בקשה לתעודת עולה
בקשה להמשך מימון לימודים לבעלי נכות
בקשה להפסקת/חידוש מזונות (טופס 5422)
בקשה להעברת בעלות ותשלום מסים (טופס 378)
חוק חופש המידע
טופס מיזוג ארוך (אנגלית)
רשות השידור – בקשה לקבלת מידע
שאלון למועמדים לאימוץ
בקשה לאישור לאספקת חשמל / מים / טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה
העברת מסמכים למחלקת רישוי עובדי טיס
אזרחות - בקשה לקבלת אזרחות ישראלית לזכאים לפי "חוק השבות" שהצהירו בעבר על "אי-רצון להיות ישראלי"
טופס מילוי פרטי המתאשפז/ת
בקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי אשדוד/חיפה
שובר לקופה / שובר להפקדת פיקדון (טופס 184)
בקשה להוצאת צו קיום צוואה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1322)
(467) בקשה לאריזת טובין מחדש
הגשת תלונה נגד משרד התחבורה
תביעה לתשלום דמי תאונה (טופס 2201)
הרשמה לפרויקט פר"ח
הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון
דין וחשבון על חובות ונכסים
בקשה לקבלת אישור חד פעמי עבור יצוא חומר רדיואקטיבי דרך המכס
טופס בקשה לתשלום מסלול המפונים
פרטים לקביעת זכאות להטבה להקטנת עלויות השכר למעביד תושב אילת (טופס 167א)
דו"ח על הכנסה מריבית על אגרת חוב החייבות במס מכח סעיף 3(ח) לפקודה (טופס 1269 א)
מענק לימודים שמקבל הורה זכאי עבור ילד בגילאים 6-14 (טופס 5015)
תביעה לגמלה
דוגמת הודעה על החלטה לפירוק חברה ומינוי מפרק
פניה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד פרויקט קהילתי (מרכז יום) - טופס 8440
תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצוי פיטורין (טופס 5305)
טופס 8 - כתב ערבות
Application form for Israeli Government Scholarship
בקשה להשבת אבידה / פדיון אבידה
שטר ביטול זכות שכירות
הפקת הפניה למכון אבחון
בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים למקבלי קצבת נכות/ תביעה לגמלה מיוחדת לעולה (טופס 7850)
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל לתייר
תצהיר של בעלים / חוכר של דירה בבית משותף בבקשה להיתר בנייה
הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רשיון
בקשה לחידוש אישור מעבדה על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים
בקשה לעדכון פרטי תאגיד
טופס דיווח רישוי עסקים
הוראה לחיוב חשבון לתשלום מע"מ/ מס הכנסה/ ניכויים/ מס רכוש באמצעות מייצגים (טופס 4480)
טופס בקשה ליבוא זמני לשם יצוא של משחק אסור-369
דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של חומר מפוקח למעט מתיל ברומיד
בקשה להקצאת מים בסיווג תעשייתי עבור מפעל
הודעה על מינוי מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
הרצאת פרטים בתביעה למזונות
בקשה להארכת תוקף רישיון שיווק ביטחוני
תצהיר אדם זר
טופס בקשה להמרת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני לרשיון פנסיוני אחר
הצטרפות להסדר "גבייה מרוכזת" (טופס 4484)
ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים
בקשה לרישיון לכלי ירייה - אדם פרטי
מקרקעין שהתקבל לגביהם אישור מראש על שינוי מבנה (טופס 7040)
רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים - שאלון אישי
דו"ח על קיום שותפות-1504
רישיון הוראה קבוע/זמני בנתיב הטכנולוגי
טופס בקשה לתיקון מקווה מושבת
בקשה לסיוע בגין העסקת מדען עולה
בקשה לקבלת תעודת פטירה
Application for entry visa to Israel for a purpose of work
הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 - דיווח ליחיד בלבד (טופס 1399י)
בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראיה(נספח א להוראת מנכ"ל 3.6)
שטר שכירות משנה
אישור חיים/Life Certificate (טופס 420)
בקשה לרישיון יבוא
תעודת זהות ראשונה לגילאי 16
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2009 (טופס 1324)
אישור זכאות להשתתפות ברכישת כסא גלגלים
מכתב נלווה לתקנות הנשלחות לפרסום מאת היועץ המשפטי של המשרד המתקין את התקנות אל הממונה על חקיקת המשנה במשרד המשפטים
אישור ספק על מחזור מכירות שנתי
תצהיר להחזר מס ביתר לפי סעיף 6 לחוק מסים עקיפים (91א)
המלצה לכיסא גלגלים ממונע
Free trade agreement between the united Mexican State and the State of Israel - Certificate
בקשה להזרמת מי תהום לים
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 2
אישור נישואין
כללים מוסכמים להסכם קיבוצי כללי
אישור לרשות המכס-בדבר מילוי תנאי בפרט מכס(טופס מ.ב. 381-פטור מנכ"ל)
שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמות סיווג 1-4 שאלון בן/בת זוג
הגשת תלונה על מעסיק עובדי קבלן עבור משרדי הממשלה
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (טורקית)
טופס הגשת תלונה על פיטורים או צמצום היקף המשרה בעת היריון או טיפולי פוריות
דוח עדכון על נכסי חסוי - מורחב
הנחיות דיווח למנהלי קופות לפי חוק איסור הלבנת הון
הודעה על סכסוך עבודה שהבוררות בו מתעכבת
טפסים למועמד/עובד שירות
בקשה לרכב מיוחד לבעל מוגבלות (טופס 8226)
בקשה לשינויים בתיק מו"פ - נספח ט
דווח ועדה רפואית לעובדי טיס לפי תקנה 65 (ג) לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2007 (טופס 134)
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד (טופס 8417)
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 1
התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר
תשלום עבור בקשת יחיד לקבלת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס פ012)
טופס מיזוג קצר (אנגלית)
בקשה לרישיון תחנת אלחוט מול לווין אינמרסט
טופס בקשה לרישום ראשוני לחברת ייעוץ השקעות/ניהול תיקים/שיווק השקעות
כתב שיפוי לרישום בית משותף
אישור לשחרור הערבות
פונדקאות: הצהרת עורך הדין של האם הנושאת
טופס 101 - כרטיס עובד
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה (טופס 7113/1)
משרד הרווחה – בקשה לקבלת מידע
קיום אסיפה - בקשת רישיון לקיום אסיפה / תהלוכה
טופס מתנדב בעת שביתת סייעות בגני ילדים
הכנסות מחו''ל וממס ששולם עליהן לשנת המס 2004 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
בקשה לערער על תוצאות מבחן עיוני או מעשי
רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2004 - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1322)
שינוי מען-כתובת
תיאור משרדי החברה – נספח ד'
בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)
בקשה לפרישה מוקדמת לעובדי הבעלויות על מוסדות חינוך - נספח
תביעה לנכה נזקק (טופס 279)
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לרוסית
הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 9)
בקשה לקבלת היתר למתן שירותי בדיקות ראדון ותכולת רדיונוקלידים במבנים, בקרקע, במים ובחומרי בניה
מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה (שנותן המעסיק) - (טופס 250)
בקשה לאישור הוצאות הגנה משפטית
שאלון למועמד/ת לוועדת איתור/ועדת מינויים
טופס בקשה לשיפוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות השתתפות בתערוכהירידעריכת סדנא בחו"ל ומבצע קידום מוצר (נספח 1 לטופס מרכז)
נספח ב' – טופס תב"ר שנתי
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 3
דין וחשבון תקופתי של האפוטרופוס על החסוי
טופס לתביעת פטור מאגרת טלוויזיה עבור חירש/אילם
תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים
תיאור משרדי החברה לשכה פרטית
תצהיר (יבוא חלקי חילוף לשם מתן שירות) (נספח 8 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לקבלת מידע רפואי
דיווח כספי ודרישת תשלום בגין העסקת מדען עולה
הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה (טופס 7039)
דיווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומי (טופס 652)
רוקחים - הצהרה על לימודים פרונטליים
טופס דוח שנתי חקר הסרטן שת"פ גרמניה
הצטרפות לגבייה מרוכזת (טופס 4485)
הנפקת תעודה למשפחה שכולה
בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים (טופס 111)
הצהרה ועדכון פרטים אישיים
אישור רפואי לעניין גמלה לשמירת היריון
טופס הרשמה בחינת עבודה- אקולוגיה
דין וחשבון חברה לשנת המס 2008 (1214)
טופס ערעור על החלטת ועדה עליונה
פנייה לתוכנית הסיוע לניצולי שואה
טופס 2 - תצהיר מנהל חברה
הצהרת נפגע/ת עבירה
הנחיות לצורך קבלת אישורי יבוא לציוד תקשורת קווי שאינו דורש אישור סוג
בקשה להארכת תוקף אישור קופת גמל לקרן פנסיה ותיקה (טופס ח"ק 18)
טופס בקשה לשימוש בתוכנה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011 (טופס 1327)
ביטול ייצוג-69
תצהיר על פרטי אחים ואחיות
בקשה לקבלת רישיון קבורה
בקשה לרישיון יבוא
נאמני ניקיון - הרשמה קבוצתית
דו"ח פרטים והצהרה על מקורות הכנסה (פתיחת תיק עצמאי/ניכויים)-5329
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2007 (טופס 1399)
בחירת שם משפחה למי שנישואיו פקעו
תדריך להקמה ניהול ורישום הקדשות ציבוריים
פונדקאות: תצהיר לאם המיועדת
הודעה על קבלת אחריות לביקורת (החלפת אחראי לביקורת)
תביעה אישית לקצבת ילדים (טופס 5025)
בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות - 5400
אישור על תשלומי עמלת ביטוח-847
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - טופס דיווח
כתב התחייבות
ייפוי כוח למייצגים (שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות") (60)
בקשה לאישור פעילות לאנשים בגיל מבוגר (גילאי 65 ומעלה)
טופס אישור הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן
בקשת אישור להכרה כמקום התמחות
בקשת רישיון למרפאת שיניים
טופס 8 -הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום
בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל (5406)
טופס מספר 913 מס הכנסה עמידה בתנאים לקבלת מעמד כתושב ישראל לראשונה וכתושב חוזר ותיק - מסלול ירוק
הודעה על שינוי בתנאי העבודה
טופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטות מועצה מס' 692 ו-751 (בהתאמה)
בקשה לספינה לעסוק בדיג
תביעה לדמי מחיה עבור ילד שלו הורה שנפגע בעבודה (טופס 230)
טופס הגשת דיווחים מדעיים
טופס בקשת בית ספר להארכת תקופת ההכרה להכשרת מאמנים בספורט
בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (טופס 8220)
תעודת מעבר - בקשה לחידוש תעודת מעבר לזר קטין
דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד (טופס 2550)
הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר (טופס 1507)
טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון משרד ממשלתי
תעודת מעבר לקטין במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית (טופס 116-ב)
בקשת בית ספר להארכת תקופת ההכרה להכשרת מדריכים בספורט
בקשה לקבלת רישיון הפעלת מנחת או חידושו
ביטול הסכם קיבוצי
בירור אזרחות/מעמד בישראל
בקשה לתיקון גבול ושטח עפ"י סעיף 97ב' לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
טופס דיווח תוצאות של בדיקת גז ראדון במבנים
בקשה לקבלת רישיון זמני לסוכן שיווק פנסיוני
נספח ג' - אישור רואה חשבון
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (צרפתית)
הקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים
טופס התחייבות לפדיון מכסת פטם לזכאים שנרשמו עד יוני 1996 בהתאם לתקנות
בקשה לאישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד
טופס הצטרפות למערך נאמני בעלי חיים
תעודת משלוח טובין למחסן רשוי ואישור קבלתם (טופס 23)
מתן/הארכת רשיון תושב ארעי מסוג א/5
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1322)
בקשה לקבלת אישור לסילוק שאריות פסולת רדיואקטיבית נוזלית דרך מערכת ניקוז השפכים, מעודכן ל-‏30 אוקטובר 2007
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1326)
בקשת שחרור מהמכס - נספח ח' (חלקי פלסטיק לטלפונים סלולריים וחלפים שאינם משדרים)
בקשה לרישום/לחידוש רישום במרשם היצוא הביטחוני
טופס שאלון עובד הוראה – עמוד 1
הזמנת עובד זר סיעודי
טופס להגשת תקציב רגיל של אגד ערים (כבאות)
בקשה לרישיון יבוא
תצהיר בעלי מניות - תאגיד
הפניה לשרות התעסוקה למי שחייב במבחן התעסוקה (טופס 5665)
דוח ניכוי ממשכורת לשנת המס 2006 (טופס 106)
בקשת צו קיום צוואה
Old Age Pension Claim (488)
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 ד לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 3.6 )
תכנית עבודה שנתית - השירות הדנטלי לתלמיד
בקשה להתמנות כאחות לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
הורדה מרשימת הממתינים להחלפת לדירה בשיכון הציבורי
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2012 (טופס 1322)
תלונה בנושא עבודת נשים
כתב ערר
בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות-659
מפרט לפי חוק המכר
דיווח שנתי על ייבוא של חומרים מפוקחים
תצהיר ליבוא תכשיטים וחלקיהם ע"י יצרן תכשיטים (נספח 11 להוראת מנכ"ל 3.6 )
טופס הודעה על פעולות בנייה
בקשת רו"ח להכרה כמאמן מתמחים
כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים
אשרת כניסה סטודנט/תלמיד ישיבה (מסוג א/2)
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים (טופס 84)
דו"ח על הוצאות עודפות (טופס 1235)
הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי-580
פניה להכרת זכויות בני משפחה לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה
תביעה לתגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (טופס 235)
העברת חובות וזכויות
העברת נכס/ים מאדם ברי פחת ע"י מס' יחידים (טופס 1512 ג)
טופס 22 - תצהיר מהנדס/הנדסאי
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 (1322) - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד
דו"ח פעילות דו חודשי
פונדקאות: דרישות רפואיות מהמועמדת להיות אם נושאת
טופס תיאור מורפולוגי בערבית
תלונה כללית נגד מעסיק – טופס בירור ראשוני בדבר פניה
טופס הרשמה למבחן תיאוריה
נוסח בקשה לקבלת היתר הקמה למתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
הצהרה על מצב בריאות
ריאיון תעסוקתי
בקשה להשכרת דוכן ביריד תיירות עולמי
טופס מס' 12: בקשה להעלאת סיווג - חברה
טופס רישום תחנת דלק ברשימת התחנות
בקשה לקבלת היתר למתן שירותי בדיקות ריכוזי ראדון במבנים, בקרקע, במים וחומרי בניה, מעודכן למרץ 2012
בקשת שחרור מהמכס - נספח ג' (טלפון סלולרי שאיננו מופיע ברשימות ציוד מאושר סוג)
טופס עדכון פרטים
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 ד לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה (טופס 116)
יפוי כח בלתי חוזר
טופס 8 - תצהיר שותף בשותפות
טופס מיצהר על ייעוד וכוונות בהזמנת בנייה, רכישה או הסבה ושינויים בכלי שיט
בקשה לאישור ייבוא/ייצוא עתיקה
הצהרה על היעדר חריגות בנייה בבקשה להעברת זכויות
בקשה לקבלת תמצית ממרשם האוכלוסין
תצהיר לויתור על חסר לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים (89א)
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012 (טופס 1320)
תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך - 1517
בקשה לקבלת היתר חדש לעיסוק במיתקן / במכשיר רנטגן / מאיץ. מעודכן ל פברואר 2008
כתב התחייבות - סוכן מכס/יבואן (‎148)
טופס בקשה לתמיכה לשנת 2009
טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה
הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים (טופס 7036)
טופס לבקשת אשראי לזמן ארוך
מיפרט להגשת בקשה לרשיון החדרת מים
אישור לרשות המכס בדבר תנאי בפרט המכס מב - 381
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2002 (טופס 134)
בקשה לפתיחת משתמש במערכת נתוני שכר עבור עובדי מדינה ומוסדות נתמכים
טופס בקשה כללי לבית הדין הרבני
טופס השגה על קביעת שווי מקרקעין
הודעה על העברת מניות בחברה פרטית (טופס 3)
הצהרה ליבוא משחק אסור לצורך עריכת הגרלה שניתן היתר לעריכתה (טופס 81)
הכנסות מחו''ל וממס ששולם עליהן לשנת המס 2005 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
בקשה לאישור העברת טובין משומשים מבית-מלון למוסד ציבורי למטרות רווחה וסעד (טופס 371)
דיווח על תוכנית קידום בריאות
דין וחשבון על הכנסות בשנת המס 2005 (טופס 1301)
טופס הרשמה לגיוס למשטרה
Free trade agreement between the united Mexican State and the State of Israel - Decleration
נספח טכני לבקשה לרישיון יבוא
תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות שאינו עוסק מורשה
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 4
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלה (טופס 200)
העברת נכס/ים מאדם לחברה (טופס 1512 א)
