ
בקשה לחידוש תעודת מעבר לבגיר
טופס הודעה על פעולות בנייה
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 ד לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר (טופס 3333)
קשה לשחרור טובין שיובאו בניגוד להוראות פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) תשל"ט-1979 (טופס 71)
תצהיר אם עצמאית
תביעה לתשלום פיצויי פיטורים
שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר
דין וחשבון מילולי
בקשה לשינוי שם משפחה לקטין, יחיד
קבלת התחיבות לסיוע כספי - מסלול הנדסאים
נוהל שחרור כספים לשיפור מתקני התברואה, וסביבות עבודת צוות המורים במסגרת יישום התוכנית הלאומית לחינוך
בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה (7824)
בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות-581
תביעה לתשלום חוב לקופת גמל כתוצאה מפשיטת רגל או פירוק תאגיד (טופס 5310)
תצהיר לציוד אודיו או וידאו מקצועי (נספח 10 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לדרכון לבגיר במקום דרכון אבוד או גנוב
בקשה לרשיון/חידוש רשיון למוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים
בקשה להיבחן בבחינות הרישוי הממשלתיות לרוקחים ועוזרי רוקחים
טופס משולב - דוח על מצב עסקים בעניין פושט רגל / חברה בפירוק
פיצויי פעולות איבה - תביעה לנזק לרכב
הערכת סיכוני קרינה אלקטרומגנטית להקמת מקור קרינה בתחום תדרי רדיו, יולי 2011
בקשת הרשאה למערכת אופטימטריסטים
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע לשנת המס 2012 (טופס 119)
בקשה לקבלת רישיון יצוא
תעודת מעבר ראשונה לקטין במקום דרכון
הודעה על הקצאה (טופס 7010)
הסמכה והפניה למעבדה חיצונית
פנייה לקבלה או לשינוי הרשאות במרכבה
פרטי בנק
הזמנת יועצים - חברות
טופס קביעת מצב אישי או תיקון
טפסי בקשה למלגת השתלמות
טופס הרשמה לתושבים חוזרים
תביעה לתשלום גמלה לשמירת היריון (טופס 330)
שאלון לרישום נפש (טופס 1050)
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - ערבית (טופס 84c)
טופס 27 - תצהיר מעקב לקבלן
ערבות צד שלישי
טופס 14 - טופס נתונים לעניין הבקשה להעלאת סיווג
תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון (טופס 271)
טופס 19 - בקשה להעלאת סיווג רגיל – שותפות
בקשה לקבלת מענק הנגב
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
תביעה לגמלה (2850)
שחרור חד-פעמי מהמכס למטרות, ניסוי ופיתוח הדגמה, יבוא לצורך יצוא עבור כוחות הביטחון
תעודת גמר התמחות
טופס מס' 25: תצהיר המעסיק - יחיד
Foreign Supplier Company Information Form
תשלום עבור בקשת פטור מטעמים מיוחדים מבחינות ו\או התמחות (טופס פ 008)
התחייבות בלתי חוזרת
נוסח היתר הקמה למוקד שידור
בקשה להענקת אזרחות ישראלית לקטין תושב חו"ל
שאלון משוב על ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי בלשכות התעסוקה
הודעה על שינוי פרטי משכון (טופס 5)
הסכם הכרזה על מתחם בין משרד הבינוי והשיכון לבין הרשות המקומית
הורדה מרשימת הממתינים להחלפת לדירה בשיכון הציבורי
בקשה לאשרת חוזר
זכאי שבות המבקש לבחון אפשרות להשתקע בארץ (א/1)
בקשת צו ירושה
הצהרה דמי שיקום (טופס 291)
רישום רשויות מקומיות / מוסדות לאומיים לצורך הגשת הצעות לבניית דיור ציבורי לקשישים
הצהרת התמחות לעוסק עצמאי בעבודות גפ"מ
טופס פסק דין הצהרתי
דוח חברה לשנת המס 2002 (טופס 1214)
בקשה לקבלת ספח תעודת זהות
הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות נסיעות שיווק לחו"ל (נספח 6 לטופס מרכז)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב באיטלקית
טופס הגשת בקשה ליציאה לאימונים ותחרויות בחו"ל
טופס בקשה לקבלת היתר להפעלת גנרטור
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2010 (טופס 1323)
תלונה כללית נגד מעסיק – טופס בירור ראשוני בדבר פניה
דרכון לקטין במקום דרכון שהושחת
בקשה למתן היתר להעברת משלוח מהנמל
חידוש דרכון לקטין
בקשה לרישיון אלחוט בכלי שייט
בקשה לייבוא תרופה
בקשה להיוון זכויות במוסד ציבורי
אישור הרשות להעברת הבעלות בנכס (אישור עפ"י חוק מקרקעי ישראל תש"ך – 1960)
בקשת עיון במאגר המשכונות
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופות גמל לשנת המס 2004 (טופס 134)
גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (טופס 2655)
Life Certificate 2 - Turkish
בקשה לאישור יבוא - נוהל הסדר מיוחד לשחרור מהמכס של ציוד אלחוטי המיועד לפיתוח
כתב התחייבות אוטונומית לשיפוי - צד ג (טופס 151-א)
טפסי בקשה להגשת עבודה
טפסי בקשה למענק מחקר
בקשה לחידוש תעודת מעבר ישראלית לזרים לבגיר
בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 (טופס 7085)
בקשה לדרגה אקוויוולנטית
הארכת אשרת ביקור/תייר (ב/2)
טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים
פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית (טופס 1216)
בקשת התנדבות לשרת ביחידה שלא בהתאם לייעוד לנשואים + 6 ילדים ומעלה (טופס 9225)
בקשה לחידוש אישור קופת גמל (טופס ח"ק 18 לשעבר)
דוח עדכון על נכסי חסוי - מצומצם
מסירת פרטים על נעדר
הודעה עפ"י תקנה 4(ב) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק בצורת) תשכ"ה-1964 (טופס 2869)
טופס מס' 26: תצהיר המעסיק - שותפות
תקנות מס הכנסה (פחת) - פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת (טופס 1342)
חידוש הזכאות לקבלת/החלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
טופס רכישת מנוי - כרך לא - 2011 - כתב העת "חברה ורווחה"
בקשה לשובר תשלום – רשות התעופה
בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים-4436
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2007 (טופס 1327)
תצהיר מומחים – אנגלית
פיצוי בגין איחור רכבת
התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר
הסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדוח אשראי (טופס 07-06)
דרכון ראשון לבגיר
תצהיר סיום בנייה
תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים
רשימת תיוג - הנחיות למילוי טפסים
טופס הצהרת כוונות במסלול פינוי-בינוי
אישור המודד - טופס 1 מעודכן
בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית לכלל הציבור
בקשה להכרה במחלות נוספות
תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים
תיאור משרדי החברה לשכה פרטית
בקשה להמשך מימון לימודים לבעלי נכות
בקשה לרישיון יבוא
טופס מיזוג ארוך (אנגלית)
דיווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומי (טופס 652)
טופס דוח שנתי חקר הסרטן שת"פ גרמניה
הצטרפות לגבייה מרוכזת (טופס 4485)
העברת מסמכים למחלקת רישוי עובדי טיס
בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים (טופס 111)
המלצה לכיסא גלגלים ממונע
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1322)
תצהיר (ליבוא תכשיטים בלתי מוגמרים וחלקי תכשיטים ע"י יבואן תכשיטים)
בקשה להזרמת מי תהום לים
אישור העברת זכויות בהתייחס להגבלת העברה ל"זר"
טופס בקשה לתשלום מסלול המפונים
הודעה על סכסוך עבודה שהבוררות בו מתעכבת
בקשה לרכב מיוחד לבעל מוגבלות (טופס 8226)
הצהרת נפגע/ת עבירה
טופס בקשה לשימוש בתוכנה
טופס פנייה למשטרה
תצהיר לבקשה לכתב הגנה / להארכת תוקפו של צו הגנה
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד (טופס 8417)
בקשה לרישיון ולאישור יבוא אישי של רכב
תשלום עבור בקשת יחיד לקבלת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס פ012)
בקשה לחידוש אישור מעבדה על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים
אישור לשחרור הערבות
בחירת שם משפחה למי שנישואיו פקעו
Company Profile form for Exporters
אישור על תשלומי עמלת ביטוח-847
רפרנטים: דיווח על פעילות רפרנט (משקיף)
טופס בקשה להמרת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני לרשיון פנסיוני אחר
כתב התחייבות
קיום אסיפה - בקשת רישיון לקיום אסיפה / תהלוכה
טופס אישור הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה") (טופס 7649)
עדכון פרטים אישיים
בקשה לקבלת היתר למתן שירותי בדיקות ראדון ותכולת רדיונוקלידים במבנים, בקרקע, במים ובחומרי בניה
נספח ב' – טופס תב"ר שנתי
טופס מילוי פרטים עבור תוצאות חיסכון בפרויקט זעיר
טופס 6 - תצהיר מנהל לפי סעיף 4א5
בקשה לקבלת רישיון זמני לסוכן שיווק פנסיוני
אישור שנתי על תשלום החזר הוצאות למתנדב (1255)
טופס בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור
נספח ג' - אישור רואה חשבון
הקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים
בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953/ שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י- 1950
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי למשתמשים בסמים
בקשה להירשם לבחינה למשלח בינלאומי (טופס 238)
בקשה למתן היתר להעסקת עובדים זרים בענף המסעדות האתניות-אסיאתיות
טופס הצטרפות למערך נאמני בעלי חיים
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1322)
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך - 1517
טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה לחייל מילואים
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד בנקאי כמעסיק של בעלי רשיון
הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רישיון
בקשה לאשרות לקבוצות תיור
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
בקשה להיבחן בבחינות הרישוי הממשלתיות ברפואת שיניים
טופס הפניה לאישור עקרוני לביקור התייחדות למשפחה שכולה
ביטול/ הקטנת מקדמות לשנת מס (טופס 2216-א)
עדכון פרטי חשבון בנק
קובץ לקליטת דוחות כספיים לשנת 2013
חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2003 - נספח א לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1320)
בקשה לרישום כמאמן
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד משולב פנימייתי למשתמשים בסמים
בקשה לתשלום שכ"ט בגין שעות תורנות מעצרים
נספח יא' - פירוט תקציב שנתי של החברה לשנת הפעילות הראשונה (1.1.2007-31.12.2007) (לתאגידים חדשים בלבד)
שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים)
דיווח על אחראי על מילוי חובות, עפ"י חוק איסור הלבנת הון התש"ס
טופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא בנכסים עירוניים, נחלה / משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד
טופס בקשת רישיון יבוא למקררים
תצהיר של האחראי לביצוע השלד – מקלט
בקשה לקבלת הנחה בהתקנת/ בהעתקה/ בתשלום חשבון טלפון
בקשה לקבלת סיוע משפטי
דין וחשבון חברה בשנת המס 2004 (טופס 1214)
בקשת עיון בתיק בית משפט
תצהיר על אובדן / גניבה / השחתה של דרכון או תעודת מעבר
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2003 (טופס 134)
טופס בקשה לתמיכה מקרן עזבונות 2012
שינוי במצב אישי
הודעה על שינויים אישיים (2717)
תעודת מעבר ראשונה לבגיר במקום דרכון
הוראת קבע בבנק
בקשה לאישור מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 24)
קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה (טופס 169א)
דין וחשבון תקופתי על ניהול עיזבון
הצהרה והסכמה להגשת שאילתה למשטרה לבעלי שליטה או נושאי משרה בחברה (טופס 15)
הודעת ויתור על הזכות להצהיר על אי- רצון להיות אזרח ישראלי
בקשה להחלפת עובד
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2008 (1399)
בקשה לדיון בפני ועדת חריגים מחוזית למתן פטור/הנחה בתשלום עבור: מסגרת חוץ ביתית/ מעון יום/ משפחתון
טופס פנייה לצורך הכרה בשירות לטיפול באדם עם אוטיזם
בקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות
הצטרפות לתוכנית גורם כלכלי מאושר
חידוש תעודת מעבר לקטין
הנחיות להגשת בקשה לקבלת רשיון קבלן כח-אדם
בקשת הביטוח הלאומי למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי (טופס 283)
פיצויי פעולות איבה - תביעה לנזק מבנה
בקשה לרישיון הקמת עורק מיקרוגל והפעלתו
בקשה לרישיון מוביל - סניפי מוביל ואתרים
רשימת נוסעים בכלי שיט - נספח ב'
בקשה לסמן מזון בסמל תנאי ייצור נאותים (GMP)
הודעת ויתור שנייה ואחרונה להצעת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
טופס למתן אישור מיוחד ליבואן לטלויזיות מקררים מכונות כביסה וקופות רושמות
טופס לבקשת פטור מארנונה למוסד מתנדב לטובת הציבור
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי שאינו עוסק מורשה
טופס בקשה לסיוע בשכר דירה או ברכישת ציוד לבית לחיילים בודדים
טופס פרטי מפעל
טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים (טופס 2973)
כתב הקדש
בקשה לשינויים תקציביים
בקשה להיבחן בבחינת רישוי ממשלתית לשינניות
טופס הגשת ערר לדיון בפני הממונה
טופס הפניית הזכאי לשימוש בשירותי תווך
רשימון יבוא מקוצר – יהלומים ואבני חן
טופס מעקב אחר ילדים שחזרו מסידור חוץ ביתי בסוף שנת הלימודים האחרונה וזו שקדמה לה
הסבר להגשת בקשה לוועדת חריגים לעורכי חופה וקידושין
הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית (טופס 7000א)
עובדים זרים -תצהיר על פרטי העובדים
תצהיר של מתכנן השלד
תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / דמי חופשה למאמצת - 368
הודעה על קיום הקדש ציבורי ובקשה לרישומו בפנקס
בקשה משותפת לגירושין
שטר שכירות
קווי הורים למכלואים - בקשה לגידול
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות (טופס 161ב)
בקשה להירשם לבחינה למשלח בינלאומי (טופס 238)
תעודת מעבר ישראלית לזרים ראשונה, לקטין
הצהרת המעסיק
טופס בקשה לרישום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969, ליחיד
תצהיר - זכאות לעלות על פי חוק השבות - התש"י - 1950
בקשה לרישיון יבוא
בקשה להקפאת היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד
בקשת יחיד לקבלת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס 012)
דוגמת תקנון של חברה מוגבלת במניות
בקשה לתיאום דמי ביטוח ו/או החזר דמי ביטוח
בקשה להארכת תוקף רישיון ישיבה
הזמנת פרסומים ברוסית
טופס מס' 12: בקשה להעלאת סיווג - חברה
