טופס תלונה / פניה לרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע
בקשה למינוי סניגור ציבורי (טופס 1)
הארכת תוקף דרכון לבגיר
שאלון ביטחוני ליצואן AEO
בקשות צד ג
דרישות רפואיות ממועמדת להיות אם נושאת
תצהיר על פרטי אחים ואחיות
בקשה לקבלת סיוע להפעלת מנהלת לאזור תעשייה
הודעה על קבלת אחריות לביקורת (החלפת אחראי לביקורת)
תצהיר (ליבוא תכשיטים בלתי מוגמרים וחלקי תכשיטים ע"י יבואן תכשיטים)
אישור העברת זכויות בהתייחס להגבלת העברה ל"זר"
תצהיר בדבר ניסיון
תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס (טופס 127)
טופס עדכון פרטים
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2003 (טופס 1301)
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה (טופס 116)
פירוט ההשקעות בציוד מיובא במסגרת התוכנית המאושרת
אזרחות - בקשה לקבלת אזרחות ישראלית לזכאים מתוקף ישיבת קבע
טופס פנייה למשטרה
תצהיר לבקשה לכתב הגנה / להארכת תוקפו של צו הגנה
דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן
בקשה לרישיון ולאישור יבוא אישי של רכב
ספר אורחים
הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי-580
הצהרת בריאות לרישוי כלי ירייה
בקשה להוצאה או חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ
טופס נלווה לבקשת חנינה
בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות - 5400
Company Profile form for Exporters
תביעה לתשלום מענק פטירה/או יתרת קצבה (טופס 416)
דיווח על סיום בניית פרויקט (טופס 702)
אישור לאספקת חשמל / מים / טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה
אזרחות - בקשה לקבלת אזרחות ישראלית לזכאים לפי "חוק השבות" שהצהירו בעבר על "אי-רצון להיות ישראלי"
טופס 101 - כרטיס עובד
דו"ח פרטים והצהרה על מקורות הכנסה (פתיחת תיק עצמאי/ניכויים)-5329
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2007 (טופס 1324)
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 1
רפרנטים: דיווח על פעילות רפרנט (משקיף)
תלונה נגד קבלן
טופס בקשה לרישיון הקמת מכון מים
בקשה לערער על תוצאות מבחן עיוני או מעשי
תביעה להטבות בשל מוגבלות בניידות (טופס 8200)
בקשה לרישיון מפקח מטווח
הזמנת עובד זר סיעודי
הצהרה לתובע החי בנפרד מבת הזוג (טופס 5613)
הנחיות לצורך קבלת אישורי יבוא לציוד תקשורת קווי שאינו דורש אישור סוג
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה") (טופס 7649)
PCT Demand
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון מפעל ראוי
כתוב לנו - טופס פנייה מקוון
בקשה לחידוש אישור מבדקת שירות
תלונה בנושא עבודת נשים
טופס הצהרה על עיבוד מזערי
עדכון פרטים אישיים
פונדקאות: בקשה לאישור הסכם נשיאת עוברים
טופס בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע
בקשה לקבלת מידע
תצהיר יצואן בדבר מיסים שתשלומם נדחה ביבוא לשם יצוא (טופס 215)
ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים
חידוש דרכון לבגיר
הצהרה על היעדר חריגות בנייה
בקשה לדחיית תשלום האגרה
טופס 6 - תצהיר מנהל לפי סעיף 4א5
אישור לפרקטיקה פרטית עבור רופאים
בקשה להירשם לבחינות לסוכן מכס (טופס 237)
דין וחשבון תקופתי של האפוטרופוס על החסוי
טופס לתביעת פטור מאגרת טלוויזיה עבור חירש/אילם
תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים
תיאור משרדי החברה לשכה פרטית
תצהיר (יבוא חלקי חילוף לשם מתן שירות) (נספח 8 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לקבלת מידע רפואי
דיווח כספי ודרישת תשלום בגין העסקת מדען עולה
הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה (טופס 7039)
דיווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומי (טופס 652)
רוקחים - הצהרה על לימודים פרונטליים
טופס דוח שנתי חקר הסרטן שת"פ גרמניה
הצטרפות לגבייה מרוכזת (טופס 4485)
הנפקת תעודה למשפחה שכולה
בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים (טופס 111)
הצהרה ועדכון פרטים אישיים
אישור רפואי לעניין גמלה לשמירת היריון
טופס הרשמה בחינת עבודה- אקולוגיה
דין וחשבון חברה לשנת המס 2008 (1214)
טופס ערעור על החלטת ועדה עליונה
דוח עדכון על נכסי חסוי - מורחב
פנייה לתוכנית הסיוע לניצולי שואה
טופס 2 - תצהיר מנהל חברה
הצהרת נפגע/ת עבירה
בקשה להארכת תוקף אישור קופת גמל לקרן פנסיה ותיקה (טופס ח"ק 18)
טופס בקשה לשימוש בתוכנה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011 (טופס 1327)
דו"ח על הכנסה מריבית על אגרת חוב החייבות במס מכח סעיף 3(ח) לפקודה (טופס 1269 א)
ביטול ייצוג-69
שאלון למועמדים לאימוץ
בקשה לקבלת רישיון קבורה
בקשה לרישיון יבוא
נאמני ניקיון - הרשמה קבוצתית
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2007 (טופס 1399)
בחירת שם משפחה למי שנישואיו פקעו
תדריך להקמה ניהול ורישום הקדשות ציבוריים
פונדקאות: תצהיר לאם המיועדת
תביעה אישית לקצבת ילדים (טופס 5025)
אישור על תשלומי עמלת ביטוח-847
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - טופס דיווח
כתב התחייבות
ייפוי כוח למייצגים (שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות") (60)
בקשה לאישור פעילות לאנשים בגיל מבוגר (גילאי 65 ומעלה)
טופס אישור הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן
בקשת אישור להכרה כמקום התמחות
בקשת רישיון למרפאת שיניים
טופס 8 -הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום
בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל (5406)
טופס מספר 913 מס הכנסה עמידה בתנאים לקבלת מעמד כתושב ישראל לראשונה וכתושב חוזר ותיק - מסלול ירוק
הודעה על שינוי בתנאי העבודה
טופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטות מועצה מס' 692 ו-751 (בהתאמה)
בקשה לספינה לעסוק בדיג
תביעה לדמי מחיה עבור ילד שלו הורה שנפגע בעבודה (טופס 230)
טופס הגשת דיווחים מדעיים
טופס בקשת בית ספר להארכת תקופת ההכרה להכשרת מאמנים בספורט
בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (טופס 8220)
תעודת מעבר - בקשה לחידוש תעודת מעבר לזר קטין
דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד (טופס 2550)
הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר (טופס 1507)
טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון משרד ממשלתי
תעודת מעבר לקטין במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 - דיווח ליחיד בלבד (טופס 1399י)
הגשת תלונה נגד משרד התחבורה
בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראיה(נספח א להוראת מנכ"ל 3.6)
שטר שכירות משנה
אישור חיים/Life Certificate (טופס 420)
בקשה לרישיון יבוא
תעודת זהות ראשונה לגילאי 16
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2009 (טופס 1324)
אישור זכאות להשתתפות ברכישת כסא גלגלים
מכתב נלווה לתקנות הנשלחות לפרסום מאת היועץ המשפטי של המשרד המתקין את התקנות אל הממונה על חקיקת המשנה במשרד המשפטים
אישור ספק על מחזור מכירות שנתי
תצהיר להחזר מס ביתר לפי סעיף 6 לחוק מסים עקיפים (91א)
המלצה לכיסא גלגלים ממונע
Free trade agreement between the united Mexican State and the State of Israel - Certificate
בקשה להזרמת מי תהום לים
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 2
אישור נישואין
כללים מוסכמים להסכם קיבוצי כללי
אישור לרשות המכס-בדבר מילוי תנאי בפרט מכס(טופס מ.ב. 381-פטור מנכ"ל)
שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמות סיווג 1-4 שאלון בן/בת זוג
הגשת תלונה על מעסיק עובדי קבלן עבור משרדי הממשלה
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (טורקית)
טופס הגשת תלונה על פיטורים או צמצום היקף המשרה בעת היריון או טיפולי פוריות
הנחיות דיווח למנהלי קופות לפי חוק איסור הלבנת הון
הודעה על סכסוך עבודה שהבוררות בו מתעכבת
טפסים למועמד/עובד שירות
בקשה לרכב מיוחד לבעל מוגבלות (טופס 8226)
בקשה לשינויים בתיק מו"פ - נספח ט
דווח ועדה רפואית לעובדי טיס לפי תקנה 65 (ג) לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2007 (טופס 134)
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד (טופס 8417)
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 1
התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר
תשלום עבור בקשת יחיד לקבלת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס פ012)
טופס מיזוג קצר (אנגלית)
בקשה לרישיון תחנת אלחוט מול לווין אינמרסט
טופס בקשה לרישום ראשוני לחברת ייעוץ השקעות/ניהול תיקים/שיווק השקעות
כתב שיפוי לרישום בית משותף
אישור לשחרור הערבות
פונדקאות: הצהרת עורך הדין של האם הנושאת
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה (טופס 7113/1)
משרד הרווחה – בקשה לקבלת מידע
קיום אסיפה - בקשת רישיון לקיום אסיפה / תהלוכה
טופס מתנדב בעת שביתת סייעות בגני ילדים
הכנסות מחו''ל וממס ששולם עליהן לשנת המס 2004 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2004 - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1322)
שינוי מען-כתובת
תיאור משרדי החברה – נספח ד'
בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)
בקשה לפרישה מוקדמת לעובדי הבעלויות על מוסדות חינוך - נספח
בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי
תביעה לנכה נזקק (טופס 279)
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לרוסית
הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 9)
בקשה לקבלת היתר למתן שירותי בדיקות ראדון ותכולת רדיונוקלידים במבנים, בקרקע, במים ובחומרי בניה
מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה (שנותן המעסיק) - (טופס 250)
בקשה לאישור הוצאות הגנה משפטית
שאלון למועמד/ת לוועדת איתור/ועדת מינויים
טופס בקשה לשיפוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות השתתפות בתערוכהירידעריכת סדנא בחו"ל ומבצע קידום מוצר (נספח 1 לטופס מרכז)
נספח ב' – טופס תב"ר שנתי
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 3
טופס רישום תחנת דלק ברשימת התחנות
בקשה לקבלת היתר למתן שירותי בדיקות ריכוזי ראדון במבנים, בקרקע, במים וחומרי בניה, מעודכן למרץ 2012
בקשת שחרור מהמכס - נספח ג' (טלפון סלולרי שאיננו מופיע ברשימות ציוד מאושר סוג)
מענק לימודים שמקבל הורה זכאי עבור ילד בגילאים 6-14 (טופס 5015)
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 ד לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 3.6)
יפוי כח בלתי חוזר
טופס 8 - תצהיר שותף בשותפות
טופס מיצהר על ייעוד וכוונות בהזמנת בנייה, רכישה או הסבה ושינויים בכלי שיט
בקשה לאישור ייבוא/ייצוא עתיקה
בקשה לקבלת תמצית ממרשם האוכלוסין
תצהיר לויתור על חסר לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים (89א)
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012 (טופס 1320)
תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך - 1517
בקשה לקבלת היתר חדש לעיסוק במיתקן / במכשיר רנטגן / מאיץ. מעודכן ל פברואר 2008
כתב התחייבות - סוכן מכס/יבואן (‎148)
טופס בקשה לתמיכה לשנת 2009
טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה
הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים (טופס 7036)
טופס לבקשת אשראי לזמן ארוך
מיפרט להגשת בקשה לרשיון החדרת מים
אישור לרשות המכס בדבר תנאי בפרט המכס מב - 381
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2002 (טופס 134)
בקשה לפתיחת משתמש במערכת נתוני שכר עבור עובדי מדינה ומוסדות נתמכים
טופס בקשה כללי לבית הדין הרבני
טופס השגה על קביעת שווי מקרקעין
הודעה על העברת מניות בחברה פרטית (טופס 3)
הצהרה ליבוא משחק אסור לצורך עריכת הגרלה שניתן היתר לעריכתה (טופס 81)
הכנסות מחו''ל וממס ששולם עליהן לשנת המס 2005 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
בקשה לאישור העברת טובין משומשים מבית-מלון למוסד ציבורי למטרות רווחה וסעד (טופס 371)
דיווח על תוכנית קידום בריאות
דין וחשבון על הכנסות בשנת המס 2005 (טופס 1301)
טופס הרשמה לגיוס למשטרה
Free trade agreement between the united Mexican State and the State of Israel - Decleration
נספח טכני לבקשה לרישיון יבוא
תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות שאינו עוסק מורשה
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 4
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלה (טופס 200)
העברת נכס/ים מאדם לחברה (טופס 1512 א)
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד משלח בינלאומי (טופס 240)
תצהיר לתיקון טעות סופר
דרישת תשלום עבור מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 394
תעודת השלמה - טופס לדוגמא לתעודת השלמה בבקשה לפירוק חברה
הודעה על אחזקת מקלט טלוויזיה
בקשה לקבלת זימונית לשעת חירום
מפרט לפי חוק המכר
טופס אישור עבודה חינוכית בארץ או בחוץ לארץ
אישור הרשות המוסמכת על המצאת ראיה לאחר שחרור טובין מהמכס(נספח ה להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה לעדכון פרטי תאגיד
תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצוי פיטורין (טופס 5305)
טופס מילוי פרטי מתחייב/ת: בן/בת של המתאשפז/ת
בדיקות רפואיות לבעל רישיון נהיגה מסוג טרקטור/ פרטי/ דו-גלגלי (דרגות א', ב')
שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר
בקשה להענקת רישיון לעסוק בהוראה
הערכת רמות חשיפה לקרינה ממתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
בקשה לאיתור מען
דין וחשבון מילולי
קבלת התחיבות לסיוע כספי - מסלול הנדסאים
אישור שנתי על תשלום החזר הוצאות למתנדב (1255)
אגרת למוזמן לועדה רפואית כתוצאה מנכות מעבודה (טופס 759)
רשימת עובדים המוצעים לקבלת אישור לנשיאת נשק בארגון
בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית בהתאם לסעיף 64 לפקודת מס הכנסה (טופס 246א)
בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953/ שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י- 1950
הארכת תוקף דרכון לקטין
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי למשתמשים בסמים
בקשה למתן היתר להעסקת עובדים זרים בענף המסעדות האתניות-אסיאתיות
טופס בקשת רישיון יבוא מזגנים
דוגמת הודעה על החלטה לפירוק חברה ומינוי מפרק
הצטרפות לתוכנית הסדר החזרי מע"מ לתייר
דו"ח על ביצוע התכנית המאושרת – בניין להשכרה למגורים
טופס בקשה למתן אישור מיוחד ליבואן לדיסקיות
אישור על קיום/אי קיום תיק במס הכנסה (טופס 483)
בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, או מקבל קצבת ילדים (טופס 5026)
בקשה לפירוק חברה (טופס 1)
דין וחשבון תקופתי על ניהול עיזבון
טופס בקשה לוועדת חריגים לחופה וקידושין
פונדקאות: דרישות רפואיות מההורים המיועדים
הודעה על סגירת עסק/הצהרה (טופס 18)
נספח לרישיון יבוא - צמ"ה ומלגזות
בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות-659
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט (טופס 5526)
אישור יהדות ליהודי אתיופיה
בקשה לעבודה במוסד חינוך רשמי - יסודי וחט"ב
הארכת תוקף תעודת מעבר לקטין
בקשה למינוי סניגור ציבורי לקטין (טופס 1)
פרטת עיזבון - פירוט נכסי העיזבון
טופס המשך הסיוע בשכר דירה
בקשה להחייאת עמותה
בקשה להכרה בחברה משפחתית (טופס 2585 א)
תצהיר (לציוד מחשבים, מדפסות, מכונות צילום, כלי נגינה חשמליים) -(נספח 9 -הוראת מנכ"ל 3.6)
אשרת שהייה - בקשה לאשרת שהות בארץ עבור מתנדב (ב/4)
טופס 34 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן ליחיד
קשה לשחרור טובין שיובאו בניגוד להוראות פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) תשל"ט-1979 (טופס 71)
תביעה לקצבת שארים (טופס 410)
הגשת תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957
בקשה לשינוי שם משפחה לקטין, יחיד
החלפת רישיון מתושב ארעי א/5 למעמד קבע
בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון/תעודת מעבר
דיווח על בניית פרוייקט חדש (טופס 701)
בקשה לקבלת אישור "ניהול תקין" בהקדש
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד (בית משפחתי/סיעודי בקיבוץ)
בקשה לקבלת קוד משתמש וסיסמא
הורדה מרשימת הממתינים לדירה בשיכון הציבורי
תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (טופס 501)
הגשת מועמדות למשמר הכנסת
טופס עדכון פרטי רופא במשרד הבריאות
בקשה לאישור העברת גופה לקבורה בישראל
טופס בקשה לקבלת היתר להפעלת גנרטור
תלונה כללית נגד מעסיק – טופס בירור ראשוני בדבר פניה
