gov.il
ג' אדר א תשע"ו 12/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך למשתתף במכרז ממשלתי פומבי   מכרזים ממשלתיים - מידע כללי   
מדריך למשתתף במכרז ממשלתי פומבי
מכרזים ממשלתיים - מידע כללי
 

 בעיתונות, באתרי משרדי הממשלה ובפורטל gov.il מתפרסמות מודעות על מכרזים ממשלתיים המיועדות לחברות, עסקים וגופים ציבוריים המעוניינים לספק מוצרים ושירותים לממשלה. במדריך זה תמצאו את כל המידע על השתתפות במכרז ממשלתי פומבי, מסמכי המכרז, הגשת הצעה, תהליך ביצוע המכרז ופרסום התוצאות.

* המידע במדריך הוא בגדר שירות לגולשים, ואין לראות בו תחליף לעיון במידע הרשמי המתפרסם על ידי משרדי הממשלה באשר למכרזים, בחוקי מדינת ישראל ובתקנות המתפרסמות מעת לעת.
 

 
מהו מכרז ממשלתי?
מכרז ממשלתי הוא הזמנה לתחרות המאורגנת על פי כללים קבועים, מחייבים וידועים מראש, לקראת כריתתו של חוזה, שמפרסם משרד ממשלתי על האפשרות להגיש:
 הצעה לקנייה ולמכירה של טובין (ציוד משרדי), שירותים (ניקיון, ייעוץ) או נכסים (מגרשים, מבנים) 
 הצעה לביצוע עבודה מסוימת קיימים מכרזים ממשלתיים מסוגים שונים:
1. מכרז מרכזי נערך מטעם החשב הכללי במשרד האוצר עבור כל משרדי הממשלה.
2. מכרז פומבי: הפנייה לקבלת הצעות נעשית על ידי פרסום ברבים, הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. מכרז מסוג זה כולל פנייה לציבור באמצעות כלי התקשורת ובאינטרנט.
3. מכרז סגור: פונה לספקים מסוימים במקרים המפורטים בתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993. לדוגמה: התקשרות עד סכום מסוים, התקשרות בנושאי ביטוח, פרסום ויחסי ציבור, מחקר ופיתוח.
היכן מתפרסמים מכרזים ממשלתיים פומביים?
מכרזים ממשלתיים פומביים מתפרסמים בכלי התקשורת הבאים:
 שני עיתונים יומיים היוצאים לאור בישראל בשפה העברית
 עיתון בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית
 אתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי
 אתר האינטרנט של לשכת הפרסום הממשלתית
איזה מידע כוללת מודעת המכרז?
מודעת המכרז המתפרסמת בכלי התקשורת כוללת את הפרטים הבאים:
 תיאור נושא המכרז
 תקופת ההתקשרות
 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (אם קיימים)
 המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז
 תשלום בעד מסמכי המכרז (אם נדרש)
 המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן
כיצד ניתן לקבל מידע עדכני על מכרזים חדשים?
באפשרותכם להירשם לרשימות הדיוור באתר לשכת הפרסום הממשלתית ובאתר מינהל הרכש הממשלתי, ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם מידע עדכני על מכרזים חדשים מיד עם פרסומם.
מהי ועדת המכרזים?
ועדת המכרזים מתמנה על פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 בכל משרד ממשלתי. הוועדה כוללת עד חמישה חברים, ובראשה עומד מנכ"ל המשרד או נציג מטעמו. בין חברי הוועדה נמצאים חשב המשרד או נציג מטעמו, וכן היועץ המשפטי של המשרד או נציג מטעמו.

החשב הכללי רשאי למנות ועדות מכרזים בין-משרדיות נפרדות לנושאים שהם משותפים למספר משרדים. בראש ועדה בין-משרדית יעמוד החשב הכללי או סגנו, ובין חבריה יהיו המנכ"לים של המשרדים הנוגעים בדבר, היועץ המשפטי של אחד המשרדים, חשב של אחד המשרדים או נציג של כל אחד מאלה.

בין תפקידי הוועדה:
 פתיחת תיבת המכרזים, ובדיקת ההצעות בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז.
 בחירת ההצעה המתאימה ביותר למשרד בהתאם לאמות המידה שנקבעו מראש.
 פרסום תוצאות המכרז.
 ניהול משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר. תהליך זה מתקיים בחלק מן המכרזים ולא בכל מכרז פומבי. חברי ועדת המכרזים נדרשים להקפיד על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים, ותוכנו של המשא ומתן יירשם בפרוטוקול. בתום שלב המשא ומתן תפרסם ועדת המכרזים את החלטתה או תאפשר למציעים שאיתם ניהלה משא ומתן להגיש הצעה סופית במועד שתקבע.
נושאים במדריך זה

תרשים השתתפות במכרז ממשלתי פומבי

הגשת הצעה למכרז

מכרזים ממשלתיים - מידע כללי

פתיחת תיבת המכרזים

מסמכי המכרז

פרסום ההצעה הזוכה

פרסום המכרז

 
האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
מינהל הרכש הממשלתי
מכרזים בלשכת הפרסום הממשלתית
מכרזים בפורטל gov.il
מינהל הרכב הממשלתי
מינהל הדיור הממשלתי
שאלות ותשובות בנושא מכרזים
תקציר נוהל מפת"ח
טפסים
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 12/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של