בקשה לרישיון מוביל חומר מסוכן - כוח אדם והיתרים
תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות שאינו עוסק מורשה
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2002 (טופס 1301)
דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות (טופס 136)
בקשה לאישור השתלמות לעובד הוראה כמקנה זכות צבירה לגמול בשנת הלימודים תשס"_
הודעה על תאונת דרכים
דוח לחקלאי (טופס 1220)
שינוי בחישוב התייקרות
הצהרה (לבקשת פטור מהצגת אישור ת"ר לגבי טובין בכמויות קטנות) (נספח 16 להוראת מנכ"ל 3.6)
נספחים ג'-י' לתקציב הכולל של הרשות המקומית
העברת נתונים לצורך ביקורת גושי הסדר
הדפסת אישור סטטוס / פעילות בסחל``ב
טופס פנייה לפורום קדסטר
טופס מידע רפואי סיעודי
היתר להקמה והפעלה - למוקד שידור תחנת רדיו חובבים
הודעה על העברת נכס/ים לחברה (טופס 1512)
בקשת היתר לניהול משא ומתן לביצוע ייצוא ביטחוני
פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית(cwc)-טופס בקשה חלק ב-פרטים להצהרת משתמש סופי(נספח 2 להוראת מנכ"ל 2.3)
טופס בקשה לקבלת סבסוד פיתוח לבנייה רוויה על קרקע פרטית למגורים במסגרת תוכנית החומש במגזרי המיעוטים
בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
טופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת
הודעה על רצון לקבל אזרחות מכוח שבות
טופס בקשה להחלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
תוכניות הבראה במועצות הדתיות - קובץ נספחים למילוי
בקשה לאישור מופע
בקשה לאישור פיצויי פיטורין
טופס אישור עריכת ביטוחים של ספקי גז כללי
טופס פתיחת / עדכון פרטי מוטב
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011 (טופס 1215)
טופס מסירת מידע מודיעיני (ראיתי, שמעתי)
טופס הסכמת ההורה והתלמיד להשתתף בפעילויות באינטרנט
אובדן דו"ח
תעודת מעבר ישראלית לזרים ראשונה, בגיר
אישור תושבות (טופס 1312א)
(יבוא אישי של חרב/סכין) לצרכי קישוט/ אספנות (נספח 13 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה להשתתפות במימון פרויקט תחבורתי עירוני
בקשה להתמנות כמשפטן לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד סוכן מכס (טופס 239)
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- יתומים
בקשה לאיתור מען
2600 - תביעה לגמלת סיעוד
היתר נישואין
בקשה לאישור יבוא
תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות (טופס 215)
הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור (טופס 7000)
חידוש והנפקה של רישיון זמני לכלי ירייה
טופס 7 -הודעה בדבר הגדלת הון
דיווח כספי סופי
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 2
בחירות מקומיות - בקשה לקבל פנקס בוחרים נכון ליום ה-150 שלפני הבחירות, סיעה בכנסת
בקשה לביטול / הורדת דרגה ברישיון נהיגה
בקשה לרישיון ליבוא חומר ביוטי
הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית
פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית (cwc) -טופס בקשה חלק א- פרטים להצהרת משתמש סופי (נספח 2 להוראת מנכ"ל 2.3)
בחירות לכנסת - בקשה לתיקון פרטי בוחר
הזמנת רופאים למטרת עבודה/השתלמות
הודעה על מתן שם פרטי לנולד
עדכון פרטי חברה העוסקת בצופן
בקשה לרישיון ייבוא כלי ירייה - אדם פרטי
בדיקות רפואיות למשיטי כלי שיט קטנים
בקשה להחזר אגרת רישוי רכב
בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד
רישום נתונים ופרטים אישיים של יחיד לקראת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס פ010)
חידוש דרכון עסקי
בקשה לחופשה / הודעה על היעדרות (2450)
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1321)
טופס פנייה והצהרה, ערבית
ייפוי כוח של אדם פרטי - רכב
בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006 (טופס 161א)
חידוש היתר הדברה, מעודכן לנובמבר 2010
חישוב מס שבח מקרקעין- (נספח לטופס 7002)
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לסינית
בקשה לרישיון ייצוא ביטחוני
Life Certificate 1 - Russian
תעודת זהות במקום תעודה בלויה
Export Request Management System – Application Form
ויתור סודיות (טופס 5533)
טופס בקשה להשתתפות בקורס להכשרת מפקחים וקבלנים בעבודת בנייה באסבסט. מעודכן לאוקטובר 2007
מענה לקול קורא לקרן מנוף (טופס 8428)
הצהרה לצורך קבלת תגמול טיפול רפואי (טופס 594)
הסכם קיבוצי מיוחד
טופס מלווה לתעודת בריאות למוצרי צמחים
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות תחיקה ו497(נספח 5 לטופס מרכז)
בקשה לתעודת עיוור / לקוי ראייה (כולל דמי ליווי)
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי - תרומות שניתנו לאדם אחר (טופס 1217-ב)
הרצאת פרטים בתביעת מזונות
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (טופס 211)
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2008 (טופס 135)
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 1
בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח 2279/א
המלצה על מועמד/ת לפרס המצוינות בניהול בדרג הבכיר (2619)
בקשה לסידור חליצה
טופס כתב תביעה
טופס רישום פרטי משווקי גז טבעי
פונדקאות: תצהיר לאב המיועד
בקשת ערר על החלטת ועדת ההערכה המסכמת בהתמחות
דו"ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה
הסכם קיבוצי כללי
ייפוי כוח של תאגיד - רכב
טופס שאלון ביטחוני לסוכן מכס/משלח בתכנית AEO
טופס מילוי פרטי בן/בת זוג של המתאשפז/ת
דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011 (טופס 5520)
אישור המעסיק על עבודה ושכר-510
טופס בקשה לקבלת מידע בעקבות פסקי הדין מחודש יוני 2009
נוסח בקשה לקבלת היתר הפעלה למתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
טופס מס' 3 - הצהרה חצי שנתית בגין מענק מחקר
טופס 5א - כתב ויתור על סודיות
הצהרת עובד בעניין מיהו מעסיקו העיקרי (טופס 620)
טופס הזמנת פלט ביבליוגראפי עפ"י נושא
השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין התשכ"ד 1963- (טופס 7013)
בקשה לרישום הסכם שיתוף או הורשה או הסכם חלוקת עיזבון
נספח ה' - תצהיר בדבר היעדר תאגידים קשורים
טופס 4 - תצהיר חברה משפחתית
נספח ג' - תצהיר בדבר חקירות ועבירות קודמות
בקשה לרישיון ייצוא כלי ירייה - אדם פרטי
בקשה לשינוי שם פרטי לקטין, יחיד
בקשה להארכת מועד ביצוע הכוללת דוח תקופתי
דין וחשבון על הכנסות בשנת המס 2004 (טופס 1301)
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
בקשה לדרכון או תעודת מעבר
הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין (טופס 7002)
הצהרת בעל רכב ביבוא אישי (טופס 21)
נאמני ניקיון - הרשמה אישית
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2006 (טופס 1301)
דף סניפים לשכה פרטית
פירוט תשלומי מלגות בתוכנית סחל"ב
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ (143)
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז -הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין")
בקשת שחרור מהמכס - נוהל שחרור ציוד תקשורת קווי המיועד לרשות הפלסטינאית
הצהרה בדבר תוספת תגמול לשכול מחוסר פרנסה (טופס 586)
בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין,תשכ"ג-1963 (טופס 5340)
אישור קבלת מסמכים ע"י אפ"י
בקשת ערך על החלטות הועדה לאישור/לחידוש מעבדה
טופס פנייה והצהרה
תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (טופס 300)
הרשמה למסלול "פסגות"
הכרת אבהות
הצהרת סודיות למבקשי מידע דרך קבע
רישום פנייה דחופה/ חד פעמית
טופס להגשת תלונה לנציב תלונות הציבור
תצהיר מאמן לגמר התמחות
טופס שינוי שם העסק או כתובת
הודעה בכתב על פגיעה/נזק
הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן זוגו (טופס 3209)
אישור התאמנות
הזמנת עובד לבחינה לשירות המדינה (2204)
בקשה לאישור יבוא - נוהל אישור סוג ואישור התאמה
אישור גירושין
נספח ז' - התחייבות לקיום חובות מעביד בתחום העסקת עובדים
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5522)
כרטיס עובד-103
תצהיר יבוא טובין המשמשים במוצר הסופי המיועד למכירה בארץ (נספח 6 להוראת מנכ"ל 3.6 )
טופס בקשה לקבל מידע
טופס ה.י.1 - תביעת מענק (הורה יחיד)
טפסים להגשת בקשה תמיכה בשידורים קהילתיים לשנת 2009 מתקציב משרד התקשורת
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
בקשה לרישום מזון חדש
נספח ט' - אישור בדבר יכולת פיננסית
מתן אשרה לנלווה לאנשי דת (א/3) ולסטודנטים (א/2) - א/4
בקשה לקבלת רישיון סקר
בקשה לתעודת מעבר לבגיר, במקום תעודת מעבר מושחתת
בקשה לאישור החזר על נסיעות
רישיון הוראה קבוע/זמני בנתיב העיוני
בקשה למתן היתר חירום להזרמת שפכים (עבודת תשתית) לים
טופס איסוף נתונים עבור דיור חוץ ביתי
תביעה אישית לתגמולי מילואים (טופס 502)
הצעה למכרז האפוטרופוס הכללי
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (ספרדית)
טופס הרשמה לבתי ספר ישראליים בחו"ל: פרויקט למידה בין מדינות
ערר על בחינה בנושא עקרונות שומה, חלק א'
בקשה לשכירות רכב ממינהל הרכב הממשלתי
בקשה לתעודת מעבר לבגיר, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / חברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת
כתב התחייבות עצמית למוסדות מאושרים (151ב)
בקשה למסירת מידע לשמאים (טופס 2857)
תביעה לתשלום קצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (טופס 7801)
דרכון ראשון לקטין
תביעה למענק שאירים לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד 1994
הצהרת אי רצון להיות אזרח ישראלי ליחיד
בקשה לאמן מתמחה אחד/שניים
אישור יהדות
אישור מיוחד לפי צו יבוא חופשי
בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת (טופס 2604)
ריכוז פרטי שירות – הצהרה עמוד 1
אוגדן העלאת סיווג של שותפות
תצהיר שירות הביטחון
טופס בקשה לוועדת חריגים לעורכי חופה וקידושין
בקשה להחזר עבור שיעורי הוראה מתקנת
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון חברת שמירה
דוח עבירה על חוק שמירת הניקיון
תצהיר מגזר עירוני א'
הצהרת יבואן מזון רגיל
טופס להגשת ערר
בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל
טופס הגשת תלונה על מוכר דירה
דרישת תשלום עבור מתן שעורי עזר לעולים סמסטריאלי
הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2004 - נספח ד לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1324)
בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (טופס 914)
בקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים לבגיר, במקום תעודה מושחתת
דווח ועדה רפואית לעובדי טיס על עמידה / אי-עמידה בתקנה 68 (א)(1) לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)
טבלת ריכוז שעות טיסה
דו"ח סוארי -טופס דיווח בדיקת רווחיות של חברות מפוקחות
בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל מסיבות לימודים
טופס 7116ב - רשימה מרכזת של ימי ההיעדרות עם חתימות העובדים - עמוד ענן
דף הגשת תלונה
הנחיות דיווח למנהלי תיקים לפי חוק איסור הלבנת הון
בקשה לרישיון קבלן אסבסט
בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, או מקבל קצבת ילדים (טופס 5026)
תיקון תאריך לידה
טופס הגשת מועמדות לעיטור הנשיא
בקשה לקבלת היתר לאמן מתאמן יחיד
בקשה להיתר לקיים תערוכת סוסים
תביעה לגמלת זקנה מיוחדת (טופס 4501)
טופס למניעת העסקת עברייני מין במוסדות לקטינים
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות הצבת דוגמאות לניסיון מעשי עם המוצר(נספח 4 לטופס מרכז)
טופס הצהרה של בעל הנכס – נכס ללא תיווך
תביעת חוב - טופס להגשת תביעת חוב בהליכי פירוק ופשיטות רגל
שטר תיקון שכירות (הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות)
טופס 5 דוח שנתי של חברה פרטית
בקשה לקבלת אישור "ספק מועדף"
בקשת ערעור על החלטת וועדת המשמעת וטוהר הבחינות
ייפוי כוח של אדם פרטי (צמ"ה)
הצהרה בדבר קביעת "בן זוג רשום" (טופס 4435)
בקשה לרישיון ייצור חשמל
נוהל שיפויים לבעלויות על חטיבות עליונות בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ (טופס 150)
תצהיר נלווה לבקשה למתן אישור תקן רשמי
בדיקה מפורטת לצורך קבלת היתר בנייה
דין וחשבון על התאמנות
הסכמה ללימוד נהיגה לאופנוע בדרגה A2 למי שטרם מלאו לו 17 שנים
סקירת מנהלים
הצהרה בדבר רישום פרטי דת ולאום
נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2008 (1343)
רישום לבחינות ייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים ו/או בקשות פטור מבחינות (טופס פ001) כולל תשלום
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - טופס בקשה
הצהרת הון (טופס 1219)
טופס בקשה לקבלת אישור חד פעמי לשחרור מכשיר רנטגן \ מאיץ מהמכס לפי תוספת שנייה לצו יבוא חופשי, תשל"ח-1978. מעודכן למרץ 2010
הודעת ויתור ראשונה להצעת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
הצהרת התנדבות לשירות מילואים של צה"ל עקב גיל (טופס 9197)
טופס בקשה לרישום ראשוני למנהל קרן או נאמן
בקשה לעיון ברישומים המנוהלים במאגר המידע הפלילי שבמשטרת ישראל
תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (טופס 484)
דוח ביצוע שיעורי עזר לעולים
דין וחשבון חברה לשנת המס 2011 (טופס 1214)
בקשה למימון מחקר או למלגה
טופס הזמנת שירות סמך מקצועי
תביעה לדיון מחדש עקב החמרת מצב- (5904)
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי לשכה פרטית
טופס מס' 8 – טופס הגשת דוח שנתי/סופי כללי (כל התחומים בשת"פ גרמניה למעט מחקרי הסרטן)
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי שהינו עוסק מורשה / בעל חברה
בקשה לשינוי מועד זימון ללשכת גיוס
טופס 858- חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט
טופס מעקב 4 (א) (6)
טופס דוח סטטוס מבקשים
שאלון לסטודנט עולה
תקנון אישור ספקים
הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב (טופס 1312)
בקשת גוף ציבורי לקבלת מידע רפואי, סוציאלי, שיקומי או תפקודי (טופס 16)
בקשה לאישור עבודת פירוק ופינוי חומרי מבנה מאסבסט – תכנית עבודה
טופס פנייה לוועדה המייעצת לתרגום שפת סימנים