דרכון לקטין במקום דרכון שהושחת
בקשה למתן היתר להעברת משלוח מהנמל
טופס בקשה לביטול התחייבות לרישום משכנתא
בקשה לרישום בעל רשות לשימוש בסימן מסחרי
בקשה לאישור גמר התמחות - מועצת שמאי המקרקעין
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל
טופס להחלפת תעודת העיוור הישנה
טופס בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור
PCT Request
בקשה להירשם לבחינה למשלח בינלאומי (טופס 238)
בקשה להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית באופטומטריה
טופס משוב - משרד המשפטים
בקשה לפתיחת תיק ייזום הסדר קרקעות
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל למטרת עבודה
אישור בקשה לקבלת/החלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
בקשה להחזר יתרת זכות-6130
תעודת מעבר לקטין במקום תעודת מעבר שהושחתה
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2010 (טופס 1301)
אישור לנסיעת עובד לחו"ל
בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור (טופס 2542)
הוראה לביטול חיוב הרשאה (טופס 6125)
בקשה לדרכון לבגיר במקום דרכון שהושחת
בקשה והצהרה למימוש הפיקדון בתחום הכשרה מקצועית בנהיגה
בקשות זוכה - 2
דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של חומר מפוקח למעט מתיל ברומיד
הצהרה לפטור מחובת סימון בעברית (נספח 15 להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה לחילוט הערבות
טופס בקשה לשירות צבאי כספורטאי מצטיין
בקשה לקבלת הטבות למקבלי קצבה מועידת התביעות (קרן סעיף 2)
בקשה לרישיון לכלי ירייה - אדם פרטי
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/ מוגדל לפי הכנסה" – אלמן/אלמנה
טופס הצהרה
דו"ח על הוצאות עודפות (טופס 1235)
בקשה לחידוש תעודת מעבר לבגיר
טופס הודעה על פעולות בנייה
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 ד לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר (טופס 3333)
אזרחות - הענקת אזרחות ישראלית למי שאזרחותו בוטלה בהיותו קטין
תצהיר אם עצמאית
תביעה לתשלום פיצויי פיטורים
בקשה לרישום יבואן מזון
דווח ועדה רפואית לעובדי טיס על עמידה / אי-עמידה בתקנה 68 (א)(1) לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)
טופס בקשה למינוי אחראי בטיחות קרינה במוסד
בקשה לבדיקה חוזרת ע"י ועדה רפואית
בקשת שחרור מהמכס - נוהל שחרור ציוד תקשורת קווי המיועד לרשות הפלסטינאית
נותני שרותי מטבע: נספח עץ שליטה: טופס לדוגמה - תאגיד/יחיד (נספח 10 ג')
שאלון למועמד לכהונת חבר הרשות המכירה באסירי ציון
הצהרה שנתית של מנהלי החברה על דוחות התמלוגים
Application for an rvsm, mnps or rnav operational approval
טופס בקשה לקבלת מעמד של מפעל המתאפיין במחזוריות טכנולוגית גבוהה
הודעת קבלן המשנה-648
הגשת תלונה על אי-קיום חוק עבודת נשים
בקשה לקבלת רישיון לעסוק באמצעי הצפנה מסחרי
בקשה לוועדה רפואית ללא נוכחות
דו"ח על הכנסות והוצאות חודשיות לפושטי רגל
שטר ביטול זכות שכירות
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופות גמל לשנת המס 2004 (טופס 134)
דין וחשבון חברה בשנת המס 2005 (טופס 1214)
בקשה לאישור יבוא - נוהל הסדר מיוחד לשחרור מהמכס של ציוד אלחוטי המיועד לפיתוח
בקשה לדרכון לבגיר במקום דרכון אבוד או גנוב
תביעה לתשלום דמי תאונה (טופס 2201)
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי למשתמשים בסמים
בקשה לרישיון מדריך ירי
בקשה לאישור על אזרחות ארצישראלית (פלשתינאית) מתקופת המנדט
דוח עדכון על נכסי חסוי - מצומצם
מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- מעסיקים פרטיים (טופס 8424)
טופס בקשה לקבלת היתר להעבדת נער בהופעה (מעל גיל 15) בלילה
בקשה לרישיון מיוחד להפעלת שירות תקשורת - פרטי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ד 2004
פנייה ראשונית / בקשה לעדכון פרטים
שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 861)
בקשה לקבלת חומר רפואי / פרוטוקול ועדה רפואית
Life Certificate 1 - Spanish
טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים (טופס 2973)
תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות
בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת (טופס 2604)
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2010 (טופס 1323)
חידוש דרכון לקטין
תיקונים ושינויים בכלי טיס (טופס 337)
טופס בקשה לאישור קידוח תצפית
בקשה לייבוא תרופה
בקשה להיוון זכויות במוסד ציבורי
תביעה למתן שיקום מקצועי (טופס 270)
התחייבות חברה זרה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2003 (טופס 134)
נוהל שחרור כספים לשיפור מתקני התברואה, וסביבות עבודת צוות המורים במסגרת יישום התוכנית הלאומית לחינוך
Life Certificate 2 - Turkish
כתב התחייבות אוטונומית לשיפוי - צד ג (טופס 151-א)
טפסי בקשה להגשת עבודה
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2005 (טופס 1320)
דוגמת אישור רואי חשבון – נספח ג'
טפסי בקשה למענק מחקר
בקשה לרשיון/חידוש רשיון למוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים
תצהיר לציוד אודיו או וידאו מקצועי (נספח 10 להוראת מנכ"ל 3.6 )
פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית (טופס 1216)
ויתור על סודיות רפואית
מסירת פרטים על נעדר
תביעה לתשלום גמלה לשמירת היריון (טופס 330)
אשרת שהייה - הארכת שהות לעובד זר שאינו בתחום הסיעוד
טופס בקשת מועמדות למסדר נישואין
פנייה לקבלה או לשינוי הרשאות במרכבה
טופס קביעת מצב אישי או תיקון
בקשה לקבלת רישיון יצוא
בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ
"עם הפנים לקהילה" טופס מידע בסיסי על ילדים בסידור חוץ ביתי ועל ילדים המועמדים לסידור חוץ ביתי
הגשת תלונה בתחום הביטוח ביחידה לפניות ציבור
פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר" (טופס 5904)
תצהיר מומחים – אנגלית
משרד המשפטים - בקשה למתן מידע בהתאם לחוק חופש המידע
מסירת מידע לאימות הערך המוצהר ביבוא מסחרי (טופס 145)
תביעה לגמלה (2850)
תעודת גמר התמחות
הסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדוח אשראי (טופס 07-06)
Foreign Supplier Company Information Form
תשלום עבור בקשת פטור מטעמים מיוחדים מבחינות ו\או התמחות (טופס פ 008)
דרכון ראשון לבגיר
אישור הרשות להעברת הבעלות בנכס (אישור עפ"י חוק מקרקעי ישראל תש"ך – 1960)
בקשת עיון במאגר המשכונות
תצהיר על ביטול מכירה/פעולה באיגוד (טופס 6130)
שטר תיקון שכירות (הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות)
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע לשנת המס 2012 (טופס 119)
גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (טופס 2655)
בקשה לקבלת העתק נייר מאושר
בקשה לחידוש תעודת מעבר ישראלית לזרים לבגיר
בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות-581
תביעה לתשלום חוב לקופת גמל כתוצאה מפשיטת רגל או פירוק תאגיד (טופס 5310)
בקשה לשינוי שם משפחה לכל המשפחה
בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח לנושא מס רכוש,מס שבח ומס רכישה (לעורכי דין בלבד) (טופס 2279 ב)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1322)
הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק (טופס 2421)
בקשה לעדכון פרטים במרשם היצוא הביטחוני
ניטור לאתר סילוק פסולת
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-טופס מרכז (הוראת מנכ"ל 5.9)
הודעה על הקצאה (טופס 7010)
בקשה להענקת אזרחות ישראלית לקטין תושב חו"ל
בקשה לעיכוב יציאה
הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ (5034)
פרטי בנק
המלצה לכיסא שירותים ורחצה
טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (טופס 355)
בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה
חידוש הזכאות לקבלת/החלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
שאלון לרישום נפש (טופס 1050)
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - ערבית (טופס 84c)
תצהיר יבוא טובין המשמשים במוצר הסופי המיועד למכירה בארץ (נספח 6 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לקבלת גיליון הרשעות לחו"ל
טופס רכישת מנוי - כרך לא - 2011 - כתב העת "חברה ורווחה"
כתב ויתור סודיות לחברות הביטוח (טופס 17)
טופס 27 - תצהיר מעקב לקבלן
שאלון הצהרה של החולה ו/או בן/בת זוג החולה לצורך קביעת גובה מימון האשפוז הסעודי – הכרוני
בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (טופס 5901)
טופס 14 - טופס נתונים לעניין הבקשה להעלאת סיווג
תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון (טופס 271)
טופס 11 - תצהיר יחיד
(יבוא אישי של חרב/סכין) לצרכי קישוט/ אספנות (נספח 13 להוראת מנכ"ל 3.6 )
תצהיר סיום בנייה
ויתור על אזרחות ישראלית לקטין
הודעה על שינוי פרטי משכון (טופס 5)
טופס הצהרת כוונות במסלול פינוי-בינוי
התחייבות הזכאי להתגורר בדירה בגינה הוצאה הוראת הרכישה
הצטרפות להסדר "גבייה מרוכזת" (טופס 4484)
בקשה לקבלת ספח תעודת זהות
תביעה בגין מחלה
הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות
שינוי בחישוב התייקרות
הצהרה (לבקשת פטור מהצגת אישור ת"ר לגבי טובין בכמויות קטנות) (נספח 16 להוראת מנכ"ל 3.6)
הצהרת המעסיק
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד בנקאי כמעסיק של בעלי רשיון
העברת נתונים לצורך ביקורת גושי הסדר
בקשה לתעודת עולה
בקשה להמשך מימון לימודים לבעלי נכות
בקשה להפסקת/חידוש מזונות (טופס 5422)
בקשה להעברת בעלות ותשלום מסים (טופס 378)
חוק חופש המידע
טופס מיזוג ארוך (אנגלית)
רשות השידור – בקשה לקבלת מידע
בקשה לאישור לאספקת חשמל / מים / טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה
העברת מסמכים למחלקת רישוי עובדי טיס
טופס מילוי פרטי המתאשפז/ת
בקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי אשדוד/חיפה
שובר לקופה / שובר להפקדת פיקדון (טופס 184)
בקשה להוצאת צו קיום צוואה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1322)
(467) בקשה לאריזת טובין מחדש
הרשמה לפרויקט פר"ח
הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון
דין וחשבון על חובות ונכסים
בקשה לקבלת אישור חד פעמי עבור יצוא חומר רדיואקטיבי דרך המכס
טופס בקשה לתשלום מסלול המפונים
פרטים לקביעת זכאות להטבה להקטנת עלויות השכר למעביד תושב אילת (טופס 167א)
תביעה לגמלה
פניה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד פרויקט קהילתי (מרכז יום) - טופס 8440
טופס 8 - כתב ערבות
Application form for Israeli Government Scholarship
בקשה להשבת אבידה / פדיון אבידה
הפקת הפניה למכון אבחון
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים למקבלי קצבת נכות/ תביעה לגמלה מיוחדת לעולה (טופס 7850)
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל לתייר
תצהיר של בעלים / חוכר של דירה בבית משותף בבקשה להיתר בנייה
הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רשיון
בקשה לחידוש אישור מעבדה על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים
טופס דיווח רישוי עסקים
הוראה לחיוב חשבון לתשלום מע"מ/ מס הכנסה/ ניכויים/ מס רכוש באמצעות מייצגים (טופס 4480)
טופס בקשה ליבוא זמני לשם יצוא של משחק אסור-369
בקשה להקצאת מים בסיווג תעשייתי עבור מפעל
הודעה על מינוי מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
הרצאת פרטים בתביעה למזונות
בקשה להארכת תוקף רישיון שיווק ביטחוני
טופס בקשה להמרת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני לרשיון פנסיוני אחר
מקרקעין שהתקבל לגביהם אישור מראש על שינוי מבנה (טופס 7040)
רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים - שאלון אישי
דו"ח על קיום שותפות-1504
רישיון הוראה קבוע/זמני בנתיב הטכנולוגי
טופס בקשה לתיקון מקווה מושבת
בקשה לסיוע בגין העסקת מדען עולה
בקשה לקבלת תעודת פטירה
Application for entry visa to Israel for a purpose of work
בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית (טופס 116-ב)
בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 (טופס 7085)
בקשה לדרגה אקוויוולנטית
הארכת אשרת ביקור/תייר (ב/2)
טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים
בקשה להיבחן בבחינות הרישוי הממשלתיות לרוקחים ועוזרי רוקחים
מסמכים לעבודת שיפוצים
טופס משולב - דוח על מצב עסקים בעניין פושט רגל / חברה בפירוק
הערכת סיכוני קרינה אלקטרומגנטית להקמת מקור קרינה בתחום תדרי רדיו, יולי 2011
בקשת הרשאה למערכת אופטימטריסטים
טופס תביעה לתשלום קצבת לידה – לידת שלישיות או יותר
Questionnaire for Clarification of Israeli Citizenship
בקשת התנדבות לשרת ביחידה שלא בהתאם לייעוד לנשואים + 6 ילדים ומעלה (טופס 9225)
בקשה לחידוש אישור קופת גמל (טופס ח"ק 18 לשעבר)
תעודת מעבר ראשונה לקטין במקום דרכון
ערר על החלטת הסניגור המחוזי בעניין מינוי סניגור ציבורי (טופס 2)
טופס בקשה להעסקת שוטר - מעסיק פרטי - העסקת שוטר בשכר
הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס - נספח לדוח השנתי לשנת המס 2012 (טופס 1227)
טפסי בקשה למלגת השתלמות
טופס הרשמה לתושבים חוזרים
טופס מס' 26: תצהיר המעסיק - שותפות
תקנות מס הכנסה (פחת) - פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת (טופס 1342)
בקשה לשובר תשלום – רשות התעופה
בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2007 (טופס 1327)
טופס הרשמה למערך תחנות הקבע
בקשה לביצוע החזר
שינוי חשבון בנק/כתובת להחזר תגמולי מילואים למעסיק (טופס 503)
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
שחרור חד-פעמי מהמכס למטרות, ניסוי ופיתוח הדגמה, יבוא לצורך יצוא עבור כוחות הביטחון
טופס מס' 25: תצהיר המעסיק - יחיד
התחייבות בלתי חוזרת
נוסח היתר הקמה למוקד שידור
סגירת תיק: ערעור על התחשבנות סופית
שאלון משוב על ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי בלשכות התעסוקה
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות כנס סוכנים בארץ (נספח 3 לטופס מרכז)
דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות (טופס 136)
רישום רשויות מקומיות / מוסדות לאומיים לצורך הגשת הצעות לבניית דיור ציבורי לקשישים
טופס פסק דין הצהרתי
בקשה להכרה במחלות נוספות
הודעת ויתור שנייה ואחרונה להצעת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
בקשה לרישום כמתמחה / כתב התחייבות להעסקת מתמחה (טופס 4)
בקשה למלגה מקרן הוואקף המוסלמי
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב באיטלקית
ריאיון תעסוקתי
בקשה לרישום נותן שירותי מטבע על פי סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון , התש"ס (2000)
הדפסת אישור סטטוס / פעילות בסחל``ב
הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רישיון
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
בקשה להיבחן בבחינות הרישוי הממשלתיות ברפואת שיניים
טופס הפניה לאישור עקרוני לביקור התייחדות למשפחה שכולה
עדכון פרטי חשבון בנק
סוכני ביטוח: הצהרה בדבר העדר התקשרות עם מבטח
חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2003 - נספח א לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1320)
בקשה לרישום כמאמן
בקשה לקבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי, לפי חוק חופש המידע (טופס 851)
טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט
נספח יא' - פירוט תקציב שנתי של החברה לשנת הפעילות הראשונה (1.1.2007-31.12.2007) (לתאגידים חדשים בלבד)
בקשת היתר לניהול משא ומתן לביצוע ייצוא ביטחוני
טופס עדכון פרטי מוטב
פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית(cwc)-טופס בקשה חלק ב-פרטים להצהרת משתמש סופי(נספח 2 להוראת מנכ"ל 2.3)
טופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 3
בקשה לתעודת מורשה להיתר
הודעה על רצון לקבל אזרחות מכוח שבות
בקשה להקמה או שינוי רשת קשר אלחוטית פרטית
בקשה לאישור מופע
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות הפעלת משרד/מחסן בחו"ל(נספח 2 לטופס מרכז)
דין וחשבון חברה בשנת המס 2004 (טופס 1214)
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי שאינו עוסק מורשה
טופס לדוגמה - בקשת בעלי הרכב לרישום שעבוד
טופס בקשה לתמיכה מקרן עזבונות 2012
שאלון כללי לבדיקת נכסים (טופס 5608)
שינוי במצב אישי
בקשה להעברת כספים
תעודת מעבר ראשונה לבגיר במקום דרכון
בקשה לקבלת מקדמה מביטוח לאומי על חשבון תגמולי מילואים (טופס 507)