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד משלח בינלאומי (טופס 240)
תצהיר לתיקון טעות סופר
דרישת תשלום עבור מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 394
תעודת השלמה - טופס לדוגמא לתעודת השלמה בבקשה לפירוק חברה
הודעה על אחזקת מקלט טלוויזיה
פונדקאות: בקשה לאישור הסכם נשיאת עוברים
בקשה לקבלת זימונית לשעת חירום
טופס אישור עבודה חינוכית בארץ או בחוץ לארץ
אישור הרשות המוסמכת על המצאת ראיה לאחר שחרור טובין מהמכס(נספח ה להוראת מנכ"ל 3.6)
טופס מילוי פרטי מתחייב/ת: בן/בת של המתאשפז/ת
בדיקות רפואיות לבעל רישיון נהיגה מסוג טרקטור/ פרטי/ דו-גלגלי (דרגות א', ב')
שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר
בקשה להענקת רישיון לעסוק בהוראה
הערכת רמות חשיפה לקרינה ממתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
בקשה לאיתור מען
דין וחשבון מילולי
קבלת התחיבות לסיוע כספי - מסלול הנדסאים
תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה (טופס 2988)
בקשה לרישיון אלחוט בכלי שייט
טופס בקשה לרכישת הסמכה
טופס תביעה 7116 עמוד ענן - תביעת פיצויים בגין נזק עקיף במבצע "עמוד ענן"
בקשה להתמנות כפסיכולוג לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
בקשת שחרור מהמכס - נוהל שחרור ציוד תקשורת קווי המיועד לרשות הפלסטינאית
תעודת זהות במקום תעודה בלויה
טופס בקשה להחזר כספי
הנחיות דיווח לחברות נאמנות של הבנקים לפי חוק איסור הלבנת הון
בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה (7824)
בקשה להלוואה
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - מתקני בזק ורדיו טלפון נייד (רט"ן)
תצהיר לציוד אודיו או וידאו מקצועי (נספח 10 להוראת מנכ"ל 3.6 )
כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים
תביעה למענק מיוחד לנפגע בעבודה
פיצויי פעולות איבה - תביעה לנזק לרכב
בקשה לשחרור/ קיצור/ פיצול/ דחייה של שירות מילואים (טופס 58)
תעודת מעבר ראשונה לקטין במקום דרכון
טופס לדוגמה - בקשה של נותן ההלוואה לרישום שעבוד על הרכב
הקטנה/ ביטול מקדמות ע"י מייצג(טופס 2216- ג)
הודעה עפ"י תקנה 4(ב) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק בצורת) תשכ"ה-1964 (טופס 2869)
הסמכה והפניה למעבדה חיצונית
טופס 4 - תצהיר חברה משפחתית
הזמנת יועצים - חברות
כתב ויתור סודיות לחברות הביטוח (טופס 17)
טופס בקשת מועמדות לטוען שרעי
פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים-4436
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
ערבות צד שלישי
נוהל קבלת אישור לפתיחת קורס מורי דרך
בקשה לאישור יבוא - נוהל הסדר מיוחד לשחרור מהמכס של ציוד אלחוטי המיועד לפיתוח
טופס 19 - בקשה להעלאת סיווג רגיל – שותפות
הוצאת דוגמא באופן זמני(נספח ג להוראת מנכ"ל 3.6)
דו"ח על אירוע אלים
בקשה לקבלת מענק הנגב
פיצוי בגין איחור רכבת
נספח לדוח השנתי 2012 - הפסדים מועברים (טופס 1344)
תצהיר על סיום בניית "שלד" וגג
תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים
בקשה להענקת אזרחות ישראלית לקטין תושב חו"ל
רשימת תיוג - הנחיות למילוי טפסים
רשימת עובדים המוצעים לקבלת אישור לנשיאת נשק בארגון
סוכני ביטוח : הצהרה של נושא משרה בגוף המוסדי למבקש פטור לפי הוראת המעבר (נספח ב')
הסכם הכרזה על מתחם בין משרד הבינוי והשיכון לבין הרשות המקומית
אישור המודד - טופס 1 מעודכן
הצהרה דמי שיקום (טופס 291)
בדיקה רפואית של מועמד לשירות המדינה
בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית לכלל הציבור
דוגמת הודעה על זימון אסיפה כללית סופית
טופס הגשת בקשה ליציאה לאימונים ותחרויות בחו"ל
תביעה למקדמת שיקום (טופס 281)
בקשה לרישום חברה ברשם החברות
בקשה לשיתוף פעולה עם בתי ספר ישראליים בחו"ל
תביעה לתשלום קצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (טופס 7801)
הודעה על גמר התאמנות
ביטול/ הקטנת מקדמות לשנת מס (טופס 2216-א)
קובץ לקליטת דוחות כספיים לשנת 2013
אישור שנתי על תשלום החזר הוצאות למתנדב (1255)
אגרת למוזמן לועדה רפואית כתוצאה מנכות מעבודה (טופס 759)
בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית בהתאם לסעיף 64 לפקודת מס הכנסה (טופס 246א)
הארכת תוקף דרכון לקטין
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי למשתמשים בסמים
בקשה למתן היתר להעסקת עובדים זרים בענף המסעדות האתניות-אסיאתיות
טופס בקשת רישיון יבוא מזגנים
הצטרפות לתוכנית הסדר החזרי מע"מ לתייר
דו"ח על ביצוע התכנית המאושרת – בניין להשכרה למגורים
טופס בקשה למתן אישור מיוחד ליבואן לדיסקיות
אישור על קיום/אי קיום תיק במס הכנסה (טופס 483)
בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, או מקבל קצבת ילדים (טופס 5026)
בקשה לפירוק חברה (טופס 1)
דין וחשבון תקופתי על ניהול עיזבון
טופס בקשה לוועדת חריגים לחופה וקידושין
פונדקאות: דרישות רפואיות מההורים המיועדים
הודעה על סגירת עסק/הצהרה (טופס 18)
נספח לרישיון יבוא - צמ"ה ומלגזות
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט (טופס 5526)
אישור יהדות ליהודי אתיופיה
בקשה לעבודה במוסד חינוך רשמי - יסודי וחט"ב
הארכת תוקף תעודת מעבר לקטין
בקשה למינוי סניגור ציבורי לקטין (טופס 1)
פרטת עיזבון - פירוט נכסי העיזבון
טופס המשך הסיוע בשכר דירה
בקשה להחייאת עמותה
בקשה להכרה בחברה משפחתית (טופס 2585 א)
תצהיר (לציוד מחשבים, מדפסות, מכונות צילום, כלי נגינה חשמליים) -(נספח 9 -הוראת מנכ"ל 3.6)
אשרת שהייה - בקשה לאשרת שהות בארץ עבור מתנדב (ב/4)
טופס 34 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן ליחיד
קשה לשחרור טובין שיובאו בניגוד להוראות פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) תשל"ט-1979 (טופס 71)
תביעה לקצבת שארים (טופס 410)
הגשת תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957
בקשה לשינוי שם משפחה לקטין, יחיד
החלפת רישיון מתושב ארעי א/5 למעמד קבע
בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון/תעודת מעבר
דיווח על בניית פרוייקט חדש (טופס 701)
תביעה להטבות בשל מוגבלות בניידות (טופס 8200)
בקשה לקבלת אישור "ניהול תקין" בהקדש
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד (בית משפחתי/סיעודי בקיבוץ)
בקשה לקבלת קוד משתמש וסיסמא
הורדה מרשימת הממתינים לדירה בשיכון הציבורי
תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (טופס 501)
הגשת מועמדות למשמר הכנסת
טופס עדכון פרטי רופא במשרד הבריאות
בקשה לאישור העברת גופה לקבורה בישראל
טופס בקשה לקבלת היתר להפעלת גנרטור
דרכון לקטין במקום דרכון שהושחת
בקשה למתן היתר להעברת משלוח מהנמל
טופס בקשה לביטול התחייבות לרישום משכנתא
בקשה לרישום בעל רשות לשימוש בסימן מסחרי
בקשה לאישור גמר התמחות - מועצת שמאי המקרקעין
אישור הרשות להעברת הבעלות בנכס (אישור עפ"י חוק מקרקעי ישראל תש"ך – 1960)
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי למשתמשים בסמים
בקשה לרישיון מדריך ירי
בקשה לאישור על אזרחות ארצישראלית (פלשתינאית) מתקופת המנדט
דוח עדכון על נכסי חסוי - מצומצם
מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- מעסיקים פרטיים (טופס 8424)
טופס בקשה לקבלת היתר להעבדת נער בהופעה (מעל גיל 15) בלילה
בקשה לרישיון מיוחד להפעלת שירות תקשורת - פרטי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ד 2004
פנייה ראשונית / בקשה לעדכון פרטים
שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 861)
בקשה לקבלת חומר רפואי / פרוטוקול ועדה רפואית
Life Certificate 1 - Spanish
טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים (טופס 2973)
תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות
בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת (טופס 2604)
הגשת תלונה על אי-קיום חוק עבודת נשים
שאלון ביטחוני ליצואן AEO
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2010 (טופס 1323)
חידוש דרכון לקטין
תיקונים ושינויים בכלי טיס (טופס 337)
טופס בקשה לאישור קידוח תצפית
בקשה לייבוא תרופה
בקשה להיוון זכויות במוסד ציבורי
תביעה למתן שיקום מקצועי (טופס 270)
התחייבות חברה זרה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2003 (טופס 134)
נוהל שחרור כספים לשיפור מתקני התברואה, וסביבות עבודת צוות המורים במסגרת יישום התוכנית הלאומית לחינוך
Life Certificate 2 - Turkish
כתב התחייבות אוטונומית לשיפוי - צד ג (טופס 151-א)
טפסי בקשה להגשת עבודה
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2005 (טופס 1320)
דוגמת אישור רואי חשבון – נספח ג'
טפסי בקשה למענק מחקר
בקשה לרשיון/חידוש רשיון למוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים
פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית (טופס 1216)
ויתור על סודיות רפואית
מסירת פרטים על נעדר
תביעה לתשלום גמלה לשמירת היריון (טופס 330)
אשרת שהייה - הארכת שהות לעובד זר שאינו בתחום הסיעוד
טופס בקשת מועמדות למסדר נישואין
פנייה לקבלה או לשינוי הרשאות במרכבה
טופס קביעת מצב אישי או תיקון
בקשה לקבלת רישיון יצוא
בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ
"עם הפנים לקהילה" טופס מידע בסיסי על ילדים בסידור חוץ ביתי ועל ילדים המועמדים לסידור חוץ ביתי
הגשת תלונה בתחום הביטוח ביחידה לפניות ציבור
פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר" (טופס 5904)
הצהרת בריאות לרישוי כלי ירייה
תצהיר מומחים – אנגלית
משרד המשפטים - בקשה למתן מידע בהתאם לחוק חופש המידע
מסירת מידע לאימות הערך המוצהר ביבוא מסחרי (טופס 145)
תביעה לגמלה (2850)
תעודת גמר התמחות
הסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדוח אשראי (טופס 07-06)
Foreign Supplier Company Information Form
תשלום עבור בקשת פטור מטעמים מיוחדים מבחינות ו\או התמחות (טופס פ 008)
בקשה למינוי סניגור ציבורי (טופס 1)
דרכון ראשון לבגיר
טופס תלונה / פניה לרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע
הארכת תוקף דרכון לבגיר
בקשות צד ג
דרישות רפואיות ממועמדת להיות אם נושאת
בקשה לקבלת סיוע להפעלת מנהלת לאזור תעשייה
תצהיר (ליבוא תכשיטים בלתי מוגמרים וחלקי תכשיטים ע"י יבואן תכשיטים)
אישור העברת זכויות בהתייחס להגבלת העברה ל"זר"
תצהיר בדבר ניסיון
תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס (טופס 127)
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2003 (טופס 1301)
פירוט ההשקעות בציוד מיובא במסגרת התוכנית המאושרת
אזרחות - בקשה לקבלת אזרחות ישראלית לזכאים מתוקף ישיבת קבע
טופס פנייה למשטרה
תצהיר לבקשה לכתב הגנה / להארכת תוקפו של צו הגנה
דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן
בקשה לרישיון ולאישור יבוא אישי של רכב
ספר אורחים
בקשה להוצאה או חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ
טופס נלווה לבקשת חנינה
Company Profile form for Exporters
תביעה לתשלום מענק פטירה/או יתרת קצבה (טופס 416)
דיווח על סיום בניית פרויקט (טופס 702)
אישור לאספקת חשמל / מים / טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2007 (טופס 1324)
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 1
רפרנטים: דיווח על פעילות רפרנט (משקיף)
תלונה נגד קבלן
טופס בקשה לרישיון הקמת מכון מים
בקשה לרישיון מפקח מטווח
הצהרה לתובע החי בנפרד מבת הזוג (טופס 5613)
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה") (טופס 7649)
PCT Demand
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון מפעל ראוי
כתוב לנו - טופס פנייה מקוון
בקשה לחידוש אישור מבדקת שירות
טופס הצהרה על עיבוד מזערי
עדכון פרטים אישיים
טופס בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע
בקשה לקבלת מידע
תצהיר יצואן בדבר מיסים שתשלומם נדחה ביבוא לשם יצוא (טופס 215)
חידוש דרכון לבגיר
בקשה לדחיית תשלום האגרה
טופס 6 - תצהיר מנהל לפי סעיף 4א5
אישור לפרקטיקה פרטית עבור רופאים
בקשה להירשם לבחינות לסוכן מכס (טופס 237)
טופס מידע רפואי סיעודי
היתר להקמה והפעלה - למוקד שידור תחנת רדיו חובבים
הודעה על העברת נכס/ים לחברה (טופס 1512)
בקשה להארכת תוקף תעודת רישום יבואן
בקשה להיבחן בבחינות הרישוי הממשלתיות ברפואת שיניים
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד משולב פנימייתי למשתמשים בסמים
בקשה לתשלום שכ"ט בגין שעות תורנות מעצרים
שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים)
בקשה לקבלת רישיון חפירה
טופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא בנכסים עירוניים, נחלה / משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד
טופס בקשת רישיון יבוא למקררים
שטר מכר - רפורמה ברשות מקרקעי ישראל
טופס בקשה לקבלת סבסוד פיתוח לבנייה רוויה על קרקע פרטית למגורים במסגרת תוכנית החומש במגזרי המיעוטים
טופס פנייה לועדה להתקשרויות חריגות
בקשת הלוואה לשנת הלימודים הנוכחית
תצהיר של האחראי לביצוע השלד – מקלט
כתב הצהרה והתחייבות – ביצוע כוננויות (2300)
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט קהילתי (מעלון)
בקשת עיון בתיק בית משפט
דרכון עסקי ראשון
בקשה לאישור פיצויי פיטורין
פרטי בנק
ריכוז פרטי שירות – הצהרה עמוד 1
נהלי ביקורת לבדיקת נתוני מחזורי המכירות ותמלוגים - לשכת רו"ח בישראל
תעודת מעבר ישראלית לזרים ראשונה, בגיר
הצטרפות לתוכנית גורם כלכלי מאושר
(יבוא אישי של חרב/סכין) לצרכי קישוט/ אספנות (נספח 13 להוראת מנכ"ל 3.6 )
הודעת ויתור ראשונה להצעת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
ייפוי כוח של תאגיד - רכב
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- יתומים
קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה (טופס 169א)
טופס מס' 1 – טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי ובקשת המשך / דו"ח מדעי מסכם (לכל התוכניות למעט גרמניה)
ייפוי כוח של אדם פרטי - רכב
דו"ח התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל
הוספה/ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68)
רשימת נושאים לפרופיל
תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות זקנה ושאירים (טופס 430)
בחירות מקומיות - בקשה לקבל פנקס בוחרים נכון ליום ה-150 שלפני הבחירות, סיעה בכנסת
טופס 9 - תצהיר שותף בשותפות משפחתית
טופס פרטים אישיים להוצאת רישיון טיס
בקשה לרישיון הקמת עורק מיקרוגל והפעלתו
טופס הצהרה
בקשה לאשרת כניסה לספורטאים
הנחיות דיווח לבנקים לפי לחוק איסור הלבנת הון
פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית (cwc) -טופס בקשה חלק א- פרטים להצהרת משתמש סופי (נספח 2 להוראת מנכ"ל 2.3)
טופס בקשה לקבלת מעמד מפעל מאושר
בחירות לכנסת - בקשה לתיקון פרטי בוחר
נוסח בקשה לקבלת היתר הפעלה למתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
הודעת ויתור שנייה ואחרונה להצעת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
בקשה לתעודת עיוור / לקוי ראייה (כולל דמי ליווי)
קרן היערכות לחשיפה-למילוי המינהל המקצועי (נספח ב להוראת מנכ"ל 5.4)
טופס לבקשת פטור מארנונה למוסד מתנדב לטובת הציבור
טופס פרטי מפעל
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל
טופס להחלפת תעודת העיוור הישנה
טופס בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור
PCT Request
התחייבות לרישום עיקול/ים בלשכת רישום המקרקעין
בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953/ שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י- 1950
בקשה להירשם לבחינה למשלח בינלאומי (טופס 238)
בקשה להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית באופטומטריה
טופס משוב - משרד המשפטים
בקשה לפתיחת תיק ייזום הסדר קרקעות
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל למטרת עבודה
אישור בקשה לקבלת/החלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
בקשה להחזר יתרת זכות-6130
תעודת מעבר לקטין במקום תעודת מעבר שהושחתה
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2010 (טופס 1301)
אישור לנסיעת עובד לחו"ל
בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור (טופס 2542)
הוראה לביטול חיוב הרשאה (טופס 6125)
בקשה לדרכון לבגיר במקום דרכון שהושחת
בקשה והצהרה למימוש הפיקדון בתחום הכשרה מקצועית בנהיגה
בקשות זוכה - 2
הצהרה לפטור מחובת סימון בעברית (נספח 15 להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה לחילוט הערבות
טופס בקשה לשירות צבאי כספורטאי מצטיין
בקשה לקבלת הטבות למקבלי קצבה מועידת התביעות (קרן סעיף 2)
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/ מוגדל לפי הכנסה" – אלמן/אלמנה