בקשה לאישור דגם
בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל
כתב ערובה
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור (טופס 2513)
מכתב הסבר למילוי הטפסים לשכה פרטית
דו"ח חצי-שנתי של התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל
הסכמה לסמכות שיפוט בית הדין הרבני
פתיחת תיק לזכות נפט של מיזם נפט- בקשה להכרה בשותף מדווח (טופס 5902)
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2009 (טופס 1215)
תעודת זהות במקום תעודת זהות אבודה/גנובה
פנייה לקרן לקידום תוכניות סיעוד
בקשת הלוואה לשנת הלימודים הנוכחית
בקשה להזרמת שפכים לים
טופס הגשת בקשה בינלאומית לפטנט – שלב לאומי
שטר תיקון תנאי חכירה (תוספת לחוזה)
תצהיר (יבוא לשם יצוא) (נספח 5 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לייבוא אביזרים ומכשירים רפואיים
טופס הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע
התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)
מכתב בנושא טופס 7016 ו-7017 בקשה לקבלת טופס 50 כללי
אישור מעסיק- שכירים לבקשה לקבלת מעונות יום
בקשה לשעות נוספות
בקשה לתגמול מיוחד לפי תקנה 14/15 לתקנות נכים (טיפול רפואי)
תגובה/הודעה
בקשת רישיון להקמת תחנות קשר לצורך סחר
טופס פתיחת חשבון בנק
תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה/Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (טופס 584)
רישום סטודנט ישראלי הלומד בחו"ל
טופס להגשת בקשת תמיכה לשנת 2014
הסבת אשמה - הצהרת הנהג בפועל
צרופות להתרה מוקדמת
דוח ביצוע ישום שלב א
טופס 18 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – יחיד
עבירות כלכליות
תעודת מעבר ישראלית לזרים, לבגיר, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (טופס 6124)
Certificate of Pharmaceutical Product
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2006 (טופס 135)
שטר העברת זכות שכירות
שאלון לידועים בציבור
בקשת ''עמית מוטב'' לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת 2012 (158)
הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (טופס 7000ב)
תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת חברת קיבוץ (טופס 357)
בקשה לפדיון מניה / מניות JCT
תביעת הישבון (טופס 216)
בקשה לאישור השכלה תורנית גבוהה
עדכון פרטי עוסק (טופס 822)
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2007 (טופס 1301)
ספח לתעודת זהות במקום בלויה
הנחה לתלמיד בנסיעה מ/אל ביה"ס
בקשה לתשלום השתתפות בהוצאות אזכרה שנתית לנציג משפחה-ייפוי כוח
טופס הזמנת חיילים משוחררים לעבודה (למעסיקים)
תצהיר יבוא תרומות (נספח 4 להוראת מנכ"ל 3.6 )
משרד האנרגיה והמים - טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחופש המידע
ריכוז משאבים לחברה המגישה יותר מבקשה אחת
אישור קבלת תשלום בגין תרגום/תמלול (טופס 2357)
טופס בקשת מועמדות לקאדי
בקשה לאישור חד-פעמי ליבוא - נספח 3
בקשה לתעודה המעידה על אי היותי אזרח/ית ישראלי/ת
בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון/תעודת מעבר
תצהיר - הורים יחידים
חידוש הרשמה לאחר דחיית מועד קודם (פ017)
טופס דיווח למרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR)
אישור רווקות ופנוי/ה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו''ל בשנת המס 2009 (טופס 1327)
טופס אישור עריכת ביטוחים - הובלת גפ"מ
בקשה לקבלת היתר לאמן מתאמן נוסף
בקשה לקבלת היתר שליטה בסוכן תאגיד לפי הוראת המעבר
דין וחשבון חברה לשנת המס 2009 (טופס 1214)
דוח ניטור – תחנות מעבר לפסולת
אישור עבודה בישראל לזכאי חוק השבות ואינו אזרח/תושב ישראל
טופס בקשה לקבלת מעמד של מפעל המתאפיין במחזוריות טכנולוגית גבוהה
תצהיר יבואן שנתי (טופס 138)
בקשה לביטול רישום רכב
בקשה לבדיקה מחודשת של זכאי לקצבת סיעוד, עקבת החמרה במצבו (טופס 2620)
בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על הכנסות (טופס 3302)
תצהיר
טופס בקשה לרישום ראשוני של מגיש הצעת רכש שאינו תאגיד מדווח
(465) בקשה לביצוע פעולות במחסן רשוי כללי
טופס הגשת בקשה על פי חוק חופש המידע
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2008 (1326א)
אישור רואה חשבון (נספח ג)
הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות
ניהול סיכונים בחומרים מסוכנים
רשיון שהייה בישראל לבנים ונכדים לחסידי אומות העולם
בקשה לרישיון דיג
תביעת גמלה לילד נכה (טופס 7821)
בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי (טופס 7020)
טופס לעצור
בקשה לאישור מערך אחזקה ושינויים למערך אחזקה בכלי טיס (טופס כ.א. 132)
הגשת תלונה בנושא תחבורה ציבורית
הצהרה בדבר יבוא לשטחים שבאחריות המועצה הפלסטינית (138ב)
בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (8261)
בקשה לשינוי שם פרטי לבגיר
סקר עצים בוגרים דף איסוף מידע והערכה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2005 (טופס 135)
claim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in israel on payments to a non resident
בקשה לבדיקה רפואית לקבלת תעודה רפואית לעובד טיס
בקשה למבחן עיוני בעל פה
טופס מס' 1: טופס בקשה לרישום חברה בפנקס הקבלנים
בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998) - היחידה לחופש המידע
תביעה לקצבת זקנה (טופס 480)
דין וחשבון חברה לשנת המס 2010 (טופס 1214)
בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן / בת זוג זר/ה הנשוי/אה לישראלי/ת
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים
נכסים נוספים
הודעה על העברת מידע דרך קבע לגוף ציבורי
בקשה לקבלת מענק השתתפות בהנצחה פרטית לנציג משפחה
טופס בקשה לפטנט
הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ''א-1961(טופס 2856)
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון יישוב ראוי
הצהרה ליבוא לשימוש עצמי לשם תצוגה ובדיקת שוק או חלקי חילוף (נספח 14 להוראת מנכ"ל 3.6 )
דוח על שינוי סוגי עובדים בקיבוצים (טופס 623)
בקשה לרישום כמתמחה / כתב התחייבות להעסקת מתמחה (טופס 4)
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2008 (1324)
טופס לקבלת רישיון נוטריון
בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות (בהתייחס להגבלת העברה ל"זר")
פירוט ההשקעות בבניינים בתחום המפעל המאושר
פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה (טופס 619)
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי קבלן כח אדם
הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים - ביטוח רשות
נספח פרטי סניפים- תאגיד/יחיד
בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה-6134
פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום
דיווח על החלטה לשינוי מטרות
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לאחים שכולים הלומדים במוסדות על -תיכוניים ואקדמאים
בקשה לערעור על מבחן
בקשה למענק ימי מחלה (2485)
בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות- 630
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לדיאטנים
בקשה לסיוע בהתקנת סידורי נגישות
סוכני ביטוח: דוח מאמן בדבר תחילת התמחות
בקשה לקבלת רשיון לקיום לשכה פרטית
הארכת תוקף תעודת מעבר ישראלית לזרים, לבגיר
בקשת רו"ח להכרה כמאמן מתמחים
בקשה לשינויים תקציביים בתיק מו"פ - נספח ט1
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1322)
בקשה לרישום חברה ברשם החברות
בקשה לתוספת ימי מחלה במחצית המשכורת בשכר
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום) התשי"ז-1957
הודעה על חלוקות שקיבל נהנה (149)
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-טופס מרכז (הוראת מנכ"ל 5.9)
תקציב בקשה עד 50 עובדים - 2009
טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (טופס 355)
בקשה לקבלת גיליון הרשעות לחו"ל
פרטי חשבון בנק והסכמה בלתי חוזרת
תעודת גמר למתקן גז בלחץ נמוך מאוד
היתר הקמה והפעלה לסוג מסוים של מקורות קרינה- מוקדי שידור
פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט (טופס 5903)
פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד (טופס 100)
הודעה על החלטת בית משפט בדבר מינוי סניגור ציבורי (טופס 3)
עובדים זרים-הצהרת מעסיק
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1321)
תצהיר עורך תסקיר - השפעה על הסביבה
טופס 15 - טבלת עבודות הנדסה בנאיות
בקשה להיבחן בבחינת רישוי ממשלתית לטכנאי שיניים מוסמך
רישיון ליבוא צמחים ומוצרי צמחים
בקשה לקבלת קצבה חודשית לניצולי שואה יוצאי מחנות ריכוז, גטאות ומחנות
טופס בקשה למתן אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות בנכס
בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס (טופס 116-ג)
דוח שנתי ליחיד לשנת המס 2003 - נספח ב (טופס 1321)
בקשה להתמנות כרופא לוועדה הארצית לפי חוק החולה הנוטה למות
שינוי מעמד מתייר לעולה
תשלום פרמיות עבור הוצאת היתרי בנייה במהלך ההכרזה
דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5523)
הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור (טופס 5906)
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005 (טופס 1324)
כרטיס רישום פרטים ראשוניים - רכוש יהודי ערב
טופס בקשה לקבלת נסח מפנקס ההקדשות/החברות לתועלת הציבור
טופס בקשה לשינוי בתעריפי ארנונה
בקשה להמלצה להקצאת קרקע
טופס בקשה למקדמה ע"ח תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים לשנת 2000 לחקלאי בעל מספר צרכן
Life Certificate 1
שטר מכר של כלי טיס (טופס כ.א. 107)
תביעה/ערעור על החלטת המוסד לביטוח הלאומי
הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי - קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס לשנת המס 2011 (טופס 901)
פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10)
פנייה לועדת חריגים לתמיכות
פניה לועדה להתקשרויות חריגות
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2006 (טופס 6111)
קליטת נתוני הכשרה
הסכמה ללימוד נהיגה לטרקטור למי שטרם מלאו לו 17 שנים
תשלום עבור בקשה לרישום כמתמחה (טופס פ004)
הצהרה על אובדן/גניבה של רישיון
טופס בקשה לרכב אשכול למורי דרך
בקשה להגדלת תקופת שירות (2845)
טופס בקשה לקבלת היתר להעבדת ילד בהופעה
בקשה לברור פרטים על רכוש נעדרים המנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי
תשלום פרמיות עבור הוצאת היתרי בנייה בסוף תקופת החוזה
תשלום חשבון למודד
בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית ע"י תאגיד
הוספה/ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68)
הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד (טופס 4440)
אישור להזמנת רכב מסוג טויוטה קורולה רובוטי
טופסי PCT של רשם הפטנטים
מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- ארגונים מתווכים (טופס 8425)
טופס הצהרה עבור שירותי תיווך
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
הצהרת אי רצון להיות אזרח ישראלי משפחתית
תצהיר יהלומנים - באנגלית
דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של מתיל ברומיד
הצהרה בגין העדרות בשל מחלת הורים
הצהרת יצואן במסלול באחוז המס (טופס 217)
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2007 (טופס 1392א)
טופס בקשה למפעל מאושר
טופס הזמנת שיקים ממשלתיים (בנק הדואר)
דין וחשבון חברה לשנת המס 2007 (טופס 1214)
טופס הערכת עבודת הממונה (לרפרנטים)
נספח (1)ג לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1325)
בקשה לביטול רישיון ליחיד לעסוק בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקי השקעות (טופס 6)
הרשאה לחיוב חשבון, דמי השתתפות בעלות האישפוז
יצור זרעים - בקשה לבדיקת מחלות בשדות(דורש אימות)
דין וחשבון על העסקת עובדים בתקופת הבחירות (טופס 649)
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט (טופס 7017)
בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי (טופס 7555)
הורדה מרשימת הממתינים לדירה בשיכון הציבורי
דוח חברה לשנת המס 2003 (טופס 1214)
בקשה לתעודת מורשה להיתר
רישום ותשלום בגין יום עיון (פ601)
דו"ח רבעוני סיעוד
טופס 32 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן לתאגיד
התחייבות (פטור מותנה) (טופס 373)
בקשה להרחבת/הקטנת שטח מחסן רשוי (462)
שטר שכירות משולב (חכירה לדורות)
בירור פרטים על נוסע - כניסות ויציאות
תצהיר דירקטורים בחברה לתועלת הציבור
רישום למשרד להגנת הסביבה
טופס בקשה לרישום סימן מסחר
הערכת סיכון נגעים - בקשה לפתיחת תיק
דוח חודשי - תוכנית סחל"ב
בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (טופס 752)
טופס 13 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – חברה
בקשה לקבלת אישור להדרכה
תצהיר מגזר עירוני ב'
הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96 (טופס 7086)
בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל מסיבות משקיות
טופס היערכות לזמן חירום באזורי שיקום שכונות
כתב התחייבות למבצעי סיוע בשכר דירה לפי חוזה
דין וחשבון של קיבוץ ומושב שיתופי על חברים (טופס 622)
טופס 11 - תצהיר יחיד
הצהרת בריאות
בקשות זוכה לפעולות כספיות
בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה) במגזר העירוני
בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (טופס 5900)
בקשה לחקור עתיקות
הצהרה על עסקאות בינלאומיות (1385)
טופס בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - ערבית (טופס 84c)
הצהרה על נטישת טובין (טופס מכס 17)
טופס רישום חברת דלק חדשה
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס (159א)
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 4
הודעה על הגשת תובענה
בקשה לאישור יהדות
הצהרה על מצב בריאות
ריכוז פרויקטים לקבלן
מסמכים וטפסים מיוחדים בכל פרוייקט בנייה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2004 - נספח א לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1320)