הוראת קבע בבנק
בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסירי ציון (טופס 5910)
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011 (טופס 1215)
בקשה לאישור מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 24)
בקשה לקבלת תעודת מקצוע
בקשה לשינוי שם פרטי לקטין, יחיד
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד סוכן מכס (טופס 239)
פיצויי פעולות איבה - תביעה לנזק לרכב
פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים-4436
היתר נישואין
הודעת ויתור על הזכות להצהיר על אי- רצון להיות אזרח ישראלי
אישור יהדות
בקשה לדיון בפני ועדת חריגים מחוזית למתן פטור/הנחה בתשלום עבור: מסגרת חוץ ביתית/ מעון יום/ משפחתון
קופות גמל: עדכון פרטים ובקשה לחידוש רישיון
חידוש והנפקה של רישיון זמני לכלי ירייה
טופס 7 -הודעה בדבר הגדלת הון
בקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות
דיווח כספי סופי
טופס מסירת מידע מודיעיני (ראיתי, שמעתי)
תשלום פרמיות עבור הוצאת היתרי בנייה בסוף תקופת החוזה
הנחיות להגשת בקשה לקבלת רשיון קבלן כח-אדם
בקשת הביטוח הלאומי למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי (טופס 283)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בעברית
ייפוי כוח של תאגיד (צמ"ה)
פיצויי פעולות איבה - תביעה לנזק מבנה
התנדבות בשירות המדינה
טופס פרטים אישיים
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב) (טופס 7038)
בקשה לרישיון ליבוא חומר ביוטי
בקשה לאשרות לקבוצות תיור
אישור חד-פעמי עבור שחרור ממכס של פריט שאינו חומר רדיואקטיבי או אינו מכשיר קרינה. מעודכן למרץ 2011
טופס פנייה לפורום קדסטר
הצהרה על מכירת דירה
הודעה על עדכון כתובת במרשם האוכלוסין
בקשה לפטור ממס (טופס 1516)
בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית לכלל הציבור
תקנות העמותות - עבירות מנהלתיות ואגרות
תביעה לפיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו
ביטול/ הקטנת מקדמות לשנת מס (טופס 2216-א)
אישור מיוחד לפי צו יבוא חופשי
בקשה לרישום במקרקעין
טופס בקשה להחלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
טופסי PCT של רשם הפטנטים
תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור
בקשה לצו הגנה / להארכת תוקפו של צו הגנה
טופס אישור עריכת ביטוחים של ספקי גז כללי
בקשת חייל לשינוי שיבוץ (טופס 55)
הודעה על שינויים אישיים (2717)
אישור גירות
נספח לדו"ח השנתי 2012 - ניכוי נוסף בשל פחת (טופס 1343)
טופס הסכמת ההורה והתלמיד להשתתף בפעילויות באינטרנט
הודעה על הכרה בהשתלמות
אובדן דו"ח
דיווח על תפוקות המחצבה
בקשה לרישיון מוביל חומר מסוכן - כוח אדם והיתרים
2600 - תביעה לגמלת סיעוד
הנחיות למילוי דיווח כספי ביניים- נספח א1
עובדים זרים-הצהרת מעסיק
טופס הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע
בקשה להחלפת עובד
בקשה לאישור יבוא
טופס פנייה לצורך הכרה בשירות לטיפול באדם עם אוטיזם
הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור (טופס 7000)
בקשת שחרור מהמכס - נספחים ד', ז' (אישור סוג, התאמה לייצור, ציוד אלחוטי מסחרי ופרטי)
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 2
הצטרפות לתוכנית גורם כלכלי מאושר
מצב תחיקתי של תוסף המזון
רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2012 נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי (טופס 1326)
תשלום ניהול תכנון - חשבון חלקי מס' 4
נספח שאלון אישי לעובד ומועמד הסכמה למסירת מידע פלילי/ביטחוני
בקשה לביטול / הורדת דרגה ברישיון נהיגה
הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית
בקשה לרישיון מוביל - סניפי מוביל ואתרים
תצהיר זכאי שתעסוקתו הרגילה בעסק עצמאי
רשימת נוסעים בכלי שיט - נספח ב'
בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)
תביעה לדמי אבטלה (טופס 1500)
הזמנת רופאים למטרת עבודה/השתלמות
אישור המעסיק על עבודה ושכר-510
טופס הרשמה ותשלום עבור קורסים ופעילות אגף ההדרכה במשרד הבריאות
טופס 5א - כתב ויתור על סודיות
תצהיר יבואן לרשימון (טופס 138-א) בשפה ערבית
הוספה/ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68)
ריכוז משאבים לחברה המגישה יותר מבקשה אחת
טופס 4 - תצהיר חברה משפחתית
דו"ח החזר הוצאות למתנדבים (טופס 1254)
כתב הקדש
טופס למילוי על ידי מעסיק לתובעי הבטחת הכנסה שעובדים (טופס 5521)
בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי (טופס 626)
בקשה להיבחן בבחינת רישוי ממשלתית לשינניות
טופס מעקב אחר ילדים שחזרו מסידור חוץ ביתי בסוף שנת הלימודים האחרונה וזו שקדמה לה
יצור זרעים - בקשה לבדיקת מחלות בשדות(דורש אימות)
עובדים זרים -תצהיר על פרטי העובדים
המלצה למערכת ישיבה
בקשה לצירוף שירות קודם לצורך גמלאות
טופס 20 - תצהיר קבלת שירותים להעלאת סיווג שותפות
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2006 (טופס 1301)
אוגדן רישום חברה בפנקס הקבלנים
טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה לחייל מילואים
תביעה למזונות
הודעה על קיום הקדש ציבורי ובקשה לרישומו בפנקס
הצהרה בדבר תוספת תגמול לשכול מחוסר פרנסה (טופס 586)
יצירת קשר עם רשות המים
תעודת מעבר ישראלית לזרים ראשונה, לקטין
בקשה לרישיון לישיבת קבע בישראל
תצהיר - זכאות לעלות על פי חוק השבות - התש"י - 1950
דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של מתיל ברומיד
רשימת אנשי צוות בכלי שיט
טופס שינוי שם העסק או כתובת
בקשת יחיד לקבלת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס 012)
בקשה לרישום חברה ברשם החברות
הזמנת פרסומים ברוסית
הזמנת עובד לבחינה לשירות המדינה (2204)
כתב ויתור סודיות רפואית והרשאה למסירת מידע (טופס 18)
בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד
טופס ריכוז הארכת יום הלימודים בבתי-הספר ברשות המקומית
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (ספרדית)
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים (טופס 84)
בקשה למשרה פנויה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5522)
Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (form 584)
הודעה על מתן שם פרטי לנולד
בקשה לרישיון ייבוא כלי ירייה - אדם פרטי
בדיקות רפואיות למשיטי כלי שיט קטנים
תביעה לתשלום פיצויים (טופס 2870)
בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל מסיבות לימודים
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1321)
טופס פנייה והצהרה, ערבית
טופס הגשת בקשה בינלאומית לפטנט – שלב לאומי
ייפוי כוח של אדם פרטי - רכב
בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
בקשת היתר לייצור מוצרי מספוא (תערובות) (דורש אימות)
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006 (טופס 161א)
חידוש היתר הדברה, מעודכן לנובמבר 2010
בקשה לרישיון קבלן אסבסט
טופס הגשת מועמדות לעיטור הנשיא
טופס למניעת העסקת עברייני מין במוסדות לקטינים
Life Certificate 1 - Russian
תעודת זהות במקום תעודה בלויה
ויתור סודיות (טופס 5533)
בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ (24)
מסירת מידע לאימות הערך המוצהר על רכב ביבוא אישי (139)
טופס בקשה להשתתפות בקורס להכשרת מפקחים וקבלנים בעבודת בנייה באסבסט. מעודכן לאוקטובר 2007
בקשה לקבלת אישור "ספק מועדף"
בקשת ערעור על החלטת וועדת המשמעת וטוהר הבחינות
ייפוי כוח של אדם פרטי (צמ"ה)
בדיקה מפורטת לצורך קבלת היתר בנייה
טופס בקשה לשמש סניגור ציבורי
שאלון למתגרשים
תביעה לדמי מחיה בעד יתום (טופס 2910)
בקשה לרישיון ייצור חשמל
שטר מכר - ארגון
הסכם קיבוצי מיוחד
דוח מדידות קרינה אלקטרומגנטית בסביבת מוקד שידור, יולי 2011
בקשה לזימון לוועדה רפואית עליונה
בקשה למתן צו עיקול נכסים
בקשת רישיון / הגדר
אישור מעסיק- שכירים לבקשה לקבלת מעונות יום
בקשה לאישור חד-פעמי ליבוא - נספח 3
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי - תרומות שניתנו לאדם אחר (טופס 1217-ב)
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (טופס 211)
בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח 2279/א
פונדקאות: תצהיר לאב המיועד
דין וחשבון על התאמנות
הסכמה ללימוד נהיגה לאופנוע בדרגה A2 למי שטרם מלאו לו 17 שנים
בקשת שחרור מהמכס - דף מידע (דיבוריות וחלפים לטלפונים)
סקירת מנהלים
רישום לבחינות ייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים ו/או בקשות פטור מבחינות (טופס פ001) כולל תשלום
בקשה לפיצול תיק (טופס 5020)
טופס עזר לנספח ג'(2) לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה-חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב" (טופס 5525)
בקשה לסידור חליצה
בחירות מקומיות - בקשה למידע מפנקס הבוחרים של הרשות המקומית, סיעה של מועצה יוצאת
הודעת ויתור ראשונה להצעת דירה בשכירות בשיכון הציבורי
טופס רישום פרטי משווקי גז טבעי
טופס בקשה לרישום ראשוני למנהל קרן או נאמן
בקשת ערר על החלטת ועדת ההערכה המסכמת בהתמחות
הצהרה על חשבונות וחסכונות בנק (טופס 5614)
טופס בקשה לקבלת אישור חד פעמי לשחרורמכשיר רנטגן \ מאיץ מהמכס לפי תוספת שנייה לצו יבוא חופשי, תשל"ח-1978
טופס שאלון ביטחוני לסוכן מכס/משלח בתכנית AEO
טופס 30 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג – יחיד
טופס מילוי פרטי בן/בת זוג של המתאשפז/ת
דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011 (טופס 5520)
תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות (טופס 215)
בקשת מעביד להיתר לפיטורי / צמצום משרה לאשה בהריון / בטיפולי פוריות
End User Certificate
טופס הגשת בקשת pct
בדיקה רפואית של מועמד לשירות המדינה
תביעה לדיון מחדש עקב החמרת מצב- (5904)
קרן היערכות לחשיפה-שאלון (נספח א להוראת מנכ"ל 5.4)
הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין (טופס 7002)
בקשת רישיון למפעל (מוסך)
דגימה ובחינת פריטי מזון
הוצאת דוגמה ממחסן רשוי לפי דרישת רשות מוסמכת (466א)
טופס פרטים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי
בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה-6134
פונדקאות: דרישות רפואיות מהמועמדת להיות אם נושאת
בקשת מענק/הלוואה (שיקום נפגעי פעולות איבה)-טופס 590
Certificate of Pharmaceutical Product
דו"ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה
שטר העברת זכות שכירות
רפרנטים: דיווח על "פרופיל" משרד/יחידת משנה
שאלון לידועים בציבור
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- אלמנות
עדכון פרטי חשבון בנק - צה"ל
שאלון עדכון פרטים אישיים לחייל המילואים (טופס 519-1)
טופס הרשמה לבתי ספר ישראליים בחו"ל: פרויקט למידה בין מדינות
עדכון פרטי עוסק (טופס 822)
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / חברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת
כתב התחייבות עצמית למוסדות מאושרים (151ב)
תעודה המעידה על שינוי שם
סוכני ביטוח: תצהיר מאמן בסיום התמחות
קווי הורים למכלואים - בקשה לגידול
בקשה למסירת מידע לשמאים (טופס 2857)
הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
בקשה לרישום עמותה
טופס למתן אישור מיוחד ליבואן לטלויזיות מקררים מכונות כביסה וקופות רושמות
תביעה לתשלום קצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (טופס 7801)
חישוב מס שבח מקרקעין- (נספח לטופס 7002)
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2005 (טופס 135)
טופס בקשה לוועדת חריגים לעורכי חופה וקידושין
בקשה להחזר עבור שיעורי הוראה מתקנת
טיפולי הסגר - אישור לביצוע (דורש אימות)
מתן מעמד לקטין זכאי שבות,שהוריו אינם בארץ/עלה עם אחד מהוריו
בקשה לקבלת היתר לאמן מתאמן נוסף
הצהרת יבואן מזון רגיל
בקשה לעובד זר שלא בתחום הסיעוד
בקשה לביטול רישום רכב
דוח חברה לשנת המס 2003 (טופס 1214)
דרישת תשלום עבור מתן שעורי עזר לעולים סמסטריאלי
תשלום חשבון למודד
תצהיר בדבר עמידה באיסורים ומגבלות
טופס בקשה למפעל מאושר
בקשה לקבלת רישיון מארגן שמירה
טופס מעקב 4 (א) (6)
טופס הזמנת שיקים ממשלתיים (בנק הדואר)
תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג (טופס 360)
נספח ו' - התחייבות בדבר תנאים פיסיים במשרדי החברה
רשימת טובין בכמויות קטנות (נספח 15 להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה לפתיחת מכולות מטענים טרום תהליך (טופס 90)
הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה
בקשה לאישור ספינת דיג מסוג מכמורתן לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 22)
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט (טופס 7017)
תעודת זהות במקום תעודת זהות אבודה/גנובה
בקשת גוף ציבורי לקבלת מידע רפואי, סוציאלי, שיקומי או תפקודי (טופס 16)
בקשה לאישור עבודת פירוק ופינוי חומרי מבנה מאסבסט – תכנית עבודה
טופס פנייה לוועדה המייעצת לתרגום שפת סימנים
בקשה לאישור דגם
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור (טופס 2513)
אישור הזמנה
בקשה לשינויים תקציביים בתיק מו"פ - נספח ט1
נספח א' - פרטי החברה המבקשת
בקשה לרישיון יבוא
התחייבות (פטור מותנה) (טופס 373)
פתיחת תיק לזכות נפט של מיזם נפט- בקשה להכרה בשותף מדווח (טופס 5902)
בקשת הלוואה לשנת הלימודים הנוכחית
תצהיר דירקטורים בחברה לתועלת הציבור
בקשה לייבוא אביזרים ומכשירים רפואיים
התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)
בקשה לקבלת סיוע משפטי
טופס בקשה לרישום סימן מסחר
בקשה לקבלת אישור כשירות
הערכת סיכון נגעים - בקשה לפתיחת תיק
תצהיר יבוא תרומות (נספח 4 להוראת מנכ"ל 3.6 )
תשלום חודשי קבוע
תגובה/הודעה
סוכני ביטוח: דוח מאמן בדבר תחילת התמחות
הודעה על תאונת דרכים
קביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה
תצהיר מגזר עירוני ב'
טופס הזמנת פלט ביבליוגראפי עפ"י נושא
השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין התשכ"ד 1963- (טופס 7013)
טופס קריטריונים לקביעת זכאות לשירותי מטפח אישי
נספח ג' - תצהיר בדבר חקירות ועבירות קודמות
בקשה להתליית רישיון ליחיד לעסוק בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקי השקעות (טופס 5)
בקשה להארכת מועד ביצוע הכוללת דוח תקופתי
דין וחשבון על הכנסות בשנת המס 2004 (טופס 1301)
בקשה לדרכון או תעודת מעבר
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1321)
דרכון לקטין במקום דרכון אבוד או גנוב
הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית (טופס 7000א)
תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / דמי חופשה למאמצת - 368
כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור (טופס801 )
פירוט תשלומי מלגות בתוכנית סחל"ב
תצהיר עורך תסקיר - השפעה על הסביבה
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות (טופס 161ב)
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז -הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין")
בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין,תשכ"ג-1963 (טופס 5340)
בקשת ערך על החלטות הועדה לאישור/לחידוש מעבדה
בקשה להעתק תעודה
תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (טופס 300)
משרד האנרגיה והמים - טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחופש המידע
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2012 (טופס 1322)
הכרת אבהות
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים הלומדים במוסדות על תיכוניים ואקדמיים
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2008 (1321)
כתב ערעור
הודעה על שביתה או השבתה
Claims form of Jews from Arab Countries
בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט לחוק
בירור אזרחות/מעמד בישראל
טופס בקשה לרישום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969, ליחיד
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (צרפתית)
דוגמת תקנון של חברה מוגבלת במניות
הודעה בכתב על פגיעה/נזק
בקשה לתיאום דמי ביטוח ו/או החזר דמי ביטוח
הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן זוגו (טופס 3209)
טופס מס' 12: בקשה להעלאת סיווג - חברה
הצהרת יצואן במסלול באחוז המס (טופס 217)
בקשה לאישור יבוא - נוהל אישור סוג ואישור התאמה
בקשה לאישור יצרן
נספח ז' - התחייבות לקיום חובות מעביד בתחום העסקת עובדים
בקשה לייבא טובין בפטור מותנה (טופס 370)
כתב התחייבות למבצעי סיוע בשכר דירה לפי חוזה
הצהרה בפני שופט רשם/מזכיר על אובדן/גניבת תעודת עולה