בקשה לחידוש תעודת מעבר לבגיר
בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר (טופס 3333)
אזרחות - הענקת אזרחות ישראלית למי שאזרחותו בוטלה בהיותו קטין
תצהיר אם עצמאית
תביעה לתשלום פיצויי פיטורים
בקשה לרישום יבואן מזון
דווח ועדה רפואית לעובדי טיס על עמידה / אי-עמידה בתקנה 68 (א)(1) לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)
טופס בקשה למינוי אחראי בטיחות קרינה במוסד
בקשה לבדיקה חוזרת ע"י ועדה רפואית
נותני שרותי מטבע: נספח עץ שליטה: טופס לדוגמה - תאגיד/יחיד (נספח 10 ג')
שאלון למועמד לכהונת חבר הרשות המכירה באסירי ציון
הצהרה שנתית של מנהלי החברה על דוחות התמלוגים
Application for an rvsm, mnps or rnav operational approval
טופס בקשה לקבלת מעמד של מפעל המתאפיין במחזוריות טכנולוגית גבוהה
הודעת קבלן המשנה-648
בקשה לקבלת רישיון לעסוק באמצעי הצפנה מסחרי
בקשה לוועדה רפואית ללא נוכחות
דו"ח על הכנסות והוצאות חודשיות לפושטי רגל
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופות גמל לשנת המס 2004 (טופס 134)
דין וחשבון חברה בשנת המס 2005 (טופס 1214)
בקשה לדרכון לבגיר במקום דרכון אבוד או גנוב
בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 (טופס 7085)
בקשה לדרגה אקוויוולנטית
הארכת אשרת ביקור/תייר (ב/2)
טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים
בקשה להיבחן בבחינות הרישוי הממשלתיות לרוקחים ועוזרי רוקחים
מסמכים לעבודת שיפוצים
טופס משולב - דוח על מצב עסקים בעניין פושט רגל / חברה בפירוק
הערכת סיכוני קרינה אלקטרומגנטית להקמת מקור קרינה בתחום תדרי רדיו, יולי 2011
בקשת הרשאה למערכת אופטימטריסטים
טופס תביעה לתשלום קצבת לידה – לידת שלישיות או יותר
Questionnaire for Clarification of Israeli Citizenship
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע לשנת המס 2012 (טופס 119)
בקשת התנדבות לשרת ביחידה שלא בהתאם לייעוד לנשואים + 6 ילדים ומעלה (טופס 9225)
בקשה לחידוש אישור קופת גמל (טופס ח"ק 18 לשעבר)
ערר על החלטת הסניגור המחוזי בעניין מינוי סניגור ציבורי (טופס 2)
טופס בקשה להעסקת שוטר - מעסיק פרטי - העסקת שוטר בשכר
הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס - נספח לדוח השנתי לשנת המס 2012 (טופס 1227)
טפסי בקשה למלגת השתלמות
טופס הרשמה לתושבים חוזרים
טופס מס' 26: תצהיר המעסיק - שותפות
תקנות מס הכנסה (פחת) - פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת (טופס 1342)
בקשה לשובר תשלום – רשות התעופה
בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2007 (טופס 1327)
טופס הרשמה למערך תחנות הקבע
בקשה לביצוע החזר
שינוי חשבון בנק/כתובת להחזר תגמולי מילואים למעסיק (טופס 503)
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
שחרור חד-פעמי מהמכס למטרות, ניסוי ופיתוח הדגמה, יבוא לצורך יצוא עבור כוחות הביטחון
טופס מס' 25: תצהיר המעסיק - יחיד
התחייבות בלתי חוזרת
נוסח היתר הקמה למוקד שידור
סגירת תיק: ערעור על התחשבנות סופית
שאלון משוב על ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי בלשכות התעסוקה
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות כנס סוכנים בארץ (נספח 3 לטופס מרכז)
דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות (טופס 136)
רישום רשויות מקומיות / מוסדות לאומיים לצורך הגשת הצעות לבניית דיור ציבורי לקשישים
טופס פסק דין הצהרתי
בקשה להכרה במחלות נוספות
בקשה לרישום כמתמחה / כתב התחייבות להעסקת מתמחה (טופס 4)
בקשה למלגה מקרן הוואקף המוסלמי
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב באיטלקית
בקשה לרישום נותן שירותי מטבע על פי סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון , התש"ס (2000)
הדפסת אישור סטטוס / פעילות בסחל``ב
הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רישיון
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
טופס הפניה לאישור עקרוני לביקור התייחדות למשפחה שכולה
עדכון פרטי חשבון בנק
סוכני ביטוח: הצהרה בדבר העדר התקשרות עם מבטח
בקשה לשינוי שם משפחה לכל המשפחה
חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2003 - נספח א לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1320)
בקשה לרישום כמאמן
בקשה לקבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי, לפי חוק חופש המידע (טופס 851)
טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט
נספח יא' - פירוט תקציב שנתי של החברה לשנת הפעילות הראשונה (1.1.2007-31.12.2007) (לתאגידים חדשים בלבד)
בקשת היתר לניהול משא ומתן לביצוע ייצוא ביטחוני
טופס עדכון פרטי מוטב
פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית(cwc)-טופס בקשה חלק ב-פרטים להצהרת משתמש סופי(נספח 2 להוראת מנכ"ל 2.3)
טופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 3
בקשה לתעודת מורשה להיתר
הודעה על רצון לקבל אזרחות מכוח שבות
בקשה להקמה או שינוי רשת קשר אלחוטית פרטית
בקשה לאישור מופע
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות הפעלת משרד/מחסן בחו"ל(נספח 2 לטופס מרכז)
בקשה לקבלת סיוע משפטי
דין וחשבון חברה בשנת המס 2004 (טופס 1214)
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי שאינו עוסק מורשה
טופס לדוגמה - בקשת בעלי הרכב לרישום שעבוד
טופס בקשה לתמיכה מקרן עזבונות 2012
שאלון כללי לבדיקת נכסים (טופס 5608)
שינוי במצב אישי
בקשה להעברת כספים
תעודת מעבר ראשונה לבגיר במקום דרכון
בקשה לקבלת מקדמה מביטוח לאומי על חשבון תגמולי מילואים (טופס 507)
הוראת קבע בבנק
בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסירי ציון (טופס 5910)
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011 (טופס 1215)
בקשה לאישור מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 24)
בקשה לקבלת תעודת מקצוע
בקשה לשינוי שם פרטי לקטין, יחיד
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד סוכן מכס (טופס 239)
היתר נישואין
הודעת ויתור על הזכות להצהיר על אי- רצון להיות אזרח ישראלי
אישור יהדות
בקשה לדיון בפני ועדת חריגים מחוזית למתן פטור/הנחה בתשלום עבור: מסגרת חוץ ביתית/ מעון יום/ משפחתון
קופות גמל: עדכון פרטים ובקשה לחידוש רישיון
חידוש והנפקה של רישיון זמני לכלי ירייה
טופס 7 -הודעה בדבר הגדלת הון
בקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות
דיווח כספי סופי
טופס מסירת מידע מודיעיני (ראיתי, שמעתי)
תשלום פרמיות עבור הוצאת היתרי בנייה בסוף תקופת החוזה
הנחיות להגשת בקשה לקבלת רשיון קבלן כח-אדם
בקשת הביטוח הלאומי למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי (טופס 283)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בעברית
ייפוי כוח של תאגיד (צמ"ה)
פיצויי פעולות איבה - תביעה לנזק מבנה
התנדבות בשירות המדינה
טופס פרטים אישיים
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב) (טופס 7038)
בקשה לרישיון ליבוא חומר ביוטי
בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)
תביעה לדמי אבטלה (טופס 1500)
הזמנת רופאים למטרת עבודה/השתלמות
אישור המעסיק על עבודה ושכר-510
טופס הרשמה ותשלום עבור קורסים ופעילות אגף ההדרכה במשרד הבריאות
טופס 5א - כתב ויתור על סודיות
תצהיר יבואן לרשימון (טופס 138-א) בשפה ערבית
ריכוז משאבים לחברה המגישה יותר מבקשה אחת
דו"ח החזר הוצאות למתנדבים (טופס 1254)
כתב הקדש
טופס למילוי על ידי מעסיק לתובעי הבטחת הכנסה שעובדים (טופס 5521)
בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי (טופס 626)
בקשה להיבחן בבחינת רישוי ממשלתית לשינניות
טופס מעקב אחר ילדים שחזרו מסידור חוץ ביתי בסוף שנת הלימודים האחרונה וזו שקדמה לה
יצור זרעים - בקשה לבדיקת מחלות בשדות(דורש אימות)
עובדים זרים -תצהיר על פרטי העובדים
המלצה למערכת ישיבה
בקשה לצירוף שירות קודם לצורך גמלאות
טופס 20 - תצהיר קבלת שירותים להעלאת סיווג שותפות
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2006 (טופס 1301)
אוגדן רישום חברה בפנקס הקבלנים
טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה לחייל מילואים
תביעה למזונות
הודעה על קיום הקדש ציבורי ובקשה לרישומו בפנקס
הצהרה בדבר תוספת תגמול לשכול מחוסר פרנסה (טופס 586)
יצירת קשר עם רשות המים
כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית
תעודת מעבר ישראלית לזרים ראשונה, לקטין
בקשה לרישיון לישיבת קבע בישראל
תצהיר - זכאות לעלות על פי חוק השבות - התש"י - 1950
דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של מתיל ברומיד
רשימת אנשי צוות בכלי שיט
טופס שינוי שם העסק או כתובת
בקשת יחיד לקבלת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס 012)
הזמנת פרסומים ברוסית
הזמנת עובד לבחינה לשירות המדינה (2204)
כתב ויתור סודיות רפואית והרשאה למסירת מידע (טופס 18)
בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד
טופס ריכוז הארכת יום הלימודים בבתי-הספר ברשות המקומית
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (ספרדית)
בקשה למשרה פנויה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5522)
Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (form 584)
הודעה על מתן שם פרטי לנולד
בקשה לרישיון ייבוא כלי ירייה - אדם פרטי
בדיקות רפואיות למשיטי כלי שיט קטנים
תביעה לתשלום פיצויים (טופס 2870)
בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל מסיבות לימודים
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1321)
טופס פנייה והצהרה, ערבית
טופס הגשת בקשה בינלאומית לפטנט – שלב לאומי
בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
בקשת היתר לייצור מוצרי מספוא (תערובות) (דורש אימות)
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006 (טופס 161א)
חידוש היתר הדברה, מעודכן לנובמבר 2010
בקשה לרישיון קבלן אסבסט
טופס הגשת מועמדות לעיטור הנשיא
טופס למניעת העסקת עברייני מין במוסדות לקטינים
Life Certificate 1 - Russian
ויתור סודיות (טופס 5533)
בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ (24)
מסירת מידע לאימות הערך המוצהר על רכב ביבוא אישי (139)
טופס בקשה להשתתפות בקורס להכשרת מפקחים וקבלנים בעבודת בנייה באסבסט. מעודכן לאוקטובר 2007
בקשה לקבלת אישור "ספק מועדף"
בקשת ערעור על החלטת וועדת המשמעת וטוהר הבחינות
ייפוי כוח של אדם פרטי (צמ"ה)
בדיקה מפורטת לצורך קבלת היתר בנייה
טופס בקשה לשמש סניגור ציבורי
שאלון למתגרשים
תביעה לדמי מחיה בעד יתום (טופס 2910)
בקשה לרישיון ייצור חשמל
שטר מכר - ארגון
הסכם קיבוצי מיוחד
דוח מדידות קרינה אלקטרומגנטית בסביבת מוקד שידור, יולי 2011
בקשה לזימון לוועדה רפואית עליונה
בקשה למתן צו עיקול נכסים
בקשת רישיון / הגדר
אישור מעסיק- שכירים לבקשה לקבלת מעונות יום
טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (טופס 355)
בקשה לאישור חד-פעמי ליבוא - נספח 3
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי - תרומות שניתנו לאדם אחר (טופס 1217-ב)
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (טופס 211)
בקשה לקבלת ספח תעודת זהות
בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח 2279/א
פונדקאות: תצהיר לאב המיועד
דין וחשבון על התאמנות
הסכמה ללימוד נהיגה לאופנוע בדרגה A2 למי שטרם מלאו לו 17 שנים
בקשת שחרור מהמכס - דף מידע (דיבוריות וחלפים לטלפונים)
סקירת מנהלים
רישום לבחינות ייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים ו/או בקשות פטור מבחינות (טופס פ001) כולל תשלום
בקשה לפיצול תיק (טופס 5020)
טופס עזר לנספח ג'(2) לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה-חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב" (טופס 5525)
בקשה לסידור חליצה
בחירות מקומיות - בקשה למידע מפנקס הבוחרים של הרשות המקומית, סיעה של מועצה יוצאת
טופס רישום פרטי משווקי גז טבעי
טופס בקשה לרישום ראשוני למנהל קרן או נאמן
בקשת ערר על החלטת ועדת ההערכה המסכמת בהתמחות
הצהרה על חשבונות וחסכונות בנק (טופס 5614)
טופס בקשה לקבלת אישור חד פעמי לשחרורמכשיר רנטגן \ מאיץ מהמכס לפי תוספת שנייה לצו יבוא חופשי, תשל"ח-1978
טופס שאלון ביטחוני לסוכן מכס/משלח בתכנית AEO
טופס 30 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג – יחיד
טופס מילוי פרטי בן/בת זוג של המתאשפז/ת
דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011 (טופס 5520)
תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות (טופס 215)
בקשת מעביד להיתר לפיטורי / צמצום משרה לאשה בהריון / בטיפולי פוריות
End User Certificate
טופס הגשת בקשת pct
תצהיר זכאי שתעסוקתו הרגילה בעסק עצמאי
תביעה לדיון מחדש עקב החמרת מצב- (5904)
קרן היערכות לחשיפה-שאלון (נספח א להוראת מנכ"ל 5.4)
הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין (טופס 7002)
בקשת רישיון למפעל (מוסך)
דגימה ובחינת פריטי מזון
הוצאת דוגמה ממחסן רשוי לפי דרישת רשות מוסמכת (466א)
טופס פרטים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי
בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה-6134
בקשת מענק/הלוואה (שיקום נפגעי פעולות איבה)-טופס 590
Certificate of Pharmaceutical Product
דו"ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה
שטר העברת זכות שכירות
רפרנטים: דיווח על "פרופיל" משרד/יחידת משנה
שאלון לידועים בציבור
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- אלמנות
עדכון פרטי חשבון בנק - צה"ל
טופס הצהרת כוונות במסלול פינוי-בינוי
שאלון עדכון פרטים אישיים לחייל המילואים (טופס 519-1)
טופס הרשמה לבתי ספר ישראליים בחו"ל: פרויקט למידה בין מדינות
עדכון פרטי עוסק (טופס 822)
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / חברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת
כתב התחייבות עצמית למוסדות מאושרים (151ב)
תעודה המעידה על שינוי שם
סוכני ביטוח: תצהיר מאמן בסיום התמחות
קווי הורים למכלואים - בקשה לגידול
בקשה למסירת מידע לשמאים (טופס 2857)
הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת
בקשה לרישום עמותה
טופס למתן אישור מיוחד ליבואן לטלויזיות מקררים מכונות כביסה וקופות רושמות
חישוב מס שבח מקרקעין- (נספח לטופס 7002)
אישור מיוחד לפי צו יבוא חופשי
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2005 (טופס 135)
טופס בקשה לוועדת חריגים לעורכי חופה וקידושין
בקשה להחזר עבור שיעורי הוראה מתקנת
טיפולי הסגר - אישור לביצוע (דורש אימות)
מתן מעמד לקטין זכאי שבות,שהוריו אינם בארץ/עלה עם אחד מהוריו
בקשה לקבלת היתר לאמן מתאמן נוסף
הצהרת יבואן מזון רגיל
בקשה לעובד זר שלא בתחום הסיעוד
בקשה לביטול רישום רכב
דוח חברה לשנת המס 2003 (טופס 1214)
דרישת תשלום עבור מתן שעורי עזר לעולים סמסטריאלי
תשלום חשבון למודד
2600 - תביעה לגמלת סיעוד
תצהיר בדבר עמידה באיסורים ומגבלות
טופס בקשה למפעל מאושר
בקשה לקבלת רישיון מארגן שמירה
טופס מעקב 4 (א) (6)
טופס הזמנת שיקים ממשלתיים (בנק הדואר)
תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג (טופס 360)
נספח ו' - התחייבות בדבר תנאים פיסיים במשרדי החברה
רשימת טובין בכמויות קטנות (נספח 15 להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה לפתיחת מכולות מטענים טרום תהליך (טופס 90)
הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה
בקשה לאישור ספינת דיג מסוג מכמורתן לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 22)
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט (טופס 7017)
תעודת זהות במקום תעודת זהות אבודה/גנובה
בקשת גוף ציבורי לקבלת מידע רפואי, סוציאלי, שיקומי או תפקודי (טופס 16)
בקשה לאישור עבודת פירוק ופינוי חומרי מבנה מאסבסט – תכנית עבודה
טופס פנייה לוועדה המייעצת לתרגום שפת סימנים
בקשה לאישור דגם
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור (טופס 2513)
אישור הזמנה
בקשה לשינויים תקציביים בתיק מו"פ - נספח ט1
נספח א' - פרטי החברה המבקשת
התחייבות (פטור מותנה) (טופס 373)
פתיחת תיק לזכות נפט של מיזם נפט- בקשה להכרה בשותף מדווח (טופס 5902)
תצהיר יבוא טובין המשמשים במוצר הסופי המיועד למכירה בארץ (נספח 6 להוראת מנכ"ל 3.6 )
תצהיר דירקטורים בחברה לתועלת הציבור
בקשה לייבוא אביזרים ומכשירים רפואיים
טופס הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע
התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)
טופס בקשה לרישום סימן מסחר