כתב התחייבות וערובה
בקשה להקטנת שיעורי מקדמה (טופס 7155)
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1320)
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - בגיר
הצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות (טופס 105)
שאלון למועמד/ת לוועדת איתור/ועדת מינויים
טופס דיווח על מדידת קרינה בתחום ה ELF, מעודכן לתאריך 1/1/2006
פנייה לוועדה למסירת מידע - 12
נותני שרותי מטבע: נספח פרטי זיהוי - תאגיד/יחיד (נספח 10ב')
בקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים לקטין, במקום תעודת מעבר מושחתת
בקשה לקבלת תעודת לידה
(463) בקשה לחידוש רשיון למחסן לתצוגת רכב
אישור מנכ"ל
Declaration of Security between a ship and a port facility
בקשה לרישום גורם מאשר (חתימה אלקטרונית)
בקשה לרישום בעל רשות לשימוש בסימן מסחרי
בקשה לתמיכה בתוכנית מו"פ 2009
טופס מס' 4 - דיווח כספי למלגות
טופס דרישה (pct)
הודעת מעסיק על העסקת עובד במשק בית (טופס 614)
פתיחת תיק לנאמנות במס הכנסה (152)
אמנת גרמניה - שאלון לצורך הכרה בתקופות עבודה בגטו על-פי החוק לתשלום פנסיות בגין עבודה בגטאות ZRBG
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2007 (טופס 1323)
הודעה על בחירה/מינוי של חבר וועד או על סיום כהונה של חבר וועד, וועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
בקשה לרישום כלי טיס (טופס כ.א 101)
טופס מס' 5 - דיווח כספי למחקרים
בקשה לחיסוי מס, שבתון לעובד מדעי, הצהרה לבורסה
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה" לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957/חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד 1954
סיוע לרכישת רכב לאלמנות
בקשה לגידול זרעי תפוחי אדמה
הנחיות למילוי שאלון למועמד לכהונה בדירקטוריון או מועצה
פונדקאות: תצהיר למועמדת לאם הנושאת
הסכם טיפולי
דיווח רשויות מקומיות - אכיפה סביבתית
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2008 (1323)
המלצה לכיסא גלגלים ידני
Affidavit and Undertaking
"עם הפנים לקהילה" טופס מידע בסיסי על ילדים בסידור חוץ ביתי ועל ילדים המועמדים לסידור חוץ ביתי
הארכת תוקף תעודת מעבר ישראלית לזרים, לקטין
בקשה לאישור תכנית לבנין להשכרה
סוכני ביטוח: הצהרה של נושא משרה בתאגיד (נספח ב')
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - קטין
דוח מדידות קרינה ממתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
תביעה בגין מחלה
בקשה לאישור חופשה ללא תשלום לעובד/ת המבוטח/ת בפנסיה תקציבית / צוברת ו/או לאישור עבודה פרטית בעת חופשה
הודעה על עדכון פרטים (טופס פ500)
תביעה לדמי אבטלה (טופס 1500)
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות הפעלת משרד/מחסן בחו"ל(נספח 2 לטופס מרכז)
Statement Of Conformity (form 8130-9)
תיקון מקום לידה
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1320)
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2012 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס (טופס 6111)
בקשה לדיון חוזר
הצהרת בן/בת זוג שנמצא/ת בחו"ל (לעולה ולתושב חוזר בלבד) (טופס 142)
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים על-תיכוניים ואקדמיים לילדי נכים
בקשה לאזרחות מכוח לידה וישיבה
הסכם הארכת הכרזה בין משרד השיכון לבין הרשות המקומית
הודעה לעולה אזרח חוץ
בקשה להעתק תעודה
בקשה לרישיון העברת המשך/שינוי שימוש סופי
נספח ב' לטופס דיווח שנתי ליחיד לשנת המס 2012 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד (טופס 1321)
בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס (36)
בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (טופס 5903)
הצהרת האדריכל בדבר התאמת מבנה לתוכנית האדריכלית
טופס למילוי עצמי - תביעה לגמלת הבטחת הכנסה (טופס 5619)
דוגמת הודעה על זימון אסיפה כללית סופית
דוח ניכוי ממשכורת לשנת המס 2006 (טופס 106)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב באנגלית
טופס בקשת מועמדות למסדר נישואין
בקשה להיתר להקמת מתקן גז בלחץ נמוך מאוד
טופס דיווח שעות מתן שירותי תרגום/תמלול (טופס 2356)
מעמד לקטין שאומץ ע"י זכאי שבות טרם העליה לישראל
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - בגיר נלווה
שאלון לקביעת תושבות – לחוזר מחו"ל (628)
בקשה לאישור/רישום מוקדם של יבוא מוצרי מזון
בקשה לביטול/הפחתה (טופס 754)
תצהיר יבואן לרשימון (טופס 138-א) בשפה ערבית
דרכון עסקי ראשון
רישום לצורכי מס ערך מוסף (821)
טופס הרשאה לחיוב חשבון חניכים / אוטיסטים
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בספרדית
Postal Delivery Bill
בקשה לפרסום מכרז כח אדם במשרד/אגף
בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)
בקשה למלגה מקרן הוואקף המוסלמי
טופס מס' 31: בקשה להעלאת סיווג - שותפות
תביעה למזונות
טופס רישום לאזרח ישראלי השוהה בחו"ל
הארכת אשרה לעובד זר סיעודי
מסמכים לחיפויים
תביעה לדיון מחודש במצב נכות, בעקבות החמרה במצב לפי תקנה 36 (טופס 228)
בקשה לרכישת זכויות לגמלה
בקשה למתן צו עיקול נכסים
שטר ביטול זיקת הנאה
בקשה להחזר עבור לחצן מצוקה
כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה
טופס בקשה לקבלת מעמד מפעל מאושר
ניטור לאתר סילוק פסולת
הצטרפות לתוכנית הסדר החזרי מע"מ לתייר
טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1326)
בקשת שחרור מהמכס - נספח ח' (חלקי פלסטיק לטלפונים סלולריים וחלפים שאינם משדרים)
דו"ח על ביצוע התכנית המאושרת – בניין להשכרה למגורים
בקשה לרישום/לחידוש רישום במרשם היצוא הביטחוני
בקשה לפתיחת משתמש במערכת נתוני שכר עבור עובדי מדינה ומוסדות נתמכים
הודעה על העברת מניות בחברה פרטית (טופס 3)
הצהרה ליבוא משחק אסור לצורך עריכת הגרלה שניתן היתר לעריכתה (טופס 81)
הוראה לביטול חיוב הרשאה (טופס 6125)
דיווח על תוכנית קידום בריאות
טופס הרשמה לגיוס למשטרה
Free trade agreement between the united Mexican State and the State of Israel - Decleration
אישור יהדות ליהודי אתיופיה
בקשה לעבודה במוסד חינוך רשמי - יסודי וחט"ב
תכנית עבודה שנתית - השירות הדנטלי לתלמיד
בקשה לקבלת הטבות למקבלי קצבה מועידת התביעות (קרן סעיף 2)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2012 (טופס 1322)
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/ מוגדל לפי הכנסה" – אלמן/אלמנה
תעודת השלמה - טופס לדוגמא לתעודת השלמה בבקשה לפירוק חברה
בקשה להחייאת עמותה
כתב ערר
מפרט לפי חוק המכר
בקשה להכרה בחברה משפחתית (טופס 2585 א)
דו"ח על הוצאות עודפות (טופס 1235)
טופס מילוי פרטי מתחייב/ת: בן/בת של המתאשפז/ת
אשרת כניסה סטודנט/תלמיד ישיבה (מסוג א/2)
הערכת רמות חשיפה לקרינה ממתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי למשתמשים בסמים
העברת נכס/ים מאדם ברי פחת ע"י מס' יחידים (טופס 1512 ג)
דיווח על בניית פרוייקט חדש (טופס 701)
Application for an rvsm, mnps or rnav operational approval
בקשה לקבלת קוד משתמש וסיסמא
תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה (טופס 2988)
טופס בקשה לביטול התחייבות לרישום משכנתא
טופס בקשה לאישור קידוח תצפית
טופס בקשה לרכישת הסמכה
טופס תביעה 7116 עמוד ענן - תביעת פיצויים בגין נזק עקיף במבצע "עמוד ענן"
דיווח תמלוגים
ותק מקצועי - הצהרה
תצהיר (יבוא לשם שימוש עצמי) (נספח7 להוראת מנכ"ל 3.6 )
טופס בקשה לאישור פינוי קרקע מזוהמת
מעטפת - מסמכי חובה
נותני שרותי מטבע: נספח פרטי סניפים - תאגיד/יחיד (נספח 10א')
Life Certificate 2 - Russian
בקשה למינוי שותף מנהל (טופס 5905)
רשימת הפרסומים של משרד התמ"ת
בקשת זכאות לפטור לתושב חוזר/סטודנט חוזר (טופס 131)
כתב התחייבות לתחילת התמחות
הצהרה בדבר הכנסות לצורך קביעת שעור תגמול חודשי
ריאיון תעסוקתי
הוצאת דוגמא באופן זמני(נספח ג להוראת מנכ"ל 3.6)
שאלון חברה לבקשות 2008
בקשה להעלאת סיווג רגיל לקבלן יחיד בפנקס הקבלנים
דוח בדיקת המבדקה
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט מוסדי (בית סיעודי ברישוי בקיבוץ)
הודעה על סכסוך עבודה שהוא עניין לבוררות
כתב התחייבות אוטונומית לשיפוי(צד ג) - טופס 151
כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה
הצהרת משתמש סופי באמצעי הצפנה מסחרי - גרסה עברית
בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות
הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר
הרצאת פרטים בתיק עיקרי
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2011 (טופס 1324)
טופס הצהרה על נתוני חשבון הבנק של התובע, לצורך העברת קצבה מגרמניה לישראל
בקשות להזמנת אומנים מחו"ל
טופס 23 - תצהיר מנהל עבודה
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות כנס סוכנים בארץ (נספח 3 לטופס מרכז)
התייצבות חייב שחזר מחו"ל
בקשה להמרת רישיון יועץ פנסיוני/רישיון סוכן שיווק פנסיוני/רישיון סוכן ביטוח לרישיון פנסיוני אחר
Application for entry visa to Israel for a purpose of visit
טופס משוב רשם החברות
אישור מסירת מידע (169ב)
עידכון ביצוע פעילות ייצוא ביטחוני בפועל
בקשה להקצאת קרקע חקלאית, שלא בדרך של נחלה, לזמן ארוך
הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע-6978
התחייבות עצמית
חידוש רישיון מדריך טיס
טופס הצהרה לדורש עבודה תובע הבטחת הכנסה שיצא לקיים את מצוות החאג'
דוח טכני מסכם
בקשה להחלפת סוג האשרה
תשלום חשבון ליועץ מיוחד
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לטורקית
בקשה לשחרור טובין שיובאו בניגוד להוראות פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) תשל"ט-1979 (טופס 71)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1325)
טופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא במשבצת ונחלה/משק עזר באגודה חקלאית
Personal questionnaire for applicants for reciprocal amateur radio licence
בקשה להקמת תורן / מנוף / עגורן לרשות התעופה האזרחית
בית דין לעבודה: כתב תביעה
בקשת פטור על רכישות מקומיות-כוהל (טופס 374א)
נוסח בקשה לקבלת היתר קרינה לסוג חשמל- מעודכן למאי 2007
סגירת תיק: ערעור על התחשבנות סופית
שחרור סחורות על תנאי(נספח ב להוראת מנכ"ל 3.6)
טופס בקשה לשמש סניגור ציבורי
שאלון הרשמה למסגרות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים תשע"ד, (2013-2014)
אזרחות - בקשה להשבת אזרחות ישראלית למי שנישא לתושב יש"ע
טופס בקשה לשכירות רכב
בקשה לרישיון לתחנת טלגרף אלחוטי בכלי טיס (טופס כ.א. 135)
תביעה לתשלום פיצויים (טופס 2870)
טופס 33 - תצהיר סיווג
שאלון הצהרה של בן/בת החולה לצורך קביעת גובה ההשתתפות במימון האשפוז הסיעודי-כרוני
בקשה להתמנות כאיש דת לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
הצהרה בפני שופט רשם/מזכיר על אובדן/גניבת תעודת עולה
בקשה להנפקת כרטיס תדמו"ר
בקשה לרישיון ייצוא כלי ירייה - בתי מסחר ויצרנים
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2012 (טופס 1301)
הצהרה על-פי חוק המזונות (טופס 5409)
נוהל ערעור על החלטת הוועדה לטוהר הבחינות
דו"ח על תשלום "תשלום נגזר" וניכוי היטל במקור (טופס 5907)
תביעה לאיחוד כמה דרגות נכות שנקבעו לאדם, כתוצאה מעבודה (טופס 210)
הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי (טופס 7006)
תביעות קטנות: כתב תביעה
בקשה לשירות התעסוקה להעסקת עובדים ואישור מסירה (נספחים א-ב)
בקשה לרישיון בהנדסה או אדריכלות
בקשה לקבלת סיוע מהקרן (טופס 8426)
מועצת שמאי המקרקעין: עדכון פרטים אישיים
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון לשנת המס 2011 (טופס 900)
אוגדן העלאת סיווג של יחיד
המלצה לרולטור
בקשה למשיכת כספים מפיקדון חייל משוחרר
אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר - 1514
בקשה להענקה מטעמי צדק - 20
ויתור על אזרחות ישראלית לאזרח תושב חוץ
בקשה לתשלום מקדמה (טופס 7152)
68 - הוספה/ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט
אזרחות - בקשה לביטול הצהרת "אי-רצון להיות אזרח ישראלי"
דיווח היערכות במכונים ויחידות טיפוליות להתפתחות הילד
טופס בקשה לבנייה או שינוי פרופיל אישי לקורא
טופס בקשת מועמדות לטוען שרעי
הודעה על עדכון פרטים אישיים (טופס 900)
הודעה על המחאת זכות
פונדקאות: הצהרת רופא מומחה
בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז
בקשה לאישור מעבדה על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים
סיוע בעזרת הזולת למשפחות נפגעי איבה (טופס 387)
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2008 (1327)
תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור
שטר ביטול זכות שכירות משנה
הגשת תלונה או פנייה לבנק ישראל
בקשה לתשלום מענק במסלול תעסוקה
תביעה למענק לימודים לגרושה (טופס 5024)
טופס פרטי פרויקט
טופס בקשה למקדמה ע"ח תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים לשנת 2000 לחבר באגודה בעלת מספר צרכן
הסכמת גוף ציבורי למסירת מידע ממאגר
הודעה על הוספת סימן רישוי לרכב שנרשם בלשכת המשכונות
בקשה לאיחוד תיקים (טופס 5021)
בקשה לרישיון מכירת זרעים
הצהרת חברה שיש לה שותפים זרים
נספח לבקשה לוויתור על תשלום חסר (89)
פרטים על הכנסות ונכסים מחו''ל בלבד (טופס 5329-ב)
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2011 (טופס 106)
טופס 3 - כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות
הזמנת פרסומים בשפות שונות
דוח צריכת אנרגיה שנתית
טופס בקשה להתמחות פחות מ-35 שעות בשבוע
הצהרת עיסוקים (טופס 6131)
זני מכלוא - בקשה לגידול
הודעת מעסיק על סגירת תיק (טופס 699)
דו"ח תקופתי - תכנוני מס (טופס 872)
הארכת תוקף תעודת מעבר לבגיר
כתב הסכמה לחריגי קריאה (טופס 445)
בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה
בקשות זוכה - 3
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בצרפתית
Foreign Supplier’s Undertaking form for Commercial Cooperation
הצהרה על מכירת דירה
בקשה להכרה כגן בוטני
המלצה למנוף