אישור רואה חשבון (נספח ג)
בקשה לחיסוי מס, שבתון לעובד מדעי, הצהרה לבורסה
כרטיס עובד-103
הנחיות למילוי שאלון למועמד לכהונה בדירקטוריון או מועצה
Instructions on filling the Company Profile form
רישיון לייעוץ חינוכי קבוע/זמני
תביעת גמלה לילד נכה (טופס 7821)
בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי (טופס 7020)
פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית (cwc) -טופס בקשה חלק א- פרטים להצהרת משתמש סופי (נספח 2 להוראת מנכ"ל 2.3)
Affidavit and Undertaking
בקשה לתעודה המעידה על אי היותי אזרח/ית ישראלי/ת
בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (8261)
הארכת תוקף תעודת מעבר ישראלית לזרים, לקטין
סקר עצים בוגרים דף איסוף מידע והערכה
claim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in israel on payments to a non resident
בקשה לבדיקה רפואית לקבלת תעודה רפואית לעובד טיס
בקשה למבחן עיוני בעל פה
דוח מדידות קרינה ממתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה (טופס 161ג)
בקשה לקבלת מענק השתתפות בהנצחה פרטית לנציג משפחה
בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998) - היחידה לחופש המידע
בקשה להוספת / עדכון עו''ד למערכת מזכירויות בתי המשפט
Statement Of Conformity (form 8130-9)
שאלון לפונה לגבי מזונות חו"ל/ארה"ב
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון יישוב ראוי
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1320)
הצהרת בן/בת זוג שנמצא/ת בחו"ל (לעולה ולתושב חוזר בלבד) (טופס 142)
היתר לייצוא ציוד וידע ביטחוני
תביעה לקבלת הטבות לניצול שואה נזקק לפי חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז – 2007
רישום ובקשה אישית של מועמד לשירות ביטחון (מלש"ב) השוהה בחו"ל
הודעה לעולה אזרח חוץ
תביעה אישית לדמי קבורה (טופס 460)
פירוט ההשקעות בבניינים בתחום המפעל המאושר
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי קבלן כח אדם
פנייה למשרד התחבורה
נספח פרטי סניפים- תאגיד/יחיד
בית דין לעבודה: כתב תביעה
תקציב בקשה מעל 50 עובדים - 2009
פונדקאות: תצהיר למועמדת לאם הנושאת
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
טופס בקשה להיכלל ברשימת המומחים
תצהיר (יבוא לשם שימוש עצמי) (נספח7 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה למענק ימי מחלה (2485)
שאלון הכנה למועמד לכהונה בדירקטוריון או מועצה
תביעת חוב - טופס להגשת תביעת חוב בהליכי פירוק ופשיטות רגל
נותני שרותי מטבע: נספח פרטי סניפים - תאגיד/יחיד (נספח 10א')
אישור יבוא מוצר מזון - וטרינריה
בדיקה רפואית לעובד טיס
שחרור סחורות על תנאי-שחרור היצרן מהתחייבות(נספח ד להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשת רו"ח להכרה כמאמן מתמחים
טופס 5 דוח שנתי של חברה פרטית
בקשה לתעודת גמר למתקן גז בלחץ נמוך מאוד
אישור רואה חשבון לדיווח הוצאות לעידוד השווק לחו"ל (הוראת מנכ"ל 5.9)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1322)
בקשה להוצאת צו ירושה
פירוט סניפים רשיון קבלן כח אדם
בקשה להעלאת סיווג רגיל לקבלן יחיד בפנקס הקבלנים
מענה למיפוי מערכת
טופס הוראת תשלום לבנק ישראל - מימון
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט מוסדי (בית סיעודי ברישוי בקיבוץ)
הנחיות לקבלת רשיון לסוכן ביטוח - תאגיד על פי סעיף 26 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח
רישום שיחה
כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה
דו"ח חצי-שנתי של התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל
נספח י' - התחייבות בעניין מקורות המימון של החברה לצורך עמידה בהתחייבויות שתחולנה אם יתקבלו רשיון והיתרים, ולצורך העמדת הערובה
טופס בקשה למתן אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות בנכס
בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס (טופס 116-ג)
הצהרה על מצב בריאות
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2011 (טופס 1324)
טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורין מוגדלים/חודשי הסתגלות
תצהיר
בקשה להתמנות כרופא לוועדה הארצית לפי חוק החולה הנוטה למות
תצהיר ליבוא תכשיטים וחלקיהם ע"י יצרן תכשיטים (נספח 11 להוראת מנכ"ל 3.6 )
התייצבות חייב שחזר מחו"ל
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2009 (טופס 1323)
הצהרת בעל רכב ביבוא אישי (טופס 21)
הודעה על סכסוך עבודה
בקשה להעברת בעלות ותשלום מסים (טופס 378)
טופס בקשה להחזר מס קניה-חוק נר"ן
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005 (טופס 1324)
דו"ח סופי
טופס 18 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – יחיד
טופס בקשה לשינוי בתעריפי ארנונה
תיקון תאריך לידה
טופס לדיווח שעות שימוש במתקנים אולימפיים
בקשה לגידול זרעים מושבחים
טופס בדיקת ראיה
Life Certificate 1
טופס דיווח למרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR)
הצהרה ליבוא לשימוש עצמי לשם תצוגה ובדיקת שוק או חלקי חילוף (נספח 14 להוראת מנכ"ל 3.6 )
בקשה לשירות התעסוקה להעסקת עובדים ואישור מסירה (נספחים א-ב)
בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות- 630
הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי - קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס לשנת המס 2011 (טופס 901)
פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10)
פנייה לועדת חריגים לתמיכות
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד פרוייקט קהילתי (נופשון)
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2006 (טופס 6111)
דוח תיאום אינפלציוני לפי פרק ג לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2004 (טופס 1392-א)
טפסים לפתיחת הליכי גיוס (לשכת הגיוס)
אוגדן העלאת סיווג של יחיד
בקשה למשיכת כספים מפיקדון חייל משוחרר
בקשה להארכת רישום / רישום מוקדם יבוא מוצר מזון
בקשה להענקה מטעמי צדק - 20
ערעור על תוצאות בחינה (טופס פ003) כולל תשלום
אישור להזמנת רכב מסוג טויוטה קורולה רובוטי
68 - הוספה/ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט
בקשה לפעולות ושירותים (טופס 703)
אזרחות - בקשה לביטול הצהרת "אי-רצון להיות אזרח ישראלי"
רישום למשרד להגנת הסביבה
בקשה לקבלת היתר לתחנת רדיו חובבים
דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנות, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רואה חשבון
מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- ארגונים מתווכים (טופס 8425)
תצהיר שירות ביטחון
סיוע בעזרת הזולת למשפחות נפגעי איבה (טופס 387)
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2008 (1327)
טופס בקשה לקבלת מידע משב"ס
רישום סטודנט ישראלי הלומד בחו"ל
ביטול הסכם קיבוצי
הצהרת בריאות
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2007 (טופס 1321)
טופס בקשה להכלל בתכנית 200 פי 2
בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (טופס 5900)
טופס בקשה לרישום / חידוש רישום / העברת רישום תכשיר להדברת מזיקים לאדם לפי תקנות החומרים המסוכנים
הצהרה על עסקאות בינלאומיות (1385)
בקשה לסגירה
בקשת צו קיום צוואה
בקשה לרישום כלי טיס לסחרן (טופס כ.א. 101)
שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמות סיווג 1-4
תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים
הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרן הדלק על רכישת סולר באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי (טופס 25)
רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה קבלן כח-אדם
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)
הצהרה לצורך החזרי כלכלה (טופס 295)
מעמד להורה לחייל
ריכוז פרויקטים לקבלן
מסמכים וטפסים מיוחדים בכל פרוייקט בנייה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2004 - נספח א לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1320)
טופס פנייה למבקר המדינה
בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - בגיר
דין וחשבון רב שנתי מפורט (טופס 6102)
בקשה למתן היתר ללשכות פרטיות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד - לשכה חדשה
תביעת הישבון (טופס 216)
נותני שרותי מטבע: נספח פרטי זיהוי - תאגיד/יחיד (נספח 10ב')
הצהרת התנדבות לשירות מילואים של צה"ל עקב גיל (טופס 9197)
טופס רישום לאזרח ישראלי השוהה בחו"ל
דיווח חודשי לתחנות מעבר לעניין כמויות וסוגי פסולת. מעודכן ל-2010
תביעה לתשלום שכר עבודה
טופס מס' 4 - דיווח כספי למלגות
דרכון ראשון לקטין
בקשה לאישור יבוא - נספח 5 (אישור סוג, התאמה ואישור מיוחד ליבואן)
תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות ביבוא אישי שהינו עוסק מורשה / בעל חברה
טופס הגשת בקשה בינלאומית לפטנט – שלב לאומי
בקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים לבגיר, במקום תעודה מושחתת
טופס הצהרה על הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי
Claim for Industrial Cooperation Credit
שינוי תקנון האגודה
פתיחת תיק לנאמנות במס הכנסה (152)
טופס מלווה לתעודת בריאות למוצרי צמחים
הצהרה על רכוש (טופס 415)
טופס 32 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן לתאגיד
תכנון שבועי ושנתי של תקציב ההוראה לשעות האפקטיביות
בקשה לרישיון פעילות במשק החשמל
דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"ח (הקדש ציבורי)
כתב תביעה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו''ל בשנת המס 2010 (טופס 1327)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב באנגלית
6101 - דין וחשבון רב-שנתי
בקשה לרישום כיועץ מס (טופס 2750)
בקשה לאישור שיווק עודפי צה"ל
פונדקאות: אישור הסבר לגבי ביטוח חיים לאם הנושאת
נספח יב' - אישור רואה חשבון והצהרת מנכ"ל (לתאגידים ממשיכים בלבד(
בקשה לאישור חופשה בשכר למטרת ייצוג לאומי בספורט
Life Certificate 1 - Turkish
בקשה מאת גוף ציבורי לקבלת מידע ממאגר המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
ספח לתעודת זהות במקום בלויה
טופס עדכון פרטים- רישיונות מורי דרך
סוכני ביטוח: בקשה לפטור מבחינות לקבלת רשיון
בקשה להחזר תשלום אגרה
הוראת תשלום לבנק ישראל
שחרור צמחים ממסוף ממן בנתבג
תביעה לקצבת שאירים/Survivors Pension Claim (טופס 487)
בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)
תביעה לתשלום מענק לחייל שעבד בעבודה מועדפת/ נדרשת (טופס 1521)
הקטנה/ ביטול מקדמות ע"י מייצג(טופס 2216- ג)
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לעובדי מעבדה רפואיים
אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי (טופס 1502)
כתב הסכמה של נאמנים (שאינם תאגיד) בהקדש ציבורי
בקשה להחזר עבור לחצן מצוקה
Authorized Release Certificate( 3-8130)
בקשה להיתר שליטה בסוכן תאגיד לפי הוראת המעבר לתיקונים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה (142)
אישור מסירת מידע (169ב)
עדכון פרטי חברה העוסקת בצופן
בקשה לשינוי מועד זימון ללשכת גיוס
בקשה לאישור מבדקת שירות
דו"ח סוארי -טופס דיווח בדיקת רווחיות של חברות מפוקחות
רישום נתונים ופרטים אישיים של יחיד לקראת רישיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים (טופס פ010)
טופס 7116ב - רשימה מרכזת של ימי ההיעדרות עם חתימות העובדים - עמוד ענן
דף הגשת תלונה
בקשה לחופשה / הודעה על היעדרות (2450)
הנחיות דיווח למנהלי תיקים לפי חוק איסור הלבנת הון
נספח ח' - התחייבות למסירת מידע, לרישום מאגר מידע ולשימוש בתוכנות מקוריות
שינוי כתובת למשלוח דואר
טופס 28 - תצהיר מעקב למהנדס/הנדסאי/מנהל עבודה
תצהיר על אובדן / גניבה / השחתה של דרכון או תעודת מעבר
דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2011 (טופס 5901)
טופס מס' 31: בקשה להעלאת סיווג - שותפות
בקשה להירשם לבחינות לסוכן מכס (טופס 237)
בקשה לרישיון ייצוא ביטחוני
טופס הצהרה של בעל הנכס – נכס ללא תיווך
תצהיר של האחראי לביצוע השלד – מקלט
טופס מס' 12 - טופס הגשת בקשה לקבלת מלגה
תצהיר נלווה לבקשה למתן אישור תקן רשמי
הרצאת פרטים בתביעת מזונות
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2008 (טופס 135)
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 1
טופס בקשה לרישום ייצוג
טופס דיווח ומעקב של שרותי ההשמה (טופס 292)
טופס בקשה לקבלת אישור חד פעמי לשחרור מכשיר רנטגן \ מאיץ מהמכס לפי תוספת שנייה לצו יבוא חופשי, תשל"ח-1978. מעודכן למרץ 2010
בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים (טופס 2405)
טופס הרצאת פרטים וכתובות מסייעים - בירור יהדות
בקשה לקבלת רשיון + דף התחייבות קבלן כח-אדם
רשות המיסים - קבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 (טופס 1245)
טופס בקשה לקבל מידע
בקשה למימון מחקר או למלגה
טופס הזמנת שירות סמך מקצועי
טפסים להגשת בקשה תמיכה בשידורים קהילתיים לשנת 2009 מתקציב משרד התקשורת
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
מתן אשרה לנלווה לאנשי דת (א/3) ולסטודנטים (א/2) - א/4
דוח ביצוע ישום שלב א
בקשה להירשם בפנקס שמאי המקרקעין
תעודת מעבר ישראלית לזרים, לבגיר, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
הורדה מרשימת הממתינים להחלפת לדירה בשיכון הציבורי
בקשה לאשרת חוזר
זכאי שבות המבקש לבחון אפשרות להשתקע בארץ (א/1)
הודעת מעסיק על העסקת עובד במשק בית (טופס 614)
בקשת צו ירושה
הצהרת התמחות לעוסק עצמאי בעבודות גפ"מ
טופס 16 - דוח רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים ונתוני עלות
תצהיר חובות של מנהל עסקים המבקש לקבל רשיון סוכן ביטוח – תאגיד
דוח חברה לשנת המס 2002 (טופס 1214)
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות נסיעות שיווק לחו"ל (נספח 6 לטופס מרכז)
הודעה על העברת משכון (טופס 7)
נספחים ג'-י' לתקציב הכולל של הרשות המקומית
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה 2012 (טופס 134)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1325)
דיווח על אחראי על מילוי חובות, עפ"י חוק איסור הלבנת הון התש"ס
בקשה לקבלת תעודת לידה
תביעה לקצבת זקנה (טופס 480)
תצהיר נאמנים בהקדש ציבורי
תוכניות הבראה במועצות הדתיות - קובץ נספחים למילוי
בקשה לקבלת הנחה בהתקנת/ בהעתקה/ בתשלום חשבון טלפון
בקשה לפדיון מניה / מניות JCT
תשלום עבור אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף תאגיד (פ900)
טופס פתיחת / עדכון פרטי מוטב
טופס הצטרפות למערך נאמני בעלי חיים
בקשה למענק להסבה ו/או הקמה של יחידות אירוח כפרי
בקשה להענקת אזרחות ישראלית לקטין תושב ישראל ע"פ בקשת הוריו
בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245)
תצהיר כושר פירעון
אישור תושבות (טופס 1312א)
בקשה להשתתפות במימון פרויקט תחבורתי עירוני
בקשה להתמנות כמשפטן לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
הצהרה והסכמה להגשת שאילתה למשטרה לבעלי שליטה או נושאי משרה בחברה (טופס 15)
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2008 (1399)
דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
חידוש תעודת מעבר לקטין
רשימת תיוג למפקח/סוקר אסבסט-בדיקת נוכחות ומצב אסבסט במבנים. מעודכן ינואר 2010
תשלום עבור אגרה שנתית לרשות ניירות ערך (פ902)
בקשה לסמן מזון בסמל תנאי ייצור נאותים (GMP)
בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה (2115)
טופס בקשה לקבלת מידע בעקבות פסקי הדין מחודש יוני 2009
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה רווח פטור או הפסד מחושב (טופס 1326א)
טופס מס' 3 - הצהרה חצי שנתית בגין מענק מחקר
הכנת ערבות לצורך הארכת רשיון – נספח א'
הצהרת עובד בעניין מיהו מעסיקו העיקרי (טופס 620)
בקשה לדחיית התייצבות לשירות ביטחון - לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל
בקשה לרישום הסכם שיתוף או הורשה או הסכם חלוקת עיזבון
טופס בקשה לסיוע בשכר דירה או ברכישת ציוד לבית לחיילים בודדים
נספח ה' - תצהיר בדבר היעדר תאגידים קשורים
בקשה לקבלת רישיון הפעלת מנחת או חידושו
בקשה למתן היתר חירום להזרמת שפכים (עבודת תשתית) לים
בקשות זוכה - 1
הצהרת התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)
תלונה בנושא עבירות חוקי עבודה
בקשה לרישיון ייצוא כלי ירייה - אדם פרטי
בקשה למינוי מנהל עיזבון
בקשה לשינויים תקציביים
טופס בקשה לפתיחת הליך גיור בישראל
טופס הגשת ערר לדיון בפני הממונה