בקשה לקבלת אישור כשירות
הערכת סיכון נגעים - בקשה לפתיחת תיק
תצהיר יבוא תרומות (נספח 4 להוראת מנכ"ל 3.6 )
תשלום חודשי קבוע
תגובה/הודעה
סוכני ביטוח: דוח מאמן בדבר תחילת התמחות
בקשה לאשרת חוזר
זכאי שבות המבקש לבחון אפשרות להשתקע בארץ (א/1)
הודעת מעסיק על העסקת עובד במשק בית (טופס 614)
בקשת צו ירושה
הצהרת התמחות לעוסק עצמאי בעבודות גפ"מ
טופס 16 - דוח רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים ונתוני עלות
תצהיר חובות של מנהל עסקים המבקש לקבל רשיון סוכן ביטוח – תאגיד
דוח חברה לשנת המס 2002 (טופס 1214)
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות נסיעות שיווק לחו"ל (נספח 6 לטופס מרכז)
הודעה על העברת משכון (טופס 7)
נספחים ג'-י' לתקציב הכולל של הרשות המקומית
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה 2012 (טופס 134)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1325)
דיווח על אחראי על מילוי חובות, עפ"י חוק איסור הלבנת הון התש"ס
בקשה לקבלת תעודת לידה
תביעה לקצבת זקנה (טופס 480)
תצהיר נאמנים בהקדש ציבורי
הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות
תוכניות הבראה במועצות הדתיות - קובץ נספחים למילוי
בקשה לקבלת הנחה בהתקנת/ בהעתקה/ בתשלום חשבון טלפון
תצהיר על אובדן / גניבה / השחתה של דרכון או תעודת מעבר
בקשה לפדיון מניה / מניות JCT
תשלום עבור אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף תאגיד (פ900)
טופס פתיחת / עדכון פרטי מוטב
בקשה למענק להסבה ו/או הקמה של יחידות אירוח כפרי
בקשה להענקת אזרחות ישראלית לקטין תושב ישראל ע"פ בקשת הוריו
בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245)
תצהיר כושר פירעון
אישור תושבות (טופס 1312א)
בקשה להשתתפות במימון פרויקט תחבורתי עירוני
בקשה להתמנות כמשפטן לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
הצהרת בעל רכב ביבוא אישי (טופס 21)
הצהרה והסכמה להגשת שאילתה למשטרה לבעלי שליטה או נושאי משרה בחברה (טופס 15)
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2008 (1399)
דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
חידוש תעודת מעבר לקטין
רשימת תיוג למפקח/סוקר אסבסט-בדיקת נוכחות ומצב אסבסט במבנים. מעודכן ינואר 2010
בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות-581
תשלום עבור אגרה שנתית לרשות ניירות ערך (פ902)
בקשה לסמן מזון בסמל תנאי ייצור נאותים (GMP)
הודעה על תאונת דרכים
קביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה
תצהיר מגזר עירוני ב'
בקשה לייבא טובין בפטור מותנה (טופס 370)
כתב התחייבות למבצעי סיוע בשכר דירה לפי חוזה
הצהרה בפני שופט רשם/מזכיר על אובדן/גניבת תעודת עולה
אישור רואה חשבון (נספח ג)
בקשה לחיסוי מס, שבתון לעובד מדעי, הצהרה לבורסה
כרטיס עובד-103
הנחיות למילוי שאלון למועמד לכהונה בדירקטוריון או מועצה
Instructions on filling the Company Profile form
רישיון לייעוץ חינוכי קבוע/זמני
תביעת גמלה לילד נכה (טופס 7821)
בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי (טופס 7020)
בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה
Affidavit and Undertaking
בקשה לתעודה המעידה על אי היותי אזרח/ית ישראלי/ת
בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (8261)
הארכת תוקף תעודת מעבר ישראלית לזרים, לקטין
סקר עצים בוגרים דף איסוף מידע והערכה
claim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in israel on payments to a non resident
בקשה לבדיקה רפואית לקבלת תעודה רפואית לעובד טיס
בקשה למבחן עיוני בעל פה
דוח מדידות קרינה ממתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה (טופס 161ג)
בקשה לקבלת מענק השתתפות בהנצחה פרטית לנציג משפחה
בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998) - היחידה לחופש המידע
בקשה להוספת / עדכון עו''ד למערכת מזכירויות בתי המשפט
Statement Of Conformity (form 8130-9)
שאלון לפונה לגבי מזונות חו"ל/ארה"ב
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון יישוב ראוי
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1320)
הצהרת בן/בת זוג שנמצא/ת בחו"ל (לעולה ולתושב חוזר בלבד) (טופס 142)
היתר לייצוא ציוד וידע ביטחוני
תביעה לקבלת הטבות לניצול שואה נזקק לפי חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז – 2007
רישום ובקשה אישית של מועמד לשירות ביטחון (מלש"ב) השוהה בחו"ל
הודעה לעולה אזרח חוץ
תביעה אישית לדמי קבורה (טופס 460)
פירוט ההשקעות בבניינים בתחום המפעל המאושר
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי קבלן כח אדם
פנייה למשרד התחבורה
נספח פרטי סניפים- תאגיד/יחיד
בית דין לעבודה: כתב תביעה
תקציב בקשה מעל 50 עובדים - 2009
פונדקאות: תצהיר למועמדת לאם הנושאת
הצהרה על העדר חריגות בנייה והתחייבות בעת רישום בית משותף
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
טופס בקשה להיכלל ברשימת המומחים
תצהיר (יבוא לשם שימוש עצמי) (נספח7 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה למענק ימי מחלה (2485)
שאלון הכנה למועמד לכהונה בדירקטוריון או מועצה
תביעת חוב - טופס להגשת תביעת חוב בהליכי פירוק ופשיטות רגל
נותני שרותי מטבע: נספח פרטי סניפים - תאגיד/יחיד (נספח 10א')
אישור יבוא מוצר מזון - וטרינריה
בדיקה רפואית לעובד טיס
שחרור סחורות על תנאי-שחרור היצרן מהתחייבות(נספח ד להוראת מנכ"ל 3.6)
טופס 5 דוח שנתי של חברה פרטית
בקשה לתעודת גמר למתקן גז בלחץ נמוך מאוד
אישור רואה חשבון לדיווח הוצאות לעידוד השווק לחו"ל (הוראת מנכ"ל 5.9)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1322)
בקשה להוצאת צו ירושה
פירוט סניפים רשיון קבלן כח אדם
בקשה להעלאת סיווג רגיל לקבלן יחיד בפנקס הקבלנים
בקשה לקבלת גיליון הרשעות לחו"ל
מענה למיפוי מערכת
טופס הוראת תשלום לבנק ישראל - מימון
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט מוסדי (בית סיעודי ברישוי בקיבוץ)
הנחיות לקבלת רשיון לסוכן ביטוח - תאגיד על פי סעיף 26 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח
רישום שיחה
עובדים זרים-הצהרת מעסיק
כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה
תצהיר עורך תסקיר - השפעה על הסביבה
דו"ח חצי-שנתי של התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל
נספח י' - התחייבות בעניין מקורות המימון של החברה לצורך עמידה בהתחייבויות שתחולנה אם יתקבלו רשיון והיתרים, ולצורך העמדת הערובה
טופס בקשה למתן אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות בנכס
בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס (טופס 116-ג)
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2011 (טופס 1324)
טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורין מוגדלים/חודשי הסתגלות
תצהיר
בקשה להתמנות כרופא לוועדה הארצית לפי חוק החולה הנוטה למות
בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה (2115)
טופס בקשה לקבלת מידע בעקבות פסקי הדין מחודש יוני 2009
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה רווח פטור או הפסד מחושב (טופס 1326א)
טופס מס' 3 - הצהרה חצי שנתית בגין מענק מחקר
הכנת ערבות לצורך הארכת רשיון – נספח א'
הצהרת עובד בעניין מיהו מעסיקו העיקרי (טופס 620)
בקשה לדחיית התייצבות לשירות ביטחון - לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל
בקשה לרישום הסכם שיתוף או הורשה או הסכם חלוקת עיזבון
טופס בקשה לסיוע בשכר דירה או ברכישת ציוד לבית לחיילים בודדים
נספח ה' - תצהיר בדבר היעדר תאגידים קשורים
בקשה למתן היתר חירום להזרמת שפכים (עבודת תשתית) לים
בקשות זוכה - 1
בקשה לדרכון או תעודת מעבר
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
תלונה בנושא עבירות חוקי עבודה
בקשה לרישיון ייצוא כלי ירייה - אדם פרטי
בקשה למינוי מנהל עיזבון
תיקון תאריך לידה
בקשה לשינויים תקציביים
טופס בקשה לפתיחת הליך גיור בישראל
טופס הגשת ערר לדיון בפני הממונה
בקשה לאישור העסקה
הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006 (טופס 118)
בקשה לאישור יבוא - נוהל אישור סוג ואישור התאמה
הסבר להגשת בקשה לוועדת חריגים לעורכי חופה וקידושין
תצהיר של מתכנן השלד
נאמני ניקיון - הרשמה אישית
בקשה משותפת לגירושין
שטר שכירות
נספח ד' - הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
עבירות כלכליות
החלטת מייצג בענין גובה דרישת המקדמות (טופס 2216-ב)
אישור קבלת מסמכים ע"י אפ"י
בקשה להסרטה
אישור גמולי השתלמות בעד פרסומים וניקוד לשם קביעת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים
תצהיר מאמן לגמר התמחות
נספח איכות הסביבה
דו"ח סוארי -טופס דיווח בדיקת רווחיות של חברות מפוקחות
בקשה להפקדת רישיון רכב
Absentee Inquiry Form
בקשה להקפאת היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד
הודעה על שביתה או השבתה
טופס בקשה להתמנות כאיש דת בן עדה דתית מוכרת לוועדה ארצית או מוסדית לפי חוק החולה הנוטה למות
בקשה להארכת תוקף רישיון ישיבה
דוח ביקורת "הצהרה בדבר הפחתת שכר"
תביעת פיצויים על נזק מלחמה שנגרם לגופו של נכס (טופס 2881 המאוחד)
בקשה לתיקון מקדמות (טופס 672)
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 3
התייצבות חייב שחזר מחו"ל
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2009 (טופס 1323)
הודעה על סכסוך עבודה
בקשה להעברת בעלות ותשלום מסים (טופס 378)
טופס בקשה להחזר מס קניה-חוק נר"ן
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005 (טופס 1324)
דו"ח סופי
טופס 18 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – יחיד
טופס בקשה לשינוי בתעריפי ארנונה
טופס לדיווח שעות שימוש במתקנים אולימפיים
בקשה לגידול זרעים מושבחים
טופס בדיקת ראיה
Life Certificate 1
טופס דיווח למרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR)
הצהרה ליבוא לשימוש עצמי לשם תצוגה ובדיקת שוק או חלקי חילוף (נספח 14 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לשירות התעסוקה להעסקת עובדים ואישור מסירה (נספחים א-ב)
בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות- 630
הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי - קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס לשנת המס 2011 (טופס 901)
פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10)
פנייה לועדת חריגים לתמיכות
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד פרוייקט קהילתי (נופשון)
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2006 (טופס 6111)
דוח תיאום אינפלציוני לפי פרק ג לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2004 (טופס 1392-א)
טפסים לפתיחת הליכי גיוס (לשכת הגיוס)
אוגדן העלאת סיווג של יחיד
בקשה למשיכת כספים מפיקדון חייל משוחרר
בקשה להארכת רישום / רישום מוקדם יבוא מוצר מזון
בקשה להענקה מטעמי צדק - 20
ערעור על תוצאות בחינה (טופס פ003) כולל תשלום
אישור להזמנת רכב מסוג טויוטה קורולה רובוטי
68 - הוספה/ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט
בקשה לפעולות ושירותים (טופס 703)
אזרחות - בקשה לביטול הצהרת "אי-רצון להיות אזרח ישראלי"
רישום למשרד להגנת הסביבה
בקשה לקבלת היתר לתחנת רדיו חובבים
טופסי PCT של רשם הפטנטים
דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנות, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רואה חשבון
מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- ארגונים מתווכים (טופס 8425)
תצהיר שירות ביטחון
סיוע בעזרת הזולת למשפחות נפגעי איבה (טופס 387)
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2008 (1327)
טופס בקשה לקבלת מידע משב"ס
רישום סטודנט ישראלי הלומד בחו"ל
תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 2
הצהרת בריאות
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2007 (טופס 1321)
טופס בקשה להכלל בתכנית 200 פי 2
בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (טופס 5900)
טופס בקשה לרישום / חידוש רישום / העברת רישום תכשיר להדברת מזיקים לאדם לפי תקנות החומרים המסוכנים
הצהרה על עסקאות בינלאומיות (1385)
בקשה לסגירה
הנחיות למילוי דיווח כספי ביניים- נספח א1
בקשה לרישום כלי טיס לסחרן (טופס כ.א. 101)
תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים
הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרן הדלק על רכישת סולר באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי (טופס 25)
רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה קבלן כח-אדם
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)
הצהרה לצורך החזרי כלכלה (טופס 295)
מעמד להורה לחייל
ריכוז פרויקטים לקבלן
מסמכים וטפסים מיוחדים בכל פרוייקט בנייה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2004 - נספח א לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1320)
טופס פנייה למבקר המדינה
בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - בגיר
דין וחשבון רב שנתי מפורט (טופס 6102)
טופס בקשה להחלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
בקשה למתן היתר ללשכות פרטיות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד - לשכה חדשה
תביעת הישבון (טופס 216)
נותני שרותי מטבע: נספח פרטי זיהוי - תאגיד/יחיד (נספח 10ב')
הצהרת התנדבות לשירות מילואים של צה"ל עקב גיל (טופס 9197)
טופס רישום לאזרח ישראלי השוהה בחו"ל
דיווח חודשי לתחנות מעבר לעניין כמויות וסוגי פסולת. מעודכן ל-2010
תביעה לתשלום שכר עבודה
טופס מס' 4 - דיווח כספי למלגות
דרכון ראשון לקטין
בקשה לאישור יבוא - נספח 5 (אישור סוג, התאמה ואישור מיוחד ליבואן)
תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות ביבוא אישי שהינו עוסק מורשה / בעל חברה
טופס הגשת בקשה בינלאומית לפטנט – שלב לאומי
בקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים לבגיר, במקום תעודה מושחתת
טופס הצהרה על הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי
Claim for Industrial Cooperation Credit
שינוי תקנון האגודה
פתיחת תיק לנאמנות במס הכנסה (152)
טופס מלווה לתעודת בריאות למוצרי צמחים
הצהרה על רכוש (טופס 415)
טופס 32 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן לתאגיד
תכנון שבועי ושנתי של תקציב ההוראה לשעות האפקטיביות
בקשה לרישיון פעילות במשק החשמל
דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"ח (הקדש ציבורי)
כתב תביעה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו''ל בשנת המס 2010 (טופס 1327)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב באנגלית
6101 - דין וחשבון רב-שנתי
בקשה לרישום כיועץ מס (טופס 2750)
בקשה לאישור שיווק עודפי צה"ל
פונדקאות: אישור הסבר לגבי ביטוח חיים לאם הנושאת
נספח יב' - אישור רואה חשבון והצהרת מנכ"ל (לתאגידים ממשיכים בלבד(
בקשה לאישור חופשה בשכר למטרת ייצוג לאומי בספורט
Life Certificate 1 - Turkish
בקשה מאת גוף ציבורי לקבלת מידע ממאגר המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
ספח לתעודת זהות במקום בלויה
טופס עדכון פרטים- רישיונות מורי דרך
סוכני ביטוח: בקשה לפטור מבחינות לקבלת רשיון
בקשה להחזר תשלום אגרה
הוראת תשלום לבנק ישראל
שחרור צמחים ממסוף ממן בנתבג
תביעה לקצבת שאירים/Survivors Pension Claim (טופס 487)
בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)
תביעה לתשלום מענק לחייל שעבד בעבודה מועדפת/ נדרשת (טופס 1521)
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לעובדי מעבדה רפואיים
אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי (טופס 1502)
כתב הסכמה של נאמנים (שאינם תאגיד) בהקדש ציבורי
תנאי לרישום זיקת הנאה, תנאי 3 - זיקת הנאה לזכות שימוש
בקשה להחזר עבור לחצן מצוקה
Authorized Release Certificate( 3-8130)
בקשה להיתר שליטה בסוכן תאגיד לפי הוראת המעבר לתיקונים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה (142)
אישור מסירת מידע (169ב)
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2008 (106)
Application for Certificate of “oleh”
עידכון ביצוע פעילות ייצוא ביטחוני בפועל
טופס תלונות הציבור
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג (144)
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף התעשייה
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח
טופס ריכוז פעילות "שישי חופשי פעיל" ברשות המקומית