בקשה לקבלת סיוע מכספי עזבונות
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה (141)
טפסים: משלחות נוער לפולין
טופס פרטים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריה
פנייה לקרן למפעלים מיוחדים
הצהרה בדבר קבלת תשלום בגין מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 396
טופס בקשת המלגה
בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראיה (טופס 72)
בדיקה ודיווח כושר אווירי (טופס כ.א. 104)
בקשה להפקדת רישיון רכב
בקשה לחידוש רשיון לשכה פרטית
אישור על קבלת מתאמן
בקשה למענק
בקשה לחידוש היתר לעיסוק במתקני רנטגן. מעודכן למרץ 2008
תביעה לתשלום דמי חופשה להורים מאמצים, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג (356)
בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ
הצהרה לשמירת סודיות המידע של מאגר
טופס בקשת זכאות לסיוע לבני משפחות נפגעי עבירות המתה
רישום אגודות שיתופיות
תיאור משרדי החברה קבלן כח-אדם
בקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (טופס 753)
בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה - 8015
טופס הודעת מיזוג מקוצרת
בקשה למתן צו עיקול נכסים
טופס בקשת אישור מסגרת בטיחות
טופס תיאור מורפולוגי בעברית
דין וחשבון תלת חודשי של מאמן
בקשה לקבלת היתר שהייה או רישיון ישיבה בישראל מטעמים הומניטריים
בקשה לרישום כעוסק זר (טופס 22)
בקשה למענק להסבה ו/או הקמה של יחידות אירוח כפרי
הודעה על הפרשת תשלומים עבור תנאים סוציאליים
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2012 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2012 (טופס 1325)
טופס הודעת מיזוג
דרישת תשלום בגין הגשת פרוייקט גמר
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1321)
יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין
ויתור כללי על סודיות
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1322)
נספח א' – טופס התקציב הרגיל של רשות מקומית
הצהרה לתובעת החיה בנפרד מבן הזוג (טופס 5612)
טופס מס' 9 - טופס הגשת דו"ח מדעי סופי (מסכם) בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד
הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק (טופס 2421)
בקשה לקבלת אישור/היתר יבוא
ריכוז פרטי שירות – הצהרה עמוד 2
בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח לנושא מס רכוש,מס שבח ומס רכישה (לעורכי דין בלבד) (טופס 2279 ב)
הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה (טופס 161ג)
בקשה לסגירה
כתב ויתור סודיות רפואית
בקשה לרישום כלי טיס לסחרן (טופס כ.א. 101)
טופס קרקע: הצהרה על זכות הקניין, הסכמה לרישום משכנתא והתאמת מגרש לפיתוח
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (2202)
מעמד להורה לחייל
בקשה לקבלת טופס 50 כללי (טופס 7016)
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד ברישום כפול
פיצוי בעד חופשת מחלה שנותרה לזכות עובד (טופס 2835)
בקשה לרישיון מיוחד להפעלת שירות תקשורת - פרטי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ד 2004
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2008 (1320)
נוסח דו"ח מיוחד של רואי חשבון (השקעה במחקר ופיתוח)
טופס בקשה לביצוע בדיקה לטובין מיוצאים שתוגש בגינם תביעה להחזר מס (עפ"י סעיף 156 לפקודת המכס) (טופס 87)
בחירות מקומיות - בקשה של חבר מועצה להוציא אדם מפנקס הבוחרים
בקשה לעדכון פרטים ברישיון- עדכון מוצרים
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2010 (טופס 1215)
טופס לדוגמה – הסכמה של נותן ההלוואה לביטול השעבוד
מעמד לבן קטין של בן/בת זוג של זכאי שבות
בקשה לדיון בועדה טוקסיקולוגית
סיכום תהליך קלט
טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מאמנים בספורט
טופס הצהרה על הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי
כתב הצהרה והתחייבות – ביצוע כוננויות (2300)
Claim for Industrial Cooperation Credit
הנחיות דיווח לחברות נאמנות של הבנקים לפי חוק איסור הלבנת הון
בקשה להלוואה
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2005 (טופס 1320)
בקשה לשינוי שם משפחה לכל המשפחה
כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים
מסמכים לעבודת שיפוצים
טופס תביעה לתשלום קצבת לידה – לידת שלישיות או יותר
בקשה לעדכון פרטים במרשם היצוא הביטחוני
ערר על החלטת הסניגור המחוזי בעניין מינוי סניגור ציבורי (טופס 2)
טופס לדוגמה - בקשה של נותן ההלוואה לרישום שעבוד על הרכב
הקטנה/ ביטול מקדמות ע"י מייצג(טופס 2216- ג)
אשרת שהייה - הארכת שהות לעובד זר שאינו בתחום הסיעוד
המלצה לכיסא שירותים ורחצה
שאלון הצהרה של החולה ו/או בן/בת זוג החולה לצורך קביעת גובה מימון האשפוז הסעודי – הכרוני
נוהל קבלת אישור לפתיחת קורס מורי דרך
בקשה לביצוע החזר
דו"ח על אירוע אלים
מסירת מידע לאימות הערך המוצהר ביבוא מסחרי (טופס 145)
נספח לדוח השנתי 2012 - הפסדים מועברים (טופס 1344)
תצהיר חובות של מנהל עסקים המבקש לקבל רשיון סוכן ביטוח – תאגיד
תביעה למקדמת שיקום (טופס 281)
הודעה על העברת משכון (טופס 7)
בקשה לרישום נותן שירותי מטבע על פי סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון , התש"ס (2000)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1325)
סוכני ביטוח: הצהרה בדבר העדר התקשרות עם מבטח
תקנות העמותות - עבירות מנהלתיות ואגרות
בקשה להארכת תוקף תעודת רישום יבואן
בקשה לקבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי, לפי חוק חופש המידע (טופס 851)
תביעה לפיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו
טופס עדכון פרטי מוטב
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 3
בקשה להקמה או שינוי רשת קשר אלחוטית פרטית
תצהיר נאמנים בהקדש ציבורי
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט קהילתי (מעלון)
בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2007 (טופס 158)
הצהרה על רכוש (טופס 415)
Application for the extension of permit of residence
טופס בקשה להסרת שיעבודים
בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245)
בקשה לרישיון פעילות במשק החשמל
כתב תביעה
פיטורין מעבודה בשל או בזמן שירות מילואים
דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון
הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ''ד-1963 (טופס 7067)
צו התייצבות לרישום ובדיקות (צו ראשון)
תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (טופס 4506)
בקשה לדרכון עסקי לבגיר במקום דרכון אבוד או גנוב
פונדקאות: אישור הסבר לגבי ביטוח חיים לאם הנושאת
נספח יב' - אישור רואה חשבון והצהרת מנכ"ל (לתאגידים ממשיכים בלבד(
בקשה לאישור חופשה בשכר למטרת ייצוג לאומי בספורט
Life Certificate 1 - Turkish
בקשה מאת גוף ציבורי לקבלת מידע ממאגר המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
בקשה להתמנות כעובד סוציאלי לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
בקשה לרישום כיועץ מס (טופס 2750)
טופס עדכון פרטים- רישיונות מורי דרך
בקשה להחזר תשלום אגרה
הוראת תשלום לבנק ישראל
החזר הוצאות טלפון לפעילות התנדבותית (1252)
שחרור צמחים ממסוף ממן בנתבג
משרד המשפטים - בקשה למתן מידע בהתאם לחוק חופש המידע
דוח שנתי של רואה חשבון על דוחות התמלוגים
בקשת שחרור מהמכס - דף מידע (דיבוריות וחלפים לטלפונים)
אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי (טופס 1502)
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית למרפאים בעיסוק
שטר תיקון (פיצול) שכירות
טופס בקשה לפתיחת הליך גיור בישראל
הערכת מסוכנות לנבדק
בקשה להיתר שליטה בסוכן תאגיד לפי הוראת המעבר לתיקונים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
תיקונים ושינויים בכלי טיס (טופס 337)
טופס לדוגמה - בקשת בעלי הרכב לרישום שעבוד
בקשת חייל לשינוי שיבוץ (טופס 55)
שאלון כללי לבדיקת נכסים (טופס 5608)
בקשה להענקת אזרחות ישראלית לקטין תושב ישראל ע"פ בקשת הוריו
תצהיר כושר פירעון
בקשה לקבלת תעודת מקצוע
טופס מס' 1 – טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי ובקשת המשך / דו"ח מדעי מסכם (לכל התוכניות למעט גרמניה)
הנחיות למילוי דיווח כספי ביניים- נספח א1
רשימת נושאים לפרופיל
תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות זקנה ושאירים (טופס 430)
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 4
טופס 9 - תצהיר שותף בשותפות משפחתית
ייפוי כוח של תאגיד (צמ"ה)
רשימת תיוג למפקח/סוקר אסבסט-בדיקת נוכחות ומצב אסבסט במבנים. מעודכן ינואר 2010
טופס פרטים אישיים להוצאת רישיון טיס
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב) (טופס 7038)
בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)
בקשה לאשרת כניסה לספורטאים
תשלום עבור אגרה שנתית לרשות ניירות ערך (פ902)
הנחיות דיווח לבנקים לפי לחוק איסור הלבנת הון
תצהיר זכאי שתעסוקתו הרגילה בעסק עצמאי
בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה (2115)
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה רווח פטור או הפסד מחושב (טופס 1326א)
בקשה לדחיית התייצבות לשירות ביטחון - לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל
דו"ח החזר הוצאות למתנדבים (טופס 1254)
טופס למילוי על ידי מעסיק לתובעי הבטחת הכנסה שעובדים (טופס 5521)
תלונה בנושא עבירות חוקי עבודה
בקשה להתליית רישיון ליחיד לעסוק בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקי השקעות (טופס 5)
פירוט ההשקעות בציוד מתוצרת הארץ בתחום המפעל המאושר
בקשה לקבלת שחרור מכשירי מדידה מהמכס
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2011 (טופס 1323)
טופס בקשה לקבלת הנחה בתרופות
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2009 (טופס 1301)
טופס בקשה למקדמה על חשבון תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים וטופס בקשה לקיצוץ מרצון לשנת 2001
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף התעשייה
טופס בקשה לקבלת היתר לתיווך העבדת ילד
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח
תשלום חודשי קבוע
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (אנגלית)
בקשה למינוי מנהל עיזבון
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2007 (טופס 1326א)
בקשה לקבלת תעודת עיתונאי

פונדקאות: חוות דעת גינקולוגית / מיילדותית או רפואית אחרת לאם המיועדת
טופס הודעה על מעבר קבוצת נוסעים דרך מסוף טאבה
הנחיות לדיווחי מבטח וסוכן ביטוח
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד פרוייקט קהילתי (מועדון)/הנגשת שמע
אישור הקיבוץ על עבודה ושכר (טופס 485)
בקשה לתשלום "תוספת תלויים" (קרובי משפחה) לבן או בת הזוג (טופס 3296)
טופס לרישום נבחנים לבחינות משנה (9587)
בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור (141)
דוח הקצאת מניות (טופס 4)
התחייבות מקבל רכב ממשלתי
שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי החכירה
ויתור על סודיות רפואית
בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות
בקשה לתעודת מרשם פלילי
דיווח כספי ביניים לתוכנית מו"פ - נספח א- עד 50 עובדים
רשימת מתנדבים ששהו במשק לחודש _ (טופס 612)
העסקת עובדים ירדנים
חזרה מהסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדוח אשראי (טופס 08-06)
הצעת תקן לשינוי
טופס בקשה למענק
הודעה לחוכר על כוונה להקנות בעלות, ללא תמורה
בקשה לאישור העסקה
המלצה למערכת ישיבה
בקשה לצירוף שירות קודם לצורך גמלאות
כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור (טופס801 )
בקשה להיתר חדש לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים. מעודכן ל- 2012
טופס פרטים אישיים
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2012 (טופס 1322)
אישור גמולי השתלמות בעד פרסומים וניקוד לשם קביעת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים הלומדים במוסדות על תיכוניים ואקדמיים
כתב ערעור
הודעה על שביתה או השבתה
נספח איכות הסביבה
רשימת אנשי צוות בכלי שיט
דוח ביקורת "הצהרה בדבר הפחתת שכר"
בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין (טופס 7003)
כתב ויתור סודיות רפואית והרשאה למסירת מידע (טופס 18)
רישום ובקשה אישית של מועמד לשירות ביטחון (מלש"ב) השוהה בחו"ל
טופס ריכוז הארכת יום הלימודים בבתי-הספר ברשות המקומית
בקשה למשרה פנויה
טופס הזמנת ספרים
בדיקות לבעל רישיון נהיגה לרכב משא (מעל 3.5 טון)/ציבורי/ציבורי זעיר/מסיעי ילדים/רכב ביטחון/אופנוע דרגה A/מורה מוסמך לנהיגה
שאלון לבקשת התגיירות
בקשה לאישור מבדקת שירות
Repair and Alteration: Aircraft, Powerplant, Propeller or Appliance
בקשת היתר לייצור מוצרי מספוא (תערובות) (דורש אימות)
נספח ח' - התחייבות למסירת מידע, לרישום מאגר מידע ולשימוש בתוכנות מקוריות
שינוי כתובת למשלוח דואר
בקשה לעיון במחברת בחינה (טופס 2)
בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט לחוק
בקשה לסיוע בהתקנת סידורי נגישות (טופס 8423)
בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ (24)
מסירת מידע לאימות הערך המוצהר על רכב ביבוא אישי (139)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1325)
בקשה לקבלת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני או רישיון סוכן ביטוח
טופס אישור המפקח המרכז לשאלון בית ספרי
בקשה להענקת רישיון הוראה/מתן כתב היתר לגשת לבחינות השלמה למקצועות הטכנולוגיים
אישור בדבר יכולת פיננסית - תאגידים חדשים
בחירות לכנסת - בקשה מטעם סיעת כנסת לקבלת מידע
טיפול בויתור על האזרחות למבקש לשמור על אזרחותו הקודמת
כתב התחיבות אוטונומית לשיפוי (358)
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט מוסדי (בית אבות) - טופס 8418
בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה (7824)
בקשה להגשת עבודת גמר 4-5 יחידות לימוד (טופס 8000)
בקשת עיון במאגר החברות והשותפויות