בקשה לאישור העסקה
הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006 (טופס 118)
הסבר להגשת בקשה לוועדת חריגים לעורכי חופה וקידושין
תצהיר של מתכנן השלד
נאמני ניקיון - הרשמה אישית
בקשה משותפת לגירושין
שטר שכירות
נספח ד' - הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
עבירות כלכליות
החלטת מייצג בענין גובה דרישת המקדמות (טופס 2216-ב)
אישור קבלת מסמכים ע"י אפ"י
בקשה להסרטה
אישור גמולי השתלמות בעד פרסומים וניקוד לשם קביעת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים
תצהיר מאמן לגמר התמחות
נספח איכות הסביבה
בקשה להפקדת רישיון רכב
Absentee Inquiry Form
בקשה להקפאת היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד
טופס בקשה להתמנות כאיש דת בן עדה דתית מוכרת לוועדה ארצית או מוסדית לפי חוק החולה הנוטה למות
בקשה להארכת תוקף רישיון ישיבה
דוח ביקורת "הצהרה בדבר הפחתת שכר"
תביעת פיצויים על נזק מלחמה שנגרם לגופו של נכס (טופס 2881 המאוחד)
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2008 (106)
Application for Certificate of “oleh”
עידכון ביצוע פעילות ייצוא ביטחוני בפועל
טופס תלונות הציבור
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג (144)
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף התעשייה
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח
תביעה למענק מיוחד לנפגע בעבודה
טופס ריכוז פעילות "שישי חופשי פעיל" ברשות המקומית
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2007 (טופס 1326א)
ספורטאים מצטיינים בצה"ל - כתב התחייבות ושיפוי
בקשה להגשת הצעות לפיתוח תכניות בהתאם למודל העבודה "עתיד בטוח" (טופס 8407)
רשימת נוסעים בכלי שיט
בקשה לקבלת מעמד עבור מבקשי מקלט מדיני בישראל ומי שהוכרז כזכאי למקלט מדיני
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לדיאטנים
טופס הודעה על מעבר קבוצת נוסעים דרך מסוף טאבה
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לטורקית
בקשה לרישיון בהנדסה או אדריכלות
בקשה לשחרור טובין שיובאו בניגוד להוראות פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) תשל"ט-1979 (טופס 71)
הצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות (טופס 105)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1325)
בקשה לבחינה חובבי רדיו ושירות ימי
טופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא במשבצת ונחלה/משק עזר באגודה חקלאית
הצהרה אישית על שינוי / בקשה לקצובת נסיעה (2711)
שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי החכירה
בקשה להקמת תורן / מנוף / עגורן לרשות התעופה האזרחית
מענה המנמ'ר במשרד הממשלתי אל ועדת חריגים בחשכ"ל לעניין שירותי כ"א הנדרשים בתחום המחשב במשרדנו
בקשת פטור על רכישות מקומיות-כוהל (טופס 374א)
דיווח כספי ביניים לתוכנית מו"פ - נספח א- עד 50 עובדים
בקשה לקבלת אישור/היתר יבוא
שחרור סחורות על תנאי(נספח ב להוראת מנכ"ל 3.6)
בקשה להיתר לעסוק בתיווך בינארצי בתחום הסיעוד
בקשה לרישיון לתחנת טלגרף אלחוטי בכלי טיס (טופס כ.א. 135)
תצהיר – נספח לטופס בקשה לאשרת עולה
בקשה להנפקת כרטיס תדמו"ר
טופס בקשה למקדמה ע"ח תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים לשנת 2000 לחבר באגודה בעלת מספר צרכן
הסכמת גוף ציבורי למסירת מידע ממאגר
בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשיה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2007 (טופס 135)
בקשה להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה ובבחינה לקראת סטאז' ברפואה
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות תחיקה ו497(נספח 5 לטופס מרכז)
בקשה לאזרחות מכוח לידה וישיבה
בחירות לכנסת - בקשה מטעם סיעת כנסת לקבלת מידע
הנחיות דיווח לחברי בורסה לפי חוק איסור הלבנת הון
דיווח כספי ביניים לתוכנית מו"פ - נספח א- מעל 50 עובדים
זני מכלוא - בקשה לגידול
תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף לגבי בקשה להיתר בנייה
הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א) (טופס 7738)
בקשה לבדיקה מחודשת של זכאי לקצבת סיעוד, עקבת החמרה במצבו (טופס 2620)
טופס שאלון עובד הוראה – עמוד 2
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (ספרדית)
טופס 24 - דו"ח רו"ח בדבר ביקורת נתונים בתצהיר המעסיק
טופס הצהרה לדורש עבודה תובע הבטחת הכנסה שיצא לקיים את מצוות החאג'
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2009 (טופס 106)
בקשות זוכה - 3
טופס הגשת תלונה על מוכר דירה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2007 (טופס 1215)
טופס מלגת אשכול בקשת המשך
הצהרת יבואן תוספי תזונה (הארכת תוקף אישור יבוא)
Application for Registration of a Dealer
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2007 (טופס 6111)
בקשה לשמירת רציפות זכויות לגמלה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה (141)
בקשה לתמיכה
טפסים: משלחות נוער לפולין
בקשה לתעודת מעבר לבגיר, במקום תעודת מעבר מושחתת
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי שהינו עוסק מורשה / בעל חברה
תצהיר (יבוא לשם יצוא) (נספח 5 להוראת מנכ"ל 3.6 )
תביעה אישית לתגמולי מילואים (טופס 502)
טופס בקשה לקבלת היתר לתיווך העבדת ילד
ערר על בחינה בנושא עקרונות שומה, חלק א'
כתב ערר
בקשה להחזר עבור אבחון לקות למידה
הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה (1213)
טופס פנייה לוועדת ערר
תביעה למענק שאירים לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד 1994
הצהרת אי רצון להיות אזרח ישראלי ליחיד
בקשה לאמן מתמחה אחד/שניים
תעודת משלוח טובין למחסן רשוי ואישור קבלתם (טופס 23)
תשלום אגרות חתמים באמצעות האינטרנט (פ700)
הצהרה והתחייבות - עדיפות לאומית
דוח ניכוי ממשכורת לשנת המס 2006 (טופס 106)
ריכוז פרטי שירות – הצהרה עמוד 1
אוגדן העלאת סיווג של שותפות
כלי ירייה - בקשה לאישור/לחידוש רשיון חברת שמירה
טופס תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם צבאי (504)
טופס אישור עריכת ביטוחים - הובלת גפ"מ
בקשה לקבל קוד סודי בדוא"ל או ב-SMS (פ014)
דוח עבירה על חוק שמירת הניקיון
תצהיר מגזר עירוני א'
טופס להגשת ערר
דוח ניטור – תחנות מעבר לפסולת
בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על הכנסות (טופס 3302)
טופס מס' 8 – טופס הגשת דוח שנתי/סופי כללי (כל התחומים בשת"פ גרמניה למעט מחקרי הסרטן)
טופס 858- חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט
בקשה למתן תעודת חיים
דין וחשבון חברה לשנת המס 2007 (טופס 1214)
תצהיר בפני עו"ד
טופס הזמנת חיילים משוחררים לעבודה (למעסיקים)
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 2
ייפוי כוח של תאגיד - רכב
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (אנגלית)
בקשה למתן היתר להפעלת מתקן ייצור פוטו-וולטאי
תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
רישום אטרקציות תיירות חקלאית
סימון פריטי מזון
אישור אלמנות
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2010 (טופס 1324)
פנייה לקרן למפעלים מיוחדים
טופס לקבלת הצעות לסדנאות שיתקיימו בארץ במסגרת COST בשנת 2007
טופס בקשת המלגה
ייפוי כוח לייצוג לענין חוק "מס הכנסה שלילי" (טופס 120)
בדיקה ודיווח כושר אווירי (טופס כ.א. 104)
בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית ע"י תאגיד
המלצה למיטת פאולר הידראולית כולל מנגנון HI-LOW
בקשה להחזר אגרת רישוי רכב
בקשה לחידוש היתר לעיסוק במתקני רנטגן. מעודכן למרץ 2008
בקשה להקצאת משאבים מקרן החילוט לשנת 2014
בקשה להארכת רשיון ישיבה לספורטאים
פיצוי לזכאים - טופס הנחיות (רוסית)
עדכון פרטי מגשר
בקשה למתן צו הרשאה בנוהל רגיל לסילוק לנחל
תיאור משרדי החברה קבלן כח-אדם
בקשה להתאזרחות לתושבי קבע שהם בני זוג של אזרחים ישראלים
בקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (טופס 753)
פרטים אישיים
בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול, ולקבלת/רכישת זכות הבעלות
בקשה לקבלת היתרים להעסקת עובדים מן השטחים בענף החקלאות
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה") (טופס 7648)
בקשה לרישום פרטי חשבון בנק-למשפחות שכולות
הרשאה לשחרור טובין מן המכס לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 מעודכן לתאריך אוגוסט 2006
תשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון ע"י יבואן (מסלקה בנקאית) (149)
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים/לאחים של נספים הלומדים במוסדות על-תיכוניים ואקדמאיים (טופס 587)
דין וחשבון תלת חודשי של מאמן
בקשה לזימון לוועדה רפואית
כתב התחייבות לקבל היתר
תביעה בגין חבלה
בקשה לאישור פיצויי פיטורין
כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון
יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין
הודעה על אי-פעילות זמנית בעסק (טופס 823)
בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין
טופס לבקשת אשראי לזמן קצר
טופס מס' 9 - טופס הגשת דו"ח מדעי סופי (מסכם) בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד
תקנון אישור ספקים
טופס דיווח הוצאות לעידוד השיווק לחו"ל-הוצאות הצבת דוגמאות לניסיון מעשי עם המוצר(נספח 4 לטופס מרכז)
בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי (טופס 7555)
בקשה למתן פסק דין הצהרתי
רישום ותשלום בגין יום עיון (פ601)
הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים (טופס 2401)
בחירות מקומיות - בקשה למידע מפנקס הבוחרים של הרשות, רשימת מועמדים חדשה
בקשה להזרמת שפכים לים
טופס דיווח רבעוני לקול קורא 34/2012
שטר שכירות משולב (חכירה לדורות)
שטר תיקון תנאי חכירה (תוספת לחוזה)
דוח חודשי - תוכנית סחל"ב
בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (טופס 752)
הודעה על שינוים בשיבוץ
טופס פתיחת חשבון בנק
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז – לצרכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבד
טופס למילוי על ידי המעסיק הישראלי ששולח את העובד שלו לעבוד במדינת אמנה
טופס להגשת בקשת תמיכה לשנת 2014
תצהיר
בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל מסיבות משקיות
נושים/חייבים נוספים
טופס הגשת בקשה על פי חוק חופש המידע
דין וחשבון של קיבוץ ומושב שיתופי על חברים (טופס 622)
הודעה על בחירה/מינוי של חבר וועד או על סיום כהונה של חבר וועד, וועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
בקשה לרישום כלי טיס (טופס כ.א 101)
טופס מס' 5 - דיווח כספי למחקרים
סיוע לרכישת רכב לאלמנות
רשיון שהייה בישראל לבנים ונכדים לחסידי אומות העולם
בקשה לרישיון דיג
טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להחזקת זקן בבית אבות
בקשה לאישור מערך אחזקה ושינויים למערך אחזקה בכלי טיס (טופס כ.א. 132)
דיווח על עכברי שדה
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לקלינאי תקשורת
בקשה למתן צו אימוץ
בחירת שם משפחה למי שנישא
הוצאת דוגמא באופן זמני(נספח ג להוראת מנכ"ל 3.6)
בירור פרטים על נוסע - כניסות ויציאות
טופס 7116ג - הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני - עמוד ענן
אישור רווקות ופנוי/ה
בקשה למתן זכות עיון על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים על-תיכוניים ואקדמיים לילדי נכים
רישום לצורכי מס ערך מוסף (821)
הודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות (147)
הצהרה בדבר יבוא לשטחים שבאחריות המועצה הפלסטינית (138ב)
טופס תב"ר בודד
בקשה לאישור השתלמות לעובד הוראה כמקנה זכות צבירה לגמול בשנת הלימודים תשס"_
תיקון מקום לידה
בקשות חייב 1
הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ''א-1961(טופס 2856)
טופס דיווח על מספר נפשות – ישובים מתוכננים
דוח על שינוי סוגי עובדים בקיבוצים (טופס 623)
המלצה לבחירת צוות מצטיין (2616)
בחירות לכנסת - בקשה לתיקון פרטי בוחר
טופס לקבלת רישיון נוטריון
בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות (בהתייחס להגבלת העברה ל"זר")
טופס בקשת רישיון יבוא טלוויזיות
חידוש רישיון יועץ השקעות (טופס פ 400)
נספח ב' לטופס דיווח שנתי ליחיד לשנת המס 2012 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד (טופס 1321)
דיווח תמלוגים
הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות
דיווח על החלטה לשינוי מטרות
בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לאחים שכולים הלומדים במוסדות על -תיכוניים ואקדמאים
בקשה לערעור על מבחן
טופס בקשה לאישור פינוי קרקע מזוהמת
בקשה להקצאת קרקע למשרד ממשלתי
בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי (נחלה, משק עזר, תעסוקה במשבצת, שטחי עיבוד)
תשלום פרמיות עבור הוצאת היתרי בנייה במהלך ההכרזה
טופס הודעת מיזוג
Life Certificate 2 - Russian
בקשה למינוי שותף מנהל (טופס 5905)
רשימת הפרסומים של משרד התמ"ת
כתב התחייבות לתחילת התמחות
דרישה לתשלום עבור מתן שירותי תרגום/תמלול/שקלוט (מסלול תשלום לסטודנט)-טופס 2355
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום) התשי"ז-1957
בקשה לאישור מפעל כמפעל תעשייתי לצורך הישבון בלו על סולר (טופס 21)
תעודת מעבר ישראלית לזרים ראשונה, בגיר
שטר תיקון תנאי חכירה
תקציב בקשה עד 50 עובדים - 2009
Life Certificate 2 - French
דוח בדיקת המבדקה
רשימת תיוג ליצואן
הודעה על סכסוך עבודה שהוא עניין לבוררות
הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה טופס 1214 (טופס 1323)
כתב התחייבות אוטונומית לשיפוי(צד ג) - טופס 151
בקשה לאישור/רישום מוקדם של יבוא מוצרי מזון
נספח ד לטופס הדו''ח השנתי ליחיד- הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2003 (טופס 1324)
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2002 (טופס 1301)
בקשה להיבחן בבחינת רישוי ממשלתית לטכנאי שיניים מוסמך
הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר
שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי החכירה
דו"ח רבעוני חקלאות
בקשה להמרת רישיון יועץ פנסיוני/רישיון סוכן שיווק פנסיוני/רישיון סוכן ביטוח לרישיון פנסיוני אחר
Application for entry visa to Israel for a purpose of visit
כרטיס רישום פרטים ראשוניים - רכוש יהודי ערב
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - end user decleration
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2011 (טופס 5521)
נוהל ערעור על החלטת הוועדה לטוהר הבחינות
שטר מכר של כלי טיס (טופס כ.א. 107)
תביעות קטנות: כתב תביעה
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2007 (טופס 106)
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2008 (1301)
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2007 (טופס 1320)
מועצת שמאי המקרקעין: עדכון פרטים אישיים
תשלום עבור בקשה לרישום כמתמחה (טופס פ004)
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון לשנת המס 2011 (טופס 900)
טופס הצטרפות לתוכנית הכשרת אברכים
אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר - 1514
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית באורטופטיקה
בקשת אישור לשימוש ואיסוף נתונים במערכת המשרד לביטחון הפנים
טופס התחייבות של יצרן אריזות עץ
הצהרה על יבוא אישי של טובין (טופס 130)
הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד (טופס 4440)
דיווח היערכות במכונים ויחידות טיפוליות להתפתחות הילד
בקשה לאישור אספקת חשמל / מים לצורך עבודות במקרקעין
הודעה על עדכון פרטים אישיים (טופס 900)
הודעה על המחאת זכות
תצהיר יהלומנים - באנגלית
טופס 33 - תצהיר סיווג
בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז
בקשה לאישור מעבדה על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים
בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת נכות (טופס 7842)
הצהרה בגין העדרות בשל מחלת הורים
תביעה למענק לימודים לגרושה (טופס 5024)
בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל
תביעה לתשלום דמי חופשה למאמצת/מאמץ, הורה במשפחת אומנה או אב ביולוגי שאין איתו בת זוג (טופס 356)
העסקת עובדים בחו"ל (105)
בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה (טופס 109)
כתב ויתור סודיות רפואית
טופס בקשה לקבלת / חידוש רישיון חציבה
טופס רישום חברת דלק חדשה
טופס הרשאה לחיוב חשבון חניכים
טופס פירוט התחזית הוצאות תוכנית השיווק(הוראת מנכ"ל 5.9)