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2007 (טופס 1326א)
ספורטאים מצטיינים בצה"ל - כתב התחייבות ושיפוי
בקשה להגשת הצעות לפיתוח תכניות בהתאם למודל העבודה "עתיד בטוח" (טופס 8407)
רשימת נוסעים בכלי שיט
בקשה לקבלת מעמד עבור מבקשי מקלט מדיני בישראל ומי שהוכרז כזכאי למקלט מדיני
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לדיאטנים
טופס הודעה על מעבר קבוצת נוסעים דרך מסוף טאבה
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לטורקית
בקשה לרישיון בהנדסה או אדריכלות
בקשה לשחרור טובין שיובאו בניגוד להוראות פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) תשל"ט-1979 (טופס 71)
הצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות (טופס 105)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1325)
בקשה לבחינה חובבי רדיו ושירות ימי
טופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא במשבצת ונחלה/משק עזר באגודה חקלאית
הצהרה אישית על שינוי / בקשה לקצובת נסיעה (2711)
שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי החכירה
בקשה להקמת תורן / מנוף / עגורן לרשות התעופה האזרחית
מענה המנמ'ר במשרד הממשלתי אל ועדת חריגים בחשכ"ל לעניין שירותי כ"א הנדרשים בתחום המחשב במשרדנו
בקשת פטור על רכישות מקומיות-כוהל (טופס 374א)
דיווח כספי ביניים לתוכנית מו"פ - נספח א- עד 50 עובדים
בקשה לקבלת אישור/היתר יבוא
שחרור סחורות על תנאי(נספח ב להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה להיתר לעסוק בתיווך בינארצי בתחום הסיעוד
בקשה לרישיון לתחנת טלגרף אלחוטי בכלי טיס (טופס כ.א. 135)
תצהיר – נספח לטופס בקשה לאשרת עולה
תביעה לתשלום חוב לקופת גמל כתוצאה מפשיטת רגל או פירוק תאגיד (טופס 5310)
בקשה להנפקת כרטיס תדמו"ר
טופס בקשה למקדמה ע"ח תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים לשנת 2000 לחבר באגודה בעלת מספר צרכן
הסכמת גוף ציבורי למסירת מידע ממאגר
טופס 27 - תצהיר מעקב לקבלן
בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשיה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2007 (טופס 135)
בקשה להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה ובבחינה לקראת סטאז' ברפואה
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות תחיקה ו497(נספח 5 לטופס מרכז)
בקשה לאזרחות מכוח לידה וישיבה
בחירות לכנסת - בקשה מטעם סיעת כנסת לקבלת מידע
הנחיות דיווח לחברי בורסה לפי חוק איסור הלבנת הון
דיווח כספי ביניים לתוכנית מו"פ - נספח א- מעל 50 עובדים
זני מכלוא - בקשה לגידול
תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף לגבי בקשה להיתר בנייה
הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א) (טופס 7738)
בקשה לבדיקה מחודשת של זכאי לקצבת סיעוד, עקבת החמרה במצבו (טופס 2620)
טופס שאלון עובד הוראה – עמוד 2
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (ספרדית)
טופס 24 - דו"ח רו"ח בדבר ביקורת נתונים בתצהיר המעסיק
טופס הצהרה לדורש עבודה תובע הבטחת הכנסה שיצא לקיים את מצוות החאג'
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2009 (טופס 106)
בקשות זוכה - 3
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2007 (טופס 1215)
טופס מלגת אשכול בקשת המשך
הצהרת יבואן תוספי תזונה (הארכת תוקף אישור יבוא)
Application for Registration of a Dealer
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2007 (טופס 6111)
השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין התשכ"ד 1963- (טופס 7013)
בקשה לשמירת רציפות זכויות לגמלה
תצהיר מודד
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה (141)
בקשה לתמיכה
בקשה לתעודה המעידה על אזרחות ישראלית
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
פירוט ההשקעות בציוד מתוצרת הארץ בתחום המפעל המאושר
בקשה לקבלת שחרור מכשירי מדידה מהמכס
דף הגשת תלונה
טופס הפניית הזכאי לשימוש בשירותי תווך
רשימון יבוא מקוצר – יהלומים ואבני חן
בקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים לקטין, במקום תעודת מעבר מושחתת
טופס איבחון ביטחוני – הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
דף סניפים לשכה פרטית
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ (143)
בקשה להיתר חדש לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים. מעודכן ל- 2012
טופס פנייה והצהרה
הרשמה למסלול "פסגות"
בקשה להירשם לבחינה למשלח בינלאומי (טופס 238)
הצהרת סודיות למבקשי מידע דרך קבע
בקשה לביטול / הורדת דרגה ברישיון נהיגה
רישום פנייה דחופה/ חד פעמית
טופס להגשת תלונה לנציב תלונות הציבור
הצהרת המעסיק
דוח על הכנסות לשנת המס 2005 (טופס 1301-א')
הארכת תוקף תעודת מעבר לבגיר
אישור התאמנות
בקשה לרישיון מוביל חומר מסוכן - כוח אדם והיתרים
בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין (טופס 7003)
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2002 (טופס 1301)
הארכת תוקף תעודת מעבר ישראלית לזרים, לבגיר
בקשה לאישור השתלמות לעובד הוראה כמקנה זכות צבירה לגמול בשנת הלימודים תשס"_
הודעה על עדכון פרטים אישיים (טופס 900)
אישור גירושין
דוח לחקלאי (טופס 1220)
נספח לדוחות כספיים
תביעה לתגמול מחוסר פרנסה/נצרך/פרישה מוקדמת (טופס 379)
בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (טופס 914)
שאלון לבקשת התגיירות
טבלת ריכוז שעות טיסה
בקשה להחזר אגרת רישוי רכב
Repair and Alteration: Aircraft, Powerplant, Propeller or Appliance
שאלון לסטודנט עולה
תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / דמי חופשה למאמצת - 368
טפסים: משלחות נוער לפולין
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
רישום אטרקציות תיירות חקלאית
סימון פריטי מזון
אישור אלמנות
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2010 (טופס 1324)
פנייה לקרן למפעלים מיוחדים
טופס לקבלת הצעות לסדנאות שיתקיימו בארץ במסגרת COST בשנת 2007
טופס בקשת המלגה
ייפוי כוח לייצוג לענין חוק "מס הכנסה שלילי" (טופס 120)
בדיקה ודיווח כושר אווירי (טופס כ.א. 104)
בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית ע"י תאגיד
המלצה למיטת פאולר הידראולית כולל מנגנון HI-LOW
בקשה לחידוש היתר לעיסוק במתקני רנטגן. מעודכן למרץ 2008
בקשה להקצאת משאבים מקרן החילוט לשנת 2014
בקשה להארכת רשיון ישיבה לספורטאים
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (רוסית)
עדכון פרטי מגשר
בקשה למתן צו הרשאה בנוהל רגיל לסילוק לנחל
תיאור משרדי החברה קבלן כח-אדם
בקשה להתאזרחות לתושבי קבע שהם בני זוג של אזרחים ישראלים
בקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (טופס 753)
פרטים אישיים
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-טופס מרכז (הוראת מנכ"ל 5.9)
בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול, ולקבלת/רכישת זכות הבעלות
בקשה לקבלת היתרים להעסקת עובדים מן השטחים בענף החקלאות
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה") (טופס 7648)
בקשה לרישום פרטי חשבון בנק-למשפחות שכולות
הרשאה לשחרור טובין מן המכס לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 מעודכן לתאריך אוגוסט 2006
תשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון ע"י יבואן (מסלקה בנקאית) (149)
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים/לאחים של נספים הלומדים במוסדות על-תיכוניים ואקדמאיים (טופס 587)
דין וחשבון תלת חודשי של מאמן
בקשה לזימון לוועדה רפואית
כתב התחייבות לקבל היתר
תביעה בגין חבלה
כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון
יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין
הודעה על אי-פעילות זמנית בעסק (טופס 823)
בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין
טופס לבקשת אשראי לזמן קצר
טופס מס' 9 - טופס הגשת דו"ח מדעי סופי (מסכם) בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לקלינאי תקשורת
בקשה למתן צו אימוץ
אישור גירות
בחירת שם משפחה למי שנישא
הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן זוגו (טופס 3209)
בירור פרטים על נוסע - כניסות ויציאות
טופס 7116ג - הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני - עמוד ענן
אישור רווקות ופנוי/ה
התחייבות הזכאי להתגורר בדירה בגינה הוצאה הוראת הרכישה
בקשה למתן זכות עיון על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים על-תיכוניים ואקדמיים לילדי נכים
בקשה לעיון במחברת בחינה (טופס 2)
המלצה לכסא גלגלים עם התאמות מיוחדות או טיולון
תשלום עבור אגרת דוח הצעת מדף (פ901)
בקשה להיתר לקיים תערוכת סוסים
Export Request Management System – Application Form
עדכון כתובות וענפי כלכלה (טופס 140)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1325)
נוהל שיפויים לבעלויות על חטיבות עליונות בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים
שאלון בדיקת נכסים לתובע המתגורר במושב (טופס 5607)
תעודת גמר למתקן גז טבעי
הצהרה בדבר רישום פרטי דת ולאום
טופס להגשת פניות ציבור
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - טופס בקשה
הצהרת הון (טופס 1219)
תעודת מעבר ישראלית לזרים, לבגיר, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
טופס כתב תביעה
טופס מס' 10 – טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד
תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (טופס 484)
הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד (טופס 4440)
דין וחשבון חברה לשנת המס 2011 (טופס 1214)
תשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון ע"י סוכן מכס (מסלקה בנקאית) (טופס 150)
תביעה לגמלה שאיר
טופס הצהרה של בעל הנכס – נכס ללא תיווך
בקשה לרישום מזון חדש
נספח ט' - אישור בדבר יכולת פיננסית
Bar or Bat Mizva application form
הסבת אשמה - הצהרת הנהג בפועל
צרופות להתרה מוקדמת
בקשה לקבלת אישור ניהול תקין
בקשה לקבלת רישיון סקר
בקשת רישיון חדש למי שמחזיק ברישיון יחיד (טופס 13)
בקשה לאישור החזר על נסיעות
כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810)
הסכם מחירים למכרז
הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (טופס 7000ב)
הצעה למכרז האפוטרופוס הכללי
בקשה לרישיון מסוג ב/2 עבור עובדת זרה בהיריון
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות הצבת דוגמאות לניסיון מעשי עם המוצר(נספח 4 לטופס מרכז)
בקשה לתעודת מעבר לבגיר, במקום תעודת מעבר מושחתת
בקשה לתעודת מעבר לבגיר, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
בקשה לאישור השכלה תורנית גבוהה
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2007 (טופס 1301)
הנחה לתלמיד בנסיעה מ/אל ביה"ס
טופס הזמנת חיילים משוחררים לעבודה (למעסיקים)
אישור קבלת תשלום בגין תרגום/תמלול (טופס 2357)
טופס בקשת מועמדות לקאדי
בקשה לשכירות זמנית של קרקע חקלאית
כתב שיפוי לתיקון בית משותף
החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית (1251)
בקשה לקבלת אישור "ניהול תקין" חל"צ
טופס 1320 - נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2006
בקשה למתן פסק דין הצהרתי
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- הורים שכולים
תצהיר - הורים יחידים
בקשה לאישור תכנית לימודים לרכישת מקצוע-אלמנות ויתומים
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו''ל בשנת המס 2009 (טופס 1327)
הסכמה לקבלת כתבי בית-דין בדוא"ל
דין וחשבון חברה לשנת המס 2009 (טופס 1214)
בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל
אישור עבודה בישראל לזכאי חוק השבות ואינו אזרח/תושב ישראל
טופס הגשת תלונה על מוכר דירה
הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי/Notice of Injury in a Hostile Act (טופס 597)
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2007 (טופס 1392א)
בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים (טופס 2405)
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי לשכה פרטית
בקשה לשינוי מועד זימון ללשכת גיוס
בקשה לתשלום תגמולים והטבות לאלמן/ה שנישא/ה (טופס 583)
טופס דוח סטטוס מבקשים
בקשה לתיחור דינמי
הרשאה לחיוב חשבון, דמי השתתפות בעלות האישפוז
טופס בקשה לחידוש או עדכון היתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים
בדיקת אחראי בטיחות לרכב המוביל חומר מסוכן
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב (טופס 1312)
דין וחשבון על העסקת עובדים בתקופת הבחירות (טופס 649)
הסתלקות מן העזבון והקנאה והסכמה לסמכות בית הדין
בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל
כתב ערובה
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג (4431)
דו"ח רבעוני סיעוד
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2009 (טופס 1215)
פנייה לקרן לקידום תוכניות סיעוד
בקשה להרחבת/הקטנת שטח מחסן רשוי (462)
אוגדן העלאת סיווג של חברה
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה (148)
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית באורטופטיקה
טופס 15 - טבלת עבודות הנדסה בנאיות
בקשה לחופשה / הודעה על היעדרות (2450)
בקשה לשעות נוספות
בקשה לתגמול מיוחד לפי תקנה 14/15 לתקנות נכים (טיפול רפואי)
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות (טופס 161ב)
בקשת רישיון להקמת תחנות קשר לצורך סחר
טופס 13 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – חברה
תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה/Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (טופס 584)
טופס בקשה לרישום ראשוני של מגיש הצעת רכש שאינו תאגיד מדווח
הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות
ניהול סיכונים בחומרים מסוכנים
הזמנת יועצים - חברות
טופס הודעת מיזוג
בקשה להכרה במשלחת רשמית לצורך יציאה לחו"ל
בקשה להוספת כלי ירייה בארגון
דיווח רשויות מקומיות - אכיפה סביבתית
טופס לעצור
הגשת תלונה בנושא תחבורה ציבורית
תצהיר נותן שירותי מטבע העובד מהבית
דרכון לקטין במקום דרכון אבוד או גנוב
בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה (טופס 110)
בקשה לרישיון/חידוש לעסק ליצור כלי ירייה
בקשה לאישור תכנית לבנין להשכרה
תעודת מעבר ישראלית לזרים, לקטין, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – נימוקים מיוחדים
בקשה לרישיון תחנת חובב רדיו
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - קטין
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל (טופס 900)
טופס מס' 1: טופס בקשה לרישום חברה בפנקס הקבלנים
הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר
תביעה בגין מחלה
בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן / בת זוג זר/ה הנשוי/אה לישראלי/ת
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2006 (טופס 135)
נכסים נוספים
בקשה לאישור חופשה ללא תשלום לעובד/ת המבוטח/ת בפנסיה תקציבית / צוברת ו/או לאישור עבודה פרטית בעת חופשה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2012 (טופס 1324)
טופס היערכות לזמן חירום באזורי שיקום שכונות
הנחיות בנוגע לחובת רישום ודיווח של נותני שירותי מטבע בצירוף טפסי רישום
טופס בקשה להתמחות פחות מ-35 שעות בשבוע
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2012 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס (טופס 6111)
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2005 - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1322)
הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים - ביטוח רשות
המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר
ותק מקצועי - הצהרה
בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקום (טופס 267)
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/ מוגדל לפי הכנסה" – אלמן/אלמנה
בקשה לסיוע בהתקנת סידורי נגישות
בקשה לקבלת רשיון לקיום לשכה פרטית
טופס הסכמת הורה לכלול בן/בת בפעילויות אתר האינטרנט שהמוסד מקים/יקים
תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (טופס 300)
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד סוכן מכס (טופס 239)
בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה) במגזר העירוני
הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה (טופס 7097)
בקשה להחזר עבור שיעורי עזר
הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א' (טופס 7751)