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס
העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה (טופס 1512 ב)
Application for the change of visa category
טופס הצטרפות ל"פסיפס" - חוג נאמני רשות עתיקות
דרכון לקטין במקום דרכון אבוד או גנוב
טופס מס' 17: בקשה להעלאת סיווג - יחיד
דוח הערכת סיכוני קרינה אלקטרומגנטית להקמת מוקד שידור של רדיו חובבים
בקשה לרישיון יבוא חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת
עדכון תיק הסדר קיים
שאלון לרואה חשבון
טופס בקשה לקבלת נתונים/שירותים של מפ"י לצרכי מחקר, לימוד והדרכה
נכסים נוספים
בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסירי ציון (טופס 5910)
בקשה למכירת נכס
טופס לסיכום פרוייקט הפחתת פסולת מסוכנת
בקשה לקבלת רישיון שומר
בקשה למלגת שכר לימוד - מכורים נקיים
עדכון פרטי הנדסאים וטכנאים מוסמכים
טופס מלגת אשכול בקשת המשך
בקשה לאישור רכב מנועי/ציוד הנדסי (צמ"ה) לצורך הישבון בלו סולר (טופס 23)
חוות דעת מקצועית לקראת קבלת רשיון קבוע
שאלון לקביעת תושבות - בעלי אשרה לתושב ארעי (625)
שמירה על סודיות משותף זר
דוח מדידות קרינה אלקטרומגנטית בסביבת מוקד שידור, יולי 2011
שאלון בדיקת נכסים לתובע המתגורר במושב (טופס 5607)
בקשת רישיון / הגדר
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (ספרדית)
תעודת גמר למתקן גז טבעי
טופס בקשה לרישום ייצוג
טופס דיווח ומעקב של שרותי ההשמה (טופס 292)
בקשה לפיצול תיק (טופס 5020)
בחירות מקומיות - בקשה למידע מפנקס הבוחרים של הרשות המקומית, סיעה של מועצה יוצאת
הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה (טופס המוסד לביטוח לאומי)
הצהרה על חשבונות וחסכונות בנק (טופס 5614)
שאלון ביטחוני לצורך רישום ספק מוכר-מלא במשרד הביטחון
טופס בקשה לקבלת אישור חד פעמי לשחרורמכשיר רנטגן \ מאיץ מהמכס לפי תוספת שנייה לצו יבוא חופשי, תשל"ח-1978
טופס 30 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג – יחיד
תביעה לגמלה שאיר
בקשה לקבלת רשיון + דף התחייבות קבלן כח-אדם
דף מידע על מטפל וקביעת מעמד (טופס 269)
בקשת מעביד להיתר לפיטורי / צמצום משרה לאשה בהריון / בטיפולי פוריות
דו"ח התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל
בדיקה רפואית של מועמד לשירות המדינה
Bar or Bat Mizva application form
בקשה לקבלת אישור ניהול תקין
בקשה למימון מחקרים ופרויקטים-קרן מנוף
בקשה להירשם בפנקס שמאי המקרקעין
דגימה ובחינת פריטי מזון
6101 - דין וחשבון רב-שנתי
עדכון פרטי חשבון בנק - צה"ל
שאלון עדכון פרטים אישיים לחייל המילואים (טופס 519-1)
בקשה לקבלת אישור כשירות
קופות גמל: עדכון פרטים ובקשה לחידוש רישיון
מסמך רשום יצוא
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2007 (טופס 6111)
בקשה לשמירת רציפות זכויות לגמלה
דיווח על החלטה לשינוי תקנון
עדכון כתובות וענפי כלכלה (טופס 140)
פרסום משרה בשירות התעסוקה
אישור רואה חשבון (נספח ג)
(461) בקשה לחידוש רשיון למחסן רשוי
רישום אטרקציות תיירות חקלאית
טופס מס' 11 – דיווח כספי למחקרים בשת"פ גרמניה
טופס לקבלת הצעות לסדנאות שיתקיימו בארץ במסגרת COST בשנת 2007
ייפוי כוח לייצוג לענין חוק "מס הכנסה שלילי" (טופס 120)
טופס רישום הדרכה
טופס הצהרה לשם יבוא סכינים (טופס 582)
בקשה להקצאת משאבים מקרן החילוט לשנת 2014
חלוקת מים שפירים ע''י בעל רשיון הפקה ו/או הספקה (טופס 1241ג)
בקשה להיתר רעלים
בקשה לעובד זר שלא בתחום הסיעוד
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (רוסית)
בקשה למתן צו הרשאה בנוהל רגיל לסילוק לנחל
תשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון ע"י סוכן מכס (מסלקה בנקאית) (טופס 150)
טופס דיווח על הלבנת הון
בקשה לקבלת היתרים להעסקת עובדים מן השטחים בענף החקלאות
בקשה של מועמד להשתלמות
פרטים אישיים למיצוי זכויות ניצולי שואה
טופס בקשה לשיחרור ציוד קרינה מהמכס
טופס התחייבות של יצרן אריזות עץ
הודעה על אי-פעילות זמנית בעסק (טופס 823)
טופס פנייה למבקר המדינה
הצהרת המבקש לקבל רשיון לעסוק באמצעי הצפנה מסחרי
דוח תקופתי והודעה על הפסקה/סיום התאמנות בחקירות פרטיות
הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 - דיווח לחבר בני אדם בלבד (טופס 1399ח)
הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
בקשה להחזר עבור אבחון לקות למידה
הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה (1213)
בקשה לשכירות זמנית של קרקע חקלאית
טופס פרטי רכב ומטען למוביל ברכב מסחרי
בקשה למתן פסק דין הצהרתי
הודעה על הפסקת פעילות - הנחיות וטופס
תשלום אגרות חתמים באמצעות האינטרנט (פ700)
בקשה לאישור תכנית לימודים לרכישת מקצוע-אלמנות ויתומים
בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה (פ016)
טיפולי הסגר - אישור לביצוע (דורש אימות)
מתן מעמד לקטין זכאי שבות,שהוריו אינם בארץ/עלה עם אחד מהוריו
הסכמה לקבלת כתבי בית-דין בדוא"ל
בקשה לקבלת רישיון שיווק ביטחוני - מייצגים/סוכנים/מתווכים
בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים (טופס 2405)
בקשה לרישיון תחנת חובב רדיו
בקשה לקבלת רישיון מארגן שמירה
בקשה למתן תעודת חיים
תצהיר בפני עו"ד
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 2
חוות דעת מקצועית לקראת קבלת תעודת הכרה במעמד קבועה
בקשה לתיחור דינמי
טופס רישום מנוי בספרייה המרכזית
Umbrella Industrial Cooperation Agreement
הסתלקות מן העזבון והקנאה והסכמה לסמכות בית הדין
בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין
הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 392
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (טורקית)
צוואה-מחיים
שת"פ ישראל-גרמניה: דוח מדעי מסכם בנושא חקר הסרטן
תשלום בכרטיס אשראי
טופס דיווח על אחראי על מילוי חובות, עפ"י חוק איסור הלבנת הון התש"ס
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד משולב אמבולטורי
נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5524)
JCT Share Redemption Application Form
בחירת שם משפחה למי שנישא
בקשה להוצאת צו ירושה
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי – נספח ה'
בקשת פטור על רכישות מקומיות-כוהל (טופס 374א)
סוכני ביטוח: תצהיר מאמן בסיום התמחות
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2003 (טופס 1392א)
בקשה לקבלת רישיון לקיום משרד לשירותי שמירה
בקשה למתן זכות עיון על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981
טופס לקבלת הצעת מחיר
בקשה למתן צו אימוץ
אישור גירות
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד משלח בינלאומי (טופס 240)
הודעה על ביטול משכון (טופס 3)
טופס הצטרפות לתוכנית הכשרת אברכים
התחייבות הזכאי להתגורר בדירה בגינה הוצאה הוראת הרכישה
טופס מס הכנסה 135 -דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2012
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג (4431)
נספח א' - פרטי החברה המבקשת
פנייה לאגף הביקורת ופניות הציבור
הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים (טופס 2401)
טופס דיווח רבעוני לקול קורא 34/2012
אוגדן העלאת סיווג של חברה
פרטת נכסי חסוי
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה (148)
מעמד לנין של זכאי שבות
הודעה על שינוים בשיבוץ
שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמות סיווג 1-4
הודעה על הכרה בהשתלמות
נושים/חייבים נוספים
תביעה לדמי מחיה בעד יתום (טופס 2910)
Instructions on filling the Company Profile form
טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להחזקת זקן בבית אבות
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד (טופס 7004)
היתר להקמת מתקן גז טבעי
בקשת תמיכה לשנת 2008
בקשה לרישיון/חידוש לעסק ליצור כלי ירייה
בקשה לאשרת כניסה למטרת ביקור/תיירות (ב/2)
בקשה להוספת / עדכון עו''ד למערכת מזכירויות בתי המשפט
טופס לדיווח שמות חברי צוות ההיגוי של הרשות המקומית ליישום התוכנית הלאומית לחינוך
טופס דיווח על מספר נפשות – ישובים מתוכננים
המלצה לבחירת צוות מצטיין (2616)
טופס בקשת רישיון יבוא טלוויזיות
נספח ב' - תצהיר בדבר פרטי ניסיונו של המנהל הכללי
סירוב לבצע בדיקות סקר ביילוד
אוגדן רישום חברה בפנקס הקבלנים
פנייה למשרד התחבורה
המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר
תקציב בקשה מעל 50 עובדים - 2009
בקשה להקצאת קרקע למשרד ממשלתי
דיווח מתן שיעורי עזר בחודש (טופס 395)
בדיקה רפואית לעובד טיס
בקשה להקמה וניהול מטווח קליעה/חידוש רשיון מטווח קליעה
בקשה לתעודת גמר למתקן גז בלחץ נמוך מאוד
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד סוכן מכס (טופס 239)
אישור רואה חשבון לדיווח הוצאות לעידוד השווק לחו"ל (הוראת מנכ"ל 5.9)
בקשה להחזר עבור שיעורי עזר
דרישה לתשלום עבור מתן שירותי תרגום/תמלול/שקלוט (מסלול תשלום לסטודנט)-טופס 2355
הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א' (טופס 7751)
בקשה לאישור מפעל כמפעל תעשייתי לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 21)
פירוט סניפים רשיון קבלן כח אדם
בקשה לשחרור טובין עפ"י פנקס מעבר אט"א (50)
שטר תיקון תנאי חכירה
Life Certificate 2 - French
הנחיות לקבלת רשיון לסוכן ביטוח - תאגיד על פי סעיף 26 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח
שירות ארעי - זכויות מקרן ביטוח
רשימת תיוג ליצואן
בקשת שחרור מהמכס - נספח ג'1 (טלפון GPS שאיננו מופיע ברשימות ציוד מאושר סוג)
הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה טופס 1214 (טופס 1323)
רישום שיחה
בקשה לתמיכה בגין קיצוץ במכסות למים לשנת 2004 (טופס 1241)
טופס בקשה לקבלת רישיון יצוא דו שימושי
דיווח כספי ביניים לתוכנית מו"פ - נספח א- מעל 50 עובדים
נספח ד לטופס הדו''ח השנתי ליחיד- הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2003 (טופס 1324)
בקשה להכללה ברשימת הספקים המוכרים
נספח י' - התחייבות בעניין מקורות המימון של החברה לצורך עמידה בהתחייבויות שתחולנה אם יתקבלו רשיון והיתרים, ולצורך העמדת הערובה
שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי החכירה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2005 (טופס 134)
מפרט פעולות בקרה ותחזוקה במאגרים
בקשה לקבלת רישיון שיווק
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2009 (טופס 1323)
הודעה על סכסוך עבודה
(466) הוצאת דוגמה ממחסן רשוי לפי דרישת מעריך
טופס בקשה להחזר מס קניה-חוק נר"ן
בקשה לרישיון מוביל- פרטי מוביל
דוגמת כתב ערבות
טופס לדיווח שעות שימוש במתקנים אולימפיים
בקשה לגידול זרעים מושבחים
טופס הגשת תלונה בנושא חוק הפיקדון
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2007 (טופס 106)
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2008 (1301)
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד פרוייקט קהילתי (נופשון)
פתיחת הליך אזרחי
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2007 (טופס 1320)
דוח תיאום אינפלציוני לפי פרק ג לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2004 (טופס 1392-א)
בקשה להארכת רישום / רישום מוקדם יבוא מוצר מזון
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית באורטופטיקה
בקשת אישור לשימוש ואיסוף נתונים במערכת המשרד לביטחון הפנים
בקשה לפעולות ושירותים (טופס 703)
בקשה לייבא טובין בפטור מותנה (טופס 370)
בקשה לקבלת היתר לתחנת רדיו חובבים
דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנות, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רואה חשבון
רישיון שהייה בישראל לנפגעי פעולות איבה
בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת נכות (טופס 7842)
בקשה למימון מחקרים לוועדה להתקשרויות מסחריות
תקנון עמותה מצוי ובקשה לרישום עמותה
תביעה לתשלום דמי חופשה למאמצת/מאמץ, הורה במשפחת אומנה או אב ביולוגי שאין איתו בת זוג (טופס 356)
משרד הכלכלה - בקשה לקבלת מידע
טופס בקשה להכלל בתכנית 200 פי 2
טופס פנייה לוועדת ערר
בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי
Life Certificate 2 - Spanish
הנחייה לגבי הפירוט הנדרש בחוות דעת מבקר על גורם מאשר
טופס הרשאה לחיוב חשבון חניכים
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2003 - נספח ג לטופס הדוח השנתי (טופס 1322)
הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרן הדלק על רכישת סולר באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי (טופס 25)
רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה קבלן כח-אדם
הצהרה לצורך החזרי כלכלה (טופס 295)
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי (טופס 7017א)
אישור שחרור / שחרור מותנה
טופס 20 - תצהיר קבלת שירותים להעלאת סיווג שותפות
הודעה על שינוי מען (על פי סעיף 38 לחוק העמותות)
בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
CAAI Conformity inspaction record
טופס איסוף נתונים על מועמד לסידור חוץ-ביתי ותעסוקה – אספרגר
טופס דיווח על תופעות לוואי
דין וחשבון רב שנתי מפורט (טופס 6102)
דיווח חודשי לתחנות מעבר לעניין כמויות וסוגי פסולת. מעודכן ל-2010
מערכת דיווח רכב
תביעה לתשלום שכר עבודה
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 3
טופס תמצית הבקשה למימון מהקרן (הוראת מנכ"ל 5.9)
קרן סיוע לחברי ארגון המורים העל יסודי
בקשה לאישור יבוא - נספח 5 (אישור סוג, התאמה ואישור מיוחד ליבואן)
הנחייה לגבי אופן בקשת אישור מועמד לנציג רישום של גורם מאשר
תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות ביבוא אישי שהינו עוסק מורשה / בעל חברה
טופס הגשת בקשה בינלאומית לפטנט – שלב לאומי
טופס בקשת יעוץ במרכז יעוץ וחונכות בתיירות
שינוי תקנון האגודה
בקשה לרישיון מוביל - כוח אדם מקצועי
הוראה לחיוב חשבון (טופס 182)
תכנון שבועי ושנתי של תקציב ההוראה לשעות האפקטיביות
החלטת מייצג בענין גובה דרישת המקדמות (טופס 2216-ב)
המלצה לזחליל/ עולה מדרגות