טופס מס' 21: תצהיר המעסיק - חברה
בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2003 - נספח ג לטופס הדוח השנתי (טופס 1322)
הודעה על יציאה לחו"ל
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (2202)
בקשה לאישור יהדות
אישור שחרור / שחרור מותנה
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד ברישום כפול
הודעה על שינוי מען (על פי סעיף 38 לחוק העמותות)
תצהיר מגזר חקלאי ג'
טופס איסוף נתונים על מועמד לסידור חוץ-ביתי ותעסוקה – אספרגר
טופס דיווח על תופעות לוואי
בקשה להקטנת שיעורי מקדמה (טופס 7155)
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1320)
בקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים לקטין, במקום תעודת מעבר מושחתת
טופס בקשה לביצוע בדיקה לטובין מיוצאים שתוגש בגינם תביעה להחזר מס (עפ"י סעיף 156 לפקודת המכס) (טופס 87)
(463) בקשה לחידוש רשיון למחסן לתצוגת רכב
טופס לדוגמה – הסכמה של נותן ההלוואה לביטול השעבוד
בקשה לדיון בועדה טוקסיקולוגית
סיווגים טכנולוגיים
בקשה לתמיכה בתוכנית מו"פ 2009
קרן סיוע לחברי ארגון המורים העל יסודי
פרטים על הכנסות ונכסים מחו''ל בלבד (טופס 5329-ב)
סיכום תהליך קלט
המלצה על מועמד/ת לפרס המצוינות בניהול בדרג הבכיר (2619)
בקשה לרישיון מוביל - כוח אדם מקצועי
הסתלקות מן העזבון והקנאה והסכמה לסמכות בית הדין
כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חברה / קבלן
היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם: הערכה תקופתית של עבודת הסמך-מקצועי
בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס (36)
בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (טופס 5903)
הצהרת האדריכל בדבר התאמת מבנה לתוכנית האדריכלית
הוראה לחיוב חשבון (טופס 182)
טופס בקשה להסרת שיעבודים
דוגמת הודעה על זימון אסיפה כללית סופית
הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים
פיטורין מעבודה בשל או בזמן שירות מילואים
טופס בקשת מועמדות לקאדי
צו התייצבות לרישום ובדיקות (צו ראשון)
תשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון ע"י סוכן מכס (מסלקה בנקאית) (טופס 150)
אמנת גרמניה – אישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה
טופס דיווח שעות מתן שירותי תרגום/תמלול (טופס 2356)
תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (טופס 4506)
מעמד לקטין שאומץ ע"י זכאי שבות טרם העליה לישראל
בקשה לביטול/הפחתה (טופס 754)
דרכון עסקי ראשון
בקשה להתמנות כעובד סוציאלי לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בספרדית
הסכמה ללימוד נהיגה לטרקטור למי שטרם מלאו לו 17 שנים
Postal Delivery Bill
החזר הוצאות טלפון לפעילות התנדבותית (1252)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בערבית
בקשה לתגמול מיוחד לפי תקנה 14/15 לתקנות נכים (טיפול רפואי)
טופס להגשת תלונה לנציב תלונות הציבור
הודעה על פרטי נאמנות (151)
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי - תרומות שהתקבלו מאדם אחר (טופס 1217-א)
טופס בקשה לרישום ראשוני של תאגיד מדווח
בקשת שחרור מהמכס - נספח ח' (חלקי פלסטיק לטלפונים סלולריים וחלפים שאינם משדרים)
בקשות חייב 2
דוח שנתי של רואה חשבון על דוחות התמלוגים
חוזה השאלה עם שטר חוב
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשימוש עד שנת 2002 (טופס 1390)
חידוש דרכון עסקי
הארכת אשרה לעובד זר סיעודי
בקשה להארכת תוקף תעודת רישום יבואן
שטר תיקון (פיצול) שכירות
בקשה למתן צו עיקול נכסים
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד (טופס 7004)
בקשה לשינוי שם משפחה לבגיר
הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר בנחלה
הסמכה והפניה למעבדה חיצונית
תרשומת ישיבה
בקשה להתמנות כאחות לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2004 (טופס 1321)
בקשה להקצאת קרקע חקלאית, שלא בדרך של נחלה, לזמן ארוך
בקשה לאישור המשך מימון לימודים-אלמנות ויתומים
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2009 (טופס 1301)
בקשת זכאות לפטור לתושב חוזר/סטודנט חוזר (טופס 131)
חידוש רישיון מדריך טיס
טופס הזמנת מאמרים
טופס הצהרה לשם יבוא סכינים (טופס 582)
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד פרוייקט קהילתי (מועדון)/הנגשת שמע
טופס לרישום נבחנים לבחינות משנה (9587)
בקשה להקצאת מים בסיווג תעשייתי עבור מלון
הצטרפות לכרטיס "אדי"
Personal questionnaire for applicants for reciprocal amateur radio licence
הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע-6978
שאלון הרשמה למסגרות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים תשע"ד, (2013-2014)
בקשה לקבלת מס קנייה - חוק ההטבות
אזרחות - בקשה להשבת אזרחות ישראלית למי שנישא לתושב יש"ע
טופס בקשה לשכירות רכב
טופס בקשה למענק
הודעה לחוכר על כוונה להקנות בעלות, ללא תמורה
סוכני ביטוח: בקשה לקבלת פטור מחובת התמחות או בחינות (נספח א')
בקשה לקבלת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני או רישיון סוכן ביטוח
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט מוסדי (בית אבות) - טופס 8418
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע עד שנת 2008 (טופס 119)
בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה (7824)
שטר מכר במקרקעי ישראל
הזמנת נציג המדען - התעשייה המסורתית בישראל
תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (טופס 8422)
טופס 23 - תצהיר מנהל עבודה
טופס מילוי פרטים עבור תוצאות חיסכון בפרויקט זעיר
נספח לבקשה לוויתור על תשלום חסר (89)
בקשה לתיקון מקדמות (טופס 672)
תשלום למתכננים - חשבון חלקי מס' 3
אישור חוזר על ויתור על אזרחות ישראלית
טופס הזמנת ספרים
בדיקות לבעל רישיון נהיגה לרכב משא (מעל 3.5 טון)/ציבורי/ציבורי זעיר/מסיעי ילדים/רכב ביטחון/אופנוע דרגה A/מורה מוסמך לנהיגה
הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2004 - נספח ד לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1324)
שאלון לבקשת התגיירות
כתב ערבות
Movement Certificate
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1320)
בקשה לקבלת היתר לאמן מתאמן יחיד
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לסינית
תביעה לגמלת זקנה מיוחדת (טופס 4501)
בקשה לסיוע בהתקנת סידורי נגישות (טופס 8423)
בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד
הצהרה בדבר קביעת "בן זוג רשום" (טופס 4435)
מענה לקול קורא לקרן מנוף (טופס 8428)
פירוט ההשקעות בפיתוח קרקע בתחום המפעל המאושר
הצהרה לצורך קבלת תגמול טיפול רפואי (טופס 594)
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ (טופס 150)
נותני שרותי מטבע: תצהיר בפני עו"ד
תביעות קטנות: כתב הגנה
Authorized Release Certificate
אישור גירושין
בקשה לקבלת מענק הנגב
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2002 (טופס 135)
נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2008 (1343)
הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה (טופס המוסד לביטוח לאומי)
בקשה לעיון ברישומים המנוהלים במאגר המידע הפלילי שבמשטרת ישראל
טופס עדכון פרטי חשבון בנק (902)
בקשה לרישיון מיוחד להפעלת שירות תקשורת
הודעת מישכון
הזמנת פרסומים בשפות שונות
תעבורה: טופס בקשה
הצהרת עיסוקים (טופס 6131)
בקשה לאישור מוצר ביניים
בקשה למתן היתר ללשכות פרטיות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד - לשכה ממשיכה
דוח תיאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2005 (טופס 1392-א)
דו"ח תקופתי - תכנוני מס (טופס 872)
בקשה לרישיון יבוא חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת
הארכת תוקף תעודת מעבר לבגיר
שאלון לרואה חשבון
טופס לסיכום פרוייקט הפחתת פסולת מסוכנת
בקשה לקבלת רישיון שומר
בקשה לאישור מוצר סופי
עדכון פרטי הנדסאים וטכנאים מוסמכים
Foreign Supplier’s Undertaking form for Commercial Cooperation
טופס בקשה לרישום ראשוני לחברת חיתום
שמירה על סודיות משותף זר
טופס בקשה לפטנט
מסמך רשום יצוא
המלצה למנוף
בקשה לקבלת רישיון תאגיד חוקרים פרטיים
דיווח על החלטה לשינוי תקנון
בקשה לקבלת סיוע מכספי עזבונות
בקשה להיתר עבודה פרטית (2740)
אגרת רישיון חדש למי שמחזיק ברישיון, יחיד (טופס פ013)
טופס רישום הדרכה
קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס (טופס 901)
בקשה להיתר רעלים
טופס בקשת זכאות לסיוע לבני משפחות נפגעי עבירות המתה
מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי
בקשה להחזר הוצאות (טופס 1250)
דוח ביצוע שיעורי עזר לעולים
שאלון ביטחוני לצורך רישום ספק מוכר-מלא במשרד הביטחון
הסכם קיבוצי כללי
בקשה לשעות נוספות
בקשה להעברת כספים - 715
טופס פרטי בנק לצורך קבלת דמי ליווי לאדם העיוור
בקשה לאישור חופשה בשכר לצרכי השתלמות
דף מידע על מטפל וקביעת מעמד (טופס 269)
טופס ה.י.1 - תביעת מענק (הורה יחיד)
הצעת מחיר למתן שירותי תרגום/תמלול (טופס 2352)
ריכוז פרטי שירות – הצהרה עמוד 2
טופס 7116א - גיליון חישוב סכום הפיצוי במסלול שכר - נספח לטופס 7116 - מבצע עמוד ענן
בקשה למימון מחקרים ופרויקטים-קרן מנוף
דוח הערכת סיכוני קרינה אלקטרומגנטית להקמת מוקד שידור של רדיו חובבים
תביעת פיצויים ב"מסלול האדום" בגין "נזק עקיף" שנגרם בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה - לישובי שדרות ועוטף עזה (טופס 7113/1)
הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (טופס 6124)
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2006 (טופס 135)
רישיון הוראה קבוע/זמני בנתיב העיוני
בקשת ''עמית מוטב'' לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת 2012 (158)
טופס איסוף נתונים עבור דיור חוץ ביתי
תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת חברת קיבוץ (טופס 357)
צרופות להתרה מוקדמת
בקשה לשכירות רכב ממינהל הרכב הממשלתי
הצהרת המבקש לקבל רשיון לעסוק באמצעי הצפנה מסחרי
דוח תקופתי והודעה על הפסקה/סיום התאמנות בחקירות פרטיות
הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 - דיווח לחבר בני אדם בלבד (טופס 1399ח)
טופס מס' 17: בקשה להעלאת סיווג - יחיד
בקשה לתשלום השתתפות בהוצאות אזכרה שנתית לנציג משפחה-ייפוי כוח
העסקת מטפל למשפחות נפגעי איבה הבטחת זכויות סוציאליות (טופס 388)
טופס הגשת תלונה/בקשת מידע
הצהרה על סיום תכנית
בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116-א)
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי" (6120)
בקשה לתעודה המעידה על אזרחות ישראלית
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2012 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2012 (טופס 1325)
שטר מכר - אדם פרטי
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1321)
Maritime Declaration of Health
טופס דוח מדעי שנתי/מסכם שת"פ גרמניה
בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
טופס בקשה לשיחרור ציוד קרינה מהמכס
תעודת אישור למבדקת שירות
פיצוי לזכאים - טופס פרטים אישיים (טורקית)
צוואה-מחיים
בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד משלח בינלאומי (טופס 240)
טופס להגשת פרטי חשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתרגום לבולגרית
הגשת תלונה או פנייה לבנק ישראל
שטר זיקת הנאה
בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי
הצהרת מאמן יום עיון לחידוש רישיון מדריך ירי
טופס פרטי רכב ומטען למוביל ברכב מסחרי
הצהרת עובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני
הודעה על הפסקת פעילות - הנחיות וטופס
חידוש הרשמה לאחר דחיית מועד קודם (פ017)
בקשה להיתר להעסקת ספורטאי זר
בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה (פ016)
בקשה לחידוש אישור מעבדה
טופס בקשת אישור מסגרת בטיחות
בקשה לקבלת היתר שליטה בסוכן תאגיד לפי הוראת המעבר
בקשה לפי חוק חופש המידע
דיווח שנתי על ייבוא של חומרים מפוקחים
הצהרת אי רצון להיות אזרח ישראלי משפחתית
תצהיר יבואן שנתי (טופס 138)
בקשה לקבלת רישיון שיווק ביטחוני - מייצגים/סוכנים/מתווכים
מעטפת - מסמכי חובה
בקשה לרישיון תחנת חובב רדיו
טופס הפניית הזכאי לשימוש בשירותי תווך
טופס הערכת עבודת הממונה (לרפרנטים)
בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי (לבעלי ניסיון בשירות הציבורי)
חוות דעת מקצועית לקראת קבלת תעודת הכרה במעמד קבועה
נספח (1)ג לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1325)
בקשה לביטול רישיון ליחיד לעסוק בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקי השקעות (טופס 6)
החזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי
טופס הרשאה לחיוב רמבי
אישור רפואי לגמלה לשמירת הריון (331)
טופס רישום מנוי בספרייה המרכזית
Umbrella Industrial Cooperation Agreement
טופס מס הכנסה 135 -דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2012
מכתב הסבר למילוי הטפסים לשכה פרטית
הסכמה לסמכות שיפוט בית הדין הרבני
בקשה לרישיון מכירת זרעים
פנייה לאגף הביקורת ופניות הציבור
טופס בקשה לקבלת היתר להעבדת ילד בהופעה
פרטת נכסי חסוי
הנחיות דיווח לנותני שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון
אישור ניכוי מס במקור על רווחי הון מניירות ערך (טופס 867 -א)
בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה
הצהרת מאמן יום עיון לחידוש רישיון מפקח מטווח
מכתב בנושא טופס 7016 ו-7017 בקשה לקבלת טופס 50 כללי
מעמד לנין של זכאי שבות
בקשה למענק ימי מחלה מן הקרן המשותפת לנציבות שירות המדינה והסתדרות עובדי המדינה
בקשה לקבלת אישור להדרכה
הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96 (טופס 7086)
(465) בקשה לביצוע פעולות במחסן רשוי כללי
טופס היערכות לזמן חירום באזורי שיקום שכונות
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161)
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2008 (1326א)
אמנת גרמניה - שאלון לצורך הכרה בתקופות עבודה בגטו על-פי החוק לתשלום פנסיות בגין עבודה בגטאות ZRBG
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2007 (טופס 1323)
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה" לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957/חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד 1954
בקשה לגידול זרעי תפוחי אדמה
הסכם טיפולי
בקשה לשינוי שם פרטי לבגיר
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2008 (1323)
היתר להקמת מתקן גז טבעי
בקשת תמיכה לשנת 2008
המלצה לכיסא גלגלים ידני
טופס בקשה לפטור לפי סעיף 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 2.6)
בקשה לאשרת כניסה למטרת ביקור/תיירות (ב/2)
נספח ב לטופס דיווח שנתי ליחיד לשנת המס 2012 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד (טופס 1321)
סוכני ביטוח: הצהרה של נושא משרה בתאגיד (נספח ב')
הסכם הכרזה על מתחם בין משרד הבינוי והשיכון לבין הרשות המקומית
התחיבות אוטונומית של תאגיד לשיפוי (358א)
דין וחשבון חברה לשנת המס 2010 (טופס 1214)
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים
הודעה על העברת מידע דרך קבע לגוף ציבורי
הודעה על עדכון פרטים (טופס פ500)
טופס לדיווח שמות חברי צוות ההיגוי של הרשות המקומית ליישום התוכנית הלאומית לחינוך
בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין (טופס 7003)
בקשה לבטל קנס/ריבית/קביעה (טופס 29)
תצהיר - הורים יחידים
בקשה לדיון חוזר
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים (טופס 501)
בקשה לקבלת קצבה חודשית לניצולי שואה יוצאי מחנות ריכוז, גטאות ומחנות
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2008 (1324)
כתב הרשאה (ייפוי כוח) לסוכן מכס (טופס 165)
בקשה לביטול הקפאת היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד
הסכם הארכת הכרזה בין משרד השיכון לבין הרשות המקומית
בקשה לתעודת גמר בניין
בקשה לאישור השכלה תורנית גבוהה
פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה (טופס 619)
נספח ב' - תצהיר בדבר פרטי ניסיונו של המנהל הכללי
ויתור על אזרחות ישראלית לאזרח תושב חוץ
בקשה לרישיון העברת המשך/שינוי שימוש סופי
סירוב לבצע בדיקות סקר ביילוד
פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום
דוח כספי על ניהול הקדש ציבורי
הצהרה על נטישת טובין (טופס מכס 17)
בקשה לתעודת מעבר לבגיר, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