שאלון השתתפות במעורבות חברתית
הצהרה בדבר הכנסות לצורך קביעת שעור תגמול חודשי
שאלון חברה לבקשות 2008
בקשה לסיוע בסבסוד ציוד ממוחשב לאדם העיוור
היתר הקמה והפעלה לסוג מסוים של מקורות קרינה- מוקדי שידור
שירות ארעי - זכויות מקרן ביטוח
פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט (טופס 5903)
בקשה לתמיכה בגין קיצוץ במכסות למים לשנת 2004 (טופס 1241)
טופס בקשה לקבלת רישיון יצוא דו שימושי
הודעה על החלטת בית משפט בדבר מינוי סניגור ציבורי (טופס 3)
הרצאת פרטים בתביעת מזונות
החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית (טופס 1253)
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1321)
בקשה להכללה ברשימת הספקים המוכרים
בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות
רישיון ליבוא צמחים ומוצרי צמחים
בקשה לקבלת קצבה חודשית לניצולי שואה יוצאי מחנות ריכוז, גטאות ומחנות
הרצאת פרטים בתיק עיקרי
תשלום פרמיה עבור השלמת תכנון
טופס הצהרה על נתוני חשבון הבנק של התובע, לצורך העברת קצבה מגרמניה לישראל
טופס פרטי רכב ומטען למוביל ברכב מסחרי
בקשות להזמנת אומנים מחו"ל
טופס 23 - תצהיר מנהל עבודה
בקשה לקבלת רישיון שיווק
שינוי מעמד מתייר לעולה
טופס הגשת קבילה
טופס בקשה לקבלת נסח מפנקס ההקדשות/החברות לתועלת הציבור
טופס בקשה למקדמה ע"ח תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים לשנת 2000 לחקלאי בעל מספר צרכן
דוגמת כתב ערבות
טופס הגשת תלונה בנושא חוק הפיקדון
תשלום חשבון ליועץ מיוחד
תביעה לאיחוד כמה דרגות נכות שנקבעו לאדם, כתוצאה מעבודה (טופס 210)
הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי (טופס 7006)
תביעה/ערעור על החלטת המוסד לביטוח הלאומי
בקשה לקבלת סיוע מהקרן (טופס 8426)
פניה לועדה להתקשרויות חריגות
פתיחת הליך אזרחי
הצהרה (לבקשת פטור מהצגת אישור ת"ר לגבי טובין בכמויות קטנות) (נספח 16 להוראת מנכ"ל 3.6)
הסכמה ללימוד נהיגה לטרקטור למי שטרם מלאו לו 17 שנים
הצהרה על אובדן/גניבה של רישיון
טופס בקשה לרכב אשכול למורי דרך
המלצה לרולטור
טופס בקשה לקבלת היתר להעבדת ילד בהופעה
בקשה לברור פרטים על רכוש נעדרים המנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי
ויתור על אזרחות ישראלית לאזרח תושב חוץ
פניה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד בנושא דיור מוגן
טופס בקשת אישור מסגרת בטיחות
בקשה לתשלום מקדמה (טופס 7152)
בקשה לרישום כלי טיס (טופס כ.א 101)
טופס בקשה לבנייה או שינוי פרופיל אישי לקורא
טופס הצהרה עבור שירותי תיווך
בקשה למימון מחקרים לוועדה להתקשרויות מסחריות
הצהרת יצואן במסלול באחוז המס (טופס 217)
איו"ש - בקשה לאישור זכויות
שטר ביטול זכות שכירות משנה
תקנון עמותה מצוי ובקשה לרישום עמותה
בקשה לרישיון כלי ירייה
בקשת מידע ע"י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות - מחוזות חיפה, צפון, דרום ויו"ש בלבד
בקשה לאישור יבוא
פרטת נכסי חסוי
משרד הכלכלה - בקשה לקבלת מידע
דוח הערכת סיכוני קרינה אלקטרומגנטית להקמת מוקד שידור של רדיו חובבים
בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח לנושא מס רכוש,מס שבח ומס רכישה (לעורכי דין בלבד) (טופס 2279 ב)
הנחייה לגבי הפירוט הנדרש בחוות דעת מבקר על גורם מאשר
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - ערבית (טופס 84c)
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס (159א)
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 4
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי (טופס 7017א)
פיצוי בעד חופשת מחלה שנותרה לזכות עובד (טופס 2835)
תביעה להחזר מס שנגבה ביתר (91)
CAAI Conformity inspaction record
שאלון למועמד/ת לוועדת איתור/ועדת מינויים
טופס דיווח על מדידת קרינה בתחום ה ELF, מעודכן לתאריך 1/1/2006
הצהרת עובד למעסיק משני (טופס 644)
טיפול פסיכולוגי-טופס דיווח חודשי (טופס 277)
בקשה לעדכון פרטים ברישיון- עדכון מוצרים
מערכת דיווח רכב
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2010 (טופס 1215)
בקשה להגשת עבודת גמר 4-5 יחידות לימוד (טופס 8000)
אישור מנכ"ל
Declaration of Security between a ship and a port facility
טופס בקשה לרישום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969, ליחיד
תביעות קטנות: כתב תביעה
הנחייה לגבי אופן בקשת אישור מועמד לנציג רישום של גורם מאשר
טופס דרישה (pct)
טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מאמנים בספורט
Application for permit of permanent residence in Israel
בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2007 (טופס 158)
Application for the extension of permit of residence
טופס הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש
דרישת תשלום בגין הגשת פרוייקט גמר
בקשה לתוספת ימי מחלה במחצית המשכורת בשכר
אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור (טופס 806)
בקשה להיתר להקמת מתקן גז בלחץ נמוך מאוד
המלצה לזחליל/ עולה מדרגות
שינוי בחישוב התייקרות
בקשה לדרכון עסקי לבגיר במקום דרכון אבוד או גנוב
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - בגיר נלווה
בקשה לרישוי יבוא אישי לצריכה עצמית של חלקי חילוף ומכללים לרכב
בקשה לאישור/רישום מוקדם של יבוא מוצרי מזון
שינוי כתובת למשלוח דואר
רישום לצורכי מס ערך מוסף (821)
טופס הרשאה לחיוב חשבון חניכים / אוטיסטים
פתיחה והפעלת מרכז צלילה
שאלון לקביעת תושבות לשוהים בחו"ל (טופס 627)
כתב ויתור סודיות להליך ערר
בקשה להוספת/עדכון עו"ד במערכת ההוצאה לפועל
Application for Airworthiness Approval Tag
מסמכים לחיפויים
בקשה להיתר יבוא דגים
תביעה לדיון מחודש במצב נכות, בעקבות החמרה במצב לפי תקנה 36 (טופס 228)
בקשה לרכישת זכויות לגמלה
שטר ביטול זיקת הנאה
תיק ביקורת אגד תוכניות לצרכי רישום
בקשה לעריכת איבחון ביטחוני
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2011 (טופס 1323)
טופס 28 - תצהיר מעקב למהנדס/הנדסאי/מנהל עבודה
טופס בקשה לקבלת הנחה בתרופות
חידוש הזכאות לקבלת/החלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע-6978
טופס בקשה לקבלת היתר לתיווך העבדת ילד
דיווח כספי למלגות
טופס מס' 2 - טופס פנייה למשרד (שינויים תקציביים, יציאה לשבתון/חל"ת/כנס, הארכת תקופה, תוספת תקציב, החלפה/תוספת חוקר וכד')
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (אנגלית)
טופס בקשת תעודת הרשאה
דוח טכני מסכם
בקשה להחלפת סוג האשרה

נספח ב לדיווח השנתי 2012 - דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2012 (טופס 1214ב)
אישור חוזר על ויתור על אזרחות ישראלית
טופס הזמנת ספרים
בדיקות לבעל רישיון נהיגה לרכב משא (מעל 3.5 טון)/ציבורי/ציבורי זעיר/מסיעי ילדים/רכב ביטחון/אופנוע דרגה A/מורה מוסמך לנהיגה
הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2004 - נספח ד לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1324)
חידוש דרכון עסקי
כתב ערבות
Movement Certificate
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1320)
בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט לחוק
בקשה לקבלת היתר לאמן מתאמן יחיד
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לסינית
תביעה לגמלת זקנה מיוחדת (טופס 4501)
בקשה לסיוע בהתקנת סידורי נגישות (טופס 8423)
שטר תיקון שכירות (הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות)
בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד
הצהרה בדבר קביעת "בן זוג רשום" (טופס 4435)
מענה לקול קורא לקרן מנוף (טופס 8428)
פירוט ההשקעות בפיתוח קרקע בתחום המפעל המאושר
טפסים להגשת בקשה תמיכה בשידורים קהילתיים לשנת 2009 מתקציב משרד התקשורת
הצהרה לצורך קבלת תגמול טיפול רפואי (טופס 594)
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ (טופס 150)
נותני שרותי מטבע: תצהיר בפני עו"ד
נספח שאלון אישי לעובד ומועמד הסכמה למסירת מידע פלילי/ביטחוני
תביעות קטנות: כתב הגנה
Authorized Release Certificate
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2002 (טופס 135)
נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2008 (1343)
המלצה על מועמד/ת לפרס המצוינות בניהול בדרג הבכיר (2619)
הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה (טופס המוסד לביטוח לאומי)
בקשה לעיון ברישומים המנוהלים במאגר המידע הפלילי שבמשטרת ישראל
בקשה להחזר הוצאות (טופס 1250)
דוח ביצוע שיעורי עזר לעולים
אישור הקיבוץ על עבודה ושכר (טופס 485)
התחייבות מקבל רכב ממשלתי
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)
בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות
הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2003 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
רשימת מתנדבים ששהו במשק לחודש _ (טופס 612)
נוסח בקשה לקבלת היתר קרינה לסוג חשמל- מעודכן למאי 2007
בקשה לקבלת אישור להדרכה
הצעת תקן לשינוי
דין וחשבון חברה לשנת המס 2012 (טופס 1214)
תביעה לתגמולים למשפחות נספים בפעולות איבה (טופס 582)
אישור חיים (טופס 588)
טופס בקשה למענק
בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין שהוקצו לצרכי ציבור בפטור ממכרז - לרשויות מקומיות בלבד
בקשה להענקת רישיון הוראה/מתן כתב היתר לגשת לבחינות השלמה למקצועות הטכנולוגיים
אישור בדבר יכולת פיננסית - תאגידים חדשים
שאלון הצהרה של בן/בת החולה לצורך קביעת גובה ההשתתפות במימון האשפוז הסיעודי-כרוני
בקשה להתמנות כאיש דת לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
טיפול בויתור על האזרחות למבקש לשמור על אזרחותו הקודמת
טופס בקשה לרישיון קדיחה
בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - 11 - טופס א'
טופס משוב-רשם המשכונות
בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי - רישום כמתאמן
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - רוסית (84b)
בקשת עיון במאגר החברות והשותפויות
בקשה לרישיון מכירת זרעים
העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה (טופס 1512 ב)
תביעה לפי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג (טופס 117)
אישור מאמן על סיום התמחות (טופס 7)
תכנית פעילות דו חודשית
טופס 3 - כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות
תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (טופס 235)
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה
(464) הצהרת בעל טובין המאחסן טובין לשם יצוא
מנה להברקה
עדכון תיק הסדר קיים
טופס בקשה לקבלת נתונים/שירותים של מפ"י לצרכי מחקר, לימוד והדרכה
אישור עריכת ביטוחים
נכסים נוספים
כתב הסכמה לחריגי קריאה (טופס 445)
בקשה למכירת נכס
בקשה למלגת שכר לימוד - מכורים נקיים
חוות דעת מקצועית לקראת קבלת רשיון קבוע
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2011 (טופס 1301)
בקשה להכרה כגן בוטני
הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית
פרסום משרה בשירות התעסוקה
אישור רואה חשבון (נספח ג)
טופס פרטים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריה
בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל מסיבות משקיות
תיק נישואים לדוגמה
בקשה לשחרור משירות מילואים מיוחד (שמ"מ)
הצהרה בדבר קבלת תשלום בגין מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 396
דוח עבירה על חוק שמירת הניקיון
בקשה לחידוש רשיון לשכה פרטית
הזמנת מרצים בתחום ההשכלה הגבוהה
שטר מכר של כלי טיס (טופס כ.א. 107)
בקשה למענק
תביעה לתשלום דמי חופשה להורים מאמצים, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג (356)
טופס הצהרה לשם יבוא סכינים (טופס 582)
חלוקת מים שפירים ע''י בעל רשיון הפקה ו/או הספקה (טופס 1241ג)
מעבר בין מעסיקים
הזמנת קנייני יהלומים ע"י חברי בורסת היהלומים
רישום אגודות שיתופיות
פרטי חשבון לצורך זיכוי בנק לרשויות/למועצות המקומיות
בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה - 8015
טופס דיווח על הלבנת הון
בקשה לאישור תרומת ציוד
טופס הודעת מיזוג מקוצרת
בקשה למילוי משרה פנויה (2110)
טופס תיאור מורפולוגי בעברית
בקשה לקבלת היתר שהייה או רישיון ישיבה בישראל מטעמים הומניטריים
בקשה לרישום כעוסק זר (טופס 22)
טופס בקשה להרשם כמפיץ מידע במגנא
נספח א' – טופס התקציב הרגיל של רשות מקומית
הודעה על מכירת אופציה במקרקעין (טופס 7025)
הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 392
טופס דיווח על אחראי על מילוי חובות, עפ"י חוק איסור הלבנת הון התש"ס
דיווח על בדיקת אביזר למניעת זרימה חוזרת
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד משולב אמבולטורי
נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5524)
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי – נספח ה'
בקשת פטור על רכישות מקומיות-כוהל (טופס 374א)
הודעה על ביטול משכון (טופס 3)
Application to Student Authority
נוהל אבטחת משלחות יוצאות
טופס הצטרפות לתוכנית הכשרת אברכים
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2003 (טופס 1392א)
טופס 7116-1 - נספח לטופס התביעה 7116 עמוד ענן ליישובים בטווח 0-7 ק"מ מרצועת עזה בגין נזק עקיף בחקלאות
בקשה לדחיית/הקדמת הגיוס
טופס הגשת הצעות מחקר לתוכנית שת"פ ישראל-גרמניה BMBF-MOST
בקשה לקבלת רישיון לקיום משרד לשירותי שמירה
תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה (טופס 266)
שאלון ביטחוני לצורך רישום ספק מוכר-מלא במשרד הביטחון
הסכם קיבוצי כללי
בקשה להעברת כספים - 715
טופס פרטי בנק לצורך קבלת דמי ליווי לאדם העיוור
בקשה לאישור חופשה בשכר לצרכי השתלמות
דף מידע על מטפל וקביעת מעמד (טופס 269)
טופס ה.י.1 - תביעת מענק (הורה יחיד)
הצעת מחיר למתן שירותי תרגום/תמלול (טופס 2352)
ריכוז פרטי שירות – הצהרה עמוד 2
טופס 7116א - גיליון חישוב סכום הפיצוי במסלול שכר - נספח לטופס 7116 - מבצע עמוד ענן
בקשה למימון מחקרים ופרויקטים-קרן מנוף
תביעת פיצויים ב"מסלול האדום" בגין "נזק עקיף" שנגרם בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה - לישובי שדרות ועוטף עזה (טופס 7113/1)
הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (טופס 6124)
רישיון הוראה קבוע/זמני בנתיב העיוני
בקשת ''עמית מוטב'' לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת 2012 (158)
טופס איסוף נתונים עבור דיור חוץ ביתי
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 2
תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת חברת קיבוץ (טופס 357)
בקשה לשכירות רכב ממינהל הרכב הממשלתי
הצהרת המבקש לקבל רשיון לעסוק באמצעי הצפנה מסחרי
דוח תקופתי והודעה על הפסקה/סיום התאמנות בחקירות פרטיות
הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 - דיווח לחבר בני אדם בלבד (טופס 1399ח)
טופס מס' 17: בקשה להעלאת סיווג - יחיד
בקשה לתשלום השתתפות בהוצאות אזכרה שנתית לנציג משפחה-ייפוי כוח
הצהרת עובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני
הודעה על הפסקת פעילות - הנחיות וטופס
חידוש הרשמה לאחר דחיית מועד קודם (פ017)
בקשה להיתר להעסקת ספורטאי זר
בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה (פ016)
בקשה לחידוש אישור מעבדה
בקשה לקבלת היתר שליטה בסוכן תאגיד לפי הוראת המעבר
בקשה לפי חוק חופש המידע
הצהרת אי רצון להיות אזרח ישראלי משפחתית
תצהיר יבואן שנתי (טופס 138)
בקשה לקבלת רישיון שיווק ביטחוני - מייצגים/סוכנים/מתווכים
מעטפת - מסמכי חובה
טופס הערכת עבודת הממונה (לרפרנטים)
בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי (לבעלי ניסיון בשירות הציבורי)
חוות דעת מקצועית לקראת קבלת תעודת הכרה במעמד קבועה
נספח (1)ג לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1325)
בקשה לביטול רישיון ליחיד לעסוק בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקי השקעות (טופס 6)
החזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי
טופס הרשאה לחיוב רמבי
אישור רפואי לגמלה לשמירת הריון (331)
טופס רישום מנוי בספרייה המרכזית
Umbrella Industrial Cooperation Agreement
טופס מס הכנסה 135 -דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2012
מכתב הסבר למילוי הטפסים לשכה פרטית
הסכמה לסמכות שיפוט בית הדין הרבני
פנייה לאגף הביקורת ופניות הציבור
הנחיות דיווח לנותני שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון
אישור ניכוי מס במקור על רווחי הון מניירות ערך (טופס 867 -א)
בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה
הצהרת מאמן יום עיון לחידוש רישיון מפקח מטווח
מכתב בנושא טופס 7016 ו-7017 בקשה לקבלת טופס 50 כללי
מעמד לנין של זכאי שבות
בקשה למענק ימי מחלה מן הקרן המשותפת לנציבות שירות המדינה והסתדרות עובדי המדינה
הודעה על הכרה בהשתלמות
הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96 (טופס 7086)
(465) בקשה לביצוע פעולות במחסן רשוי כללי
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161)
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2008 (1326א)
אמנת גרמניה - שאלון לצורך הכרה בתקופות עבודה בגטו על-פי החוק לתשלום פנסיות בגין עבודה בגטאות ZRBG
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2007 (טופס 1323)
בקשה לפטור ממס (טופס 1516)
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה" לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957/חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד 1954
בקשה לגידול זרעי תפוחי אדמה
הסכם טיפולי
בקשה לשינוי שם פרטי לבגיר
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד (טופס 7004)
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2008 (1323)
היתר להקמת מתקן גז טבעי
בקשת תמיכה לשנת 2008
המלצה לכיסא גלגלים ידני
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 2.6)
תצהיר לקבלת פיצויי הפקעה
בקשה לאשרת כניסה למטרת ביקור/תיירות (ב/2)
נספח ב לטופס דיווח שנתי ליחיד לשנת המס 2012 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד (טופס 1321)
סוכני ביטוח: הצהרה של נושא משרה בתאגיד (נספח ב')
התחיבות אוטונומית של תאגיד לשיפוי (358א)
בקשה לחידוש תעודת מעבר ישראלית לזרים לבגיר
דין וחשבון חברה לשנת המס 2010 (טופס 1214)
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים
הודעה על העברת מידע דרך קבע לגוף ציבורי
הודעה על עדכון פרטים (טופס פ500)
טופס בקשה לפטנט
טופס לדיווח שמות חברי צוות ההיגוי של הרשות המקומית ליישום התוכנית הלאומית לחינוך
בקשה לבטל קנס/ריבית/קביעה (טופס 29)
בקשה לדיון חוזר
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים (טופס 501)
דוח ניטור – תחנות מעבר לפסולת
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2008 (1324)
כתב הרשאה (ייפוי כוח) לסוכן מכס (טופס 165)
בקשה לביטול הקפאת היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד
הסכם הארכת הכרזה בין משרד השיכון לבין הרשות המקומית
בקשה לתעודת גמר בניין
כתב התחייבות אוטונומית לשיפוי(צד ג) - טופס 151
בקשה להעתק תעודה
פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה (טופס 619)
נספח ב' - תצהיר בדבר פרטי ניסיונו של המנהל הכללי
בקשה לרישיון העברת המשך/שינוי שימוש סופי
סירוב לבצע בדיקות סקר ביילוד
תביעה אישית לתגמולי מילואים (טופס 502)
פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום
דוח כספי על ניהול הקדש ציבורי
הצהרה על נטישת טובין (טופס מכס 17)
בקשה לפתיחת/עדכון מוטב חדש
דיווח מתן שיעורי עזר בחודש (טופס 395)
מצב תחיקתי של המזון החדש
טופס מס' 7 – טופס בקשת המשך שת"פ גרמניה (Application for Renewal)
בקשה להקמה וניהול מטווח קליעה/חידוש רשיון מטווח קליעה
בקשת זכאות לפטור לתושב חוזר/סטודנט חוזר (טופס 131)
דו"ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב (טופס 804)
סיוע לרכישת רכב להורים שכולים
הודעה על חלוקות שקיבל נהנה (149)
בקשה לשחרור טובין עפ"י פנקס מעבר אט"א (50)
פרטי חשבון בנק והסכמה בלתי חוזרת
תעודת גמר למתקן גז בלחץ נמוך מאוד
בקשת שחרור מהמכס - נספח ג'1 (טלפון GPS שאיננו מופיע ברשימות ציוד מאושר סוג)
פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד (טופס 100)
הצהרת משתמש סופי באמצעי הצפנה מסחרי - גרסה עברית
התחייבות לרישום משכנתאות בלשכת רישום המקרקעין
תצהיר (יבוא לשם יצוא) (נספח 5 להוראת מנכ"ל 3.6 )
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2005 (טופס 134)
דוח שנתי ליחיד לשנת המס 2003 - נספח ב (טופס 1321)
מפרט פעולות בקרה ותחזוקה במאגרים
תשלום פרמיות עבור הוצאת היתרי בנייה במהלך ההכרזה
(466) הוצאת דוגמה ממחסן רשוי לפי דרישת מעריך
נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5523)
הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור (טופס 5906)
בקשה לעיון בפנקס העובדים הסוציאליים
ויתור על אזרחות ישראלית לקטין
בקשה לרישיון ייצוא כלי ירייה - בתי מסחר ויצרנים
בקשה להמלצה להקצאת קרקע
בקשה לרישיון מוביל- פרטי מוביל
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2012 (טופס 1301)
הצהרה על-פי חוק המזונות (טופס 5409)
דו"ח על תשלום "תשלום נגזר" וניכוי היטל במקור (טופס 5907)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 (1325)
Undertaking
בקשה להיתר רעלים
בקשה להגדלת תקופת שירות (2845)
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית בפיזיותרפיה
תקציר דוח משוער חברות (טופס 1262)
הצהרה לצורך מע"מ למוטב שאינו עוסק מורשה
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
פונדקאות: הצהרת רופא מומחה
רישיון שהייה בישראל לנפגעי פעולות איבה
טופס 11 - תצהיר יחיד
הגשת תלונה או פנייה לבנק ישראל
בקשה לתשלום מענק במסלול תעסוקה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2008 (1215)
בקשות זוכה לפעולות כספיות
טופס 7116ד - טופס ייפוי כוח להגשת תביעה בגין נזק עקיף - עמוד ענן
טופס פנייה לוועדת ערר
בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי
בקשה לחקור עתיקות
Life Certificate 2 - Spanish
טופס בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות
טופס קרקע: הצהרה על זכות הקניין, הסכמה לרישום משכנתא והתאמת מגרש לפיתוח
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 4
הודעה על הגשת תובענה
בקשה לקבלת טופס 50 כללי (טופס 7016)
רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת
טופס פרטים נוספים לקצבת זקנה עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
כתב התחייבות וערובה
טופס רישום לבחינת מדבירים
פנייה לוועדה למסירת מידע - 12
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2008 (1320)
עדכון פרטי עורך דין (טופס 7008)
נוסח דו"ח מיוחד של רואי חשבון (השקעה במחקר ופיתוח)
חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים (טופס 1512 ד)
בחירות מקומיות - בקשה של חבר מועצה להוציא אדם מפנקס הבוחרים
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום) התשל"ז-1977
מעמד לבן קטין של בן/בת זוג של זכאי שבות
בקשה לרישום גורם מאשר (חתימה אלקטרונית)
הודעה על סכסוך עבודה שהוא עניין לבוררות
טופס תמצית הבקשה למימון מהקרן (הוראת מנכ"ל 5.9)
תביעה לפיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו
טופס מס' 6 - דיווח כספי למרכזי ידע
טופס בקשת יעוץ במרכז יעוץ וחונכות בתיירות
בקשה לקבלת רשיון לקיום משרד לחקירות פרטיות
Application for permit of residence/change of visa category
נספח 3 לטופס 7113ב - גליון חישוב וסיכום וטבלת פרטי העובדים (לקיבוץ)
טופס למילוי עצמי - תביעה לגמלת הבטחת הכנסה (טופס 5619)
הכרת אבהות
שטר תיקון שכירות (הארכת תקופת השכירות)
דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון
הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ''ד-1963 (טופס 7067)
ערבות בנקאית
בקשה אישור מיוחד ליבואן
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד בנושא פרויקט קהילתי (מרכז יום/מרכז שיקומי)
בקשת זוכה למימוש כספים אצל גורמים במדיה
שאלון לקביעת תושבות – לחוזר מחו"ל (628)
דיווח כספי שוטף
בקשה לקבלת רישיון תאגיד לשירותי שמירה
הודעה על הארכת רישום המשכון
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1321)
בקשה לפרסום מכרז כח אדם במשרד/אגף
טופס בקשה לאישור מנהל למיחזור פסולת מסוכנת-2010
בקשה לרישום נותן שירותי מטבע על פי סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס (2000), לתאגיד וליחיד
טופס בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע
בקשת עיון במאגר המשכונות
תצהיר על ביטול מכירה/פעולה באיגוד (טופס 6130)
שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמות סיווג 1-4
גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (טופס 2655)
בקשה לקבלת העתק נייר מאושר
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1322)
הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק (טופס 2421)
בקשה לעדכון פרטים במרשם היצוא הביטחוני
ניטור לאתר סילוק פסולת
הודעה על הקצאה (טופס 7010)
בקשה לעיכוב יציאה
הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ (5034)
המלצה לכיסא שירותים ורחצה
שאלון לרישום נפש (טופס 1050)
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - ערבית (טופס 84c)
טופס רכישת מנוי - כרך לא - 2011 - כתב העת "חברה ורווחה"
שאלון הצהרה של החולה ו/או בן/בת זוג החולה לצורך קביעת גובה מימון האשפוז הסעודי – הכרוני
בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (טופס 5901)
טופס 14 - טופס נתונים לעניין הבקשה להעלאת סיווג
תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון (טופס 271)
הודעה על שינוי פרטי משכון (טופס 5)
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד בנקאי כמעסיק של בעלי רשיון
העברת נתונים לצורך ביקורת גושי הסדר
בקשה לאשרות לקבוצות תיור
בקשה לרכישת בעלות במקרקעין
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית למרפאים בעיסוק
דיווח חודשי לעניין כמויות פסולת - אתרי הטמנה
תצהיר בדבר עמידה באיסורים ומגבלות
כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה
הערכת מסוכנות לנבדק
בקשה לאישור מנהל לשריפת פסולת מסוכנת במפעל נשר-רמלה (כתחליף דלק או חומר גלם) - 2010
אישור וחישוב פיצויים לעובד מדינה
טופס משוב רשם החברות
בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר
הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר בנחלה
כתב ויתור סודיות להליך השגה
טופס בקשה למקדמה על חשבון תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים וטופס בקשה לקיצוץ מרצון לשנת 2001
התחייבות עצמית
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
בקשה לאישור תשלום משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים בגין מחלת בן משפחה
בקשת רישום היתר כללי להעברת דואר
בקשה לקבלת תעודת עיתונאי
פונדקאות: חוות דעת גינקולוגית / מיילדותית או רפואית אחרת לאם המיועדת
בקשה לחידוש תעודת מעבר ישראלית לזרים לקטין
הנחיות לדיווחי מבטח וסוכן ביטוח
בקשה לתשלום "תוספת תלויים" (קרובי משפחה) לבן או בת הזוג (טופס 3296)
בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור (141)
בקשה לתשלום שכר טרחה
דוח הקצאת מניות (טופס 4)
שטר תיקון תנאי חכירה (תוספת לחוזה)
בקשה לתעודת מרשם פלילי
העסקת עובדים ירדנים
הנחיות דיווח לבנק הדואר לפי חוק איסור הלבנת הון
חזרה מהסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדוח אשראי (טופס 08-06)
טבלת הרכב המועצה (נספחים א, א1)
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2005 (טופס 1321)
בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים (הוראת שעה) (טופס 7021)
בקשה לאישור עוסק באסבסט: עובד אחראי/ מפקח/ סוקר
חוזה השאלה עם פוליסת ביטוח
שטר ביטול זכות שכירות ראשית
טופס 33 - תצהיר סיווג
טופס אישור המפקח המרכז לשאלון בית ספרי
אוגדן העלאת סיווג של שותפות
הצהרת טובין של אנשי צוות בכלי שיט
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1321)
כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חוכרים
כתב התחיבות אוטונומית לשיפוי (358)
הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף
בקשה לשינוי רשימת תוספי מזון
הכנת ערבות לצורך הארכת רשיון – נספח ב'
טופס פרטי פרויקט
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2003 (טופס 135)
בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע
הודעה על הוספת סימן רישוי לרכב שנרשם בלשכת המשכונות
בקשה לאיחוד תיקים (טופס 5021)
טופס בקשת תמיכה עבור עירובין לשנת 2013
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס
הצהרת חברה שיש לה שותפים זרים
Application for the change of visa category
טופס הצטרפות ל"פסיפס" - חוג נאמני רשות עתיקות
בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים (2681)
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2011 (טופס 106)
בקשה לתעודת כושר טיסה (טופס כ.א. 103)
דוח צריכת אנרגיה שנתית
הודעת מעסיק על סגירת תיק (טופס 699)
פרטים על הכנסות ונכסים מחו''ל בלבד (טופס 5329-ב)
תצהיר על שירות מילואים
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1322)
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (טורקית)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בצרפתית
בדיקות בחינה יחט''ל
פניה לסידור מוסדי במוסד סיעודי
טופס מוקדן-טיפול בבודדים
בקשה לאישור רכב מנועי/ציוד הנדסי (צמ"ה) לצורך הישבון בלו סולר (טופס 23)
שאלון לקביעת תושבות - בעלי אשרה לתושב ארעי (625)
בקשה בעקבות קול קורא לארגונים ללא מטרות רווח להגיש בקשות לסיוע בפיתוח מרכזים טיפוליים לילדים נפגעי תקיפה מינית (טופס 8442)
טופס להגשת תלונה על עבירה בחוק עבודת נשים
Life Certificate 1 - French
בקשה לרישיון/חידוש לעסק מכירת כלי ירייה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2004 (טופס 135)
הצהרת נוסע על יצוא זמני של חפצים נלווים (טופס 86)
(461) בקשה לחידוש רשיון למחסן רשוי
מכתב הזמנה והתחייבות למזמין תייר
טופס מס' 11 – דיווח כספי למחקרים בשת"פ גרמניה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1322)
בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראיה (טופס 72)
התחייבות מבקש הרישיון לשכה פרטית
אישור על קבלת מתאמן
דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
בקשה למימון מחקר או למלגה
הצהרה לשמירת סודיות המידע של מאגר
אזרחות - בקשה להשבת אזרחות ישראלית למי שנישא לתושב יש"ע
הזמנת פרסומים בשפות שונות
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי - תרומות שהתקבלו מאדם אחר (טופס 1217-א)
בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים
ערעור על פרופיל/הודעה על שינוי מצב רפואי
בקשה להתאמנות
בקשה של מועמד להשתלמות
בקשה להטלת פסולת לים
הודעה על הפרשת תשלומים עבור תנאים סוציאליים
ויתור כללי על סודיות
תצהיר זר בדבר מטרת רכישה
פרטים אישיים למיצוי זכויות ניצולי שואה
הצהרה על שיתוף נכסים בין בני זוג (טופס 631)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1322)
הצהרה לתובעת החיה בנפרד מבן הזוג (טופס 5612)
אישור השתתפות בקורס הכשרה בסיסי לנשיאת כלי ירייה
(460) בקשה לרשיון/לחידוש רשיון למחסן
טופס איבחון ביטחוני – הצהרה והתחייבות בנושאי בריאות הנפש וסמים
טופס דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של חומר מפוקח, למעט מתיל ברומיד (CH3Br) - פרוטוקול מונטריאול
שת"פ ישראל-גרמניה: דוח מדעי מסכם בנושא חקר הסרטן
תשלום בכרטיס אשראי
הגשת תביעת פיצויים - לקביעת פיצוי בעד קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת רשות מקרקעי ישראל
JCT Share Redemption Application Form
טפסים למועמד אחרי שירות
מועצת שמאי המקרקעין: עדכון פרטים אישיים
טופס לקבלת הצעת מחיר
Life Certificate 2
אישור חד-פעמי עבור שחרור ממכס של פריט שאינו חומר רדיואקטיבי או אינו מכשיר קרינה. מעודכן למרץ 2011
טופס פנייה לפורום קדסטר
הצהרה על מכירת דירה
הודעה על עדכון כתובת במרשם האוכלוסין
תקנות העמותות - עבירות מנהלתיות ואגרות
בקשה לרישום במקרקעין
בקשה לצו הגנה / להארכת תוקפו של צו הגנה
טופס אישור עריכת ביטוחים של ספקי גז כללי
בקשת חייל לשינוי שיבוץ (טופס 55)
הודעה על שינויים אישיים (2717)
נספח לדו"ח השנתי 2012 - ניכוי נוסף בשל פחת (טופס 1343)
טופס הסכמת ההורה והתלמיד להשתתף בפעילויות באינטרנט
אובדן דו"ח
דיווח על תפוקות המחצבה
בקשה להחלפת עובד
טופס פנייה לצורך הכרה בשירות לטיפול באדם עם אוטיזם
הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור (טופס 7000)
בקשת שחרור מהמכס - נספחים ד', ז' (אישור סוג, התאמה לייצור, ציוד אלחוטי מסחרי ופרטי)
מצב תחיקתי של תוסף המזון
רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2012 נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי (טופס 1326)
בקשה לרישיון מוביל - סניפי מוביל ואתרים