תעודת מעבר ישראלית לזרים, לקטין, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
בקשה לרישוי יבוא אישי לצריכה עצמית של חלקי חילוף ומכללים לרכב
דיווח כספי שוטף
סוכני ביטוח: בקשה לפטור מבחינות לקבלת רשיון
בקשה לקבלת רישיון תאגיד לשירותי שמירה
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בערבית
פתיחה והפעלת מרכז צלילה
הודעה על הארכת רישום המשכון
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1321)
טופס בקשה לאישור מנהל למיחזור פסולת מסוכנת-2010
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי - תרומות שהתקבלו מאדם אחר (טופס 1217-א)
בקשה לרישום נותן שירותי מטבע על פי סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס (2000), לתאגיד וליחיד
תביעה לתשלום מענק לחייל שעבד בעבודה מועדפת/ נדרשת (טופס 1521)
כתב ויתור סודיות להליך ערר
טופס בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע
Application for Airworthiness Approval Tag
כתב הסכמה של נאמנים (שאינם תאגיד) בהקדש ציבורי
דיווח חודשי לעניין כמויות פסולת - אתרי הטמנה
Authorized Release Certificate( 3-8130)
תיק ביקורת אגד תוכניות לצרכי רישום
בקשה לעריכת איבחון ביטחוני
טופס 28 - תצהיר מעקב למהנדס/הנדסאי/מנהל עבודה
Application for Certificate of “oleh”
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2004 (טופס 1321)
טופס תלונות הציבור
בקשה לאישור המשך מימון לימודים-אלמנות ויתומים
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג (144)
דיווח כספי למלגות
תביעה למענק מיוחד לנפגע בעבודה
בקשה לאישור תשלום משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים בגין מחלת בן משפחה
טופס בקשת תעודת הרשאה
ספורטאים מצטיינים בצה"ל - כתב התחייבות ושיפוי
בקשת רישום היתר כללי להעברת דואר
בקשה להגשת הצעות לפיתוח תכניות בהתאם למודל העבודה "עתיד בטוח" (טופס 8407)
רשימת נוסעים בכלי שיט
בקשה לתעודה המעידה על אזרחות ישראלית
בקשה לקבלת מעמד עבור מבקשי מקלט מדיני בישראל ומי שהוכרז כזכאי למקלט מדיני
הצטרפות לכרטיס "אדי"
הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2003 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
הנחיות דיווח לבנק הדואר לפי חוק איסור הלבנת הון
טופס 16 - דוח רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים ונתוני עלות
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2005 (טופס 1321)
בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים (הוראת שעה) (טופס 7021)
בקשה לאישור עוסק באסבסט: עובד אחראי/ מפקח/ סוקר
חוזה השאלה עם פוליסת ביטוח
סוכני ביטוח: בקשה לקבלת פטור מחובת התמחות או בחינות (נספח א')
תצהיר – נספח לטופס בקשה לאשרת עולה
שטר ביטול זכות שכירות ראשית
בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין שהוקצו לצרכי ציבור בפטור ממכרז - לרשויות מקומיות בלבד
טופס בקשה לרישיון קדיחה
כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חוכרים
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע עד שנת 2008 (טופס 119)
בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע
בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשיה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה
בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - 11 - טופס א'
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2007 (טופס 135)
הזמנת נציג המדען - התעשייה המסורתית בישראל
טופס משוב-רשם המשכונות
בקשה להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה ובבחינה לקראת סטאז' ברפואה
בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי - רישום כמתאמן
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - רוסית (84b)
טופס בקשת תמיכה עבור עירובין לשנת 2013
טופס מס' 21: תצהיר המעסיק - חברה
כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון
בקשה לרישיון מיוחד להפעלת שירות תקשורת
תכנית פעילות דו חודשית
בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים (2681)
בקשה לתעודת כושר טיסה (טופס כ.א. 103)
תעבורה: טופס בקשה
תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף לגבי בקשה להיתר בנייה
הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א) (טופס 7738)
בקשה למתן היתר ללשכות פרטיות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד - לשכה ממשיכה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2007 (טופס 1215)
הצהרת יבואן תוספי תזונה (הארכת תוקף אישור יבוא)
פניה לסידור מוסדי במוסד סיעודי
בקשה בעקבות קול קורא לארגונים ללא מטרות רווח להגיש בקשות לסיוע בפיתוח מרכזים טיפוליים לילדים נפגעי תקיפה מינית (טופס 8442)
טופס להגשת תלונה על עבירה בחוק עבודת נשים
Application for Registration of a Dealer
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2004 (טופס 135)
בקשה לתמיכה
מכתב הזמנה והתחייבות למזמין תייר
סימון פריטי מזון
תיק נישואים לדוגמה
בקשה לשחרור משירות מילואים מיוחד (שמ"מ)
תעודה המעידה על שינוי שם
דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
רישיון לייעוץ חינוכי קבוע/זמני
בקשה להארכת רשיון ישיבה לספורטאים
עדכון פרטי מגשר
פרטי חשבון לצורך זיכוי בנק לרשויות/למועצות המקומיות
בקשה להתאזרחות לתושבי קבע שהם בני זוג של אזרחים ישראלים
בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול, ולקבלת/רכישת זכות הבעלות
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה") (טופס 7648)
בקשה לאישור תרומת ציוד
בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים
הרשאה לשחרור טובין מן המכס לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 מעודכן לתאריך אוגוסט 2006
בקשה להתאמנות
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי" (6120)
בקשה להטלת פסולת לים
כתב התחייבות לקבל היתר
תביעה בגין חבלה
Maritime Declaration of Health
אישור השתתפות בקורס הכשרה בסיסי לנשיאת כלי ירייה
הודעה על מכירת אופציה במקרקעין (טופס 7025)
טופס דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של חומר מפוקח, למעט מתיל ברומיד (CH3Br) - פרוטוקול מונטריאול
תעודת אישור למבדקת שירות
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לקלינאי תקשורת
בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר
שטר זיקת הנאה
Life Certificate 2
הצהרת מאמן יום עיון לחידוש רישיון מדריך ירי
העברת חובות וזכויות
טופס בקשה לקבלת היתר להעבדת נער בהופעה (מעל גיל 15) בלילה
פנייה ראשונית / בקשה לעדכון פרטים
בקשה לקבלת רישיון לעסוק באמצעי הצפנה מסחרי
בקשה לוועדה רפואית ללא נוכחות
התחייבות חברה זרה
בקשה לאישור גמר התמחות - מועצת שמאי המקרקעין
תצהיר על ביטול מכירה/פעולה באיגוד (טופס 6130)
דין וחשבון חברה בשנת המס 2005 (טופס 1214)
בקשה לקבלת העתק נייר מאושר
דוגמת אישור רואי חשבון – נספח ג'
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - מתקני בזק ורדיו טלפון נייד (רט"ן)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1322)
בקשה לשחרור/ קיצור/ פיצול/ דחייה של שירות מילואים (טופס 58)
Questionnaire for Clarification of Israeli Citizenship
טופס בקשה להעסקת שוטר - מעסיק פרטי - העסקת שוטר בשכר
בקשה לעיכוב יציאה
הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ (5034)
הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס - נספח לדוח השנתי לשנת המס 2012 (טופס 1227)
כתב ויתור סודיות לחברות הביטוח (טופס 17)
הגשת תלונה בתחום הביטוח ביחידה לפניות ציבור
פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר" (טופס 5904)
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
טופס הרשמה למערך תחנות הקבע
בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (טופס 5901)
שינוי חשבון בנק/כתובת להחזר תגמולי מילואים למעסיק (טופס 503)
ויתור על אזרחות ישראלית לקטין
סוכני ביטוח : הצהרה של נושא משרה בגוף המוסדי למבקש פטור לפי הוראת המעבר (נספח ב')
בקשה לשיתוף פעולה עם בתי ספר ישראליים בחו"ל
אישור חד-פעמי עבור שחרור ממכס של פריט שאינו חומר רדיואקטיבי או אינו מכשיר קרינה. מעודכן למרץ 2011
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה 2012 (טופס 134)
הודעה על גמר התאמנות
הודעה על עדכון כתובת במרשם האוכלוסין
בקשה לפטור ממס (טופס 1516)
טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט
בקשה לקבלת רישיון חפירה
שטר מכר - רפורמה ברשות מקרקעי ישראל
בקשה לרישום במקרקעין
טופס פנייה לועדה להתקשרויות חריגות
בקשה לצו הגנה / להארכת תוקפו של צו הגנה
תשלום עבור אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף תאגיד (פ900)
בקשה להעברת כספים
נהלי ביקורת לבדיקת נתוני מחזורי המכירות ותמלוגים - לשכת רו"ח בישראל
בקשה לקבלת מקדמה מביטוח לאומי על חשבון תגמולי מילואים (טופס 507)
נספח לדו"ח השנתי 2012 - ניכוי נוסף בשל פחת (טופס 1343)
טופס הגשת תלונה בנושא בטיחות גפ"מ (גז בישול)
בקשת שחרור מהמכס - נספחים ד', ז' (אישור סוג, התאמה לייצור, ציוד אלחוטי מסחרי ופרטי)
רשימת טובין בכמויות קטנות (נספח 15 להוראת מנכ"ל 3.6)
מצב תחיקתי של תוסף המזון
רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2012 נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי (טופס 1326)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בעברית
נספח שאלון אישי לעובד ומועמד הסכמה למסירת מידע פלילי/ביטחוני
התנדבות בשירות המדינה
טופס הרשמה ותשלום עבור קורסים ופעילות אגף ההדרכה במשרד הבריאות
הכנת ערבות לצורך הארכת רשיון – נספח א'
קרן היערכות לחשיפה-למילוי המינהל המקצועי (נספח ב להוראת מנכ"ל 5.4)
טופס קריטריונים לקביעת זכאות לשירותי מטפח אישי
בקשות זוכה - 1
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי (טופס 626)
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1321)
הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006 (טופס 118)
טופס איבחון ביטחוני – הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
נספח ד' - הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
יצירת קשר עם רשות המים
בקשה להסרטה
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2008 (1321)
Claims form of Jews from Arab Countries
בקשה לרישיון לישיבת קבע בישראל
דוח על הכנסות לשנת המס 2005 (טופס 1301-א')
Absentee Inquiry Form
טופס בקשה להתמנות כאיש דת בן עדה דתית מוכרת לוועדה ארצית או מוסדית לפי חוק החולה הנוטה למות
תביעת פיצויים על נזק מלחמה שנגרם לגופו של נכס (טופס 2881 המאוחד)
בקשה לתיקון מקדמות (טופס 672)
אישור חוזר על ויתור על אזרחות ישראלית
בקשה לאישור יצרן
נספח לדוחות כספיים
Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (form 584)
תביעה לתגמול מחוסר פרנסה/נצרך/פרישה מוקדמת (טופס 379)
כתב ערבות
המלצה לכסא גלגלים עם התאמות מיוחדות או טיולון
Movement Certificate
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1320)
תשלום עבור אגרת דוח הצעת מדף (פ901)
דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2011 (טופס 5901)
בקשה להירשם לבחינות לסוכן מכס (טופס 237)
טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורין מוגדלים/חודשי הסתגלות
בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד
שאלון למתגרשים
פירוט ההשקעות בפיתוח קרקע בתחום המפעל המאושר
טופס מס' 12 - טופס הגשת בקשה לקבלת מלגה
שטר מכר - ארגון
נותני שרותי מטבע: תצהיר בפני עו"ד
בקשה לזימון לוועדה רפואית עליונה
תביעות קטנות: כתב הגנה
Authorized Release Certificate
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2002 (טופס 135)
טופס עזר לנספח ג'(2) לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה-חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב" (טופס 5525)
טופס מס' 10 – טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד
בקשה להחזר הוצאות (טופס 1250)
בקשה להעברת כספים - 715
טופס הרצאת פרטים וכתובות מסייעים - בירור יהדות
רשות המיסים - קבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 (טופס 1245)
טופס פרטי בנק לצורך קבלת דמי ליווי לאדם העיוור
בקשה לאישור חופשה בשכר לצרכי השתלמות
End User Certificate
הצעת מחיר למתן שירותי תרגום/תמלול (טופס 2352)
טופס הגשת בקשת pct
קרן היערכות לחשיפה-שאלון (נספח א להוראת מנכ"ל 5.4)
טופס 7116א - גיליון חישוב סכום הפיצוי במסלול שכר - נספח לטופס 7116 - מבצע עמוד ענן
בקשת רישיון למפעל (מוסך)
הוצאת דוגמה ממחסן רשוי לפי דרישת רשות מוסמכת (466א)
בקשת רישיון חדש למי שמחזיק ברישיון יחיד (טופס 13)
טופס פרטים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי
תביעת פיצויים ב"מסלול האדום" בגין "נזק עקיף" שנגרם בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה - לישובי שדרות ועוטף עזה (טופס 7113/1)
בקשת מענק/הלוואה (שיקום נפגעי פעולות איבה)-טופס 590
רפרנטים: דיווח על "פרופיל" משרד/יחידת משנה
כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810)
הסכם מחירים למכרז
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- אלמנות
בקשה לקבלת בעלות בנכס עירוני עד 16 דונם, על פי שומה במגורים או תעסוקה
בקשה לרישיון מסוג ב/2 עבור עובדת זרה בהיריון
בקשה לרישום עמותה
החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית (1251)
בקשה לקבלת אישור "ניהול תקין" חל"צ
טופס 1320 - נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2006
הצהרת עובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- הורים שכולים
הצהרה והתחייבות - עדיפות לאומית
בקשה להיתר להעסקת ספורטאי זר
טופס תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם צבאי (504)
בקשה לחידוש אישור מעבדה
בקשה לקבל קוד סודי בדוא"ל או ב-SMS (פ014)
בקשה לפי חוק חופש המידע
קביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה
הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי/Notice of Injury in a Hostile Act (טופס 597)
תצהיר בדבר עמידה באיסורים ומגבלות
בקשה לתשלום תגמולים והטבות לאלמן/ה שנישא/ה (טופס 583)
בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי (לבעלי ניסיון בשירות הציבורי)
תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג (טופס 360)
בקשה למתן היתר להפעלת מתקן ייצור פוטו-וולטאי
נספח ו' - התחייבות בדבר תנאים פיסיים במשרדי החברה
החזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי
טופס בקשה לחידוש או עדכון היתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים
טופס הרשאה לחיוב רמבי
בדיקת אחראי בטיחות לרכב המוביל חומר מסוכן
אישור רפואי לגמלה לשמירת הריון (331)
בקשה לפתיחת מכולות מטענים טרום תהליך (טופס 90)
בקשה לאישור ספינת דיג מסוג מכמורתן לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 22)
ELT406 MHZ Cospas-Sarsat Distress Beacon Registration Card
אישור הזמנה
בחירות מקומיות - בקשה למידע מפנקס הבוחרים של הרשות, רשימת מועמדים חדשה
הנחיות דיווח לנותני שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון
אישור ניכוי מס במקור על רווחי הון מניירות ערך (טופס 867 -א)
טופס 24 - דו"ח רו"ח בדבר ביקורת נתונים בתצהיר המעסיק
הצהרת מאמן יום עיון לחידוש רישיון מפקח מטווח
בקשה למענק ימי מחלה מן הקרן המשותפת לנציבות שירות המדינה והסתדרות עובדי המדינה
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז – לצרכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבד
טופס למילוי על ידי המעסיק הישראלי ששולח את העובד שלו לעבוד במדינת אמנה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161)
הזמנת יועצים - חברות
בקשה להכרה במשלחת רשמית לצורך יציאה לחו"ל
בקשה להוספת כלי ירייה בארגון
דיווח על עכברי שדה
תצהיר נותן שירותי מטבע העובד מהבית
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 2.6)
הודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות (147)
בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה (טופס 110)
נספח ב לטופס דיווח שנתי ליחיד לשנת המס 2012 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד (טופס 1321)
התחיבות אוטונומית של תאגיד לשיפוי (358א)
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל (טופס 900)
טופס תב"ר בודד
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2012 (טופס 1324)
הנחיות בנוגע לחובת רישום ודיווח של נותני שירותי מטבע בצירוף טפסי רישום
בקשות חייב 1
שאלון לפונה לגבי מזונות חו"ל/ארה"ב
בקשה לבטל קנס/ריבית/קביעה (טופס 29)
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים (טופס 501)
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2005 - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1322)
היתר לייצוא ציוד וידע ביטחוני
תביעה לקבלת הטבות לניצול שואה נזקק לפי חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז – 2007
כתב הרשאה (ייפוי כוח) לסוכן מכס (טופס 165)
בקשה לביטול הקפאת היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד
בקשה לתעודת גמר בניין
תביעה אישית לדמי קבורה (טופס 460)
חידוש רישיון יועץ השקעות (טופס פ 400)
בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקום (טופס 267)
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/ מוגדל לפי הכנסה" – אלמן/אלמנה
הצהרה על העדר חריגות בנייה והתחייבות
דוח כספי על ניהול הקדש ציבורי
טופס בקשה להיכלל ברשימת המומחים
שאלון הכנה למועמד לכהונה בדירקטוריון או מועצה
בקשה לפתיחת/עדכון מוטב חדש
מצב תחיקתי של המזון החדש
אישור יבוא מוצר מזון - וטרינריה
טופס מס' 7 – טופס בקשת המשך שת"פ גרמניה (Application for Renewal)
שחרור סחורות על תנאי-שחרור היצרן מהתחייבות(נספח ד להוראת מנכ"ל 3.6)
טופס הסכמת הורה לכלול בן/בת בפעילויות אתר האינטרנט שהמוסד מקים/יקים
הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה (טופס 7097)
דו"ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב (טופס 804)
שאלון השתתפות במעורבות חברתית
סיוע לרכישת רכב להורים שכולים
בקשה לסיוע בסבסוד ציוד ממוחשב לאדם העיוור
מענה למיפוי מערכת
טופס הוראת תשלום לבנק ישראל - מימון
החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית (טופס 1253)
התחייבות לרישום משכנתא בטאבו
דו"ח רבעוני חקלאות
תשלום פרמיה עבור השלמת תכנון
תצהיר
בקשה להעברת בעלות ותשלום מסים (טופס 378)
טופס הגשת קבילה
בקשה לעיון בפנקס העובדים הסוציאליים
דו"ח סופי
טופס בדיקת ראיה
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - end user decleration
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2011 (טופס 5521)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 (1325)
Undertaking
טפסים לפתיחת הליכי גיוס (לשכת הגיוס)
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית בפיזיותרפיה
פניה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד בנושא דיור מוגן
הצהרה על יבוא אישי של טובין (טופס 130)
ערעור על תוצאות בחינה (טופס פ003) כולל תשלום
תקציר דוח משוער חברות (טופס 1262)
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג (טופס 117)
הצהרה לצורך מע"מ למוטב שאינו עוסק מורשה
בקשה לאישור אספקת חשמל / מים לצורך עבודות במקרקעין
טופס בקשה לקבלת מידע משב"ס
איו"ש - בקשה לאישור זכויות
בקשה לרישיון כלי ירייה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2008 (1215)
בקשת מידע ע"י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות - מחוזות חיפה, צפון, דרום ויו"ש בלבד
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2007 (טופס 1321)
העסקת עובדים בחו"ל (105)
טופס 7116ד - טופס ייפוי כוח להגשת תביעה בגין נזק עקיף - עמוד ענן
טופס בקשה לרישום / חידוש רישום / העברת רישום תכשיר להדברת מזיקים לאדם לפי תקנות החומרים המסוכנים
בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה (טופס 109)
טופס בקשה לקבלת / חידוש רישיון חציבה
תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים
טופס פירוט התחזית הוצאות תוכנית השיווק(הוראת מנכ"ל 5.9)
בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל
הודעה על יציאה לחו"ל
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)
רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת
טופס פרטים נוספים לקצבת זקנה עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
תביעה להחזר מס שנגבה ביתר (91)
תצהיר מגזר חקלאי ג'
טופס רישום לבחינת מדבירים
בקשה למתן היתר ללשכות פרטיות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד - לשכה חדשה
הצהרת עובד למעסיק משני (טופס 644)
טיפול פסיכולוגי-טופס דיווח חודשי (טופס 277)
עדכון פרטי עורך דין (טופס 7008)
חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים (טופס 1512 ד)
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום) התשל"ז-1977
סיווגים טכנולוגיים
טופס מס' 6 - דיווח כספי למרכזי ידע
בקשה לקבלת רשיון לקיום משרד לחקירות פרטיות
Application for permit of residence/change of visa category
נספח 3 לטופס 7113ב - גליון חישוב וסיכום וטבלת פרטי העובדים (לקיבוץ)
Application for permit of permanent residence in Israel
כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חברה / קבלן
היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם: הערכה תקופתית של עבודת הסמך-מקצועי
שטר תיקון שכירות (הארכת תקופת השכירות)
טופס הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש
דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"ח (הקדש ציבורי)
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו''ל בשנת המס 2010 (טופס 1327)
אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור (טופס 806)
הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים
בקשה אישור מיוחד ליבואן
אמנת גרמניה – אישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד בנושא פרויקט קהילתי (מרכז יום/מרכז שיקומי)
בקשה לאישור שיווק עודפי צה"ל
בקשת זוכה למימוש כספים אצל גורמים במדיה
הודעה על פרטי נאמנות (151)
תביעה לקצבת שאירים/Survivors Pension Claim (טופס 487)
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד מדווח
בקשות חייב 2
חוזה השאלה עם שטר חוב
שאלון לקביעת תושבות לשוהים בחו"ל (טופס 627)
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשימוש עד שנת 2002 (טופס 1390)
בקשה להוספת/עדכון עו"ד במערכת ההוצאה לפועל
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לעובדי מעבדה רפואיים
בקשה להיתר יבוא דגים
תצהיר בדבר עמידה באיסורים ומגבלות
בקשה לשינוי שם משפחה לבגיר
בקשה לאישור מנהל לשריפת פסולת מסוכנת במפעל נשר-רמלה (כתחליף דלק או חומר גלם) - 2010
אישור וחישוב פיצויים לעובד מדינה
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה (142)
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2008 (106)
תרשומת ישיבה
כתב ויתור סודיות להליך השגה
טופס מס' 2 - טופס פנייה למשרד (שינויים תקציביים, יציאה לשבתון/חל"ת/כנס, הארכת תקופה, תוספת תקציב, החלפה/תוספת חוקר וכד')
טופס הזמנת מאמרים
טופס ריכוז פעילות "שישי חופשי פעיל" ברשות המקומית
בקשה לחידוש תעודת מעבר ישראלית לזרים לקטין
נספח ב לדיווח השנתי 2012 - דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2012 (טופס 1214ב)
בקשה להקצאת מים בסיווג תעשייתי עבור מלון
בקשה לתשלום שכר טרחה
בקשה לבחינה חובבי רדיו ושירות ימי
הצהרה אישית על שינוי / בקשה לקצובת נסיעה (2711)
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)
מענה המנמ'ר במשרד הממשלתי אל ועדת חריגים בחשכ"ל לעניין שירותי כ"א הנדרשים בתחום המחשב במשרדנו
טבלת הרכב המועצה (נספחים א, א1)
בקשה לקבלת מס קנייה - חוק ההטבות
בקשה להיתר לעסוק בתיווך בינארצי בתחום הסיעוד
דין וחשבון חברה לשנת המס 2012 (טופס 1214)
תביעה לתגמולים למשפחות נספים בפעולות איבה (טופס 582)
אישור חיים (טופס 588)
הצהרת טובין של אנשי צוות בכלי שיט
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1321)
בקשה לשינוי רשימת תוספי מזון
הכנת ערבות לצורך הארכת רשיון – נספח ב'
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2003 (טופס 135)
טופס בקשה להחזר כספי
שטר מכר במקרקעי ישראל
תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (טופס 8422)
טופס עדכון פרטי חשבון בנק (902)
הנחיות דיווח לחברי בורסה לפי חוק איסור הלבנת הון
תביעה לפי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים
אישור מאמן על סיום התמחות (טופס 7)
הודעת מישכון
תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (טופס 235)
בקשה לאישור מוצר ביניים
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה
(464) הצהרת בעל טובין המאחסן טובין לשם יצוא
טופס שאלון עובד הוראה – עמוד 2
מנה להברקה
דוח תיאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2005 (טופס 1392-א)
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2009 (טופס 106)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1322)
בקשה לאישור מוצר סופי
טופס בקשה לרישום ראשוני לחברת חיתום
בדיקות בחינה יחט''ל
טופס מוקדן-טיפול בבודדים
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2011 (טופס 1301)
Life Certificate 1 - French
בקשה לרישיון/חידוש לעסק מכירת כלי ירייה
בקשה לקבלת רישיון תאגיד חוקרים פרטיים
הצהרת נוסע על יצוא זמני של חפצים נלווים (טופס 86)
בקשה להיתר עבודה פרטית (2740)
אגרת רישיון חדש למי שמחזיק ברישיון, יחיד (טופס פ013)
אישור אלמנות
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2010 (טופס 1324)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1322)
התחייבות מבקש הרישיון לשכה פרטית
המלצה למיטת פאולר הידראולית כולל מנגנון HI-LOW
הזמנת מרצים בתחום ההשכלה הגבוהה
קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס (טופס 901)
מעבר בין מעסיקים
הזמנת קנייני יהלומים ע"י חברי בורסת היהלומים
מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי
העסקת מטפל למשפחות נפגעי איבה הבטחת זכויות סוציאליות (טופס 388)
פרטים אישיים
בקשה לרישום פרטי חשבון בנק-למשפחות שכולות
בקשה למילוי משרה פנויה (2110)
ערעור על פרופיל/הודעה על שינוי מצב רפואי
תשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון ע"י יבואן (מסלקה בנקאית) (149)
טופס הגשת תלונה/בקשת מידע
הצהרה על סיום תכנית
בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116-א)
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים/לאחים של נספים הלומדים במוסדות על-תיכוניים ואקדמאיים (טופס 587)
בקשה לזימון לוועדה רפואית
שטר מכר - אדם פרטי
טופס דוח מדעי שנתי/מסכם שת"פ גרמניה
תצהיר זר בדבר מטרת רכישה
הצהרה על שיתוף נכסים בין בני זוג (טופס 631)
טופס בקשה להרשם כמפיץ מידע במגנא
(460) בקשה לרשיון/לחידוש רשיון למחסן
טופס איבחון ביטחוני – הצהרה והתחייבות בנושאי בריאות הנפש וסמים
טופס לבקשת אשראי לזמן קצר
דיווח על בדיקת אביזר למניעת זרימה חוזרת
Application to Student Authority
נוהל אבטחת משלחות יוצאות
טפסים למועמד אחרי שירות
טופס 7116ג - הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני - עמוד ענן
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לבולגרית
טופס 7116-1 - נספח לטופס התביעה 7116 עמוד ענן ליישובים בטווח 0-7 ק"מ מרצועת עזה בגין נזק עקיף בחקלאות
בקשה לדחיית/הקדמת הגיוס
טופס הגשת הצעות מחקר לתוכנית שת"פ ישראל-גרמניה BMBF-MOST
בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי
תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה (טופס 266)