בקשה לפתיחת/עדכון מוטב חדש
דיווח מתן שיעורי עזר בחודש (טופס 395)
מצב תחיקתי של המזון החדש
טופס מס' 7 – טופס בקשת המשך שת"פ גרמניה (Application for Renewal)
בקשה להקמה וניהול מטווח קליעה/חידוש רשיון מטווח קליעה
דו"ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב (טופס 804)
דיווח רשויות מקומיות - אכיפה סביבתית
בקשה לתוספת ימי מחלה במחצית המשכורת בשכר
סיוע לרכישת רכב להורים שכולים
הודעה על חלוקות שקיבל נהנה (149)
בקשה לשחרור טובין עפ"י פנקס מעבר אט"א (50)
פרטי חשבון בנק והסכמה בלתי חוזרת
תעודת גמר למתקן גז בלחץ נמוך מאוד
משרד הכלכלה - בקשה לקבלת מידע
נוהל שיפויים לבעלויות על חטיבות עליונות בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים
בקשת שחרור מהמכס - נספח ג'1 (טלפון GPS שאיננו מופיע ברשימות ציוד מאושר סוג)
פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד (טופס 100)
הצהרת משתמש סופי באמצעי הצפנה מסחרי - גרסה עברית
טופס 15 - טבלת עבודות הנדסה בנאיות
התחייבות לרישום משכנתא בטאבו
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2005 (טופס 134)
דוח שנתי ליחיד לשנת המס 2003 - נספח ב (טופס 1321)
מפרט פעולות בקרה ותחזוקה במאגרים
(466) הוצאת דוגמה ממחסן רשוי לפי דרישת מעריך
נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5523)
הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור (טופס 5906)
בקשה לעיון בפנקס העובדים הסוציאליים
בקשה לרישיון ייצוא כלי ירייה - בתי מסחר ויצרנים
בקשה להמלצה להקצאת קרקע
בקשה לרישיון מוביל- פרטי מוביל
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2012 (טופס 1301)
הצהרה על-פי חוק המזונות (טופס 5409)
דו"ח על תשלום "תשלום נגזר" וניכוי היטל במקור (טופס 5907)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 (1325)
Undertaking
בקשה להגדלת תקופת שירות (2845)
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית בפיזיותרפיה
רישיון ליבוא צמחים ומוצרי צמחים
תקציר דוח משוער חברות (טופס 1262)
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג (טופס 117)
הצהרה לצורך מע"מ למוטב שאינו עוסק מורשה
טופס בקשת מועמדות לטוען שרעי
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
פונדקאות: הצהרת רופא מומחה
רישיון שהייה בישראל לנפגעי פעולות איבה
בקשה לתשלום מענק במסלול תעסוקה
הסבת אשמה - הצהרת הנהג בפועל
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2008 (1215)
בקשות זוכה לפעולות כספיות
בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה) במגזר העירוני
טופס 7116ד - טופס ייפוי כוח להגשת תביעה בגין נזק עקיף - עמוד ענן
בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי
טופס 13 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – חברה
בקשה לחקור עתיקות
Life Certificate 2 - Spanish
טופס בקשה לקבלת קצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות
טופס קרקע: הצהרה על זכות הקניין, הסכמה לרישום משכנתא והתאמת מגרש לפיתוח
הצגת מועמדות למשרת ניהול- עמוד 4
הודעה על הגשת תובענה
בקשה לקבלת טופס 50 כללי (טופס 7016)
רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת
טופס פרטים נוספים לקצבת זקנה עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
כתב התחייבות וערובה
טופס רישום לבחינת מדבירים
פנייה לוועדה למסירת מידע - 12
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2008 (1320)
טופס התחייבות לפדיון מכסת פטם לזכאים שנרשמו עד יוני 1996 בהתאם לתקנות
עדכון פרטי עורך דין (טופס 7008)
נוסח דו"ח מיוחד של רואי חשבון (השקעה במחקר ופיתוח)
חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים (טופס 1512 ד)
בקשת בית ספר להארכת תקופת ההכרה להכשרת מדריכים בספורט
בקשה לתיקון גבול ושטח עפ"י סעיף 97ב' לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
טופס דיווח תוצאות של בדיקת גז ראדון במבנים
בקשה לקבלת רישיון זמני לסוכן שיווק פנסיוני
נספח ג' - אישור רואה חשבון
הקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים
בקשה לאישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד
מתן/הארכת רשיון תושב ארעי מסוג א/5
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 1322)
בקשה לקבלת אישור לסילוק שאריות פסולת רדיואקטיבית נוזלית דרך מערכת ניקוז השפכים, מעודכן ל-‏30 אוקטובר 2007
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1326)
בקשה לרישום/לחידוש רישום במרשם היצוא הביטחוני
טופס שאלון עובד הוראה – עמוד 1
טופס להגשת תקציב רגיל של אגד ערים (כבאות)
תצהיר בעלי מניות - תאגיד
הפניה לשרות התעסוקה למי שחייב במבחן התעסוקה (טופס 5665)
Old Age Pension Claim (488)
תכנית עבודה שנתית - השירות הדנטלי לתלמיד
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2012 (טופס 1322)
כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים
אשרת כניסה סטודנט/תלמיד ישיבה (מסוג א/2)
פניה להכרת זכויות בני משפחה לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה
תביעה לתגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (טופס 235)
העברת חובות וזכויות
העברת נכס/ים מאדם ברי פחת ע"י מס' יחידים (טופס 1512 ג)
טופס 22 - תצהיר מהנדס/הנדסאי
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 (1322) - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד
דו"ח פעילות דו חודשי
טופס תיאור מורפולוגי בערבית
טופס הרשמה למבחן תיאוריה
נוסח בקשה לקבלת היתר הקמה למתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
בקשה להשכרת דוכן ביריד תיירות עולמי
תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה (טופס 2988)
בחירות מקומיות - בקשה של חבר מועצה להוציא אדם מפנקס הבוחרים
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום) התשל"ז-1977
מעמד לבן קטין של בן/בת זוג של זכאי שבות
בקשה לרישום גורם מאשר (חתימה אלקטרונית)
טופס תמצית הבקשה למימון מהקרן (הוראת מנכ"ל 5.9)
טופס מס' 6 - דיווח כספי למרכזי ידע
טופס בקשת יעוץ במרכז יעוץ וחונכות בתיירות
בקשה לקבלת רשיון לקיום משרד לחקירות פרטיות
Application for permit of residence/change of visa category
נספח 3 לטופס 7113ב - גליון חישוב וסיכום וטבלת פרטי העובדים (לקיבוץ)
טופס למילוי עצמי - תביעה לגמלת הבטחת הכנסה (טופס 5619)
שטר תיקון שכירות (הארכת תקופת השכירות)
דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון
הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ''ד-1963 (טופס 7067)
ערבות בנקאית
בקשה אישור מיוחד ליבואן
תעודת מעבר ישראלית לזרים, לקטין, במקום תעודת מעבר שאבדה או נגנבה
טופס הצהרה עבור שירותי תיווך
פנייה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד בנושא פרויקט קהילתי (מרכז יום/מרכז שיקומי)
בקשת זוכה למימוש כספים אצל גורמים במדיה
שאלון לקביעת תושבות – לחוזר מחו"ל (628)
דיווח כספי שוטף
טופס בקשה לקבלת מעמד מפעל מאושר
בקשה לקבלת רישיון תאגיד לשירותי שמירה
הודעה על הארכת רישום המשכון
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011 (טופס 1321)
בקשה לפרסום מכרז כח אדם במשרד/אגף
טופס בקשה לאישור מנהל למיחזור פסולת מסוכנת-2010
בקשה לרישום נותן שירותי מטבע על פי סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס (2000), לתאגיד וליחיד
טופס בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע
בקשה לרכישת בעלות במקרקעין
בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית למרפאים בעיסוק
דיווח חודשי לעניין כמויות פסולת - אתרי הטמנה
תצהיר בדבר עמידה באיסורים ומגבלות
כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה
הערכת מסוכנות לנבדק
בקשה לאישור מנהל לשריפת פסולת מסוכנת במפעל נשר-רמלה (כתחליף דלק או חומר גלם) - 2010
אישור וחישוב פיצויים לעובד מדינה
טופס משוב רשם החברות
כתב ויתור סודיות להליך השגה
טופס בקשה למקדמה על חשבון תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים וטופס בקשה לקיצוץ מרצון לשנת 2001
התחייבות עצמית
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
בקשה לאישור תשלום משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים בגין מחלת בן משפחה
בקשת רישום היתר כללי להעברת דואר
בקשה לקבלת תעודת עיתונאי
בקשה לדרכון עסקי לבגיר במקום דרכון אבוד או גנוב
פונדקאות: חוות דעת גינקולוגית / מיילדותית או רפואית אחרת לאם המיועדת
בקשה לחידוש תעודת מעבר ישראלית לזרים לקטין
הנחיות לדיווחי מבטח וסוכן ביטוח
בקשה לתשלום "תוספת תלויים" (קרובי משפחה) לבן או בת הזוג (טופס 3296)
בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור (141)
בקשה לתשלום שכר טרחה
דוח הקצאת מניות (טופס 4)
בקשה לתעודת מרשם פלילי
העסקת עובדים ירדנים
הנחיות דיווח לבנק הדואר לפי חוק איסור הלבנת הון
חזרה מהסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדוח אשראי (טופס 08-06)
טבלת הרכב המועצה (נספחים א, א1)
טופס 3 - כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2005 (טופס 1321)
בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים (הוראת שעה) (טופס 7021)
בקשה לאישור עוסק באסבסט: עובד אחראי/ מפקח/ סוקר
חוזה השאלה עם פוליסת ביטוח
שטר ביטול זכות שכירות ראשית
טופס אישור המפקח המרכז לשאלון בית ספרי
הצהרת טובין של אנשי צוות בכלי שיט
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010 (טופס 1321)
כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חוכרים
כתב התחיבות אוטונומית לשיפוי (358)
הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף
בקשה לשינוי רשימת תוספי מזון
הכנת ערבות לצורך הארכת רשיון – נספח ב'
טופס פרטי פרויקט
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2003 (טופס 135)
בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע
הודעה על הוספת סימן רישוי לרכב שנרשם בלשכת המשכונות
טופס מס' 1: טופס בקשה לרישום חברה בפנקס הקבלנים
בקשה לאיחוד תיקים (טופס 5021)
בקשה להגשת עבודת גמר 4-5 יחידות לימוד (טופס 8000)
טופס בקשת תמיכה עבור עירובין לשנת 2013
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס
הצהרת חברה שיש לה שותפים זרים
Application for the change of visa category
טופס הצטרפות ל"פסיפס" - חוג נאמני רשות עתיקות
בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים (2681)
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2011 (טופס 106)
בקשה לתעודת כושר טיסה (טופס כ.א. 103)
דוח צריכת אנרגיה שנתית
טופס בקשה להתמחות פחות מ-35 שעות בשבוע
הודעת מעסיק על סגירת תיק (טופס 699)
תצהיר על שירות מילואים
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2007 (טופס 1322)
טופס רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב בצרפתית
טופס הגשת תלונה בנושא חוק הפיקדון
בדיקות בחינה יחט''ל
פניה לסידור מוסדי במוסד סיעודי
טופס מוקדן-טיפול בבודדים
בקשה לאישור רכב מנועי/ציוד הנדסי (צמ"ה) לצורך הישבון בלו סולר (טופס 23)
שאלון לקביעת תושבות - בעלי אשרה לתושב ארעי (625)
בקשה בעקבות קול קורא לארגונים ללא מטרות רווח להגיש בקשות לסיוע בפיתוח מרכזים טיפוליים לילדים נפגעי תקיפה מינית (טופס 8442)
טופס להגשת תלונה על עבירה בחוק עבודת נשים
Life Certificate 1 - French
בקשה לרישיון/חידוש לעסק מכירת כלי ירייה
טופס בקשה לקבלת סבסוד פיתוח לבנייה רוויה על קרקע פרטית למגורים במסגרת תוכנית החומש במגזרי המיעוטים
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2004 (טופס 135)
הצהרת נוסע על יצוא זמני של חפצים נלווים (טופס 86)
(461) בקשה לחידוש רשיון למחסן רשוי
מכתב הזמנה והתחייבות למזמין תייר
טופס מס' 11 – דיווח כספי למחקרים בשת"פ גרמניה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2010 (טופס 1322)
בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראיה (טופס 72)
התחייבות מבקש הרישיון לשכה פרטית
אישור על קבלת מתאמן
דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
הצהרה לשמירת סודיות המידע של מאגר
בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים
ערעור על פרופיל/הודעה על שינוי מצב רפואי
בקשה להתאמנות
בקשה של מועמד להשתלמות
טופס 9 - תצהיר שותף בשותפות משפחתית
בקשה להטלת פסולת לים
הודעה על הפרשת תשלומים עבור תנאים סוציאליים
ויתור כללי על סודיות
תצהיר זר בדבר מטרת רכישה
פרטים אישיים למיצוי זכויות ניצולי שואה
הצהרה על שיתוף נכסים בין בני זוג (טופס 631)
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1322)
הצהרה לתובעת החיה בנפרד מבן הזוג (טופס 5612)
אישור השתתפות בקורס הכשרה בסיסי לנשיאת כלי ירייה
(460) בקשה לרשיון/לחידוש רשיון למחסן
טופס איבחון ביטחוני – הצהרה והתחייבות בנושאי בריאות הנפש וסמים
טופס דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של חומר מפוקח, למעט מתיל ברומיד (CH3Br) - פרוטוקול מונטריאול
בקשה לרישוי יבוא אישי לצריכה עצמית של חלקי חילוף ומכללים לרכב
שת"פ ישראל-גרמניה: דוח מדעי מסכם בנושא חקר הסרטן
תשלום בכרטיס אשראי
הגשת תביעת פיצויים - לקביעת פיצוי בעד קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת רשות מקרקעי ישראל
JCT Share Redemption Application Form
טפסים למועמד אחרי שירות
טופס לקבלת הצעת מחיר
תשלום פרמיה עבור השלמת תכנון
Life Certificate 2
בקשה לרישיון אלחוט בכלי שייט
טופס בקשה לרכישת הסמכה
טופס תביעה 7116 עמוד ענן - תביעת פיצויים בגין נזק עקיף במבצע "עמוד ענן"
בקשה להתמנות כפסיכולוג לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
טופס בקשה להחזר כספי
הנחיות דיווח לחברות נאמנות של הבנקים לפי חוק איסור הלבנת הון
בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה (7824)
בקשה להלוואה
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - מתקני בזק ורדיו טלפון נייד (רט"ן)
כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים
בקשה לשחרור/ קיצור/ פיצול/ דחייה של שירות מילואים (טופס 58)
טופס לדוגמה - בקשה של נותן ההלוואה לרישום שעבוד על הרכב
הודעה עפ"י תקנה 4(ב) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק בצורת) תשכ"ה-1964 (טופס 2869)
הזמנת יועצים - חברות
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
ערבות צד שלישי
נוהל קבלת אישור לפתיחת קורס מורי דרך
טופס 19 - בקשה להעלאת סיווג רגיל – שותפות
דו"ח על אירוע אלים
פיצוי בגין איחור רכבת
נספח לדוח השנתי 2012 - הפסדים מועברים (טופס 1344)
רשימת תיוג - הנחיות למילוי טפסים
סוכני ביטוח : הצהרה של נושא משרה בגוף המוסדי למבקש פטור לפי הוראת המעבר (נספח ב')
אישור המודד - טופס 1 מעודכן
הצהרה דמי שיקום (טופס 291)
טופס הגשת בקשה ליציאה לאימונים ותחרויות בחו"ל
תביעה למקדמת שיקום (טופס 281)
בקשה לשיתוף פעולה עם בתי ספר ישראליים בחו"ל
הודעה על גמר התאמנות
קובץ לקליטת דוחות כספיים לשנת 2013
טופס מידע רפואי סיעודי
היתר להקמה והפעלה - למוקד שידור תחנת רדיו חובבים
הודעה על העברת נכס/ים לחברה (טופס 1512)
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד משולב פנימייתי למשתמשים בסמים
בקשה לתשלום שכ"ט בגין שעות תורנות מעצרים
שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים)
בקשה לקבלת רישיון חפירה
טופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא בנכסים עירוניים, נחלה / משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד
טופס בקשת רישיון יבוא למקררים
שטר מכר - רפורמה ברשות מקרקעי ישראל
טופס פנייה לועדה להתקשרויות חריגות
כתב הצהרה והתחייבות – ביצוע כוננויות (2300)
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט קהילתי (מעלון)
בקשת עיון בתיק בית משפט
נהלי ביקורת לבדיקת נתוני מחזורי המכירות ותמלוגים - לשכת רו"ח בישראל
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- יתומים
קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה (טופס 169א)
טופס מס' 1 – טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי ובקשת המשך / דו"ח מדעי מסכם (לכל התוכניות למעט גרמניה)
דו"ח התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל
רשימת נושאים לפרופיל
תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות זקנה ושאירים (טופס 430)
בחירות מקומיות - בקשה לקבל פנקס בוחרים נכון ליום ה-150 שלפני הבחירות, סיעה בכנסת