רשימת נוסעים בכלי שיט - נספח ב'
טופס הזמנת פלט ביבליוגראפי עפ"י נושא
טופס קריטריונים לקביעת זכאות לשירותי מטפח אישי
נספח ג' - תצהיר בדבר חקירות ועבירות קודמות
בקשה להתליית רישיון ליחיד לעסוק בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקי השקעות (טופס 5)
בקשה להארכת מועד ביצוע הכוללת דוח תקופתי
דין וחשבון על הכנסות בשנת המס 2004 (טופס 1301)
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1321)
הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית (טופס 7000א)
כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור (טופס801 )
פירוט תשלומי מלגות בתוכנית סחל"ב
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז -הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין")
בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין,תשכ"ג-1963 (טופס 5340)
בקשת ערך על החלטות הועדה לאישור/לחידוש מעבדה
משרד האנרגיה והמים - טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחופש המידע
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2012 (טופס 1322)
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים הלומדים במוסדות על תיכוניים ואקדמיים
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2008 (1321)
כתב ערעור
Claims form of Jews from Arab Countries
דוגמת תקנון של חברה מוגבלת במניות
הודעה בכתב על פגיעה/נזק
בקשה לתיאום דמי ביטוח ו/או החזר דמי ביטוח
בקשה לאישור יצרן
נספח ז' - התחייבות לקיום חובות מעביד בתחום העסקת עובדים
עדכון פרטי חברה העוסקת בצופן
בקשה לאישור מבדקת שירות
רישום נתונים ופרטים אישיים של יחיד לקראת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס פ010)
טופס 7116ב - רשימה מרכזת של ימי ההיעדרות עם חתימות העובדים - עמוד ענן
הנחיות דיווח למנהלי תיקים לפי חוק איסור הלבנת הון
נספח ח' - התחייבות למסירת מידע, לרישום מאגר מידע ולשימוש בתוכנות מקוריות
דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2011 (טופס 5901)
טופס מס' 31: בקשה להעלאת סיווג - שותפות
בקשה להירשם לבחינות לסוכן מכס (טופס 237)
בקשה לרישיון ייצוא ביטחוני
טופס מס' 12 - טופס הגשת בקשה לקבלת מלגה
תצהיר נלווה לבקשה למתן אישור תקן רשמי
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2008 (טופס 135)
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 1
טופס בקשה לרישום ייצוג
טופס דיווח ומעקב של שרותי ההשמה (טופס 292)
טופס בקשה לקבלת אישור חד פעמי לשחרור מכשיר רנטגן \ מאיץ מהמכס לפי תוספת שנייה לצו יבוא חופשי, תשל"ח-1978. מעודכן למרץ 2010
טופס הרצאת פרטים וכתובות מסייעים - בירור יהדות
בקשה לקבלת רשיון + דף התחייבות קבלן כח-אדם
רשות המיסים - קבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 (טופס 1245)
טופס בקשה לקבל מידע
טופס הזמנת שירות סמך מקצועי
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
מתן אשרה לנלווה לאנשי דת (א/3) ולסטודנטים (א/2) - א/4
דוח ביצוע ישום שלב א
בקשה להירשם בפנקס שמאי המקרקעין
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי שהינו עוסק מורשה / בעל חברה
ערר על בחינה בנושא עקרונות שומה, חלק א'
בקשה להחזר עבור אבחון לקות למידה
הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה (1213)
תביעה למענק שאירים לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד 1994
הצהרת אי רצון להיות אזרח ישראלי ליחיד
בקשה לאמן מתמחה אחד/שניים
תשלום אגרות חתמים באמצעות האינטרנט (פ700)
הצהרה והתחייבות - עדיפות לאומית
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון חברת שמירה
טופס תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם צבאי (504)
טופס אישור עריכת ביטוחים - הובלת גפ"מ
בקשה לקבל קוד סודי בדוא"ל או ב-SMS (פ014)
תצהיר מגזר עירוני א'
טופס להגשת ערר
בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על הכנסות (טופס 3302)
טופס מס' 8 – טופס הגשת דוח שנתי/סופי כללי (כל התחומים בשת"פ גרמניה למעט מחקרי הסרטן)
טופס 858- חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט
בקשה למתן תעודת חיים
דין וחשבון חברה לשנת המס 2007 (טופס 1214)
תצהיר בפני עו"ד
בקשה למתן היתר להפעלת מתקן ייצור פוטו-וולטאי
תקנון אישור ספקים
בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי (טופס 7555)
רישום ותשלום בגין יום עיון (פ601)
הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים (טופס 2401)
בחירות מקומיות - בקשה למידע מפנקס הבוחרים של הרשות, רשימת מועמדים חדשה
בקשה להזרמת שפכים לים
טופס דיווח רבעוני לקול קורא 34/2012
שטר שכירות משולב (חכירה לדורות)
דוח חודשי - תוכנית סחל"ב
בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (טופס 752)
הודעה על שינוים בשיבוץ
טופס פתיחת חשבון בנק
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז – לצרכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבד
טופס למילוי על ידי המעסיק הישראלי ששולח את העובד שלו לעבוד במדינת אמנה
טופס להגשת בקשת תמיכה לשנת 2014
תצהיר
נושים/חייבים נוספים
טופס הגשת בקשה על פי חוק חופש המידע
דין וחשבון של קיבוץ ומושב שיתופי על חברים (טופס 622)
הודעה על בחירה/מינוי של חבר וועד או על סיום כהונה של חבר וועד, וועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
טופס מס' 5 - דיווח כספי למחקרים
סיוע לרכישת רכב לאלמנות
רשיון שהייה בישראל לבנים ונכדים לחסידי אומות העולם
בקשה לרישיון דיג
טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להחזקת זקן בבית אבות
בקשה לאישור מערך אחזקה ושינויים למערך אחזקה בכלי טיס (טופס כ.א. 132)
דיווח על עכברי שדה
הודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות (147)
הצהרה בדבר יבוא לשטחים שבאחריות המועצה הפלסטינית (138ב)
טופס תב"ר בודד
תיקון מקום לידה
בקשות חייב 1
הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ''א-1961(טופס 2856)
טופס דיווח על מספר נפשות – ישובים מתוכננים
דוח על שינוי סוגי עובדים בקיבוצים (טופס 623)
המלצה לבחירת צוות מצטיין (2616)
טופס לקבלת רישיון נוטריון
בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות (בהתייחס להגבלת העברה ל"זר")
תנאי לרישום זיקת הנאה, תנאי 1 - מעבר להולכי רגל וכלי רכב (בין חלקות או תתי חלקות)
טופס בקשת רישיון יבוא טלוויזיות
חידוש רישיון יועץ השקעות (טופס פ 400)
נספח ב' לטופס דיווח שנתי ליחיד לשנת המס 2012 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד (טופס 1321)
דיווח תמלוגים
דיווח על החלטה לשינוי מטרות
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לאחים שכולים הלומדים במוסדות על -תיכוניים ואקדמאים
בקשה לערעור על מבחן
טופס בקשה לאישור פינוי קרקע מזוהמת
בקשה להקצאת קרקע למשרד ממשלתי
בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי (נחלה, משק עזר, תעסוקה במשבצת, שטחי עיבוד)
Life Certificate 2 - Russian
בקשה למינוי שותף מנהל (טופס 5905)
רשימת הפרסומים של משרד התמ"ת
כתב התחייבות לתחילת התמחות
תנאי רישום זיקת הנאה, תנאי 2 - מעבר להולכי רגל וכלי רכב לטובת הציבור (כאשר מדובר בזכות לטובת הציבור- מוגש ע"י העיריות/רשויות)
דרישה לתשלום עבור מתן שירותי תרגום/תמלול/שקלוט (מסלול תשלום לסטודנט)-טופס 2355
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום) התשי"ז-1957
בקשה לאישור מפעל כמפעל תעשייתי לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 21)
שטר תיקון תנאי חכירה
תקציב בקשה עד 50 עובדים - 2009
Life Certificate 2 - French
דוח בדיקת המבדקה
רשימת תיוג ליצואן
הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה טופס 1214 (טופס 1323)
נספח ד לטופס הדו''ח השנתי ליחיד- הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2003 (טופס 1324)
בקשה להיבחן בבחינת רישוי ממשלתית לטכנאי שיניים מוסמך
שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי החכירה
דו"ח רבעוני חקלאות
בקשה להמרת רישיון יועץ פנסיוני/רישיון סוכן שיווק פנסיוני/רישיון סוכן ביטוח לרישיון פנסיוני אחר
Application for entry visa to Israel for a purpose of visit
כרטיס רישום פרטים ראשוניים - רכוש יהודי ערב
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - end user decleration
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2011 (טופס 5521)
נוהל ערעור על החלטת הוועדה לטוהר הבחינות
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2007 (טופס 106)
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2008 (1301)
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2007 (טופס 1320)
תשלום עבור בקשה לרישום כמתמחה (טופס פ004)
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון לשנת המס 2011 (טופס 900)
אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר - 1514
בקשת אישור לשימוש ואיסוף נתונים במערכת המשרד לביטחון הפנים
טופס התחייבות של יצרן אריזות עץ
הצהרה על יבוא אישי של טובין (טופס 130)
דיווח היערכות במכונים ויחידות טיפוליות להתפתחות הילד
בקשה לאישור אספקת חשמל / מים לצורך עבודות במקרקעין
הודעה על המחאת זכות
תצהיר יהלומנים - באנגלית
בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז
בקשה לאישור מעבדה על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים
בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת נכות (טופס 7842)
הצהרה בגין העדרות בשל מחלת הורים
תביעה למענק לימודים לגרושה (טופס 5024)
תביעה לתשלום דמי חופשה למאמצת/מאמץ, הורה במשפחת אומנה או אב ביולוגי שאין איתו בת זוג (טופס 356)
העסקת עובדים בחו"ל (105)
בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה (טופס 109)
כתב ויתור סודיות רפואית
טופס בקשה לקבלת / חידוש רישיון חציבה
טופס רישום חברת דלק חדשה
טופס הרשאה לחיוב חשבון חניכים
טופס פירוט התחזית הוצאות תוכנית השיווק(הוראת מנכ"ל 5.9)
טופס מס' 21: תצהיר המעסיק - חברה
בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2003 - נספח ג לטופס הדוח השנתי (טופס 1322)
הודעה על יציאה לחו"ל
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (2202)
בקשה לאישור יהדות
אישור שחרור / שחרור מותנה
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד ברישום כפול
הודעה על שינוי מען (על פי סעיף 38 לחוק העמותות)
תצהיר מגזר חקלאי ג'
טופס איסוף נתונים על מועמד לסידור חוץ-ביתי ותעסוקה – אספרגר
טופס דיווח על תופעות לוואי
בקשה להקטנת שיעורי מקדמה (טופס 7155)
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1320)
טופס בקשה לביצוע בדיקה לטובין מיוצאים שתוגש בגינם תביעה להחזר מס (עפ"י סעיף 156 לפקודת המכס) (טופס 87)
(463) בקשה לחידוש רשיון למחסן לתצוגת רכב
טופס לדוגמה – הסכמה של נותן ההלוואה לביטול השעבוד
בקשה לדיון בועדה טוקסיקולוגית
סיווגים טכנולוגיים
בקשה לתמיכה בתוכנית מו"פ 2009
קרן סיוע לחברי ארגון המורים העל יסודי
סיכום תהליך קלט
בקשה לרישיון מוביל - כוח אדם מקצועי
כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חברה / קבלן
היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם: הערכה תקופתית של עבודת הסמך-מקצועי
בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס (36)
בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (טופס 5903)
הצהרת האדריכל בדבר התאמת מבנה לתוכנית האדריכלית
הוראה לחיוב חשבון (טופס 182)
טופס בקשה להסרת שיעבודים
הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים
פיטורין מעבודה בשל או בזמן שירות מילואים
צו התייצבות לרישום ובדיקות (צו ראשון)
אמנת גרמניה – אישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה
טופס דיווח שעות מתן שירותי תרגום/תמלול (טופס 2356)
תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (טופס 4506)
מעמד לקטין שאומץ ע"י זכאי שבות טרם העליה לישראל
בקשה לביטול/הפחתה (טופס 754)
בקשה להתמנות כעובד סוציאלי לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בספרדית
Postal Delivery Bill
החזר הוצאות טלפון לפעילות התנדבותית (1252)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בערבית
הודעה על פרטי נאמנות (151)
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד מדווח
בקשות חייב 2
דוח שנתי של רואה חשבון על דוחות התמלוגים
חוזה השאלה עם שטר חוב
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשימוש עד שנת 2002 (טופס 1390)
הארכת אשרה לעובד זר סיעודי
שטר תיקון (פיצול) שכירות
בקשה למתן צו עיקול נכסים
בקשה לשינוי שם משפחה לבגיר
תרשומת ישיבה
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2004 (טופס 1321)
בקשה להקצאת קרקע חקלאית, שלא בדרך של נחלה, לזמן ארוך
בקשה לאישור המשך מימון לימודים-אלמנות ויתומים
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2009 (טופס 1301)
חידוש רישיון מדריך טיס
טופס הזמנת מאמרים
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד פרוייקט קהילתי (מועדון)/הנגשת שמע
טופס לרישום נבחנים לבחינות משנה (9587)
בקשה להקצאת מים בסיווג תעשייתי עבור מלון
הצטרפות לכרטיס "אדי"
Personal questionnaire for applicants for reciprocal amateur radio licence
שאלון הרשמה למסגרות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים תשע"ד, (2013-2014)
בקשה לקבלת מס קנייה - חוק ההטבות
טופס בקשה לשכירות רכב
הודעה לחוכר על כוונה להקנות בעלות, ללא תמורה
סוכני ביטוח: בקשה לקבלת פטור מחובת התמחות או בחינות (נספח א')
בקשה לקבלת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני או רישיון סוכן ביטוח
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט מוסדי (בית אבות) - טופס 8418
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע עד שנת 2008 (טופס 119)
בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה (7824)
שטר מכר במקרקעי ישראל
הזמנת נציג המדען - התעשייה המסורתית בישראל
תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (טופס 8422)
טופס מילוי פרטים עבור תוצאות חיסכון בפרויקט זעיר
נספח לבקשה לוויתור על תשלום חסר (89)
טופס עדכון פרטי חשבון בנק (902)
בקשה לרישיון מיוחד להפעלת שירות תקשורת
הודעת מישכון
תעבורה: טופס בקשה
הצהרת עיסוקים (טופס 6131)
בקשה לאישור מוצר ביניים
בקשה למתן היתר ללשכות פרטיות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד - לשכה ממשיכה
דוח תיאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2005 (טופס 1392-א)
דו"ח תקופתי - תכנוני מס (טופס 872)
בקשה לרישיון יבוא חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת
שאלון לרואה חשבון
טופס לסיכום פרוייקט הפחתת פסולת מסוכנת
בקשה לקבלת רישיון שומר
בקשה לאישור מוצר סופי
עדכון פרטי הנדסאים וטכנאים מוסמכים
Foreign Supplier’s Undertaking form for Commercial Cooperation
טופס בקשה לרישום ראשוני לחברת חיתום
שמירה על סודיות משותף זר
מסמך רשום יצוא
המלצה למנוף
בקשה לקבלת רישיון תאגיד חוקרים פרטיים
דיווח על החלטה לשינוי תקנון
בקשה לקבלת סיוע מכספי עזבונות
בקשה להיתר עבודה פרטית (2740)
אגרת רישיון חדש למי שמחזיק ברישיון, יחיד (טופס פ013)
טופס רישום הדרכה
קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס (טופס 901)
טופס בקשת זכאות לסיוע לבני משפחות נפגעי עבירות המתה
מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי
העסקת מטפל למשפחות נפגעי איבה הבטחת זכויות סוציאליות (טופס 388)
טופס הגשת תלונה/בקשת מידע
הצהרה על סיום תכנית
בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116-א)
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי" (6120)
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2012 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2012 (טופס 1325)
שטר מכר - אדם פרטי
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1321)
Maritime Declaration of Health
טופס דוח מדעי שנתי/מסכם שת"פ גרמניה
בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
טופס בקשה לשיחרור ציוד קרינה מהמכס
תעודת אישור למבדקת שירות
צוואה-מחיים
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד משלח בינלאומי (טופס 240)
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לבולגרית
שטר זיקת הנאה
בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי
הצהרת מאמן יום עיון לחידוש רישיון מדריך ירי