gov.il
ל' שבט תשע"ו 09/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   המדריך לניהול ועד בית   מוסד ועד הבית   רישום בית משותף   
מוסד ועד הבית
רישום בית משותף
 

מהי נציגות זמנית, מהי אסיפה כללית, האם לדייר הגר בשכירות יש זכות הצבעה באסיפה הכללית וכיצד בוחרים ועד בית? תשובות לשאלות הללו ולשאלות נוספות תוכלו למצוא במדריך זה.

 
בית משותף מהו?
בית משותף, על פי חוק המקרקעין, פרק ו', בתים משותפים, תשכ"ט-1969 הוא ‬בית שיש בו שתי דירות או יותר, בעל מבנה אחד או יותר. הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים המנוהל בכל אחת מלשכות רישום המקרקעין‮ (טאבו).

בצו הרישום של הבית המשותף מפורטים הנתונים הבאים:
 מספר דירות בבית המשותף‮
 ‬שטח הרצפה של כל דירה‮ (‬נטו‮) ‬במ"ר
 ‬מספר גוש וחלקה בתשריט של הבית‮
 ‬מספר חלקת-המשנה של הדירה
 ‬מספר חלקת משנה של הרכוש המשותף‮
 ‬חלקים מסוימים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה‮
 ‬שטחים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות‮ (‬אם קיימים כאלה‮)
 תקנון מוסכם (בבתים שבהם נערך הסכם בין בעלי הדירות)
 ‬שמות הבעלים שלהם יש זכויות קנייניות בדירות
איך רושמים בית משותף בפנקס הבתים המשותפים?
לקראת רישום בית בפנקס הבתים המשותפים, יש להגיש את הטפסים והמסמכים הבאים ללשכת המפקח על רישום מקרקעין באזור המגורים:
1. טופס בקשה לרישום בית משותף (שני עותקים)
2. נסח מעודכן של רישום המקרקעין – ניתן לקבל את הנסח בלשכת רישום המקרקעין לאחר תשלום אגרה
3. תשריט בשני עותקים שאושר על ידי ועדה מקומית לתכנון ובנייה או שהוכן על ידי מהנדס, אדריכל, מודד מוסמך או הנדסאי מוסמך
4.  הסכמה לשמש נציגות זמנית (שני עותקים)
5. צו רישום מוכן לחתימת המפקח (ארבעה עותקים)
6. תקנון הבית המשותף (ארבעה עותקים)
מי מבצע את רישום הבית המשותף?
ברוב המקרים, עם החתימה על חוזה הרכישה, עורך הדין של הקבלן מחתים את בעלי הדירות על ייפוי כוח בלתי חוזר, והוא אחראי לרישום הבית המשותף. אם אין עורך דין שקיבל  ייפוי כוח שכזה, הנציגות יכולה ליטול על עצמה את התפקיד.
נושאים במדריך זה

אסיפת דיירים

תקנון הבית המשותף

כיצד בוחרים ועד בית?

רישום בית משותף

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
טפסים
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 09/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של