טופס פרטים אישיים להוצאת רישיון טיס
בקשה לרישיון הקמת עורק מיקרוגל והפעלתו
בקשה לאשרת כניסה לספורטאים
הנחיות דיווח לבנקים לפי לחוק איסור הלבנת הון
נוסח בקשה לקבלת היתר הפעלה למתקן חשמל- מעודכן למאי 2007
בקשה לתעודת עיוור / לקוי ראייה (כולל דמי ליווי)
קרן היערכות לחשיפה-למילוי המינהל המקצועי (נספח ב להוראת מנכ"ל 5.4)
טופס לבקשת פטור מארנונה למוסד מתנדב לטובת הציבור
טופס פרטי מפעל
הצהרת התאגיד והמשלח בדבר האחריות לפעולות השילוח הבינלאומי (טופס 242)
פירוט ההשקעות בציוד מתוצרת הארץ בתחום המפעל המאושר
בקשה לקבלת שחרור מכשירי מדידה מהמכס
רשימון יבוא מקוצר – יהלומים ואבני חן
טופס איבחון ביטחוני – הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
דף סניפים לשכה פרטית
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ (143)
בקשה להיתר חדש לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים. מעודכן ל- 2012
טופס פנייה והצהרה
הרשמה למסלול "פסגות"
כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית
בקשה להירשם לבחינה למשלח בינלאומי (טופס 238)
הצהרת סודיות למבקשי מידע דרך קבע
רישום פנייה דחופה/ חד פעמית
דוח על הכנסות לשנת המס 2005 (טופס 1301-א')
אישור התאמנות
הארכת תוקף תעודת מעבר ישראלית לזרים, לבגיר
דוח לחקלאי (טופס 1220)
נספח לדוחות כספיים
תביעה לתגמול מחוסר פרנסה/נצרך/פרישה מוקדמת (טופס 379)
בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (טופס 914)
טבלת ריכוז שעות טיסה
Repair and Alteration: Aircraft, Powerplant, Propeller or Appliance
שאלון לסטודנט עולה
בקשה לעיון במחברת בחינה (טופס 2)
המלצה לכסא גלגלים עם התאמות מיוחדות או טיולון
תשלום עבור אגרת דוח הצעת מדף (פ901)
בקשה להיתר לקיים תערוכת סוסים
Export Request Management System – Application Form
עדכון כתובות וענפי כלכלה (טופס 140)
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2009 (טופס 1325)
שאלון בדיקת נכסים לתובע המתגורר במושב (טופס 5607)
תעודת גמר למתקן גז טבעי
הצהרה בדבר רישום פרטי דת ולאום
טופס להגשת פניות ציבור
צו פיקוח על יצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני - טופס בקשה
הצהרת הון (טופס 1219)
טופס כתב תביעה
טופס מס' 10 – טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד
תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (טופס 484)
דין וחשבון חברה לשנת המס 2011 (טופס 1214)
תביעה לגמלה שאיר
בקשה לרישום מזון חדש
נספח ט' - אישור בדבר יכולת פיננסית
Bar or Bat Mizva application form
בקשה לקבלת אישור ניהול תקין
בקשה לקבלת רישיון סקר
בקשת רישיון חדש למי שמחזיק ברישיון יחיד (טופס 13)
בקשה לאישור החזר על נסיעות
כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810)
הסכם מחירים למכרז
הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (טופס 7000ב)
הצעה למכרז האפוטרופוס הכללי
בקשה לרישיון מסוג ב/2 עבור עובדת זרה בהיריון
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2007 (טופס 1301)
הנחה לתלמיד בנסיעה מ/אל ביה"ס
אישור קבלת תשלום בגין תרגום/תמלול (טופס 2357)
בקשה לשכירות זמנית של קרקע חקלאית
כתב שיפוי לתיקון בית משותף
החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית (1251)
בקשה לקבלת אישור "ניהול תקין" חל"צ
טופס 1320 - נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2006
בקשה להחזר עבור טיפולי שיניים- הורים שכולים
בקשה לאישור תכנית לימודים לרכישת מקצוע-אלמנות ויתומים
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו''ל בשנת המס 2009 (טופס 1327)
הסכמה לקבלת כתבי בית-דין בדוא"ל
דין וחשבון חברה לשנת המס 2009 (טופס 1214)
בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל
אישור עבודה בישראל לזכאי חוק השבות ואינו אזרח/תושב ישראל
הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי/Notice of Injury in a Hostile Act (טופס 597)
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2007 (טופס 1392א)
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי לשכה פרטית
בקשה לתשלום תגמולים והטבות לאלמן/ה שנישא/ה (טופס 583)
טופס דוח סטטוס מבקשים
בקשה לתיחור דינמי
הרשאה לחיוב חשבון, דמי השתתפות בעלות האישפוז
טופס בקשה לחידוש או עדכון היתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים
בדיקת אחראי בטיחות לרכב המוביל חומר מסוכן
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב (טופס 1312)
דין וחשבון על העסקת עובדים בתקופת הבחירות (טופס 649)
כתב ערובה
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג (4431)
דו"ח רבעוני סיעוד
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2009 (טופס 1215)
פנייה לקרן לקידום תוכניות סיעוד
בקשה להרחבת/הקטנת שטח מחסן רשוי (462)
אוגדן העלאת סיווג של חברה
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה (148)
בקשת רישיון להקמת תחנות קשר לצורך סחר
תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה/Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (טופס 584)
טופס בקשה לרישום ראשוני של מגיש הצעת רכש שאינו תאגיד מדווח
ניהול סיכונים בחומרים מסוכנים
הזמנת יועצים - חברות
בקשה להכרה במשלחת רשמית לצורך יציאה לחו"ל
בקשה להוספת כלי ירייה בארגון
טופס לעצור
הגשת תלונה בנושא תחבורה ציבורית
תצהיר נותן שירותי מטבע העובד מהבית
בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה (טופס 110)
בקשה לרישיון/חידוש לעסק ליצור כלי ירייה
בקשה לאישור תכנית לבנין להשכרה
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – נימוקים מיוחדים
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - קטין
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל (טופס 900)
בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן / בת זוג זר/ה הנשוי/אה לישראלי/ת
נכסים נוספים
בקשה לאישור חופשה ללא תשלום לעובד/ת המבוטח/ת בפנסיה תקציבית / צוברת ו/או לאישור עבודה פרטית בעת חופשה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2012 (טופס 1324)
הנחיות בנוגע לחובת רישום ודיווח של נותני שירותי מטבע בצירוף טפסי רישום
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2012 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס (טופס 6111)
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2005 - נספח ג לטופס דוח שנתי ליחיד (טופס 1322)
הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים - ביטוח רשות
המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר
ותק מקצועי - הצהרה
בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקום (טופס 267)
בקשה לתגמול "לפי הכנסה/ מוגדל לפי הכנסה" – אלמן/אלמנה
הצהרה על העדר חריגות בנייה והתחייבות
בקשה לסיוע בהתקנת סידורי נגישות
בקשה לקבלת רשיון לקיום לשכה פרטית
טופס הסכמת הורה לכלול בן/בת בפעילויות אתר האינטרנט שהמוסד מקים/יקים
בקשת תאגיד לרישום כתאגיד סוכן מכס (טופס 239)
הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה (טופס 7097)
בקשה להחזר עבור שיעורי עזר
הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א' (טופס 7751)
שאלון השתתפות במעורבות חברתית
הצהרה בדבר הכנסות לצורך קביעת שעור תגמול חודשי
שאלון חברה לבקשות 2008
בקשה לסיוע בסבסוד ציוד ממוחשב לאדם העיוור
היתר הקמה והפעלה לסוג מסוים של מקורות קרינה- מוקדי שידור
שירות ארעי - זכויות מקרן ביטוח
פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט (טופס 5903)
בקשה לתמיכה בגין קיצוץ במכסות למים לשנת 2004 (טופס 1241)
טופס בקשה לקבלת רישיון יצוא דו שימושי
הודעה על החלטת בית משפט בדבר מינוי סניגור ציבורי (טופס 3)
החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית (טופס 1253)
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2009 (טופס 1321)
בקשה להכללה ברשימת הספקים המוכרים
בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות
הרצאת פרטים בתיק עיקרי
טופס הצהרה על נתוני חשבון הבנק של התובע, לצורך העברת קצבה מגרמניה לישראל
בקשות להזמנת אומנים מחו"ל
בקשה לקבלת רישיון שיווק
שינוי מעמד מתייר לעולה
טופס הגשת קבילה
טופס בקשה לקבלת נסח מפנקס ההקדשות/החברות לתועלת הציבור
טופס בקשה למקדמה ע"ח תמיכה בגין קיצוץ במכסת המים לשנת 2000 לחקלאי בעל מספר צרכן
דוגמת כתב ערבות
תשלום חשבון ליועץ מיוחד
כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית
תביעה לאיחוד כמה דרגות נכות שנקבעו לאדם, כתוצאה מעבודה (טופס 210)
הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי (טופס 7006)
תביעה/ערעור על החלטת המוסד לביטוח הלאומי
בקשה לקבלת סיוע מהקרן (טופס 8426)
פניה לועדה להתקשרויות חריגות
פתיחת הליך אזרחי
הצהרה על אובדן/גניבה של רישיון
טופס בקשה לרכב אשכול למורי דרך
המלצה לרולטור
בקשה לברור פרטים על רכוש נעדרים המנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי
פניה למחלקה לקידום תוכניות סיעוד בנושא דיור מוגן
בקשה לתשלום מקדמה (טופס 7152)
טופס בקשה לבנייה או שינוי פרופיל אישי לקורא
בקשה למימון מחקרים לוועדה להתקשרויות מסחריות
איו"ש - בקשה לאישור זכויות
שטר ביטול זכות שכירות משנה
תקנון עמותה מצוי ובקשה לרישום עמותה
בקשה לרישיון כלי ירייה
בקשת מידע ע"י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות - מחוזות חיפה, צפון, דרום ויו"ש בלבד
הנחייה לגבי הפירוט הנדרש בחוות דעת מבקר על גורם מאשר
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - ערבית (טופס 84c)
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס (159א)
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי (טופס 7017א)
פיצוי בעד חופשת מחלה שנותרה לזכות עובד (טופס 2835)
תביעה להחזר מס שנגבה ביתר (91)
CAAI Conformity inspaction record
שאלון למועמד/ת לוועדת איתור/ועדת מינויים
טופס דיווח על מדידת קרינה בתחום ה ELF, מעודכן לתאריך 1/1/2006
הצהרת עובד למעסיק משני (טופס 644)
טיפול פסיכולוגי-טופס דיווח חודשי (טופס 277)
בקשה לעדכון פרטים ברישיון- עדכון מוצרים
מערכת דיווח רכב
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2010 (טופס 1215)
אישור מנכ"ל
Declaration of Security between a ship and a port facility
הנחייה לגבי אופן בקשת אישור מועמד לנציג רישום של גורם מאשר
טופס דרישה (pct)
טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מאמנים בספורט
Application for permit of permanent residence in Israel
בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2007 (טופס 158)
Application for the extension of permit of residence
טופס הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש
דרישת תשלום בגין הגשת פרוייקט גמר
אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור (טופס 806)
בקשה להיתר להקמת מתקן גז בלחץ נמוך מאוד
המלצה לזחליל/ עולה מדרגות
מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים - בגיר נלווה
טופס הרשאה לחיוב חשבון חניכים / אוטיסטים
פתיחה והפעלת מרכז צלילה
שאלון לקביעת תושבות לשוהים בחו"ל (טופס 627)
כתב ויתור סודיות להליך ערר
בקשה להוספת/עדכון עו"ד במערכת ההוצאה לפועל
Application for Airworthiness Approval Tag
מסמכים לחיפויים
בקשה להיתר יבוא דגים
תביעה לדיון מחודש במצב נכות, בעקבות החמרה במצב לפי תקנה 36 (טופס 228)
בקשה לרכישת זכויות לגמלה
שטר ביטול זיקת הנאה
תיק ביקורת אגד תוכניות לצרכי רישום
בקשה לעריכת איבחון ביטחוני
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2011 (טופס 1323)
טופס בקשה לקבלת הנחה בתרופות
דיווח כספי למלגות
טופס מס' 2 - טופס פנייה למשרד (שינויים תקציביים, יציאה לשבתון/חל"ת/כנס, הארכת תקופה, תוספת תקציב, החלפה/תוספת חוקר וכד')
טופס בקשת תעודת הרשאה
דוח טכני מסכם
בקשה להחלפת סוג האשרה

נספח ב לדיווח השנתי 2012 - דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2012 (טופס 1214ב)
אישור הקיבוץ על עבודה ושכר (טופס 485)
התחייבות מקבל רכב ממשלתי
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)
בקשה לוועדה רפואית עליונה ללא נוכחות
הכנסות מחו''ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2003 - נספח ד לטופס דוח שנתי לחברה (טופס 1323)
רשימת מתנדבים ששהו במשק לחודש _ (טופס 612)
נוסח בקשה לקבלת היתר קרינה לסוג חשמל- מעודכן למאי 2007
הצעת תקן לשינוי
דין וחשבון חברה לשנת המס 2012 (טופס 1214)
תביעה לתגמולים למשפחות נספים בפעולות איבה (טופס 582)
אישור חיים (טופס 588)
בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין שהוקצו לצרכי ציבור בפטור ממכרז - לרשויות מקומיות בלבד
בקשה להענקת רישיון הוראה/מתן כתב היתר לגשת לבחינות השלמה למקצועות הטכנולוגיים
אישור בדבר יכולת פיננסית - תאגידים חדשים
שאלון הצהרה של בן/בת החולה לצורך קביעת גובה ההשתתפות במימון האשפוז הסיעודי-כרוני
בקשה להתמנות כאיש דת לוועדה לפי חוק החולה הנוטה למות
טיפול בויתור על האזרחות למבקש לשמור על אזרחותו הקודמת
טופס בקשה לרישיון קדיחה
בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - 11 - טופס א'
טופס משוב-רשם המשכונות
בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי - רישום כמתאמן
דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים - רוסית (84b)
בקשת עיון במאגר החברות והשותפויות
העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה (טופס 1512 ב)
תביעה לפי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים
אישור מאמן על סיום התמחות (טופס 7)
תכנית פעילות דו חודשית
תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (טופס 235)
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה
(464) הצהרת בעל טובין המאחסן טובין לשם יצוא
מנה להברקה
עדכון תיק הסדר קיים
טופס בקשה לקבלת נתונים/שירותים של מפ"י לצרכי מחקר, לימוד והדרכה
נכסים נוספים
כתב הסכמה לחריגי קריאה (טופס 445)
בקשה למכירת נכס
בקשה למלגת שכר לימוד - מכורים נקיים
חוות דעת מקצועית לקראת קבלת רשיון קבוע
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2011 (טופס 1301)
בקשה להכרה כגן בוטני
פרסום משרה בשירות התעסוקה
אישור רואה חשבון (נספח ג)
טופס פרטים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריה
תיק נישואים לדוגמה
בקשה לשחרור משירות מילואים מיוחד (שמ"מ)
הצהרה בדבר קבלת תשלום בגין מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 396
בקשה לחידוש רשיון לשכה פרטית
הזמנת מרצים בתחום ההשכלה הגבוהה
בקשה למענק
תביעה לתשלום דמי חופשה להורים מאמצים, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג (356)
חלוקת מים שפירים ע''י בעל רשיון הפקה ו/או הספקה (טופס 1241ג)
מעבר בין מעסיקים
הזמנת קנייני יהלומים ע"י חברי בורסת היהלומים
רישום אגודות שיתופיות
פרטי חשבון לצורך זיכוי בנק לרשויות/למועצות המקומיות
בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה - 8015
טופס דיווח על הלבנת הון
בקשה לאישור תרומת ציוד
טופס הודעת מיזוג מקוצרת
בקשה למילוי משרה פנויה (2110)
טופס תיאור מורפולוגי בעברית
בקשה לקבלת היתר שהייה או רישיון ישיבה בישראל מטעמים הומניטריים
בקשה לרישום כעוסק זר (טופס 22)
טופס בקשה להרשם כמפיץ מידע במגנא
נספח א' – טופס התקציב הרגיל של רשות מקומית
הודעה על מכירת אופציה במקרקעין (טופס 7025)
הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)-טופס 392
טופס דיווח על אחראי על מילוי חובות, עפ"י חוק איסור הלבנת הון התש"ס
דיווח על בדיקת אביזר למניעת זרימה חוזרת
בקשה לרישיון/חידוש רישיון למוסד משולב אמבולטורי
נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5524)
הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי – נספח ה'
בקשת פטור על רכישות מקומיות-כוהל (טופס 374א)
הודעה על ביטול משכון (טופס 3)
Application to Student Authority
נוהל אבטחת משלחות יוצאות
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2003 (טופס 1392א)
טופס 7116-1 - נספח לטופס התביעה 7116 עמוד ענן ליישובים בטווח 0-7 ק"מ מרצועת עזה בגין נזק עקיף בחקלאות
בקשה לדחיית/הקדמת הגיוס
טופס הגשת הצעות מחקר לתוכנית שת"פ ישראל-גרמניה BMBF-MOST
בקשה לקבלת רישיון לקיום משרד לשירותי שמירה
תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה (טופס 266)